ORDIN nr. 31 din 6 iulie 2016 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
În temeiul dispoziţiilor art. 179 alin. (4) şi (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. I
Metodologia de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 26 mai 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 3 litera c), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(i)preluarea gazelor naturale din perimetrele de producţie, din terminalele GNL şi din instalaţiile de producere a biogazului sau a altor gaze care îndeplinesc condiţiile de calitate pentru a putea fi livrate/transportate în/prin sistemul de transport al gazelor naturale, din interconectarea cu alte sisteme de transport al gazelor naturale şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale;"
2.La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Costurile fixe se alocă în mod egal pe grupul punctelor de intrare şi, respectiv, grupul punctelor de ieşire."
3.Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 36
Modul de alocare în costuri fixe şi costuri variabile se realizează şi se justifică de către titularul de licenţă."
4.Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 37
Sistemul de tarife de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale cuprinde un set de tarife de tipul «intrare/ieşire» stabilite pentru grupul punctelor de delimitare la intrarea în sistemul de transport în care se rezervă capacitatea, denumit în continuare grupul punctelor de intrare, pentru grupul punctelor de delimitare la ieşirea din sistemul de transport în care se rezervă capacitatea, denumit în continuare grupul punctelor de ieşire, precum şi un tarif volumetric pentru utilizarea sistemului determinat ca un tarif de tip timbru poştal."
5.Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 38
Sistemul de tarife pentru conductele de transport al gazelor naturale Isaccea - Negru Vodă se stabileşte pe baza metodologiei elaborate de către operatorul licenţiat şi aprobate de ANRE."
6.Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 40
Punctele de intrare, respectiv punctele de ieşire în/din sistemul de transport al gazelor naturale se grupează după cum urmează:
a) grupul punctelor de intrare în sistemul de transport al gazelor naturale din perimetrele de producţie, din terminalele GNL şi din instalaţiile de producere a biogazului sau a altor gaze care îndeplinesc condiţiile de calitate pentru a putea fi livrate/transportate în/prin sistemul de transport al gazelor naturale, din interconectarea cu alte sisteme de transport al gazelor naturale şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
b) grupul punctelor de ieşire din sistemul de transport al gazelor naturale spre consumatorii direcţi, sisteme de distribuţie, depozitele de înmagazinare subterană, conductele de alimentare din amonte şi alte sisteme de transport interconectate."
7.La articolul 41, alineatul (2) se abrogă.
8.La articolul 45 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) alocarea venitului total propus de titularul de licenţă şi a elementelor de structură a acestuia, respectiv OPEX, CAPEX şi CPD, în componenta fixă şi în componenta volumetrică, iar componenta fixă defalcată pe fiecare grup de puncte de intrare/ieşire conform art. 34 alin. (2);"
9.La articolul 45 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
"h) capacitatea rezervată pe termen lung şi pe termen scurt, după aprobarea rezervării de capacitate înainte de începerea anului gazier pentru situaţia prevăzută la art. 47 alin. (2)."
10.La secţiunea a 2-a, subsecţiunea 2.2 "Calculul tarifului relativ de rezervare de capacitate" se abrogă.
11.Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 47
(1) Se determină tariful de rezervare de capacitate aferent serviciilor ferme de transport pe termen lung pentru grupul punctelor de intrare/ieşire (gr), exprimat în lei/MWh/oră, după următoarea formulă:
unde:
TC(gr)tl - reprezintă tariful de rezervare de capacitate fermă pe termen lung pentru grupul punctelor de intrare/ieşire (gr);
CF(gr) - reprezintă valoarea corespunzătoare componentei fixe din venitul total, alocată grupului punctelor de intrare/ieşire (gr);
CRe(gr)tl - reprezintă capacitatea estimată a fi rezervată pe termen lung în perioada pentru care se stabilesc tarifele de transport, pe grupul punctelor de intrare/ieşire (gr);
CRe(gr)ts - reprezintă capacitatea estimată a fi rezervată pe termen scurt în perioada pentru care se stabilesc tarifele de transport, pe grupul punctelor de intrare/ieşire (gr);
Ntl,ts - reprezintă numărul de ore aferent fiecărui tip de serviciu;
K(ts) reprezintă coeficientul de multiplicare a tarifului de rezervare de capacitate aferent tipului de serviciu ferm pe termen scurt.
(2) În perioada dintre finalizarea procesului de aprobare a rezervării de capacitate de transport şi data de începere a anului de reglementare, în cazul în care se constată o recuperare/nerecuperare a componentei fixe din venitul total al anului de reglementare pentru care se stabilesc tarifele de transport cu mai mult de 5%, titularul de licenţă solicită aprobarea unor noi tarife de rezervare de capacitate pentru servicii ferme de transport pe termen lung.
(3) Determinarea valorii recuperate/nerecuperate a componentei fixe din venitul total al anului gazier pentru care se stabilesc tarifele de transport se realizează în baza capacităţii rezervate aprobate/estimate, după caz, pentru servicii de transport ferme, pe termen lung şi scurt.
(4) Determinarea tarifelor de transport prevăzute la alin. (2) se realizează astfel:
unde:
TCr(gr)tl - reprezintă tariful, recalculat, de rezervare de capacitate fermă pe termen lung pentru grupul punctelor de intrare/ieşire (gr);
CF(gr) - reprezintă valoarea corespunzătoare componentei fixe din venitul total, alocată grupului punctelor de intrare/ieşire (gr);
CR(gr)tl - reprezintă capacitatea rezervată aprobată pe termen lung în perioada pentru care se stabilesc tarifele de transport, pe grupul punctelor de intrare/ieşire (gr);
CR(gr)ts - reprezintă capacitatea rezervată aprobată/estimată pe termen scurt în perioada pentru care se stabilesc tarifele de transport, pe grupul punctelor de intrare/ieşire (gr);
Ntl,ts - numărul de ore aferent fiecărui tip de serviciu;
K(ts) - reprezintă coeficientul de multiplicare a tarifului de rezervare de capacitate aferent tipului de serviciu ferm pe termen scurt."
12.Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 48
(1) Tarifele de rezervare de capacitate pentru serviciile ferme pe termen scurt, respectiv trimestriale, lunare şi zilnice, pentru grupul punctelor de intrare/ieşire (gr), se determină pe baza tarifelor de rezervare de capacitate pentru servicii ferme pe termen lung stabilite conform art. 47 alin. (1), ajustate cu coeficienţii de multiplicare corespunzători tipului de serviciu, după următoarea formulă:
TC(gr)ts = TC(gr)tl x K(ts),
unde:
TC(gr)ts - reprezintă tariful de rezervare de capacitate pentru serviciul ferm pe termen scurt pentru grupul punctelor de intrare/ieşire (gr);
TC(gr)tl - reprezintă tariful de rezervare de capacitate pentru servicii ferme pe termen lung pentru grupul punctelor de intrare/ieşire (gr);
K(ts) - reprezintă coeficientul de multiplicare a tarifului de rezervare de capacitate aferent tipului de serviciu ferm pe termen scurt.
(2) În situaţia prevăzută la art. 47 alin. (2), determinarea tarifelor de rezervare de capacitate pentru serviciile ferme pe termen scurt se realizează pe baza tarifelor de rezervare de capacitate pentru servicii ferme pe termen lung stabilite conform art. 47 alin. (4)."
13.La articolul 51, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Tariful de rezervă utilizat în cadrul unei licitaţii privind rezervarea de capacitate va fi tariful de rezervare de capacitate fermă/întreruptibilă în vigoare la momentul licitaţiei. Tariful plătibil pentru serviciile de transport adjudecate în urma unei licitaţii privind rezervarea de capacitate va fi tariful de rezervare de capacitate fermă/întreruptibilă, în vigoare la momentul în care poate fi utilizată capacitatea rezervată, la care se adaugă prima de licitaţie."
14.La articolul 66 alineatul (2) litera h) punctul 1, subpunctul (iv) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(iv)alte activităţi reglementate din sector, din care activitatea de transport al gazelor naturale aferentă conductelor Isaccea - Negru Vodă;"
15.La articolul 66 alineatul (2) litera h), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2. activităţi nereglementate din sector;"
16.Articolul 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 81
ANRE poate modifica tarifele de transport aprobate, prin refundamentare sau reajustare a veniturilor şi/sau tarifelor, după caz, cu anunţarea prealabilă a titularului de licenţă, dacă se constată că:
a) stabilirea tarifelor de transport s-a efectuat pe baza unor informaţii eronate/false furnizate de către titularul de licenţă;
b) există erori de calcul semnificative în stabilirea tarifelor de transport;
c) există situaţia prevăzută la art. 47 alin. (2)."
Art. II
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi titularii de licenţă de operare a sistemului de transport vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 511 din data de 7 iulie 2016