ACORD DE ÎMPRUMUT din 17 iunie 2014 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Proiect privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar)
Împrumut nr. 8.362-RO
Datat 17 iunie 2014
Acord din data de 17 iunie 2014 între România (Împrumutat) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca). Prin prezentul acord Împrumutatul şi Banca convin următoarele:
Art. I: Condiţii generale. Definiţii
1.01.Condiţiile generale (aşa cum sunt definite în documentul ataşat la prezentul acord) constituie parte integrantă a acestui acord.
1.02.Cu excepţia cazului în care contextul necesită alt înţeles, termenii scrişi cu majusculă în prezentul acord au înţelesurile atribuite lor în Condiţiile generale sau în documentul ataşat la prezentul acord.
Art. II: Împrumutul
2.01.Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, în termenii şi condiţiile prevăzute sau la care se face referire în prezentul acord, suma de două sute cincizeci de milioane euro (250.000.000 euro), după cum această sumă poate fi convertită periodic printr-o Conversie Valutară în conformitate cu prevederile din secţiunea 2.07 la prezentul acord (Împrumutul), pentru a sprijini finanţarea proiectului descris în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul acord (Proiectul).
2.02.Împrumutatul poate trage sumele împrumutului în conformitate cu secţiunea a IV-a din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul acord.
2.03.Comisionul iniţial plătibil de către Împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului. Împrumutatul va plăti comisionul iniţial nu mai târziu de 60 de zile de la data intrării în efectivitate.
2.04.Dobânda plătibilă de către Împrumutat pentru fiecare perioadă de dobândă va fi la o rată egală cu rata de referinţă pentru valuta împrumutului plus o marjă variabilă, cu condiţia ca, la conversia în totalitate sau a oricărei porţiuni din suma împrumutului, dobânda plătibilă de către Împrumutat pe durata perioadei de conversie a respectivei sume să fie determinată în conformitate cu prevederile relevante ale articolului IV din Condiţiile generale. Fără a aduce atingere celor de mai sus, dacă orice sumă din soldul tras al împrumutului rămâne neplătită la scadenţă şi această neplată continuă pentru o perioadă de 30 de zile, atunci dobânda plătibilă de către Împrumutat va fi calculată conform prevederilor secţiunii 3.02 (e) din Condiţiile generale.
2.05.Datele de plată sunt 1 martie şi 1 septembrie ale fiecărui an.
2.06.Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu graficul de rambursare stabilit în anexa nr. 3 la prezentul acord.
2.07._
a)Împrumutatul poate solicita, oricând, oricare dintre următoarele conversii ale termenilor împrumutului pentru a facilita gestionarea prudentă a datoriei:
(i)o schimbare a valutei împrumutului a întregii sume sau oricărei părţi din suma împrumutului, trasă sau netrasă, într-o valută aprobată;
(ii)o schimbare a ratei de bază a dobânzii aplicabile (A) întregii sume sau oricărei părţi a sumei împrumutului trase şi scadente - de la o rată variabilă la o rată fixă ori viceversa; sau (B) întregii sume sau oricărei părţi a sumei împrumutului trase şi scadente - de la o rată variabilă bazată pe o rată de referinţă şi marja variabilă la o rată variabilă, bazată pe o rată de referinţă fixă şi marja variabilă, sau viceversa; sau (C) întregii sume a împrumutului trase şi scadente - de la o rată variabilă bazată pe o marjă variabilă la o rată variabilă bazată pe o marjă fixă; şi
(iii)stabilirea unor limite asupra ratei variabile ori ratei de referinţă aplicabile întregii sume a împrumutului sau oricărei părţi a acestuia trase şi scadente, prin stabilirea unui plafon al ratei dobânzii ori a unei marje de variaţie a ratei dobânzii asupra ratei variabile sau ratei de referinţă.
b)Orice conversie solicitată în baza paragrafului (a) al acestei secţiuni, care este acceptată de Bancă, va fi considerată o "conversie", aşa cum este definită în Condiţiile generale, şi se va efectua în conformitate cu prevederile articolului IV din Condiţiile generale şi ale Ghidului de conversie.
Art. III: Proiectul
3.01.Împrumutatul îşi declară angajamentul faţă de obiectivele Proiectului. În acest scop, Împrumutatul va implementa prezentul proiect prin Ministerul Sănătăţii din România (MS), în conformitate cu prevederile articolului V din Condiţiile generale.
3.02.Fără a se limita la prevederile secţiunii 3.01 din prezentul acord şi cu excepţia cazului în care Împrumutatul şi Banca nu convin altfel, Împrumutatul se va asigura că Proiectul este implementat în conformitate cu prevederile din anexa nr. 2 la prezentul acord.
Art. IV: Terminarea
4.01.Data-limită pentru intrarea în efectivitate este data care survine după o sută cincizeci de zile (150) de la data semnării prezentului acord.
Art. V: Reprezentant. Adrese
5.01.Reprezentantul Împrumutatului este ministrul finanţelor publice al Împrumutatului sau oricare altă persoană căreia ministrul îi delegă această competenţă.
5.02.Adresa Împrumutatului este:
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5
Bucureşti, România
Fax: + 4021 312 67 92; + 4021 311 23 76
5.03.Adresa Băncii este:
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Statele Unite ale Americii

Adresă cablu:

INTBAFRAD

Washington, D.C.

Telex:

248423(MCI) sau

64145 (MCI)

Fax:

1-202-477-6391

Convenit la Bucureşti în ziua, luna şi anul menţionate mai sus.

ROMÂNIA

Prin: Reprezentanţi autorizaţi

Ioana-Maria Petrescu, ministrul finanţelor publice

Liviu Voinea, ministrul delegat pentru buget

BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

Prin: Reprezentat autorizat

Elisabetta Capannelli, manager de ţară

-****-
ANEXA nr. 1: Descrierea Proiectului
Obiectivul Proiectului este de a îmbunătăţi accesul la serviciile publice de sănătate din România, precum şi calitatea şi eficienţa acestora.
Proiectul este compus din următoarele părţi:
(1)Partea A. Raţionalizarea reţelei de spitale
Raţionalizarea reţelei de furnizare de servicii de asistenţă medicală prin asigurarea de bunuri, lucrări, servicii, altele decât cele de consultanţă, servicii de consultanţă şi instruire în spitalele regionale de urgenţă, spitalele judeţene şi spitalele locale, selectate, prin următoarele activităţi:
a)îmbunătăţirea unor servicii medicale selectate, inclusiv săli de operaţie, unităţi de terapie intensivă, unităţi pentru arşi, unităţi de radioterapie, servicii de urgenţă (inclusiv sisteme de telemedicină de urgenţă) şi servicii de diagnostic (imagistică medicală);
b)redefinirea rolului spitalului în sistemul de sănătate, comasarea serviciilor şi reducerea numărului de spitale cu o singură specializare, şi trecerea de la cele care funcţionează într-o locaţie compusă din mai multe clădiri la o singură clădire cu platforme integrate de diagnostic şi intervenţie;
c)realizarea lucrărilor de reabilitare în cadrul facilităţilor medicale existente;
d)îmbunătăţirea şi/sau furnizarea de echipamente medicale şi de alt tip pentru facilităţile medicale existente.
(2)Partea B. Întărirea îngrijirii în ambulatoriu
1.Întărirea îngrijirii secundare în ambulatoriu specializat prin asigurarea de bunuri, lucrări, servicii, altele decât cele de consultanţă, servicii de consultanţă şi instruire, prin următoarele activităţi:
a)dezvoltarea de centre pentru diagnostic şi tratament în ambulatoriu;
b)transformarea spitalelor locale în centre de diagnostic şi tratament în ambulatoriu; şi
c)îmbunătăţirea reţelei de screening pentru cancer, printre altele, prin crearea de centre de screening pentru cancer suplimentare, crearea a trei (3) unităţi mobile pentru screeningul cancerului şi îmbunătăţirea capacităţii tehnice a laboratoarelor regionale de patologie şi citologie.
2.Dezvoltarea serviciilor de asistenţă medicală primară la nivelul comunităţii prin asigurarea de bunuri, lucrări, servicii, altele decât cele de consultanţă, servicii de consultanţă şi instruire prin extinderea centrelor de sănătate multifuncţionale locale, creşterea furnizării de tipuri diferenţiate de îngrijiri medicale pe termen lung, cum ar fi îngrijirea paliativă, dedicate grupurilor vulnerabile.
(3)Partea C. Îmbunătăţirea administrării şi guvernării sectorului sanitar
Îmbunătăţirea capacităţii Ministerului Sănătăţii şi a altor instituţii guvernamentale relevante pentru guvernarea şi administrarea sectorului, pentru a reduce diferenţa dintre politici şi practică şi pentru a întări capacitatea de îmbunătăţire a calităţii serviciilor de asistenţă medicală prin asigurarea de bunuri, servicii, altele decât cele de consultanţă, servicii de consultanţă şi instruire, prin următoarele activităţi:
a)actualizarea ghidurilor clinice şi implementarea mecanismelor de control al calităţii;
b)întărirea şi implementarea evaluării tehnologiilor de sănătate (HTA) şi dezvoltarea standardelor şi protocoalelor bazate pe evidenţă;
c)standardizarea sistemelor de contabilitate pe bază de costuri într-un subset de spitale selectate pentru actualizarea costului estimat al fiecărui "case mix";
d)întărirea capacităţii sectorului de sănătate în vederea realizării de studii şi sondaje, dezvoltării şi implementării de proiecte şi finanţarea de studii de fezabilitate şi preinvestiţii, inclusiv studii de fezabilitate şi proiecte tehnice pentru facilităţi medicale noi în cadrul spitalelor regionale de urgenţă din Cluj, Iaşi şi Craiova;
e)eficientizarea programelor naţionale de sănătate pentru a muta accentul către servicii de prevenţie şi promovarea serviciilor de sănătate în rândul populaţiei;
f)întărirea strategiei de comunicare a MS pentru informarea publicului asupra programelor de reformă şi a rezultatelor aşteptate ale acestora.
(4)Partea D. Managementul proiectului, Monitorizare şi evaluare
Sprijinirea Ministerului Sănătăţii şi a Unităţii de management a Proiectului (UMP) pentru asigurarea managementului şi implementării Proiectului, inclusiv sarcini fiduciare, monitorizare şi evaluare şi raportare prin asigurarea de bunuri, servicii, altele decât cele de consultanţă, servicii de consultanţă, instruire, audit şi costuri operaţionale.
ANEXA nr. 2: Executarea Proiectului
SECŢIUNEA I: Aranjamente de implementare
SUBSECŢIUNEA 1: A. Aranjamente instituţionale
1.Comitet director. Împrumutatul, prin Ministerul Sănătăţii, va înfiinţa nu mai târziu de trei (3) luni de la data intrării în efectivitate şi va menţine pe toată durata implementării Proiectului un Comitet Director (CD), condus de către ministrul sănătăţii al Împrumutatului şi incluzând reprezentanţi la nivel înalt ai MS şi ai altor entităţi relevante, cu termeni de referinţă, componenţă şi resurse satisfăcătoare Băncii, care, printre alte funcţii, va răspunde de asigurarea îndrumării generale strategice a Proiectului şi va asigura coordonarea dintre diverse părţi implicate în Proiect.
2.Unitatea de management al Proiectului (UMP). Împrumutatul, prin MS, va menţine, pe parcursul implementării Proiectului, UMP-ul cu termeni de referinţă, componenţă şi resurse satisfăcătoare pentru Bancă, ce va răspunde, printre altele, de: (a) managementul financiar de zi cu zi al Proiectului, inclusiv audituri; (b) activităţile de monitorizare, evaluare şi raportare în cadrul Proiectului; (c) derularea achiziţiilor în cadrul Proiectului; (d) managementul oricăror activităţi de instruire realizate în cadrul Proiectului în conformitate cu planul de instruire semestrial aprobat de către Bancă; (e) coordonarea generală şi facilitarea implementării Proiectului; (f) pregătirea programelor anuale de lucru şi a planificărilor semestriale a bugetului Proiectului; (g) pregătirea rapoartelor de progres pentru Proiect; şi (i) urmărirea viziunilor şi recomandărilor făcute de CD.
SUBSECŢIUNEA 2: B. Anticorupţie
Împrumutatul, prin MS, se va asigura că întregul Proiect este implementat în concordanţă cu prevederile ghidurilor anticorupţie.
SUBSECŢIUNEA 3: C. Manualul operaţional al Proiectului
1.Cu excepţia situaţiilor în care Banca va accepta altfel, Împrumutatul, prin MS, va implementa Proiectul în concordanţă cu Manualul operaţional al Proiectului şi, exceptând situaţiile în care Banca va accepta altfel, nu va amenda, abroga, renunţa ori nu va permite ca acesta sau oricare prevedere a acestuia să fie amendată, abrogată sau să se fi renunţat la acesta, fără acordul prealabil în scris al Băncii.
SUBSECŢIUNEA 4: D. Măsuri asigurătorii
1.Împrumutatul, prin MS, va implementa Proiectul în concordanţă cu CGMM şi nu va amenda, abroga sau renunţa la vreuna din prevederile CGMM fără acordul prealabil în scris al Băncii.
2.Împrumutatul, prin MS: (a) va pregăti PMM specifice, după caz, în conformitate cu cerinţele CGMM, şi va disemina şi va realiza acele PMM într-o manieră satisfăcătoare; (b) se va asigura că toate măsurile necesare pentru realizarea CGMM şi a respectivelor PMM sunt luate la timp; c) se va asigura că resurse adecvate sunt disponibile pentru implementarea corespunzătoare a CGMM şi a PMM; şi (d) va asigura că rapoartele Proiectului la care se face referire în secţiunea II a acestei anexe vor include informaţii adecvate privind monitorizarea măsurilor definite în CGMM şi PMM.
SECŢIUNEA II: Monitorizarea, raportarea şi evaluarea Proiectului
SUBSECŢIUNEA 1: A. Rapoartele Proiectului
1.Împrumutatul, prin MS, va monitoriza şi evalua progresul Proiectului şi va pregăti rapoarte ale Proiectului în conformitate cu prevederile secţiunii 5.08 din Condiţiile generale şi în baza unor indicatori acceptabili pentru Bancă. Fiecare raport al Proiectului va acoperi perioada unui semestru calendaristic şi va fi transmis Băncii în cel mult patruzeci şi cinci (45) de zile de la sfârşitul perioadei acoperite de acel raport.
2.Împrumutatul, prin MS,: (a) la sau la aproximativ treizeci (30) de luni de la data intrării în efectivitate va efectua împreună cu Banca o analiză la mijlocul perioadei cu privire la progresul înregistrat în realizarea Proiectului (analiza de la mijlocul perioadei), care să acopere, printre alte aspecte, progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivului Proiectului şi performanţa pe ansamblu a Proiectului raportat la indicatorii de performanţă a Proiectului; şi (b) în cel mult 4 săptămâni de la analiza de la mijlocul perioadei va pregăti şi va prezenta Băncii un program de acţiune acceptabil pentru Bancă, pentru implementarea ulterioară a Proiectului, ţinând cont de constatările analizei de la mijlocul perioadei, şi, ulterior, va implementa acest program de acţiune.
SUBSECŢIUNEA 2: B. Managementul financiar, rapoartele financiare şi auditurile
1.Împrumutatul, prin MS, va menţine sau va determina menţinerea unui sistem de management financiar în conformitate cu prevederile secţiunii 5.09 din Condiţiile generale.
2.Fără a se limita la prevederile din partea A a acestei secţiuni, Împrumutatul prin MS va pregăti şi va transmite Băncii, ca parte a raportului Proiectului, în cel mult 45 de zile de la sfârşitul fiecărui trimestru calendaristic, rapoarte financiare intermediare neauditate pentru Proiect, care să acopere trimestrul respectiv, într-o formă şi cu un conţinut satisfăcătoare pentru Bancă.
3.Împrumutatul, prin MS, va realiza auditarea situaţiilor financiare în conformitate cu prevederile secţiunii 5.09 (b) din Condiţiile generale. Fiecare audit al situaţiilor financiare va acoperi perioada unui an fiscal al Împrumutatului, începând cu anul fiscal în care a fost efectuată prima tragere în cadrul Proiectului. Situaţiile financiare auditate pentru fiecare astfel de perioadă vor fi furnizate Băncii în termen de cel mult 6 luni de la sfârşitul perioadei respective.
SECŢIUNEA III: Achiziţii
SUBSECŢIUNEA 1: A. Generalităţi
1.Bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultanţă. Toate bunurile, lucrările şi serviciile, altele decât cele de consultanţă necesare pentru Proiect şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului, vor fi achiziţionate în conformitate cu cerinţele prevăzute în sau la care se face referire în secţiunea I din Ghidul privind achiziţiile, precum şi cu prevederile prezentei secţiuni.
2.Servicii de consultanţă. Toate serviciile de consultanţă necesare pentru Proiect şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile stabilite în sau la care se face referire în secţiunile I şi IV din Ghidul privind serviciile de consultanţă şi cu prevederile prezentei secţiuni.
3.Definiţii. Termenii cu majusculă folosiţi mai jos în prezenta secţiune pentru a descrie metode specifice de achiziţii sau metode de revizuire de către Bancă a anumitor contracte fac referire la metoda corespunzătoare descrisă în secţiunile II şi III din Ghidul privind achiziţiile sau secţiunile II, III, IV şi V din Ghidul privind serviciile de consultanţă, după caz.
SUBSECŢIUNEA 2: B. Metode specifice de achiziţii pentru bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultanţă
1.Licitaţie competitivă internaţională. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel la paragraful 2 de mai jos, bunurile, lucrările şi serviciile, altele decât cele de consultanţă, vor fi achiziţionate în baza unor contracte adjudecate în conformitate cu procedurile de licitaţie competitivă internaţională.
2.Alte metode de achiziţie pentru bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultanţă. Următoarele metode, altele decât licitaţia competitivă internaţională, pot fi folosite pentru achiziţia de bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultanţă, pentru acele contracte specificate în planul de achiziţii: (a) licitaţia competitivă naţională, astfel cum este descris în paragrafele 3.3 şi 3.4 din Ghidurile de achiziţii; (b) cumpărare; şi (c) contractare directă.
SUBSECŢIUNEA 3: C. Metode specifice de achiziţie a serviciilor de consultanţă
1.Selecţia în funcţie de calitate şi cost. Cu excepţia altor cazuri decât cele prevăzute la paragraful 2 de mai jos, serviciile de consultanţă vor fi achiziţionate în baza unor contracte adjudecate prin selecţie în funcţie de calitate şi cost.
2.Alte metode de achiziţie a serviciilor de consultanţă. Următoarele metode, altele decât selecţia în funcţie de calitate şi cost, pot fi folosite pentru achiziţia serviciilor de consultanţă pentru acele contracte care sunt specificate în planul de achiziţii: (a) selecţie în funcţie de calitate; (b) selecţie pe baza unui buget fix; (c) selecţie în funcţie de costul cel mai mic; (d) selecţie în baza calificărilor consultanţilor; (e) selecţie din sursă unică a firmelor de consultanţă; (f) proceduri prevăzute la paragrafele 5.2 şi 5.3 din Ghidul privind serviciile de consultanţă pentru selecţia consultanţilor individuali; şi (g) proceduri privind sursa unică pentru selecţia unor consultanţi individuali.
SUBSECŢIUNEA 4: D. Revizuirea de către Bancă a deciziilor privind achiziţiile
Planul de achiziţii va prevedea acele contracte care vor face obiectul analizei prealabile a Băncii. Toate celelalte contracte vor face obiectul revizuirii ulterioare de către Bancă.
SECŢIUNEA IV: Tragerea sumelor împrumutului
SUBSECŢIUNEA 1: A. Generalităţi
1.Împrumutatul poate trage sumele din împrumut în conformitate cu prevederile articolului II din Condiţiile generale, prezenta secţiune, şi alte instrucţiuni suplimentare pe care Banca le poate specifica prin notificare către Împrumutat (inclusiv "Ghidul Băncii Mondiale privind disponibilizarea pentru proiecte", din mai 2006, cu revizuirile periodice ale Băncii şi aşa cum sunt aplicabile prezentului acord în baza instrucţiunilor respective), pentru a finanţa cheltuielile eligibile, aşa cum sunt prevăzute în tabelul de la paragraful 2 de mai jos.
2.Următorul tabel specifică acele categorii de cheltuieli eligibile care pot fi finanţate din sumele împrumutului ("Categoria"), alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie şi procent de cheltuieli care urmează să fie finanţat pentru cheltuielile eligibile din fiecare categorie.

Categoria

Suma alocată din împrumut (exprimată în euro)

Procentul din cheltuieli care urmează să fie finanţat (inclusiv taxe)

(1) Bunuri, lucrări, servicii, altele decât cele de consultanţă, servicii de consultanţă în cadrul Proiectului, inclusiv instruire şi audit şi costuri operaţionale

250.000.000

100%

Suma totală

250.000.000

 
a)Termenul "instruire" înseamnă cheltuielile efectuate de MS în legătură cu realizarea activităţilor de instruire şi ateliere de lucru în cadrul Proiectului, inclusiv cheltuielile de transport, cazare şi diurnă pentru participanţii la instruire, instructori şi cei care participă la ateliere de lucru, onorariile instructorilor, închirierea facilităţilor şi echipamentelor, materiale de instruire şi consumabilele aferente.
b)Termenul "costuri operaţionale" înseamnă cheltuielile operaţionale efectuate de către UMP pentru implementarea Proiectului, cuprinzând: comunicaţii (inclusiv poştale şi internet); salarii pentru personalul UMP (care nu sunt funcţionarii publici), personal contractual şi personal auxiliar pe termen scurt, traducere şi interpretare, cheltuielile de publicitate legate de achiziţii; transport local, combustibil; cheltuieli cu exploatarea, întreţinerea şi asigurarea vehiculelor; chirie pentru birouri; renovarea şi reabilitarea birourilor, inclusiv echipamente; consumabile de birou, întreţinerea şi asigurarea echipamentelor de birou; cheltuieli de deplasare legate de Proiect şi diurna, inclusiv cazare şi transport local; comisioane bancare.
c)Termenul "bunuri" include echipamente medicale, echipamente pentru tehnologia informaţiei şi de comunicaţii, alte echipamente, unităţi medicale mobile şi vehicule.
SUBSECŢIUNEA 2: B. Condiţii de tragere. Perioada de tragere
1.Fără a contraveni prevederilor din partea A a acestei secţiuni, nu se va efectua nicio tragere:
a)din contul împrumutului, până când Banca nu a primit plata totală a comisionului iniţial; şi
b)pentru plăţi efectuate anterior datei prezentului acord, cu excepţia acelor trageri de până la o sumă cumulată care să nu depăşească echivalentul a cinci milioane euro (5.000.000 euro) care pot fi făcute pentru plăţi efectuate înainte de această dată, dar nu mai mult de 12 luni înaintea datei acestui acord pentru cheltuieli eligibile.
2.Data-limită de tragere este 15 decembrie 2020.
ANEXA nr. 3: Graficul de rambursare
Împrumutatul va rambursa împrumutul în totalitate la 1 martie 2032.
Document ataşat
SECŢIUNEA I: Definiţii
1."Ghidurile anticorupţie" înseamnă "Ghidurile privind prevenirea şi combaterea fraudei şi corupţiei pentru proiecte finanţate prin împrumuturi BIRD, credite AID şi granturi" din data de 15 octombrie 2006 şi revizuite în ianuarie 2011.
2."Categorie" înseamnă o categorie prevăzută în tabelul din secţiunea a IV-a a anexei nr. 2 la prezentul acord.
3."Ghidul privind serviciile de consultanţă" înseamnă "Ghidul: Selecţia şi angajarea consultanţilor în cadrul împrumuturilor BIRD şi creditelor şi granturilor AID, efectuate de către Împrumutaţii Băncii Mondiale" din ianuarie 2011.
4."Cadru general privind managementul mediului" sau "CGMM" înseamnă cadrul general privind managementul mediului din 14 februarie 2014, satisfăcător băncii, care stabileşte: a) standardele şi regulamentele privind mediul existente, ale Împrumutatului, relevante pentru Proiect; b) instituţiile Împrumutatului de la nivel local şi central responsabile pentru emiterea permiselor, licenţelor şi controlul respectării standardelor de mediu; c) măsurile de atenuare privind managementul deşeurilor şi al mediului; d) măsurile instituţionale şi monitorizare pentru Proiect; şi e) cerinţe şi proceduri pentru pregătirea planurilor de management al mediului, specifice pentru Proiect.
5."Planul de management a mediului" sau "PMM" înseamnă planurile de management al mediului specifice, care vor fi pregătite pentru activităţi de investiţii specifice în cadrul Proiectului şi în conformitate cu cerinţele CGMM.
6."Condiţiile generale" înseamnă "Condiţiile generale pentru împrumuturi ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare" din data de 12 martie 2012.
7."Ministerul Sănătăţii" sau "MS" înseamnă Ministerul Sănătăţii al Împrumutatului sau succesorul legal al acestuia.
8 "Ghidul privind achiziţiile" înseamnă "Ghidul: Achiziţia de bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultanţă în cadrul împrumuturilor BIRD şi creditelor şi granturilor AID, efectuată de către Împrumutaţii Băncii Mondiale" din ianuarie 2011.
9."Planul de achiziţii" înseamnă planul de achiziţii al Împrumutatului aferent Proiectului, din 17 februarie 2014 şi la care se face referire în paragraful 1.18 din Ghidul privind achiziţiile şi în paragraful 1.25 din Ghidul privind serviciile de consultanţă, astfel cum acesta va fi actualizat periodic în conformitate cu prevederile paragrafelor menţionate.
10."Unitatea de management a Proiectului" sau "UMP" înseamnă unitatea înfiinţată în cadrul MS, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.099 din 5 noiembrie 2012 şi Ordinului ministrului sănătăţii nr. 168 din 14 februarie 2014, aşa cum este descrisă în partea A.2 din anexa nr. 2 la prezentul acord şi care pe parcursul perioadei de implementare a Proiectului poate fi relocată într-o agenţie specializată a MS cu acordul prealabil al Băncii.
11."Manualul operaţional al Proiectului" sau "MOP" înseamnă manualul din 15 ianuarie 2014 care reflectă, printre altele, responsabilităţile, procedurile de achiziţii şi contractare şi procedurile de pregătire a planurilor anuale de instruire pentru implementarea Proiectului, acest termen incluzând şi anexele la manual, conform secţiunii I.C. din anexa nr. 2 la prezentul acord.
12."Comitetul Director" sau "CD" înseamnă comitetul Împrumutatului care urmează a fi stabilit conform părţii A.1 a anexei nr. 2 la acest acord.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 943 din data de 23 decembrie 2014