HOTĂRÂRE nr. 815 din 30 septembrie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 123/2015, şi al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1
Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, denumit în continuare D.P.A.P.S., înfiinţat potrivit art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 123/2015, este organizat şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului şi în coordonarea ministrului economiei, comerţului şi turismului.
Art. 2
(1)D.P.A.P.S. exercită, în numele Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, atribuţiile acestuia în domeniul privatizării, precum şi, în limitele competenţelor aprobate prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului, toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar a statului privind administrarea, restructurarea şi, după caz, lichidarea operatorilor economici şi a filialelor acestora, aflaţi în portofoliul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului.
(2)D.P.A.P.S. propune declanşarea procedurii de privatizare şi elaborează strategia de privatizare a operatorilor economici la care Statul este acţionar, prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului.
Art. 3
D.P.A.P.S. îndeplineşte, potrivit legii, următoarele atribuţii:
a)propune şi elaborează, în vederea supunerii spre aprobare Guvernului, strategii de privatizare pe domenii de activitate specifice Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului;
b)asigură aplicarea strategiei de privatizare şi monitorizează realizarea procesului de restructurare şi privatizare a operatorilor economici cu capital de stat şi a filialelor acestora aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului;
c)asigură pregătirea societăţilor pentru privatizare, stabileşte metodele de privatizare şi realizează privatizarea, prin oricare din metodele permise de lege şi în condiţiile actelor normative aplicabile;
d)realizează monitorizarea postprivatizare a îndeplinirii clauzelor din contractele încheiate în cadrul proceselor de privatizare;
e)participă la elaborarea strategiei anuale privind restructurarea şi privatizarea operatorilor economici cu capital de stat şi, după caz, a filialelor acestora;
f)avizează Programul anual de privatizare, care se supune spre aprobare Guvernului;
g)iniţiază/elaborează strategia de privatizare, elementele esenţiale ale mandatului instituţiei publice implicate pentru vânzarea acţiunilor, în vederea aprobării acestora de către Guvern sau de către ministrul economiei, comerţului şi turismului, după caz;
h)elaborează anual sau ori de câte ori este necesar rapoarte privind activitatea de privatizare şi restructurare a operatorilor economici, pe care le prezintă ministrului economiei, comerţului şi turismului;
i)monitorizează, potrivit legii, aplicarea măsurilor pe perioada de administrare specială şi supraveghere financiară a operatorilor economici cu capital de stat şi a filialelor acestora;
j)asigură, în numele Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi finanţarea cheltuielilor aferente acestei activităţi din bugetul aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S., cu modificările şi completările ulterioare;
k)propune proiectele de acte normative în domeniul său de activitate, inclusiv cele referitoare la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, şi le supune avizării Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului în vederea promovării acestora, respectiv avizează proiectele de acte normative, corespunzător domeniilor pentru care a fost învestit;
l)preia active sau active funcţionale, inclusiv prin procedura de dare în plată, în scopul valorificării acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Valorificarea activelor se poate realiza prin, dar fără a se limita la, vânzare, închiriere, majorarea capitalului social al unor societăţi. În cazul în care activele sunt preluate prin procedura de dare în plată în scopul stingerii unor creanţe bugetare administrate de D.P.A.P.S., acestea pot fi date în administrarea unor instituţii publice, prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii;
m)derulează activităţile de atragere de investiţii la operatorii economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului;
n)înfiinţează, în condiţiile legii, societăţi cu capital de stat, în România şi în străinătate, şi asigură cheltuielile legate de această operaţiune, din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S.;
o)realizează procesul de valorificare a creanţelor deţinute la operatorii economici la care statul român este acţionar unic sau majoritar de către alte instituţii publice, regii autonome sau societăţi cu capital majoritar sau integral de stat, în condiţiile prevăzute la art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, prin, dar fără a se limita la, conversia creanţelor în acţiuni, stingerea creanţelor ca efect al dării în plată, eşalonarea plăţii, în baza unei convenţii de eşalonare încheiată cu D.P.A.P.S., asigurată prin constituirea de garanţii;
p)îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de ministrul economiei, comerţului şi turismului care decurg din exercitarea calităţii de acţionar a statului la societăţile şi companiile naţionale, precum şi la celelalte societăţi din portofoliul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului;
q)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru domeniul său de activitate şi ia orice măsuri pentru îndeplinirea acestora, în conformitate cu prevederile legii.
Art. 4
În exercitarea atribuţiilor sale, D.P.A.P.S. colaborează, în condiţiile legii, cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte organisme şi instituţii publice.
Art. 5
(1)Structura organizatorică a D.P.A.P.S. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)În cadrul structurii organizatorice, prin decizie a preşedintelui D.P.A.P.S., la propunerea Colegiului director, se pot constitui servicii, birouri, compartimente şi se va stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat, în condiţiile legii.
(3)Statul de funcţii şi statul de personal al D.P.A.P.S. se aprobă prin decizie a preşedintelui D.P.A.P.S., cu avizul prealabil al Colegiului director.
(4)Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile structurilor din cadrul D.P.A.P.S. se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin decizie a preşedintelui D.P.A.P.S., cu avizul prealabil al Colegiului director.
(5)Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile individuale ale personalului din cadrul D.P.A.P.S. se stabilesc prin fişa postului, anexă la contractul individual de muncă, întocmită potrivit legii.
(6)Numărul de posturi din aparatul propriu al D.P.A.P.S., inclusiv conducerea acestuia, este de 45, posturi de natură contractuală.
Art. 6
(1)D.P.A.P.S. este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte.
(2)Colegiul director este organ colectiv, cu rol consultativ, din care fac parte preşedintele şi vicepreşedintele, precum şi conducătorii structurilor organizatorice ale D.P.A.P.S. prevăzute în anexă.
(3)Preşedintele şi vicepreşedintele D.P.A.P.S. sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului, în condiţiile legii.
(4)Activitatea preşedintelui şi vicepreşedintelui se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă, încheiat pe durată nedeterminată.
(5)Preşedintele D.P.A.P.S, conduce întreaga activitate a instituţiei, asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin departamentului şi îl reprezintă în raporturile cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţii publice şi organizaţii, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice.
(6)În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele D.P.A.P.S. emite decizii.
Art. 7
(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, D.P.A.P.S. preia personalul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, cu menţinerea tuturor drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin contractele individuale de muncă, potrivit legislaţiei muncii şi protecţiei sociale în vigoare.
(2)Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
(3)Salariaţii care ocupă funcţii de conducere ale structurilor de specialitate din cadrul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie vor fi preluaţi pe funcţiile de conducere ale structurilor de specialitate cu atribuţii similare, prevăzute în anexă.
Art. 8
(1)Salarizarea şi alte drepturi privind personalul D.P.A.P.S. vor fi stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile personalului plătit din fonduri publice.
(2)Pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte se menţine nivelul de salarizare al şefului oficiului şi, respectiv, al adjunctului şefului oficiului la data preluării.
Art. 9
(1)Cheltuielile curente şi de capital ale D.P.A.P.S. se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului.
(2)Preşedintele D.P.A.P.S. îndeplineşte funcţia de ordonator terţiar de credite pentru sumele alocate de la bugetul de stat potrivit alin. (1).
(3)Finanţarea activităţilor D.P.A.P.S. legate de administrarea, de pregătirea şi derularea privatizării operatorilor economici la care statul este acţionar prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului se realizează în condiţiile legii.
(4)Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al D.P.A.P.S, se aprobă în condiţiile legii.
Art. 10
Pentru activităţile specifice, D.P.A.P.S. dispune de un parc auto propriu de 7 autoturisme, cu un consum maxim de carburant de 300 litri/lună/vehicul.
Art. 11
(1)La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 2, punctul I, litera a., subpunctul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 20 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului - 45 posturi".
(2)La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 12 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXĂ: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
Numărul de posturi: 45
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 744 din data de 5 octombrie 2015