HOTĂRÂRE nr. 113 din 14 decembrie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu şi Banca Centrală Europeană privind măsurile care trebuie întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice şi monetare COM (2015) 600
În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/929 adoptată de Comisia pentru afaceri europene în Şedinţa din 8 decembrie 2015, Camera Deputaţilor:
1.Salută eforturile succesive şi susţinute de consolidare a Uniunii economice şi monetare (UEM).
2.Ia act de accentul pus, în Raportul celor cinci preşedinţi (din 22 iunie 2015), pe utilizarea evaluării comparative şi a examinării reciproce a performanţelor pentru a realiza convergenţa şi a ajunge la structuri economice cu o rezilienţă similară în întreaga zonă euro, precum şi de măsurile propuse în acest raport în sensul revizuirii şi consolidării construcţiei politice a UEM.
3.Susţine necesitatea axării pe punerea în aplicare şi transpunerea prevederilor legislative din cadrul actual prin instrumentele elaborate şi reformate ca urmare a crizei economice şi financiare şi explorarea tuturor opţiunilor existente pentru finalizarea UEM.
4.Consideră că, în ceea ce priveşte îmbunătăţirea transparenţei şi reducerea complexităţii normelor fiscale actuale, simplificarea modului în care sunt puse în aplicare normele fiscale şi raţionalizarea metodologiei utilizate pentru evaluarea conformităţii cu Pactul de stabilitate şi creştere (PSC) reprezintă iniţiative oportune care ar trebui susţinute.
5.Susţine principiul exprimat în Raportul celor 5 preşedinţi ca statele membre să dispună de un grad apropriat de libertate în ceea ce priveşte măsurile precise de punere în aplicare a reformelor structurale.
6.Consideră că discuţiile actuale în cadrul Semestrului european nu trebuie să aibă în vedere doar provocările cu care se confruntă statele din zona euro, ci şi provocările specifice ale statelor membre aflate în curs de reducere a inegalităţilor economico-sociale.
7.Consideră că ar fi oportun să se sublinieze că propunerile avansate în ceea ce priveşte domeniul ocupării forţei de muncă şi domeniul social ar trebui să aibă ca elemente esenţiale de abordare viziunea pieţei unice europene în domeniul ocupării forţei de muncă, mai puţin vizibilă în comunicare, precum şi un sprijin mai pronunţat în aceste domenii prin intermediul fondurilor Uniunii Europene.
8.Consideră că ar fi oportun să se sublinieze că măsurile propuse de Comisie în vederea finalizării UEM vor fi cu atât mai eficiente cu cât convergenţa reală va fi îmbunătăţită şi decalajele economice şi sociale se vor reduce.
9.Susţine iniţiativa Comisiei Europene privind relansarea dialogului social la nivelul Uniunii Europene şi sprijină participarea activă a partenerilor sociali în cadrul dezbaterilor la nivel european şi la nivel naţional. Totodată, consideră necesară consolidarea implicării partenerilor sociali atât la nivelul Uniunii, cât şi la nivel naţional, în vederea conturării unor reforme capabile să accelereze redresarea şi creşterea economică.
10.Susţine obiectivul consolidării UEM, urmărind - în cadrul discuţiilor la nivelul Uniunii - evitarea creării de bariere suplimentare la consolidarea zonei euro şi la aderarea României la moneda euro; totodată, consideră esenţial pentru România păstrarea discuţiilor în format UE 28, într-un cadru transparent şi echitabil, care să asigure un tratament egal tuturor statelor membre UE şi să nu neglijeze situaţiile particulare cu care se confruntă statele membre din afara zonei euro.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 decembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 936 din data de 17 decembrie 2015