DECIZIE nr. 883 din 6 mai 2015 privind sancţionarea cu amendă şi cu interzicerea temporară a activităţii Societăţii MARSHALY C.E.E. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnată în extrasul Procesului-verbal al şedinţei din data de 4 februarie 2015, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea MARSHALY C.E.E. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu sediul social în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 70, bl. J4-J5, cam. 54M, sectorul 3, înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul de ordine J40/23699/17.12.2007, cod unic de înregistrare nr. 22941747/17.12.2007, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-460/13.02.2008, ca urmare a solicitării acesteia de aprobare a retragerii autorizaţiei de funcţionare, la cerere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu dispoziţiile art. 11 din Normele puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
a constatat următoarele:
1 Societatea nu a putut furniza date la zi privind eventualele debite în relaţia cu asigurătorii, nu există o evidenţă contabilă ulterioară datei de 1 mai 2014, nu a pus la dispoziţia echipei de control documente privind constituirea şi virarea taxei de funcţionare ulterioare datei de 30 aprilie 2014.
Au fost astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
2 Pentru situaţiile financiare aferente anului 2013 societatea nu a întocmit nota explicativă cu privire la informaţiile privind cifra de afaceri, cu prezentarea veniturilor din activitatea de brokeraj defalcate pe segmente de activităţi şi pe categorii de asigurări.
Au fost astfel încălcate prevederile cap. II "Forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale" secţiunea 1 "Prevederi generale privind situaţiile financiare anuale" pct. 3 alin. (1) şi secţiunea 8 "Conţinutul notelor explicative la situaţiile financiare" pct. 300 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. e) din Norma privind încheierea exerciţiului financiar 2013 pentru societăţile din domeniul asigurărilor nr. 1/2014, ceea ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
3 Nu au fost emise facturi pentru stornarea comisioanelor returnate asigurătorilor, ca urmare a rezilierii unor contracte de asigurare de viaţă intermediate, înainte de termenele contractuale, fapt ce a condus la înregistrarea eronată a acestora în contul 462.1 "Creditori - Poliţe de asigurare returnate", în loc de contul 411 "Decontări privind comisioanele cuvenite din activitatea de intermediere", la neînregistrarea acestora, în roşu, în creditul contului 707 "Venituri din activitatea de intermediere în asigurări". Prin efectuarea înregistrărilor eronate menţionate anterior s-au denaturat rulajele conturilor 462 "Creditori diverşi", 411 "Decontări privind comisioanele cuvenite din activitatea de intermediere", 707 "Venituri din activitatea de intermediere în asigurări" şi soldul contului 121 "Profit sau pierdere", iar situaţiile financiare anuale întocmite de societate la 31 decembrie 2013 au fost denaturate în consecinţă.
Au fost astfel încălcate prevederile cap. II "Forma şi conţinutul situaţiilor financiare" secţiunea 1 "Prevederi generale privind situaţiile financiare anuale pct. 4 şi 5 alin. (1) şi prevederile cap. VIII "Norme metodologice de utilizare a conturilor contabile pentru brokerii de asigurare" din Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
4 Începând cu data de 1 august 2014 societatea nu mai deţine sediu social destinat desfăşurării activităţii pentru care a fost autorizată.
Au fost astfel încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
5 În perioada verificată societatea a deţinut contracte de răspundere civilă profesională cu discontinuităţi, iar începând cu data de 31 iulie 2014 societatea nu mai deţine contract de răspundere civilă profesională, acesta fiind reziliat ca efect al neachitării ratelor de primă.
Au fost astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) şi art. 13 alin. (5) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui C.S.A. nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
6 Societatea nu a pus la dispoziţia echipei de control gestiunea documentelor cu regim special.
7 Societatea nu a notificat, în scris, propriii clienţi (asiguraţi) cu privire la hotărârea de încetare a activităţii de broker, pentru îndrumarea acestora direct către asigurători în vederea gestionării contractelor de asigurare aflate în derulare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:
Art. 1
(1)În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) lit. k) şi ale art. 39 alin. (3) lit. c) şi d) şi alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5,000 lei (cinci mii lei) şi cu interzicerea temporară a exercitării activităţii Societăţii MARSHALY C.E.E. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 70, bl. J4-J5, cam. 54M, sectorul 3, înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul de ordine J40/23699/17.12.2007, cod unic de înregistrare 22941747/17.12.2007, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-460/13.02.2008 până la îndeplinirea în integralitate a prevederilor art. 11 din Normele puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Amenda se face venit la bugetul de stat în cota de 50% şi se achită în contul corespunzător, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi se achită în termen de 15 zile de la primirea deciziei, în contul IBAN nr. RO74 TREZ 70020F350102 XXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
(3)Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorităţii de Supraveghere Financiară, imediat după plata acesteia.
(4)În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta decizie constituie titlu de creanţă. La data scadenţei, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în baza căruia Autoritatea de Supraveghere Financiară va declanşa procedura silită de recuperare a creanţelor sale.
Art. 2
(1)Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în cursori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.
Art. 3
Reluarea activităţii Societăţii MARSHALY C.E.E. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Art. 4
(1)Împotriva prezentei decizii Societatea MARSHALY C.E.E. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
(1)Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Prezenta decizie produce efecte de la data publicării.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 333 din data de 15 mai 2015