HOTĂRÂRE nr. 377 din 6 mai 2014 pentru modificarea anexei nr. 56 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa nr. 56 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Suharău" la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 şi 692 bis din 20 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- la poziţia nr. 4, coloana 4 va avea următorul cuprins: "L = 2.871 m, suprafaţă = 24.571 mp", coloana 6 va avea următorul cuprins: "4.346.303,41 lei", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Suharău, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/27.02.2014, Carte funciară nr. 50634, nr. 50635, nr. 50640, nr. 50642 şi nr. 50644."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 341 din data de 9 mai 2014