ORDIN nr. 103 din 11 mai 2015 privind acreditarea Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"
Având în vedere:
- prevederile art. 175 alin. (1)-(3), art. 176 şi art. 177 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile art. 8 lit. a) şi art. 10 lit. m) din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 199/2013 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare;
- Raportul de acreditare pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" nr. 1.807/CV din 7 mai 2015, întocmit de Unitatea de evaluare, analiză şi acreditare din cadrul Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor;
- Hotărârea Comitetului Director al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 231 din 8 mai 2015 privind încadrarea în categoria de acreditare a Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia";
- Referatul Unităţii de evaluare, analiză şi acreditare nr. 4.239/UEAA din 11 mai 2015, aprobat de preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor cu nr. 1.839/CV din 11 mai 2015,
în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se acreditează Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia", cu sediul în municipiul Bucureşti, Şoseaua Berceni nr. 10, sectorul 4, cod de înregistrare fiscală 4266162, conform încadrării în categoria de acreditare "acreditat".
Art. 2
Structurile funcţionale din cadrul Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, precum şi unitatea sanitară cu paturi prevăzută la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, www.conas.gov.ro
-****-

Preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor,

Vasile Cepoi,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 359 din data de 25 mai 2015