PROCEDURA din 5 noiembrie 2014 privind avizarea experţilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, NTLH-015
CAPITOLUL I: Prevederi generale
Art. 1
În sensul prezentei proceduri, următoarele sintagme au semnificaţiile detaliate mai jos:
a)experţi avizaţi - experţi tehnici sau verificatori de proiecte atestaţi de autoritatea publică centrală din domeniul lucrărilor publice pentru construcţii hidrotehnice în domeniile de exigenţă A7 (rezistenţă şi stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice), B5 (siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice) şi avizaţi de autoritatea publică centrală din domeniul apelor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D;
b)evaluarea siguranţei barajelor - evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, în conformitate cu prevederile normativelor tehnice specifice în vigoare;
c)comisie de avizare - comisie organizată pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor pentru avizarea experţilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D.
Art. 2
Evaluarea siguranţei barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi O, în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă/acordului de funcţionare în siguranţă, se realizează în conformitate cu Metodologia privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi lacurilor de acumulare - NTLH-022 sau, după caz, cu Metodologia privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi digurilor care realizează depozite de deşeuri industriale-NTLH-023, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 116/289/2002, de către experţi avizaţi, denumiţi în continuare experţi. În cazul evaluării siguranţei lucrărilor hidrotehnice speciale, experţii vor adapta în mod corespunzător metodologiile mai sus amintite.
CAPITOLUL II: Corpurile de experţi
Art. 3
Se constituie corpurile de experţi avizate să realizeze evaluarea stării de siguranţă în exploatare pentru barajele încadrate în categoriile de importanţă C şi D, după cum urmează:
a)corpul de experţi pentru domeniul baraje, diguri şi cuvetele lacurilor de acumulare, inclusiv pentru construcţiile şi instalaţiile-anexă aferente acestora;
b)corpul de experţi pentru domeniul baraje şi diguri care realizează depozite de deşeuri industriale;
c)corpul de experţi pentru domeniul lucrări hidrotehnice speciale.
CAPITOLUL III: Avizarea şi structura corpurilor de experţi
Art. 4
(1)Avizarea experţilor este realizată de către o comisie de avizare a cărei componenţă nominală este aprobată prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor, conform prevederilor prezentei proceduri.
(2)Avizarea experţilor se face pe bază de analiză de dosar de activitate şi calificare profesională şi prin susţinerea unui interviu de către candidaţi.
(3)Comisia de avizare are următoarea structură organizatorică: un preşedinte, un vicepreşedinte, 5 membri, 2 membri supleanţi şi un secretariat tehnic.
Art. 5
(1)Componenţa comisiei de avizare este următoarea:
a)preşedinte - reprezentantul conducerii autorităţii publice centrale din domeniul apelor, care coordonează activitatea din acest domeniu;
b)vicepreşedinte - directorul cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul direcţiei tehnice de specialitate a autorităţii publice centrale din domeniul apelor;
c)membri:
- un reprezentant al autorităţii publice centrale din domeniul apelor;
- 2 reprezentanţi din învăţământul tehnic superior de specialitate;
- 2 reprezentanţi ai Comitetului Naţional Român al Marilor Baraje-CROMB;
d)2 membri supleanţi, asigurând aceeaşi reprezentare cu cea menţionată la lit. c), care îi înlocuiesc pe membrii comisiei care nu pot participa la şedinţele de avizare;
e)un secretariat tehnic, asigurat de personalul direcţiei tehnice de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
(2)Comisia de avizare este valabil constituită prin prezenţa obligatorie a preşedintelui sau a vicepreşedintelui şi a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor (minimum 3 membri).
(3)Deciziile comisiei de avizare se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi la şedinţa de avizare.
(4)Membrii comisiei de avizare beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă stabilită prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(5)Comisia de avizare are un casier numit prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale "Apele Române".
Art. 6
(1)Corpul de experţi pentru baraje, diguri şi cuvetele lacurilor de acumulare, inclusiv pentru construcţiile şi instalaţiile-anexă aferente acestora, este constituit din maximum 50 de experţi.
(2)Corpul de experţi pentru baraje şi diguri care realizează depozite de deşeuri industriale este constituit din maximum 20 de experţi.
(3)Corpul de experţi pentru lucrări hidrotehnice speciale este constituit din maximum 15 experţi.
Art. 7
Un expert poate face parte din unul sau din mai multe corpuri de experţi, în limita numărului maxim de experţi ai fiecărui corp.
CAPITOLUL IV: Selecţia, avizarea şi revocarea experţilor avizaţi
Art. 8
Pentru obţinerea avizului de expert se pot înscrie persoanele fizice, absolvenţi de învăţământ superior tehnic de specialitate, care au atestat de expert tehnic sau verificator de proiecte, eliberat de autoritatea publică centrală din domeniul lucrărilor publice, în domeniile de exigenţă A7 (rezistenţă şi stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice) şi B5 (siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice) şi cel puţin 10 ani de activitate în domeniul proiectării, exploatării sau execuţiei barajelor ori, după caz, a depozitelor de deşeuri industriale, respectiv a lucrărilor hidrotehnice speciale.
Art. 9
(1)În vederea înscrierii la interviul pentru obţinerea avizului de expert, candidaţii vor depune un dosar de activitate şi calificare profesională cuprinzând următoarele documente:
a)cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 1;
b)copie de pe atestatul de expert tehnic sau verificator de proiecte, eliberat de autoritatea publică centrală din domeniul lucrărilor publice, în domeniile de exigenţă prevăzute la art. 8;
c)copie legalizată de pe diploma de studii;
d)cel puţin o recomandare, semnată de reprezentanţii legali ai unor unităţi din domeniul proiectării, construirii sau exploatării barajelor ori, după caz, a depozitelor de deşeuri industriale, respectiv a lucrărilor hidrotehnice speciale, în care candidatul şi-a desfăşurat activitatea profesională, sau din partea unei/unor asociaţii profesionale reprezentative pentru domeniu, care să confirme experienţa de 10 ani a solicitantului; activitatea didactică în domeniul construcţiilor hidrotehnice se asimilează cu cea de proiectare în domeniu;
e)curriculum vitae;
f)memoriu de activitate în domeniul de avizare;
g)cazier judiciar la zi;
h)dovada achitării tarifului de verificare a dosarului.
(2)Avizele de expert obţinute în baza prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 114/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi certificarea corpului de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B - NTLH-014 şi a Procedurii de avizare a specialiştilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D - NTLH-015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 175/2006*) privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de certificare/avizare, a listelor actualizate ale corpurilor de experţi certificaţi şi a specialiştilor avizaţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi a tarifelor de emitere şi prelungire a valabilităţii certificatelor/avizelor de expert, cu modificările şi completările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea, inclusiv pentru prelungirea acestora, dar nu mai mult de un ciclu de 5 ani. După expirarea valabilităţii acestora, prelungirea avizelor de expert sus-menţionate se va face conform prevederilor prezentei proceduri.
___
*) Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 175/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3)În cazul în care unul dintre membrii titulari ai comisiei de avizare solicită dobândirea calităţii de expert, pentru analiza dosarului de activitate şi calificare profesională, precum şi pentru interviu, acesta va fi înlocuit în cadrul comisiei cu un membru supleant.
Art. 10
(1)Anunţul privind organizarea avizării experţilor se publică şi se actualizează pe site-ul autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
(2)Dosarele de activitate şi calificare profesională în vederea avizării se depun şi se ţin în evidenţă la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, prin grija secretariatului comisiei de avizare.
Art. 11
(1)Înainte de data interviului, comisia de avizare se întruneşte într-o şedinţă de lucru, iar, în urma verificării dosarelor de activitate şi calificare profesională ale candidaţilor, poate decide:
a)admiterea pentru susţinerea interviului în vederea obţinerii avizului de expert;
b)solicitarea de completări sau clarificări la dosar;
c)respingerea dosarului.
(2)Deciziile comisiei de avizare se consemnează într-un proces-verbal al şedinţei, întocmit de secretariatul comisiei de avizare, şi se vor transmite candidaţilor de către direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în termen de 10 zile de la data şedinţei de lucru pentru verificarea şi analiza dosarelor de activitate şi calificare profesională.
(3)În cazul în care comisia de avizare solicită completări sau clarificări, candidatului i se vor comunica termenul de depunere şi documentele solicitate. Nedepunerea în termen a documentelor solicitate conduce automat la respingerea dosarului.
(4)În cazul în care comisia de avizare decide respingerea dosarului de activitate şi calificare profesională, candidatului i se vor comunica motivele care au condus la această decizie. Dosarele respinse se restituie candidatului, pe bază de semnătură.
(5)Decizia de respingere a dosarului de activitate şi calificare profesională poate fi contestată în scris la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în termen de 10 zile de la comunicare.
(6)Contestaţiile vor fi analizate şi soluţionate, în termen de 30 de zile de la data depunerii, de către o comisie de analiză şi soluţionare a contestaţiilor, formată din 3 reprezentanţi ai învăţământului superior tehnic de specialitate şi/sau ai unor asociaţii profesionale reprezentative pentru domeniu, la propunerea direcţiei tehnice de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi cu aprobarea conducerii acesteia. Deciziile comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor vor fi comunicate candidaţilor în termen de 5 zile de la emitere, prin grija direcţiei tehnice de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, fiind definitive şi obligatorii pentru contestatari.
(7)Candidaţii care, conform conţinutului dosarului de activitate şi calificare profesională, îndeplinesc condiţiile pentru participarea la interviu vor fi convocaţi, prin grija secretariatului comisiei de avizare, cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei de avizare.
Art. 12
(1)Interviul constă în examinarea orală a candidaţilor, efectuată de comisia de avizare, având la bază normativele tehnice specifice în vigoare şi experienţa corespunzătoare domeniului respectiv, precum şi analiza uneia dintre lucrările reprezentative din activitatea solicitanţilor.
(2)În urma examinării, fiecare membru al comisiei de avizare acordă calificativul "admis" sau "respins" pentru evaluarea cunoştinţelor fiecărui candidat. Un candidat poate fi "admis" sau "respins" în funcţie de numărul cel mai mare de calificative de acelaşi tip date de membrii comisiei, respectiv majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.
(3)Candidaţii care nu se prezintă la interviu la data stabilită vor fi consideraţi respinşi. Aceştia se pot înscrie la un alt interviu care se va organiza ulterior.
(4)Rezultatul interviului se afişează la sediul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, precum şi pe site-ul acesteia, în termen de 5 zile de la data desfăşurării şedinţei de avizare.
(5)Contestaţiile privind rezultatul interviului se depun la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în termen de 5 zile de la data afişării rezultatelor.
(6)Contestaţiile vor fi analizate şi soluţionate, în termen de 30 de zile de la data depunerii, de către o comisie de analiză şi soluţionare a contestaţiilor, formată din 3 reprezentanţi ai învăţământului superior tehnic de specialitate şi/sau ai unor asociaţii profesionale reprezentative pentru domeniu, la propunerea direcţiei tehnice de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi cu aprobarea conducerii acesteia. Deciziile comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor vor fi comunicate candidaţilor în termen de 5 zile de la emitere, prin grija direcţiei tehnice de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, fiind definitive şi obligatorii pentru contestatari.
Art. 13
(1)Listele corpurilor de experţi constituite în baza prevederilor prezentei proceduri se avizează de către Biroul operativ al Comisiei naţionale pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice, denumit în continuare B.O. CONSIB, se actualizează periodic şi se publică pe site-ul autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi în publicaţiile de specialitate din domeniu.
(2)Experţii vor răspunde solicitărilor direcţiei tehnice de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, la propunerea B.O. CONSIB, în cazul necesităţii efectuării în regim de urgenţă a evaluării siguranţei barajelor în situaţii excepţionale (după viituri sau cutremure importante, incidente, avarii, accidente, ruperi/cedări), în cazul contraexpertizelor solicitate de beneficiarii expertizelor şi/sau de organele abilitate conform legii să controleze starea de siguranţă a barajelor, precum şi în cazul solicitărilor făcute de autorităţi similare din alte ţări sau de organisme internaţionale de profil.
Art. 14
(1)În termen de 30 de zile de la data şedinţei de avizare sau a clarificării unor eventuale contestaţii, autoritatea publică centrală din domeniul apelor emite Avizul de expert pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
(2)Avizul se înmânează personal fiecărui expert după achitarea tarifului de eliberare a acestuia.
(3)Avizul de expert este valabil pe o perioadă de 5 ani de la data eliberării, cu posibilitatea prelungirii valabilităţii acestuia pentru perioade succesive de câte 5 ani.
Art. 15
(1)Prelungirea valabilităţii avizului de expert se face la solicitarea expertului, în baza analizării de către comisia de avizare a unui nou dosar de activitate şi calificare profesională, pe care expertul îl depune la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate.
(2)Dosarul de activitate şi calificare profesională pentru prelungirea valabilităţii avizului de expert va conţine următoarele documente:
a)cerere de prelungire;
b)memoriu de activitate în domeniul de avizare pentru perioada de valabilitate a avizului sau, în cazul neefectuării de expertize, memoriu care să justifice lipsa activităţii;
c)cel puţin două recomandări de la beneficiarii expertizelor efectuate de solicitant;
d)copie de pe atestatul de expert tehnic sau verificator de proiecte, eliberat de autoritatea publică centrală din domeniul lucrărilor publice, în domeniile de exigenţă prevăzute la art. 8, din care să rezulte valabilitatea acestuia; în cazul prelungirii avizelor experţilor care se încadrează în prevederile art. 9 alin. (2), este suficientă o recomandare din partea unei/unor asociaţii profesionale reprezentative pentru domeniu;
e)dovada de achitare a tarifului de prelungire a valabilităţii avizului de expert;
f)cazier judiciar la zi sau declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu se află înscris în cazierul judiciar.
Art. 16
(1)Tariful pentru verificarea dosarului de activitate şi calificare profesională este de 150 lei.
(2)Tariful pentru eliberarea avizului de expert este de 300 lei.
(3)Tariful pentru prelungirea valabilităţii avizului de expert este de 250 lei.
(4)Tarifele prevăzute la alin. (1)-(3) vor fi actualizate periodic, în raport cu rata inflaţiei, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
(5)Sumele prevăzute la alin (1)-(3) încasate de la persoanele fizice care solicită avizarea se depun în contul pentru siguranţa barajelor deschis de Administraţia Naţională "Apele Române" la Trezoreria Municipiului Bucureşti. Numărul de cont va fi comunicat candidaţilor prin grija secretariatului comisiei de avizare. Copiile dovezilor de plată a tarifelor se depun la dosarele de activitate şi calificare profesională ale candidaţilor.
(6)Pentru fiecare membru sau, după caz, membru supleant al comisiei de avizare, indemnizaţia de şedinţă este de până la 75% din nivelul salariului minim brut pe ţară; pentru membrii secretariatului comisiei de avizare, indemnizaţia de şedinţă este de până la 50% din nivelul salariului minim brut pe ţară; pentru casierul comisiei de avizare, indemnizaţia de şedinţă este de până la 25% din nivelul salariului minim brut pe ţară.
(7)Sumele depuse în contul precizat la alin. (5) au următoarele destinaţii:
a)plata indemnizaţiilor cuvenite membrilor comisiei de avizare şi persoanelor menţionate la alin. (6);
b)plata unor studii de fundamentare a unor acte normative, de reglementare sau norme tehnice din domeniul siguranţei barajelor;
c)plata pentru efectuarea de contraexpertize dispuse de Comisia naţională pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice, denumită în continuare CONSIB, în situaţia unor contestaţii ale beneficiarului, sau de organele abilitate cu controlul în domeniul siguranţei barajelor;
d)plata unor expertize pentru evaluarea siguranţei barajelor, determinate de situaţii speciale;
e)cheltuieli de dotare cu aparatură de secretariat şi birotică pentru desfăşurarea activităţii comisiei de avizare;
f)cheltuieli pentru organizarea şedinţelor comisiei de avizare;
g)cheltuieli de documentare, achiziţionarea de publicaţii de specialitate (periodice, manuale, cărţi de specialitate, volume ale unor conferinţe etc.);
h)cheltuieli de participare la manifestări interne sau internaţionale pe probleme din domeniul siguranţei barajelor.
(8)Plata indemnizaţiilor de şedinţă către membrii comisiei de avizare, achiziţiile, precum şi cheltuielile de organizare în vederea bunei desfăşurări a şedinţelor de avizare se efectuează pe bază de referat de necesitate aprobat de B.O. CONSIB; decontările se fac prin grija casierului, pe bază de documente justificative şi cu respectarea prevederile legale în vigoare.
Art. 17
(1)Membrii corpurilor de experţi vor deţine şi utiliza ştampile individuale de experţi avizaţi.
(2)Ştampila experţilor avizaţi are formă rotundă, cu două cercuri concentrice, unul exterior, cu diametrul de 40 mm, şi altul interior, cu diametrul de 25 mm. În partea superioară se înscriu numele, prenumele şi iniţiala tatălui expertului, iar în partea inferioară se va înscrie "Expert evaluarea siguranţei barajelor", în interior se înscrie în partea superioară "ROMÂNIA", iar în partea inferioară denumirea actualizată a autorităţii publice centrale din domeniul apelor. În partea centrală se va înscrie numărul avizului emis de autoritatea publică centrală din domeniul apelor pentru expertul în cauză, domeniul/domeniile de avizare şi categoriile de importanţă.
(3)Ştampilele se confecţionează pe cheltuială proprie de către experţi; în momentul schimbării denumirii autorităţii publice centrale din domeniul apelor, ştampilele rămân valabile conform avizelor emise.
(4)Ştampilele se aplică de experţi pe documentaţiile de evaluare a siguranţei barajelor, precum şi pe alte documente întocmite în activităţi desfăşurate în domeniul siguranţei barajelor şi sunt valabile împreună cu semnătura olografă a acestora.
Art. 18
Experţii încetează să mai facă parte din corpurile de experţi avizaţi în următoarele cazuri:
a)la expirarea termenului pentru care s-a eliberat avizul de expert, dacă prelungirea acestuia nu a fost solicitată de expert;
b)prin decesul titularului;
c)la cererea titularului, înregistrată la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
Art. 19
(1)Avizul de expert se revocă în următoarele condiţii:
a)dacă persoana fizică avizată a fost condamnată prin sentinţă definitivă pentru fapte comise care au legătură cu exercitarea calităţii de expert;
b)în caz de inactivitate a titularului pe o perioadă mai mare de 5 ani, fără a exista motive obiective, semnalate de expert, care să justifice lipsa de activitate;
c)dacă pentru persoana fizică avizată a fost efectuată o sesizare a organelor abilitate cu controlul în domeniul siguranţei barajelor sau lucrărilor publice, în legătură cu abateri grave în exercitarea calităţii de expert, sesizare analizată şi validată de comisia de avizare şi B.O. CONSIB.
(2)Revocarea se va face de către comisia de avizare în baza unui referat întocmit de secretariatul comisiei, în care vor fi precizate argumentele care susţin necesitatea revocării avizului de expert.
(3)Decizia de revocare va fi consemnată într-un proces-verbal al şedinţei comisiei de avizare şi va fi comunicată expertului în termen de 10 zile de la data şedinţei.
(4)Decizia de revocare a avizului de expert poate fi contestată în scris la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în termen de 10 zile de la comunicare.
(5)Contestaţiile vor fi analizate şi soluţionate de către B.O. CONSIB, în termen de 30 de zile de la data depunerii, iar decizia luată este definitivă şi obligatorie pentru contestatar.
Art. 20
(1)Avizul de expert este suspendat în următoarele condiţii:
a)pe perioada în care titularul avizului ocupă o funcţie prin care, în conformitate cu prevederile legale, intră în situaţie de incompatibilitate cu exercitarea calităţii de expert; declaraţia expertului prin care se precizează situaţia de incompatibilitate se depune la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor;
b)pentru o perioadă determinată, dacă pentru persoana fizică avizată a fost emisă o decizie a comisiei de avizare privind suspendarea, ca urmare a unei sesizări privind exercitarea necorespunzătoare a calităţii de expert din partea organelor abilitate cu controlul în domeniul siguranţei barajelor şi/sau lucrărilor publice ori din partea altor autorităţi din domenii de specialitate conexe. Sesizarea se depune la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi va fi analizată de comisia de avizare, care va decide, după caz, suspendarea sau menţinerea calităţii de expert.
(2)Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) lit. b) decisă de comisia de avizare va fi de maximum 2 ani.
(3)Suspendarea se va face de către comisia de avizare în baza unui referat întocmit de secretariatul comisiei, în care vor fi precizate argumentele care susţin necesitatea suspendării avizului de expert.
(4)Decizia de suspendare va fi consemnată într-un proces-verbal al şedinţei comisiei de avizare şi va fi comunicată expertului în termen de 10 zile de la data şedinţei.
(5)Decizia de suspendare a avizului de expert poate fi contestată în scris la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în termen de 10 zile de la comunicare.
(6)Contestaţiile vor fi analizate şi soluţionate de către B.O. CONSIB, în termen de 30 de zile de la data depunerii, iar decizia luată este definitivă şi obligatorie pentru contestatar.
Art. 21
Experţii revocaţi pentru motivele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a) nu se mai pot înscrie la interviul pentru redobândirea calităţii de expert.
Art. 22
Locurile de experţi devenite vacante în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 şi 19 vor fi completate cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.
Art. 23
Şedinţele de avizare şi/sau de prelungire a valabilităţii avizului de expert se vor organiza dacă există un număr de minimum 5 dosare care îndeplinesc condiţiile specificate în prezenta procedură, depuse la secretariatul comisiei de avizare.
CAPITOLUL V: Condiţiile de exercitare a calităţii de expert
Art. 24
(1)Evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D se realizează, pentru fiecare obiectiv, de către un expert avizat în domeniul respectiv.
(2)Contractarea serviciilor expertului se face de către deţinătorul cu orice titlu sau titularul de investiţie, în condiţiile legii.
(3)Nu este permisă contractarea serviciilor experţilor care sunt angajaţi ai deţinătorilor cu orice titlu sau titularilor de investiţie ai barajelor care se expertizează.
(4)În exercitarea activităţii de evaluare a siguranţei barajelor, experţii vor respecta condiţiile de evitare a situaţiilor de conflict de interese. În acest sens vor depune o declaraţie pe propria răspundere că nu au fost sau nu sunt implicaţi în diferite etape de proiectare, execuţie sau urmărire a comportării în timp a barajului respectiv.
(5)Pentru realizarea unor expertize, expertul poate angaja, în nume propriu, şi alţi specialişti.
Art. 25
(1)Expertul este direct răspunzător, în condiţiile legii, pentru soluţiile, concluziile şi recomandările formulate în documentaţiile pentru evaluarea siguranţei barajelor, inclusiv pentru consecinţele acestora.
(2)Aplicarea soluţiilor şi/sau a recomandărilor expertului reprezintă responsabilitatea deţinătorului cu orice titlu sau titularului de investiţie, care răspunde, în conformitate cu prevederile legale, de siguranţa barajelor din patrimoniul propriu.
Art. 26
(1)Contestarea soluţiilor, concluziilor şi recomandărilor formulate în documentaţiile pentru evaluarea siguranţei barajelor se poate face, în conformitate cu prevederile legale, de deţinătorul cu orice titlu sau titularul de investiţie, precum şi de organele abilitate să controleze siguranţa barajelor.
(2)Contestaţia se soluţionează prin reanalizarea documentaţiei de evaluare a siguranţei barajului sau printr-o contraexpertiză realizată de experţi nominalizaţi de B.O. CONSIB, care se analizează şi se avizează în cadrul B.O. CONSIB, concluziile şi recomandările acesteia devenind definitive şi obligatorii pentru contestatar.
Art. 27
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.
-****-
ANEXA nr. 1: CERERE-TIP în vederea obţinerii Avizului de expert pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D
(Model)
Subsemnatul/Subsemnata, ........................,domiciliat/domiciliată în ..............., str. ......... nr. ..............., judeţul/sectorul ................, bl. ......., sc. .........., ap. ......., codul numeric personal .................., buletin/carte de identitate seria ............... nr. ..........., eliberat/eliberată de ................. la data de .................., solicit obţinerea/prelungirea valabilităţii Atestatului de expert pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, pentru domeniul ..............., eliberat de autoritatea publică centrală din domeniul apelor.
Anexez toate documentele precizate la art. 9 şi 15 din Procedura privind avizarea experţilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, NTLH-015, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 917/2014.
Data ......................
Numele şi prenumele ................
Semnătura ..................
ANEXA nr. 2: AVIZ de expert pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D nr. ........ din .........
(Model)
(Autoritatea publică centrală din domeniul apelor)
În baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 917/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi certificarea corpurilor de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, NTLH-014, şi a Procedurii de avizare a experţilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, NTLH-015, ale Ordinului*) nr. ....../....... pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de avizare a corpurilor de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D şi ale Procesului-verbal nr. ..... din data de ......... al comisiei de avizare,
(Autoritatea publică centrală din domeniul apelor) emite următorul
AVIZ
Domnul/Doamna ......................, domiciliat/domiciliată în ..................., str. ............... nr. ............, judeţul/sectorul .............., bl. ..........., sc. ......, ap. .........., codul numeric personal ..............., buletin/carte de identitate seria ........... nr. ............., eliberat/eliberată de ............. la data de ..................., având atestatul de expert tehnic/verificator de proiect nr. ............, eliberat de autoritatea publică centrală din domeniul lucrărilor publice, este avizat/avizată ca expert pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, în domeniul .................., pentru o perioadă de 5 (cinci) ani.
Prezentul aviz a fost emis la data de .............. şi este valabil până la data de ............ .
Preşedintele comisiei de avizare,
..................
(numele, prenumele, funcţia, semnătura
şi parafa reprezentantului conducerii autorităţii publice centrale
din domeniul apelor)
Expert avizat,
..................
(ştampila şi semnătura expertului)
Prezentul aviz a fost emis în două exemplare, egal valabile.
Exemplarul nr. 1 din 2
NOTĂ:
Exemplarul nr. 2 din 2 al avizului se contrasemnează de vicepreşedintele şi secretarul comisiei de avizare.
În cazul prelungirii avizelor de expert, care se încadrează în prevederile art. 10 alin. (2) din procedură, se va menţiona în aviz recomandarea unei/unor asociaţii profesionale reprezentative pentru domeniu.
___
*) Se precizează denumirea conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 835 din data de 17 noiembrie 2014