ORDIN nr. 4649 din 30 iulie 2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti - Argeş în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi al Hotărârii Guvernului nr. 27/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti - Argeş, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.
(2)În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti - Argeş va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti - Argeş va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti - Argeş
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2015

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

3798

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

3798

din care:

  

a) Venituri din activitatea de bază

03

988

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

2810

c) Alte venituri din exploatare

05

0

2. VENITURI FINANCIARE

06

0

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

3798

1 Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

3798

a) Bunuri şi servicii

10

1158

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

2369

- cheltuieli cu salariile din care:

12

1915

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

52

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

119

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

303

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

9

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

100

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

5

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

16

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

5

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

16

- tichete de masă

23

0

- deplasări, detaşări

24

0

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

271

d) Cheltuieli de protocol

26

0

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

0

h) Alte cheltuieli

30

0

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

0

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

- alte cheltuieli financiare

33

0

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

0

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

0

V. REZULTATUL NET

37

0

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

0

a) pentru cointeresarea personalului

40

0

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

0

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

0

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

50

1. Surse proprii

44

50

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

50

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

50

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

3798

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

3798

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

0

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

66

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

29

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

2236

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

2710

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

0

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

58

9. Rata rentabilităţii financiare

rd.37*100/capital propriu

64

0

10. Plăţi restante

65

586

11. Creanţe de încasat

66

514

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 700 din data de 17 septembrie 2015