ORDIN nr. 3973 din 28 iulie 2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor
În baza art. 340 şi 341 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, şi ale actelor subsecvente, ale Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată,
în baza art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.*)
Art. 1
Se aprobă echivalarea nivelurilor de calificare, stabilite prin actele de studii eliberate absolvenţilor învăţământului preuniversitar până în anul şcolar 2013-2014 inclusiv, cu nivelurile de calificare stabilite conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013.
Art. 2
(1)Se aprobă echivalarea nivelurilor de calificare, stabilite prin actele de studii eliberate absolvenţilor învăţământului superior până în anul universitar 2012-2013 inclusiv, cu nivelurile de calificare stabilite conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013.
(2)Se aprobă echivalarea nivelurilor de calificare stabilite prin certificatele de calificare profesională, eliberate de către furnizorii de formare profesională autorizaţi conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, şi actelor subsecvente, până la data publicării prezentului ordin.
Art. 3
Echivalarea nivelurilor de calificare menţionate la art. 1 şi 2 cu nivelurile de calificare stabilite conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013, se face conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Autoritatea Naţională pentru Calificări, Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior,

cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Tudor Prisecaru,

secretar de stat

______
* Prezentul ordin se aplică în învăţarea pe tot parcursul vieţii, aşa cum este definită la art. 328 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXĂ: Echivalarea nivelurilor de calificare valabile anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor (CNC) cu cele prevăzute în CNC, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013

Denumirea diplomei/certificatului
(eliberate anterior momentului intrării în vigoare a CNC)1

Nivelul de calificare valabil anterior momentului intrării în vigoare a CNC

CNC

Certificat de calificare profesională nivel 1

1

2

Certificat de calificare profesională nivel 2

2

3

Certificat de calificare profesională nivel 3

3

4

Certificat de competenţe profesionale

3 avansat

5

Diplomă de absolvire2

4

5

Diplomă de absolvire3/Diplomă de licenţă

4

6

Diplomă de studii aprofundate sau master/Diplomă de licenţă4

5

7

Diplomă de doctor

5

8

________
1 Pentru învăţământul preuniversitar, nivelurile de calificare 1-5 din CNC se aplică începând cu anul şcolar 2014-2015, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 918/2013.
2 Se aplică pentru învăţământul universitar de scurtă durată care a fost organizat în cadrul colegiilor universitare, institutelor de subingineri, conform art. 63 din Legea învăţământului nr. 84/1995 şi art. 122 şi 123 din Legea nr. 11/1968 privind învăţământul în Republica Socialistă România.
3 Pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, învăţământul universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, este echivalat printr-o metodologie specifică, pe baza ECTS/SECT, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, conform art. 149 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
4 Se aplică pentru profesii reglementate prin norme, recomandări sau bune practici europene, în cazul unui program unitar de studii universitare cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani, alcătuit din ciclul I şi ciclul II de studii universitare, precum şi pentru absolvenţii învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor 3 cicluri tip Bologna, conform art. 153 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 595 din data de 8 august 2014