ORDIN nr. 1322 din 22 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 2.180/2012 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER
În temeiul prevederilor art. 16 lit. l) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 2.180/2012 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 11 decembrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
(1)În tabelul nr. 1, la punctul 3, subpunctul 3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
I.Subpunctul 3.1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"3.1.1

Evaluarea documentelor sistemului de management al siguranţei în vederea eliberării certificatului de siguranţă partea A pentru servicii de transport feroviar tip A (transport feroviar de călători desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), tip B (transport feroviar de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), tip A şi B (transport feroviar de călători şi de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu)

96"

II.Subpunctul 3.1.2 se abrogă.
III.Subpunctul 3.1.3 se renumerotează şi va deveni subpunctul 3.1.2.
(2)În tabelul nr. 1, la punctul 3 subpunctul 3.2, subpunctele 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 şi 3.2.4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"3.2.1

Evaluarea documentelor în vederea eliberării certificatului de siguranţă partea B, pentru servicii de transport feroviar tip A (transport feroviar de călători desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), tip B (transport feroviar de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu) sau tip A şi B (transport feroviar de călători şi de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), ca urmare a înscrierii sau completării cu noi secţii de circulaţie în anexa I la certificatul de siguranţă partea B, pentru secţii de circulaţie ce însumează mai puţin de 50 km

60

3.2.2

Evaluarea documentelor în vederea eliberării certificatului de siguranţă partea B, pentru servicii de transport feroviar tip A (transport feroviar de călători desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), tip B (transport feroviar de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu) sau tip A şi B (transport feroviar de călători şi de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), ca urmare a înscrierii sau completării cu noi secţii de circulaţie în anexa I la certificatul de siguranţă partea B, pentru secţii de circulaţie ce însumează între 51 şi 200 km

90

3.2.3

Evaluarea documentelor în vederea eliberării certificatului de siguranţă partea B, pentru servicii de transport feroviar tip A (transport feroviar de călători desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), tip B (transport feroviar de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu) sau tip A şi B (transport feroviar de călători şi de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), ca urmare a înscrierii sau completării cu noi secţii de circulaţie în anexa I la certificatul de siguranţă partea B, pentru secţii de circulaţie mai mari de 200 km

108

3.2.4

Evaluarea documentelor în vederea eliberării certificatului de siguranţă partea B, pentru servicii de transport feroviar tip A (transport feroviar de călători~desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), tip B (transport feroviar de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu) sau tip A şi B (transport feroviar de călători şi de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), ca urmare a înscrierii sau completării cu noi vehicule în anexa II la certificatul de siguranţă partea B

5/vehicul"

(3)În tabelul nr. 1, la punctul 12, după subpunctul 12.7 se introduce un nou subpunct, subpunctul 12.8, cu următorul cuprins:

"12.8

Autorizarea pentru punerea în funcţiune a liniilor ferate industriale nou-construite/modernizate

Tariful se calculează cu formula:

T = NtxToxk1xk3+Tfix

Nt = 78 de ore (norma de timp)

To = tarif orar

k1 = pentru produsele/serviciile care se încadrează în clasa de risc 1A

Tfix = 20 euro (pentru eliberarea autorizaţiei)

78"

(4)În tabelul nr. 1, punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"14.

Certificarea entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă/Certificarea funcţiilor de întreţinere a vagoanelor de marfă

Contract în raport cu volumul de activitate"

(5)În tabelul nr. 1, la punctul 14, subpunctele 14.1 şi 14.2 se abrogă.
(6)În tabelul nr. 2, la punctul 1, după subpunctul 1.1 se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 1.2, 1.3, 1.4 şi 1.5, cu următorul cuprins:

"1.2

Vizarea periodică a autorizaţiei deţinute de personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care desfăşoară pe propria răspundere activităţi specifice transportului feroviar (Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005 privind autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează să desfăşoare pe propria răspundere activităţi specifice transportului feroviar, cu modificările şi completările ulterioare)

21

1.3

Preschimbarea permisului de conducere deţinut de personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care desfăşoară pe propria răspundere activităţi specifice transportului feroviar (Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005, cu modificările şi completările ulterioare)

21

1.4

Emiterea unui duplicat al permisului de conducere/autorizaţiei deţinute de personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care desfăşoară pe propria răspundere activităţi specifice transportului feroviar, ca urmare a distrugerii sau pierderii originalului (Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005, cu modificările şi completările ulterioare)

6

1.5

Emiterea unui nou permis de conducere/unei noi autorizaţii deţinute de personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care desfăşoară pe propria răspundere activităţi specifice transportului feroviar, ca urmare a schimbării numelui posesorului (Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005, cu modificările şi completările ulterioare)

7"

(7)În tabelul nr. 2, la punctul 12, subpunctul 12.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"12.1

Evaluarea documentelor pentru eliberarea certificatului de siguranţă partea B pentru servicii de transport feroviar tip A (transport feroviar de călători desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), tip B (transport feroviar de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), tip A şi B (transport feroviar de călători şi de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu) sau tip C (numai manevră feroviară în interes public sau în interes public şi propriu), ca urmare a scoaterii, după caz, a uneia sau a mai multor secţii de circulaţie, zone de manevră sau vehicule

20"

(8)În tabelul nr. 2, la punctul 14 se introduce un subpunct, subpunctul 14.1, cu următorul cuprins:

"14.1

Curs de pregătire recapitulativă a consilierului de siguranţă pentru transportul pe căile ferate a mărfurilor periculoase, pentru prelungirea valabilităţii certificatului

180
euro/
cursant"

(9)În tabelul nr. 2, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 19, cu următorul cuprins:

"19.

Eliberarea autorizaţiei pentru punerea în funcţiune a unui subsistem structural/punerea în funcţiune a unui vehicul, eliberarea autorizaţiei suplimentare pentru punerea în funcţiune a unui vehicul

20"

(10)În tabelul nr. 3, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"3.

Vizarea anuală a autorizaţiei tehnice de furnizor feroviar, vizarea anuală a autorizaţiei speciale/licenţei pentru transportul urban cu metroul

70% din tariful aprobat pentru eliberarea autorizaţiei"

(11)În tabelul nr. 3, la punctul 6, după subpunctul 6.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 6.2, cu următorul cuprins:

"6.2

Eliberarea unui certificat de siguranţă (partea A şi partea B) modificat ca urmare a restrângerii domeniului serviciilor de transport feroviar (din tip A şi B în tip A sau în tip B)

35% din tariful aprobat pentru acordarea certificatului"

(12)În tabelul nr. 3, punctul 7 şi subpunctele aferente se abrogă.
(13)În tabelul nr. 3, la punctul 8, subpunctul 8.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"8.1

Evaluarea documentelor necesare pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă (partea A şi partea B) ca urmare a modificării datelor de identificare a operatorului economic

35% din tariful aprobat pentru acordarea autorizaţiei"

(14)În tabelul nr. 3, după punctul 8 şi subpunctele aferente se introduce un nou punct, punctul 81,cu următorul cuprins:

"81.

Verificarea implementării sistemului de management al siguranţei de către operatorii de transport feroviar, administratorul sau gestionarii de infrastructură feroviară, prin acţiuni de audit de siguranţă

Se stabileşte prin convenţie."

Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Constantin Matei,

subsecretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 673 din data de 1 noiembrie 2013