ORDIN nr. 875 din 29 iunie 2016 pentru publicarea Programului de schimburi în domeniile ştiinţei şi tehnologiei, educaţiei, culturii şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg pentru anii 2016-2021, semnat la Luxemburg la 6 iunie 2016
În baza art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere că tratatul de mai jos a intrat în vigoare la data semnării, în conformitate cu prevederile sale,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Articol unic
Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Programul de schimburi în domeniile ştiinţei şi tehnologiei, educaţiei, culturii şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg pentru anii 2016-2021, semnat la Luxemburg la 6 iunie 2016.
-****-

p. Ministrul afacerilor externe,

Daniela Anda Grigore Gîtman,

secretar de stat

ANEXĂ: PROGRAM DE SCHIMBURI în domeniile ştiinţei şi tehnologiei, educaţiei, culturii şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg pentru anii 2016-2021
Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg, denumite în continuare părţi,
animate de dorinţa reciprocă de a dezvolta schimburile dintre cele două state, în spiritul acordurilor internaţionale la care subscriu, şi de dorinţa de a favoriza întărirea legăturilor create prin stabilirea relaţiilor diplomatice la data de 5 decembrie 1910 şi convinse că această cooperare va contribui la întărirea prieteniei tradiţionale care uneşte România şi Luxemburgul,
în conformitate cu prevederile art. 11 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind cooperarea în domeniile culturii, educaţiei, ştiinţei şi sportului, semnat la Bucureşti la 25 aprilie 1994,
au convenit asupra Programului de schimburi pentru anii 2016-2021, după cum urmează:
CAPITOLUL I: Ştiinţă şi tehnologie
Art. 1
(1)Părţile vor sprijini dezvoltarea cooperării în domeniul ştiinţei şi tehnologiei între universităţi, instituţii, organizaţii, departamente şi unităţi de cercetare.
(2)În acest scop, cooperarea va putea lua următoarele forme:
- proiecte comune de cercetare şi dezvoltare în domenii de interes reciproc;
- schimb de oameni de ştiinţă, cercetători, specialişti, personal tehnic şi alţi experţi implicaţi în realizarea proiectelor comune de cercetare şi dezvoltare;
- schimb de informaţii şi publicaţii ştiinţifice şi tehnologice;
- participarea la conferinţe ştiinţifice, simpozioane, seminare, cursuri, expoziţii şi alte manifestări ştiinţifice;
- alte forme de cooperare ştiinţifică şi tehnologică convenite de comun acord.
Art. 2
Părţile vor efectua schimburi de specialişti şi de informaţii în toate domeniile ştiinţifice şi tehnice de interes reciproc, conform legislaţiei în vigoare din ambele state.
CAPITOLUL II: Educaţie
Art. 3
(1)Autorităţile din domeniul educaţiei ale celor două părţi se vor informa reciproc asupra evoluţiilor şi reformelor în materie de legislaţie în domeniul învăţământului primar, secundar şi universitar.
(2)În acest scop şi la cerere, cele două părţi vor face schimb de texte legislative şi de alte acte normative, de informaţii şi de documentaţie specifică în domeniul pedagogic, în special în ceea ce priveşte formarea profesională şi predarea limbilor străine.
Art. 4
(1)Părţile vor efectua anual un schimb de doi (2) specialişti în domeniul ştiinţelor educaţiei pentru un stagiu de studiu de maximum cinci (5) zile de persoană.
(2)Stagiile se vor putea referi în mod special la următoarele domenii:
- formare profesională iniţială (învăţământ profesional şi tehnic);
- predarea limbilor străine, în general, şi a limbii franceze, în special;
- formarea continuă a adulţilor;
- formare artistică, pedagogia artei şi managementul artei;
- sisteme de informare în domeniile ştiinţifice şi pedagogice;
- biblioteci şcolare.
Art. 5
Părţile vor face schimb de informaţii cu privire la organizarea de reuniuni, congrese şi simpozioane internaţionale în statele lor şi vor sprijini participarea la aceste manifestări a experţilor din statul celeilalte părţi.
Art. 6
Părţile vor proceda la schimburi de experienţă în domeniul învăţământului şi al şcolarizării elevilor cu nevoi speciale şi vor examina posibilităţile de dezvoltare a unei cooperări bilaterale, în special în domeniul integrării profesionale a acestora.
Art. 7
Părţile vor încuraja schimburile directe între unităţi şcolare, în cadrul acţiunilor ERASMUS+.
Art. 8
Părţile vor încuraja contactele directe, de exemplu, prin încheierea de convenţii între instituţiile de învăţământ superior, astfel încât să dezvolte cooperarea dintre acestea şi să crească mobilitatea profesorilor şi studenţilor, sprijinindu-se pe acţiunile ERASMUS+.
Art. 9
(1)Pe durata valabilităţii prezentului Program de schimburi, partea română îşi propune să acorde două (2) burse, timp de două semestre, pentru specializări în instituţiile româneşti de învăţământ superior. Portalul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (www.edu.ro) oferă informaţii asupra posibilităţilor existente.
(2)Ţinând cont de principiul reciprocităţii, partea luxemburgheză va fixa anual numărul şi durata burselor ce vor fi acordate studenţilor români pentru studii de masterat şi de doctorat (PhD). Cererile vor fi depuse la Universitatea din Luxemburg.
(3)Cele două părţi îşi vor acorda reciproc burse în vederea participării la cursuri de vară:
- Partea română va acorda două (2) burse pentru cursuri de vară de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească (www.edu.ro).
- Partea luxemburgheză va acorda o (1) bursă pentru Forumul internaţional pentru flaut şi pian şi o (1) bursă pentru Academia de vară de muzică "Nei Stemmen".
CAPITOLUL III: Cultură
Art. 10
(1)Bazându-se pe relaţiile istorice dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg şi pe interesul reciproc pentru culturile lor, părţile vor continua să aprofundeze legăturile culturale care le unesc şi să pună în valoare voinţa comună de promovare a patrimoniului cultural european.
(2)Profitând de experienţa comună din cadrul manifestării "Sibiu, Capitală Culturală Europeană - 2007" şi "Luxemburgul şi Marea Regiune, Capitală Culturală Europeană - 2007", părţile vor examina punerea în aplicare în comun a noilor proiecte la Sibiu şi vor susţine, în măsura posibilităţilor şi fără a aduce prejudicii dispozitivelor de susţinere deja existente, din punct de vedere logistic şi financiar, iniţiativele de asociere care se succedă proiectelor iniţiate cu această ocazie.
Art. 11
Cele două părţi se vor implica în aprofundarea cooperării lor în domeniile artelor plastice, muzicii, literaturii, teatrului, dansului, cinematografiei, fotografiei, patrimoniului cultural material şi imaterial, arhitecturii şi limbilor, în special prin:
- participarea la festivaluri, manifestări artistice, întâlniri şi manifestări culturale în cele două state;
- cooperarea în domeniul formării personalului în domeniul artistic;
- schimbul de informaţii privitoare la activităţile editurilor, la publicaţii, la periodice culturale şi ştiinţifice, la reproducerile de documente şi la participarea la saloane de carte care au loc în fiecare din cele două state;
- încurajarea contactelor directe între mediile artistice favorizând cooperarea acestora, inclusiv a artiştilor amatori.
Art. 12
(1)Conştiente de importanţa rolului centrelor culturale pentru difuzarea culturii, artelor şi limbii celuilalt stat, părţile favorizează contactele directe între instituţiile culturale respective, în conformitate cu reglementările în vigoare în cele două state. Ele vor încuraja schimbul de conferenţiari, de cercetători şi de autori între structurile care au aceleaşi obiective, precum şi organizarea de seminare şi editarea de publicaţii comune în acest scop.
(2)Părţile vor încuraja, în special, cooperarea între bibliotecile naţionale şi arhivele naţionale ale celor două state prin schimburi de specialişti, de informaţii şi de experienţă profesională.
(3)Părţile se felicită, de asemenea, cu privire la numeroasele şi fructuoasele activităţi desfăşurate de către Institutul Pierre Werner din Luxemburg şi Institutul Cultural Român în materie de dialog cultural şi societal între cele două state.
Art. 13
Părţile vor examina posibilitatea punerii în aplicare a unui proiect de schimb de rezidenţe pentru artişti între România şi Luxemburg:
- Partea luxemburgheză pune la dispoziţie, pe perioada valabilităţii prezentului Program, pentru o durată de 3 luni, un atelier-locuinţă la Annexes, la Bourglinster, pentru o rezidenţă de artist. Condiţiile necesare obţinerii rezidenţei se găsesc pe site-ul https://www.gouvernement.lu/4215236/residences-artiste.
Art. 14
Partea luxemburgheză propune organizarea, în parteneriat cu o structură gazdă din Bucureşti sau din Sibiu, a unei conferinţe în limba română pe tema literaturii din Luxemburg.
Art. 15
(1)Părţile se vor informa reciproc asupra experienţelor de interes comun, atât în domeniile muzeelor, conservării şi restaurării monumentelor istorice şi artistice care fac parte din patrimoniul cultural, cât şi al arheologiei, al etnografiei şi al altor domenii care ţin de patrimoniul cultural imaterial.
(2)Partea luxemburgheză va studia posibilitatea primirii anuale de stagiari pentru formarea şi specializarea în domeniile muzeologiei, conservării şi restaurării patrimoniului muzeal.
(3)Părţile îşi propun încurajarea parteneriatelor între Institutul Naţional al Patrimoniului din România şi Serviciul de Situri şi Monumente Naţionale din Luxemburg în domeniul cercetării, restaurării, conservării şi punerii în valoare a monumentelor istorice. De asemenea, partea română propune încurajarea parteneriatului între direcţiile de specialitate implicate în conservarea şi restaurarea patrimoniului din cadrul celor două ministere ale culturii.
(4)Partea luxemburgheză propune stagii de specializare efectuate în cadrul Serviciului de Situri şi Monumente Naţionale cu o durată de minimum 2 (două) luni şi maximum 4 (patru) luni.
(5)Părţile se vor implica pentru consolidarea relaţiilor de cooperare în domeniul patrimoniului cultural imaterial, prin:
- editarea pe diverse suporturi, în format hârtie sau electronic, a unor lucrări realizate prin colaborarea între părţi în domeniul cercetării culturii lor tradiţionale;
- cooperarea în vederea valorizării, de exemplu prin intermediul educaţiei nonformale, a patrimoniului cultural imaterial;
- sprijinirea cercetătorilor români, respectiv luxemburghezi care desfăşoară activităţi de cercetare/documentare, pe teritoriul Marelui Ducat de Luxemburg sau al României.
Art. 16
(1)Cele două părţi vor favoriza cooperarea în domeniul cinematografiei, în special în ceea ce priveşte tehnicile de realizare şi de producţie. Ele vor promova participarea la festivaluri de cinema care au loc în cele două state, precum şi contactele şi cooperarea cineaştilor şi instituţiilor cinematografice interesate din statele respective.
(2)Pentru partea luxemburgheză, interlocutorii potenţiali vor fi Centrul Naţional al Audiovizualului (www.cna.lu), precum şi Fondul Naţional de Sprijin al Producţiei Audiovizualului (www.filmfund.lu/filmfund.lu). Pentru partea română, interlocutorul potenţial va fi Centrul Naţional al Cinematografiei (cnc.gov.ro).
Art. 17
Părţile se felicită cu privire la dezvoltarea Acordului parţial extins privind itinerarele culturale al Consiliului Europei şi vor studia posibilitatea susţinerii iniţiativelor unor astfel itinerarii care să includă parteneri din România şi din Luxemburg (de exemplu, itinerarii cu privire la patrimoniul monastic, fortificaţii, podgorii).
Art. 18
În calitate de membri ai Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei şi în special ca urmare a celei de-a XI-a întâlniri a şefilor de stat şi de guvern care s-a ţinut la Bucureşti în 2006, cele două părţi vor coopera pentru promovarea valorilor şi viziunilor Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei.
Art. 19
Părţile vor încuraja cooperarea între Birourile Europa Creativă în cadrul Programului Europa Creativă şi vor examina posibilitatea schimbului de experţi în domeniile abordate de diferite grupuri de lucru la nivel european, de exemplu, statisticile culturale.
Art. 20
Părţile vor sprijini consolidarea cooperării între instituţii cu competenţe în domeniul proprietăţii intelectuale, care să fie în acord cu spiritul prezentului Program de colaborare. Formele concrete ale colaborării vor fi stabilite prin acorduri între instituţiile competente din România şi Luxemburg.
CAPITOLUL IV: Sport
Art. 21
În domeniul tineretului şi sportului, părţile vor încuraja schimburile de tineri şi de sportivi la iniţiativa organizaţiilor neguvernamentale (asociaţii, federaţii), identificând partenerii, furnizându-şi coordonatele şi recomandând organisme interesate de această cooperare directă cu structurile lor respective, şi vor putea astfel să realizeze schimburi de experţi şi de informaţii în funcţie de modalităţile ce vor fi stabilite de la caz la caz.
CAPITOLUL V: Dispoziţii generale
Art. 22: Vizitele
(1)Partea trimiţătoare suportă cheltuielile pentru transportul internaţional de la capitală la capitală, cu excepţia cazurilor în care se stipulează alte condiţii.
(2)Partea primitoare suportă cheltuielile cu deplasările interne efectuate în cadrul programului vizitei.
(3)Partea primitoare suportă cheltuielile de cazare şi masă, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare.
Art. 23: Schimbul de bursieri
(1)Până la data de 31 martie a fiecărui an, părţile îşi vor transmite, pe canale diplomatice, lista candidaţilor propuşi pentru burse, precum şi dosarul complet al fiecărui candidat.
(2)Dosarul fiecărui candidat trebuie să cuprindă:
a)cererea/formularul de candidatură;
b)un curriculum vitae cu fotografie şi un curriculum ştiinţific;
c)traducerile legalizate ale actelor de studii;
d)un plan de cercetare sau de studii, care va menţiona şi organizaţiile, institutele implicate şi/sau instituţiile pe care candidatul doreşte să le viziteze, precum şi un proiect de calendar;
e)o listă de publicaţii, după caz.
(3)Bursierii vor trebui să se afle în posesia unui document care să certifice dreptul la prestaţii în natură, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.
(4)Candidaţii trebuie să cunoască limba necesară pentru parcurgerea programului de studii sau de cercetare vizat.
(5)Selecţia bursierilor acceptaţi la studii în Luxemburg se va efectua în limita cotei stabilite anual şi va ţine cont de recomandările părţii române.
(6)Partea primitoare va informa partea trimiţătoare despre decizia sa înainte de data de 1 iulie a fiecărui an.
Art. 24: Burse
(1)Partea română oferă:
- o bursă lunară conform legislaţiei interne în vigoare;
- cazarea gratuită în căminele studenţeşti.
- gratuitatea studiilor.
(2)Partea luxemburgheză oferă:
- o bursă lunară în conformitate cu legislaţia internă în vigoare;
- o contribuţie financiară la plata cazării, dacă este posibil, într-un cămin studenţesc, în conformitate cu normele în vigoare;
- gratuitatea studiilor.
(3)Bursierii vor trebui să se afle în posesia unui document care să certifice dreptul la prestaţii în natură, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.
Art. 25: Alte cheltuieli
(1)Partea română oferă:
I.Pentru cursurile de vară, ca parte primitoare, va asigura:
- program de studiu şi program cultural, cu excepţia excursiilor;
- cazare şi masă.
II.Pentru schimburile de persoane prevăzute în cadrul Programului:
a)Ca parte trimiţătoare va suporta cheltuielile de transport internaţional (dus-întors între cele două capitale), pentru stagii mai mari de trei (3) luni.
b)Ca parte primitoare va suporta:
- cheltuielile de cazare a membrilor delegaţiilor părţii trimiţătoare (în conformitate cu legislaţia în vigoare);
- cheltuielile ocazionate de deplasările efectuate în cadrul Programului.
(2)Partea luxemburgheză oferă pentru misiunile de scurtă durată (mai puţin de o lună):
a)Ca parte trimiţătoare:
- transport internaţional (dus-întors între cele două capitale).
b)Ca parte primitoare:
- o indemnizaţie zilnică în conformitate cu legislaţia internă;
- cazarea gratuită sau plata unei sume forfetare.
Art. 26: Schimburi de ansambluri artistice
Condiţiile specifice acestor schimburi vor fi stabilite, de la caz la caz, de către cei doi parteneri. Părţile însărcinează cele două ministere ale culturii cu intermedierea între aceste ansambluri.
Art. 27: Schimburi de expoziţii
Modalităţile de efectuare a acestor schimburi vor fi precizate de la caz la caz, între cei doi parteneri, pe baze contractuale. Părţile vor mandata instituţiile culturale respective să acţioneze în calitate de coordonatori ai acestor schimburi.
Art. 28
Următoarea sesiune a Comisiei mixte va avea loc la Bucureşti, în cursul semestrului care precedă expirarea prezentului Program.
Art. 29
(1)Prezentul program se încheie pentru o perioadă de maximum cinci ani şi intră în vigoare la data semnării.
(2)Programul poate fi modificat prin acordul părţilor, modificările intrând în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la alin. (1).
(3)Programul poate fi denunţat, de oricare dintre părţi prin transmiterea unei notificări în acest sens celeilalte părţi, denunţarea producându-şi efectele în termen de 6 luni de la primirea notificării de denunţare. Programul nu poate fi denunţat în ultimele şase luni de valabilitate a acestuia.
Semnat la Luxemburg la 6 iunie 2016, în două exemplare originale, fiecare dintre ele în limbile română şi franceză, toate textele fiind egal autentice.

PENTRU GUVERNUL ROMÂNIEI

Marius Cristian Bădescu,

secretar de stat pentru afaceri europene

Ministerul Afacerilor Externe

PENTRU GUVERNUL MARELUI DUCAT DE LUXEMBURG

Guy Arendt,

secretar de stat pentru cultură

Ministerul Culturii

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 535 din data de 15 iulie 2016