ORDIN nr. 81 din 11 februarie 2014 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 772/2007 privind criteriile de recunoaştere a organizaţiilor de producători din sectorul pescuitului şi acvaculturii
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 9.865 din 30 decembrie 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură,
luând în considerare prevederile art. 5 şi 6 din titlul II din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură,
în temeiul art. 29 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 7 lit. A.k) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările ulterioare,
ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 772/2007 privind criteriile de recunoaştere a organizaţiilor de producători din sectorul pescuitului şi acvaculturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 17 octombrie 2007, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"Art. 2
Zonele de pescuit şi volumul minim de producţie anuală, măsurat în tone realizate/numărul de membri/pescarii comerciali reprezentaţi, care se cere în vederea recunoaşterii organizaţiilor de producători din sectorul pescuitului şi acvaculturii este cel prevăzut în anexa nr. 1."
2.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.
3.Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.
4.Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3.
Art. II
- Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Lucia Ana Varga

ANEXA nr. 1: Zonele/Volumul producţiei realizate/Numărul minim de membri/Pescarii comerciali reprezentaţi pentru recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul pescuitului şi acvaculturii
(- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 772/2007)

Tipul de organizaţie de producători

Zona/Volumul minim al producţiei anuale/Numărul minim de membri/Pescarii comerciali reprezentaţi

1. Pescuit comercial

Marea Neagră:

minimum 300 tone

minimum 25% din numărul total de pescari comerciali reprezentaţi

Delta Dunării:

minimum 500 tone

minimum 25% din numărul total de pescari comerciali reprezentaţi

Dunăre şi ape interioare:

minimum 300 tone

minimum 25% din numărul total de pescari comerciali reprezentaţi

2. Acvacultură

Dacă acea organizaţie produce minimum 30% în greutate din producţia totală la o specie sau un grup de specii din acvacultură, la nivel naţional

ANEXA nr. 2: AVIZ DE RECUNOAŞTERE Nr. ....../...............
(- Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 772/2007)
Eliberat în temeiul prevederilor art. 5 şi 6 din titlul II din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, ale art. 29 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Procesului-verbal nr. ........ din data .............. .
Prezentul aviz de recunoaştere conferă statutul de organizaţie de producători ................ care a fost înregistrată cu nr. ....... din data de ............ în Registrul unic de evidenţă a organizaţiilor de producători constituite în sectorul pescuitului şi acvaculturii şi asigură titularului toate drepturile conferite de lege.
Avizul de recunoaştere îşi păstrează valabilitatea pe durata cât titularul îndeplineşte criteriile de recunoaştere pentru care a primit prezentul aviz de recunoaştere.
Preşedinte,
..............................
ANEXA nr. 3: DECIZIE DE RETRAGERE A RECUNOAŞTERII
(- Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 772/2007)
Eliberată în temeiul prevederilor art. 5 şi 6 din titlul II din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 772/2007 privind criteriile de recunoaştere a organizaţiilor de producători din sectorul pescuitului şi acvaculturii
Către .........................
Întrucât nu au fost respectate condiţiile de recunoaştere ca organizaţie de producători, se emite prezenta decizie care anulează titularului toate drepturile conferite de reglementările în vigoare.
Prezenta decizie de retragere a avizului de recunoaştere a fost înregistrată cu nr. ...... din data de ............ în Registrul unic de evidenţă a organizaţiilor de producători constituite în sectorul pescuitului şi acvaculturii.
Preşedinte,
..............................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 124 din data de 19 februarie 2014