REGULAMENT din 18 septembrie 2012 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Inspecţia Judiciară este o structură cu personalitate juridică în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu sediul în municipiul Bucureşti.
(2)Inspectorii din cadrul Inspecţiei Judiciare sunt numiţi în funcţie de către inspectorul-şef, în urma unui concurs organizat în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.
Art. 2
(1)Concursul pentru numirea în funcţia de inspector judiciar se organizează, ori de câte ori este necesar, de către Inspecţia Judiciară.
(2)Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de inspector judiciar se anunţă cu cel puţin 3 luni înaintea primei probe de concurs.
(3)Concursul se organizează cu cel puţin 3 luni înainte de data expirării mandatului de inspector judiciar.
(4)Data, locul, tematica şi bibliografia concursului se aprobă prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea inspectorului-şef, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se afişează pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare.
(5)Concursul constă în susţinerea următoarelor probe:
a)probă scrisă;
b)interviu.
CAPITOLUL II: Înscrierea la concurs
Art. 3
Pot participa la concurs judecătorii şi procurorii care au o vechime de cel puţin 8 ani în magistratură, care au cel puţin grad de tribunal sau de parchet de pe lângă tribunal şi care au avut calificativul "foarte bine" la ultima evaluare.
Art. 4
Judecătorii şi procurorii îşi depun candidaturile în termen de 15 zile de la publicarea datei concursului, la Inspecţia Judiciară.
Art. 5
(1)Candidaturile vor fi însoţite de următoarele documente:
a)curriculum vitae;
b)10 lucrări întocmite de către candidat, hotărâri judecătoreşti cu obiect diferit sau, după caz, acte întocmite de procurori, inclusiv hotărâri judecătoreşti desfiinţate sau casate ori acte ale procurorului infirmate. Lucrările depuse vor fi reprezentative pentru activitatea profesională desfăşurată în ultimii 3 ani.
(2)De asemenea, pot fi depuse lucrări de specialitate întocmite sau articole publicate, precum şi orice alte înscrisuri pe care candidatul le consideră relevante.
CAPITOLUL III: Organizarea şi desfăşurarea concursului
SECŢIUNEA 1: Comisiile de concurs
Art. 6
(1)Toate comisiile de concurs sunt numite prin ordin al inspectorului-şef.
(2)În comisiile de concurs sunt desemnaţi şi membri supleanţi, care, în baza hotărârii preşedintelui comisiei, înlocuiesc de drept membrii comisiei care nu îşi pot exercita atribuţiile din motive obiective.
(3)Desemnarea membrilor comisiilor se realizează pe baza consimţământului scris exprimat anterior şi are loc într-un termen de natură a asigura desfăşurarea în bune condiţii a probelor pentru care sunt constituite.
(4)Nu pot fi numite în comisiile de concurs persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Dacă incompatibilitatea se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, persoana în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale.
(5)O persoană nu poate face parte decât dintr-o singură comisie din concurs.
(6)Modalităţile de plată şi atribuţiile ce le revin membrilor comisiilor de concurs se stabilesc prin contracte de participare încheiate în 3 exemplare între aceştia şi Inspecţia Judiciară.
(7)Declaraţiile şi contractele de participare în comisii se centralizează de comisia de organizare a concursului şi se păstrează alături de celelalte documente de concurs.
Art. 7
Comisia de organizare a concursului se compune dintr-un număr impar de membri şi este formată din:
- preşedinte: inspectorul-şef adjunct, iar în lipsa acestuia, un alt inspector desemnat de către inspectorul-şef;
- vicepreşedinte: un inspector judiciar;
- membri: consilieri şi personal auxiliar din cadrul Inspecţiei Judiciare.
Art. 8
(1)Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuţii:
1.centralizează cererile de înscriere la concurs, întocmeşte listele de înscriere, verifică îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor legale de participare la concurs, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs şi afişează lista finală a candidaţilor;
2.controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea concursului, constând, în principal, în: identificarea spaţiilor adecvate pentru susţinerea probelor de concurs, asigurarea pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs şi a asistenţei medicale pe parcursul desfăşurării concursului, dacă este cazul, în funcţie de numărul candidaţilor, procurarea necesarului de rechizite;
3.asigură securizarea subiectelor şi a lucrărilor scrise la sediul Inspecţiei Judiciare şi în timpul transportului acestora, precum şi păstrarea ordinii publice la centrul de concurs;
4.asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru concurs, numerotate;
5.instruieşte, cu 24-48 de ore înaintea datei concursului, responsabilii de sală numiţi prin hotărâre a preşedintelui comisiei de organizare a concursului;
6.repartizează candidaţii în ordine alfabetică, pentru testarea scrisă şi pentru susţinerea interviului, dispune afişarea listelor pe uşile sălilor în care se desfăşoară probele, precum şi publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare, cu cel puţin 24 de ore înainte de susţinerea probelor;
7.preia de la comisia de elaborare a subiectelor subiectele pentru proba scrisă şi baremele de notare, în plicuri distincte, închise şi sigilate;
8.păstrează, în condiţii de siguranţă deplină, subiectele şi baremele de notare la sediul Inspecţiei Judiciare;
9.coordonează multiplicarea subiectelor pentru proba scrisă, imediat după extragerea variantei de concurs, în funcţie de numărul candidaţilor, sigilând apoi plicurile care conţin necesarul de subiecte pentru fiecare sală;
10.le distribuie candidaţilor subiectele multiplicate pentru proba scrisă;
11.afişează baremul de notare la centrul de concurs, după încheierea probei scrise, şi asigură publicarea acestuia, precum şi a subiectelor de concurs, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi a Inspecţiei Judiciare;
12.organizează transportul lucrărilor scrise de la centrul de concurs la centrul de corectare şi răspunde de securitatea acestora;
13.predă comisiei de corectare, în ziua desfăşurării concursului, lucrările scrise, subiectele şi baremele de notare;
14.ia măsuri pentru ca în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de concurs şi în care se desfăşoară probele de concurs să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;
15.primeşte de la comisia de corectare lucrările scrise, borderourile individuale de notare şi borderoul centralizator, precum şi documentaţia aferentă de la interviu;
16.calculează mediile finale şi întocmeşte listele finale cu rezultatele concursului;
17.asigură publicarea listelor cu rezultatele concursului pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi a Inspecţiei Judiciare;
18.analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului, prezentând concluziile inspectorului-şef;
19.informează de îndată inspectorul-şef cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum şi cu privire la orice situaţie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea ori desecretizarea unui subiect;
20.propune inspectorului-şef eventualele modificări cu privire la modul de organizare ori de desfăşurare a concursului;
21.îndeplineşte orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a concursului.
(2)Preşedintele comisiei de organizare a concursului ia toate măsurile necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1). În acest scop, preşedintele comisiei de organizare a concursului stabileşte fişa de atribuţii pentru vicepreşedintele şi membrii comisiei.
Art. 9
(1)Comisia de elaborare a subiectelor pentru testarea scrisă, denumită în continuare comisia de elaborare a subiectelor, este formată din 3 inspectori judiciari şi este condusă de un preşedinte, numit de inspectorul-şef dintre membrii comisiei.
(2)Comisia de corectare a lucrărilor elaborate în cadrul testării scrise, denumită în continuare comisia de corectare, şi comisia de soluţionare a contestaţiilor rezultatelor obţinute la testarea scrisă, denumită în continuare comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru testarea scrisă, se constituie potrivit prevederilor alin. (1).
Art. 10
(1)Comisia de elaborare a subiectelor are, în principal, următoarele atribuţii:
1.elaborarea subiectelor de concurs şi a baremelor, cu respectarea următoarelor reguli:
a)asigurarea concordanţei cu tematica şi bibliografia aprobate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii la propunerea inspectorului-şef şi publicate de Consiliul Superior al Magistraturii şi de Inspecţia Judiciară;
b)asigurarea cuprinderii echilibrate a materiei studiate şi a gradului de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi a bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;
c)evitarea repetării subiectelor de la concursurile anterioare;
d)asigurarea condiţiei ca timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de concurs;
e)indicarea, pentru fiecare subiect, atât a punctajului prevăzut în barem, cât şi a timpului recomandat pentru rezolvare;
f)evitarea, pe cât posibil, a subiectelor ce conţin probleme controversate în doctrină şi în practică sau, în cazul unor astfel de situaţii, punctarea tuturor soluţiilor a căror corectitudine din punct de vedere legal poate fi argumentată logic şi coerent;
g)punerea accentului în notarea lucrărilor pe motivarea soluţiei alese de candidat; în barem pot să fie punctate modalităţi alternative de motivare a soluţiei alese de candidat;
2.predarea subiectelor şi baremelor de notare în plicuri distincte, închise şi sigilate către comisia de organizare a concursului, cu cel puţin 12 ore înaintea desfăşurării probei scrise;
3.elaborarea pentru testarea scrisă a 3 variante de subiecte.
(2)Comisia de corectare examinează, sub coordonarea preşedintelui comisiei, contestaţiile la barem, adoptă baremul definitiv care va fi publicat pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare şi corectează lucrările scrise.
(3)Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru testarea scrisă are, în principal, atribuţii de recorectare a lucrărilor şi de stabilire a rezultatului definitiv la testarea scrisă.
Art. 11
(1)Comisia de concurs pentru proba de interviu, denumită în continuare comisia de examinare, este formată din 5 inspectori judiciari şi un psiholog, care are vot consultativ.
(2)Comisia de examinare este condusă de un preşedinte, numit de inspectorul-şef dintre membrii comisiei.
(3)Cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea interviului, comisia de examinare întocmeşte pentru fiecare candidat un raport a cărui structura este cuprinsă în anexa nr. 1 şi care va cuprinde în mod obligatoriu:
a)traseul profesional al judecătorului sau al procurorului;
b)rezultatul verificărilor efectuate de către inspectorii judiciari desemnaţi de comisia de examinare cu privire la reputaţia profesională şi alte aspecte relevante din activitatea şi conduita candidaţilor;
c)analiza calităţii lucrărilor întocmite de candidaţi în activitatea profesională, efectuată de membrii comisiei de examinare, pe baza a 10 lucrări prezentate de candidaţi, precum şi pe baza a 10 lucrări selectate în mod aleatoriu de inspectorii judiciari desemnaţi de comisia de examinare, inclusiv hotărâri judecătoreşti desfiinţate sau casate ori acte ale procurorului infirmate.
(4)Raportul va fi avut în vedere de comisia de examinare în cadrul probei interviului.
SECŢIUNEA 2: Desfăşurarea concursului
Art. 12
Procedura de selecţie a candidaţilor la funcţia de inspector judiciar are loc pe baza unui concurs constând într-o probă scrisă şi un interviu.
Art. 13
(1)În termen de 10 zile de la data expirării termenului de depunere a candidaturilor, listele cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare.
(2)Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii, în termen de 24 de ore de la publicare. Contestaţiile se depun la Inspecţia Judiciară şi se soluţionează de către secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii.
(3)După pronunţarea hotărârii secţiei Consiliului Superior al Magistraturii, se întocmeşte lista finală a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, listă care se aduce la cunoştinţa publică prin modalitatea prevăzută la alin. (1).
Art. 14
În termen de două zile de la afişarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, comisia de examinare va solicita Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind traseul profesional al candidatului, în vederea întocmirii raportului prevăzut la art. 11. La întocmirea documentaţiei corespunzătoare vor fi avute în vedere aspectele personale şi de carieră profesională ale magistratului, prevăzute la pct. I din anexa nr. 1.
Art. 15
Testarea scrisă are loc pe baza unor subiecte de tip sinteză, care vor urmări verificarea cunoştinţelor privind legile, regulamentele şi orice alte reglementări în materia organizării şi funcţionării instanţelor, a parchetelor şi a Inspecţiei Judiciare, precum şi a celor privind dispoziţiile Codului de procedură penală sau ale Codului de procedură civilă, în funcţie de specializarea judecătorului sau a procurorului candidat.
Art. 16
(1)Cu 48 de ore înainte de desfăşurarea testării scrise, comisia de elaborare a subiectelor stabileşte un set de 3 variante de subiecte.
(2)Subiectele şi baremele de notare se predau în plicuri distincte, închise şi sigilate de către comisia prevăzută la alin. (1) comisiei de organizare a concursului, cu cel puţin 12 ore înainte de data şi ora susţinerii testării scrise. Plicurile se deschid în ziua concursului, în prezenţa unor reprezentanţi ai candidaţilor, după expirarea termenului de acces în sălile de concurs.
Art. 17
(1)Accesul candidaţilor în sala de concurs este permis pe baza actului de identitate, în ordinea afişată, la ora stabilită, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probelor. În mod excepţional, pot fi admişi candidaţi în sală şi cu mai puţin de 30 de minute înainte de începerea probelor, dar nu şi după deschiderea plicului cu subiecte.
(2)Înainte de aducerea subiectelor în săli, responsabilii de sală aduc la cunoştinţa candidaţilor modul de desfăşurare a probelor şi modul de completare a datelor personale pe teza de concurs tipizată.
Art. 18
(1)Li se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării testării scrise orice fel de lucrări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloc electronic de comunicare. Candidaţii pot folosi în timpul concursului acele materiale a căror posibilitate de utilizare este menţionată explicit în bibliografia de concurs. Supraveghetorii verifică respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din sală a candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost sau nu au fost folosite.
(2)Candidaţii ocupă locurile în sala de concurs în ordine alfabetică, conform listelor afişate Candidaţii primesc teze de concurs tipizate, pe care îşi scriu cu majuscule numele şi prenumele şi completează citeţ celelalte date de pe colţul paginii ce urmează a fi lipit, precum şi coli obişnuite pentru ciorne, marcate cu ştampila de concurs.
(3)Colţul tezei de concurs tipizate se lipeşte şi se ştampilează la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală semnează în interiorul porţiunii din pagina care urmează să fie sigilată.
(4)Înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării atrag anularea lucrării scrise respective.
(5)Frauda dovedită atrage eliminarea candidatului din concurs. Se consideră fraudă şi încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (4). În aceste cazuri, responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele constatate şi măsurile luate, iar lucrarea scrisă se anulează cu menţiunea "fraudă". Procesul-verbal se comunică atât comisiei de organizare a concursului, cât şi candidatului respectiv.
Art. 19
(1)Prin tragere la sorţi, un reprezentant al candidaţilor alege varianta de subiecte dintre cele 3 variante stabilite de comisia de elaborare a subiectelor.
(2)După extragerea variantei de subiecte, preşedintele comisiei de organizare a concursului şi persoana care a efectuat extragerea semnează pe subiectul extras.
(3)Niciun membru al comisiei de elaborare a subiectelor nu poate părăsi centrul de concurs şi nu poate comunica conţinutul subiectelor de concurs până la încheierea testării scrise.
(4)Responsabilii de săli primesc plicurile cu subiecte de la preşedinte, vicepreşedinte sau un membru al comisiei de organizare a concursului, după care verifică integritatea plicurilor, le deschid şi distribuie subiectele multiplicate fiecărui candidat.
(5)Pe parcursul desfăşurării testării scrise, membrii comisiei de organizare a concursului şi supraveghetorii de săli nu pot da candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor şi nu pot aduce modificări subiectelor sau baremelor. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisia de elaborare a subiectelor. Pe toată durata desfăşurării testării scrise, în sălile de concurs au acces numai membrii comisiilor de elaborare a subiectelor şi de organizare a concursului, care supraveghează desfăşurarea concursului.
(6)Punctajul acordat şi timpul recomandat pentru rezolvare, pentru fiecare subiect, stabilite de comisia de elaborare a subiectelor, se transmit candidaţilor odată cu subiectele, iar baremul de notare se afişează la centrul de concurs, la încheierea testării scrise.
(7)În termen de 24 de ore de la afişare, candidaţii pot formula contestaţii la barem, care se soluţionează în 48 de ore. Soluţia se motivează în termen de cel mult 3 zile de la expirarea termenului de 48 de ore prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor. Baremul de notare definitiv, stabilit în urma soluţionării contestaţiilor, se publică de îndată pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare.
Art. 20
(1)Din momentul deschiderii plicului cu subiecte niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine testarea scrisă.
(2)În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de concurs.
(3)Timpul destinat elaborării lucrării scrise, stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, nu poate depăşi 4 ore şi se socoteşte din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.
(4)Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare neagră. Nu se foloseşte altă hârtie decât cea distribuită candidaţilor de către supraveghetori. Rezolvarea subiectelor se efectuează exclusiv pe teza de concurs tipizată, iar soluţiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau în considerare.
(5)Fiecare candidat primeşte atâtea teze de concurs tipizate şi atâtea coli de ciornă câte îi sunt necesare.
(6)Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul apreciat ca fiind greşit cu o linie orizontală.
(7)În cazul în care, din diferite motive, cum ar fi corectări numeroase sau greşeli care ar putea fi interpretate drept semne de recunoaştere, unii candidaţi doresc să îşi transcrie lucrarea fără să depăşească timpul stabilit, aceştia primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de responsabilul de sală în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de responsabilul de sală, menţionându-se pe ele "anulat", se semnează şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru documentele de concurs.
Art. 21
(1)Pe măsură ce îşi încheie lucrările, candidaţii le predau supraveghetorilor.
(2)La expirarea timpului acordat, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, sub semnătură, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Dacă sunt mai mulţi candidaţi, ultimii 2 rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.
(3)La predarea lucrărilor, supraveghetorii barează spaţiile nescrise, verifică numărul de pagini şi îl trec în procesele-verbale de predare-primire de sală, pe care le semnează candidaţii, precum şi în rubrica special prevăzută pe prima pagină a lucrării.
(4)Pentru fiecare sală se întocmeşte un proces-verbal.
(5)Lucrările anulate se strâng separat şi se păstrează de comisia de organizare a concursului alături de celelalte documente de concurs.
(6)Supraveghetorii predau lucrările scrise, sub semnătură, preşedintelui sau vicepreşedintelui comisiei de organizare a concursului, care le amestecă şi le numerotează, după care le predau preşedintelui comisiei de organizare a concursului, pe bază de proces-verbal de predare-primire.
Art. 22
(1)Fiecare lucrare va fi corectată de toţi membrii comisiei de corectare şi va fi apreciată de către fiecare dintre aceştia, separat, cu note de la 0 la 7, cu două zecimale, pe o scală de notare de la 0 la 7, respectându-se baremul de notare. Corectarea şi notarea pe baza baremului se înregistrează în borderouri de notare separate de către corectori, semnate de aceştia pe fiecare pagină.
(2)Nota la testarea scrisă reprezintă media aritmetică a notelor acordate de către fiecare dintre membrii comisiei.
(3)Pe timpul corectării, colţul lucrării nu se desigilează. Notele acordate se înscriu în borderou sub semnătura celor care le-au acordat şi apoi pe lucrare, în rubrica specială a foii de concurs, cu cerneală neagră, sub semnătură, de către un membru al comisiei de organizare a concursului. După efectuarea acestor operaţiuni, colţul sigilat al lucrării se desface în prezenţa preşedintelui sau a vicepreşedintelui comisiei de organizare a concursului şi se corelează numărul lucrării cu numele candidatului. Notele finale se înregistrează imediat în borderourile de concurs.
(4)Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci).
(5)Rezultatele obţinute la testarea scrisă se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare şi se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Ora publicării pe site, menţionată pe borderoul de concurs, reprezintă momentul de la care curge termenul de contestaţii.
Art. 23
(1)Candidatul nemulţumit de nota obţinută la testarea scrisă poate formula contestaţie în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare.
(2)Contestaţiile se depun personal ori se transmit prin fax Inspecţiei Judiciare şi pot viza doar notarea propriei lucrări.
(3)Lucrările scrise se recorectează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru testarea scrisă.
(4)În vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările scrise vor fi renumerotate şi resigilate, fiind înscrise într-un borderou separat. Fiecare lucrare va fi corectată de toţi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru testarea scrisă. Nota finală la această probă este reprezentată de media aritmetică a notelor acordate de către fiecare dintre membrii comisiei.
(5)Nota obţinută în urma contestaţiei este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată.
(6)Rezultatele în urma contestaţiilor se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare.
Art. 24
(1)Candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă susţin un interviu în faţa comisiei de examinare, din care fac parte 5 inspectori judiciari şi un psiholog.
(2)În cadrul probei interviului, comisia de examinare evaluează aspecte referitoare la conduita, deontologia şi integritatea candidaţilor, precum şi abilităţile ori aptitudinile necesare pentru funcţia de inspector judiciar, în funcţie de criteriile stabilite în anexa nr. 2.
(3)Comisia de examinare va avea în vedere şi raportul prevăzut la art. 11 întocmit de către comisia de examinare.
(4)Aprecierea şi notarea interviului se fac, pe baza grilei de evaluare, cu note de la 0 la 3, cu două zecimale, pe o scală de notare de la 0 la 3.
(5)Nota obţinută la această probă reprezintă media aritmetică a celor 5 note acordate de membrii inspectori judiciari ai comisiei de examinare. Nota astfel obţinută este definitivă.
(6)Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut cel puţin nota 2.
(7)Rezultatele de la proba constând în interviul candidaţilor se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare.
Art. 25
(1)Cu cel puţin 24 de ore înainte de desfăşurarea interviului, comisia de organizare a concursului întocmeşte lista alfabetică a candidaţilor, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte grupele de candidaţi, şi dispune publicarea listelor candidaţilor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare.
(2)Accesul candidaţilor în sala de concurs este permis pe baza unui act de identitate, în ordinea afişată, respectându-se ora prevăzută pentru fiecare grupă.
(3)Înregistrarea probelor orale este obligatorie, cel puţin prin mijloace tehnice audio.
(4)Înregistrările se păstrează timp de un an, după care se distrug.
Art. 26
(1)Nota finală obţinută la concurs este suma notelor obţinute în cele două etape, calculată în raport cu următoarea pondere: nota de la proba scrisă - 70% şi nota de la interviu - 30%.
(2)Pe baza notelor finale se întocmeşte tabelul de clasificare a candidaţilor, care se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare.
(3)Posturile de inspector judiciar scoase la concurs vor fi ocupate în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute de candidaţi.
(4)În cazul în care mai mulţi candidaţi obţin note finale egale, departajarea acestora se face în funcţie de nota obţinută la testarea scrisă, iar, dacă şi acestea sunt egale, vor fi avute în vedere, în ordine, următoarele criterii: gradul profesional cel mai mare, vechimea cea mai mare în funcţia de judecător sau de procuror, titlul de doctor în drept şi calitatea de doctorand.
Art. 27
(1)Plenul Consiliului Superior al Magistraturii validează rezultatul concursului pentru numirea în funcţia de inspector judiciar.
(2)Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate invalida, în tot sau în parte, concursul în cazurile în care constată că nu au fost respectate condiţiile prevăzute de lege ori de regulament cu privire la organizarea ori la desfăşurarea concursului sau că există dovada săvârşirii unei fraude.
Art. 28
Candidaţii declaraţi admişi sunt numiţi în funcţie de către inspectorul-şef pentru un mandat de 6 ani.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 29
(1)Toate documentele întocmite pentru concurs se păstrează în arhiva Inspecţiei Judiciare.
(2)Originalele documentelor care au fost transmise prin fax se comunică în maximum 5 zile Inspecţiei Judiciare şi se arhivează la mapele de concurs.
(3)Datele şi informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului se păstrează pe pagina de internet a Inspecţiei Judiciare timp de 30 de zile de la data validării rezultatului concursului pentru numirea în funcţia de inspector judiciar de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
Art. 30
Toate termenele stabilite în regulament se calculează potrivit normelor de procedură civilă.
Art. 31
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.
-****-
ANEXA nr. 1: Conţinutul raportului comisiei de examinare a candidaţilor la funcţia de inspector judiciar în cadrul Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii
Numele şi prenumele candidatului

I.

Aspecte privind persoana şi cariera magistratului

 

1.

Funcţia, gradul

 

2.

Locul exercitării funcţiei

 

3.

Data şi locul naşterii

 

4.

Domiciliul

 

5.

Starea civilă

 

6.

Studiile

 

7.

Data şi rezultatul:

a) examenului de admitere în magistratură;

b) examenelor de promovare;

c) altor examene

 

8.

Calificativul obţinut la ultima evaluare profesională

 

9.

Aspecte relevante în ultimul raport de evaluare a activităţii profesionale

 

10.

Sancţiuni disciplinare

 

11.

Cariera în magistratură:

a) domeniul de activitate: (felul şi durata activităţii ca judecător/procuror de la momentul numirii);

b) funcţii de conducere: (preşedinte sau vicepreşedinte de instanţă, respectiv conducător sau conducător adjunct de parchet, preşedinte de secţie la instanţă sau şef secţie la parchet)

 

12.

Activitate profesională în alte profesii juridice (felul, durata, angajator)

 

13.

Participarea la cursuri de formare continuă (conferinţe, simpozioane, mese rotunde, masterat, cursuri postuniversitare, doctorat etc.)

 

14.

Alte aspecte (cunoaşterea unei limbi străine, cunoştinţe de operare PC etc.)

 

II.

Analiza calităţii lucrărilor întocmite de candidat;

a) cunoştinţe profesionale;

- cunoştinţe teoretice;

- aptitudinea de a pune în practică cunoştinţele dobândite;

- cunoaşterea jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

- cunoaşterea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului;

b) capacitatea de analiză şi sinteză:

- capacitatea de a verifica şi de a interpreta un volum mare de informaţii;

- capacitatea de a rezuma situaţii de fapt complexe;

- capacitatea de a identifica şi valorifica elementele esenţiale ale cauzei;

c) capacitatea de a raţiona, de a face conexiuni, logica juridică a magistratului:

- capacitatea de a interpreta situaţia de fapt şi de a trage concluzii logice;

- capacitatea de a face conexiuni;

- argumentaţia clară şi logică;

d) modalitatea de exprimare în scris:

- claritatea, acurateţea, coerenţa, accesibilitatea şi concizia exprimării;

- capacitatea de convingere

 

III.

Analiza datelor despre activitatea candidatului în ultimul an, cum ar fi; număr de lucrări soluţionate, prin raportare la media încărcăturii pentru aceeaşi secţie/instanţă/parchet; operativitatea în soluţionarea cauzelor; respectarea termenului legal de redactare a lucrărilor; rezolvarea în termen legal a altor atribuţii stabilite prin ordinul de serviciu etc.

 

IV.

Evaluarea altor activităţi desfăşurate pe baza unor dispoziţii din legi şi regulamente, cum ar fi: frecvenţa verificărilor efectuate la compartimentul sau, după caz, instituţia respectivă; soluţionarea corespunzătoare a deficienţelor constatate; întocmirea în teren şi verificarea corespunzătoare a lucrărilor etc.

 

V.

Rezultatul verificărilor cu privire la aspectele privind reputaţia profesională şi a altor aspecte relevante din activitatea şi conduita acestuia

 
ANEXA nr. 2: Rezultatul evaluării abilităţilor şi aptitudinilor specifice funcţiei de inspector judiciar şi a aspectelor privind conduita, deontologia şi integritatea profesională

Nr. crt.

I. Aptitudini

Punctaj alocat

Punctaj acordat

1.

Gândire independentă/critică

(capacitatea de a găsi soluţii la problemele cu care se confruntă în mod independent, fără a simţi nevoia de suport/sprijin; capacitatea de a asimila rapid informaţii noi, de a le organiza în mod logic, precum şi de a le valorifica în rezolvarea sarcinilor specifice; capacitatea de a interpreta în mod independent o stare de fapt, precum şi de a ajunge la concluzii pertinente pornind de la aceasta)

0,3 puncte

 

2.

Capacitatea de a lua decizii

(capacitatea de analiză raţională a soluţiilor posibile, precum şi de identificare în mod independent a celei optime pentru rezolvarea unei stări de fapt; capacitatea de a manifesta hotărâre în procesul decizional, respectiv de a opta pentru o soluţie atunci când variantele posibile sunt clar specificate; capacitatea de a da dovadă de empatie - înţelegerea situaţiei de fapt - în luarea deciziilor, precum şi de gestionare eficientă a autorităţii în îndeplinirea sarcinilor specifice; capacitatea rapidă de decizie, de organizare şi autoperfecţionare)

0,3 puncte

 
 

II. Abilităţi

  

3.

Capacitatea de comunicare

(capacitatea de a argumenta logic opiniile, precum şi de a le susţine cu diplomaţie într-un cadru colocvial, fără a se lăsa influenţat cu uşurinţă; capacitatea de a înţelege informaţii de specialitate, precum şi de a opera corect cu acestea, atât în limbaj scris cât şi oral, în susţinerea punctelor de vedere; capacitatea de a asculta activ, precum şi de a formula întrebări pertinente la situaţia de fapt expusă)

0,3 puncte

 

4.

Capacitatea de lucru în echipă

(capacitatea de a se adapta uşor la colective noi, precum şi de a coopera cu ceilalţi în procesul de organizare a muncii; capacitatea de a gestiona relaţii interpersonale în cadrul colectivelor de lucru, precum şi de a manifesta interes pentru părerile şi drepturile celorlalţi; capacitatea de a se implica cu idei şi soluţii în atingerea obiectivelor comune, precum şi de a colabora cu ceilalţi pe baza unor relaţii de încredere reciprocă)

0,3 puncte

 

5.

Capacitatea de susţinere a efortului voluntar

(capacitatea de a planifica şi organiza propria activitate, astfel încât lucrările să fie realizate în termenele fixate; capacitatea de a da dovadă de perseverenţă în atingerea obiectivelor stabilite, precum şi de a se mobiliza activ pentru a face faţă volumului de activitate; capacitatea de a pătrunde problemele de fapt cu simţul răspunderii, temeinic, precum şi de a da dovadă de încredere profesională în soluţionarea sarcinilor repartizate; capacitatea de identificare cu valorile specifice profesiei, precum şi de susţinere intrinsecă a actului profesional, fără a fi influenţat de obţinerea unor recunoaşteri/merite)

0,3 puncte

 

6.

Rezistenţa la stres

(capacitatea de a manifesta autocontrol, în plan comportamental şi emoţional, în situaţii tensionate, fără a prezenta manifestări neconforme cu situaţia; capacitatea de a manifesta încredere în forţele proprii, fără a prezenta emoţii negative asociate actului profesional - pesimism, nelinişte, preocupare exagerată, teamă de eşec, sensibilitate etc.; capacitatea de a accepta deschis criticile celorlalţi, precum şi de a manifesta o bună abilitate de a gestiona situaţiile tensionate într-o manieră constructivă; capacitatea de a face faţă unui program de muncă prelungit şi schimbător care presupune deplasări frecvente în teritoriu)

0,3 puncte

 

7.

Sensibilitate şi probitate profesională

(capacitatea de a recunoaşte limitele de exercitare a funcţiei în activitatea de control, astfel încât să nu fie încălcat principiul independenţei profesionale; capacitatea de a sesiza eventuale neconformităţi în exercitarea funcţiei, precum şi de a depune diligentele necesare în vederea soluţionării lor; capacitatea de a manifesta un comportament demn, marcat de onestitate şi adeziune faţă de respectarea standardelor etice şi morale ale profesiei; capacitatea de a gestiona situaţiile în care normele deontologice ale profesiei au fost încălcate)

0,3 puncte

 
 

III. Conduita, deontologia şi integritatea profesională

  

8.

Conduita

(conduita profesională în timpul exercitării activităţii profesionale şi relaţia cu justiţiabilii, avocaţii, experţii, interpreţii ori cu alte persoane cu care intră în contact în calitate oficială; relaţiile cu colegii, cu grefierii, cu celălalt personal al organului judiciar la care au funcţionat sau al celor superioare ori inferioare ierarhic; respect şi bună - credinţă în relaţiile de serviciu în cadrul colectivelor din care fac parte; aspecte privind conduita şi comportamentul în societate)

0,3 puncte

 

9.

Deontologia profesională

(respectarea standardelor de conduită conforme cu onoarea şi demnitatea profesiei, stabilite de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor; lipsa unor hotărâri de stabilire a încălcării Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor)

0,3 puncte

 

10.

Integritatea

(imparţialitatea, lipsa sancţiunilor disciplinare rămase irevocabile; respectarea dispoziţiilor legale privind depunerea declaraţiilor prevăzute de lege, regimul juridic al incompatibilităţilor, primirea cadourilor în virtutea funcţiei, evitarea conflictelor de interese de orice natură, repartizarea lucrărilor, semnalarea neregularităţilor în materie de integritate; modul în care se raportează la valori precum independenţa şi imparţialitatea justiţiei)

0,3 puncte

 
 

Punctaj total:

3 puncte

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 682 din data de 2 octombrie 2012