ORDIN nr. 872 din 10 mai 2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0044 Grădiştea-Căldăruşani-Dridu
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 106.329 din 29 decembrie 2015 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de Decizia SEA nr. 29 din 26 noiembrie 2012, emisă de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Avizul Ministerului Culturii nr. 911 din 13 martie 2013, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 207.911 din 6 aprilie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 24.698 din 26 martie 2013 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 152.950/I.M. din 25 martie 2015,
În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0044 Grădiştea-Căldăruşani-Dridu, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

____
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 472 din data de 24 iunie 2016