ORDIN nr. 141 din 25 ianuarie 2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0037 Ciomad Balvanyos
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 105.999 din 14 decembrie 2015 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de Decizia SEA nr. 3 din 29 ianuarie 2013, revizuită cu nr. 1 din 11 februarie 2015, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna, Avizul Ministerului Culturii nr. 4.139 din 13 iulie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 210.346 din 20 octombrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 55.516 din 2 iulie 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 154.228/I.M. din 22 iunie 2015,
în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0037 Ciomad Balvanyos, prevăzut în anexă.
Art. 2
- Anexa*) face parte integrantă din prezentul ordin.
_____
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 231 din data de 29 martie 2016