HOTĂRÂRE nr. 850 din 14 octombrie 2015 privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2015, a unor sume din venituri rezultate din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice (POS CCE)
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE, aprobată prin Legea nr. 41/2014,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)În scopul asigurării necesarului de finanţare al Autorităţii de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice (POS CCE), aferent lunii octombrie 2015, în vederea efectuării plăţii către Fondul European de investiţii care administrează şi implementează Fondul de participare JEREMIE, se aprobă alocarea temporară din venituri rezultate din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 25 milioane euro aferente Fondului de participare JEREMIE.
(2)Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS CCE, care beneficiază de prevederile alin. (1), este Ministerul Fondurilor Europene.
(3)Sumele alocate Fondului European de Investiţii din venituri rezultate din privatizare, care au fost utilizate, vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice, în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 29 februarie 2016.
Art. 2
(1)Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, efectuează transferul integral în euro, al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1), în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare şi plată.
(2)Suma de 25 de milioane euro, prevăzută la art. 1 alin. (1), se translară de către Autoritatea de certificare şi plată, în euro, în contul Fondului European de Investiţii LU58 0019 0150 0580 9000 deschis la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE), JEREMIE Romania Funds Bank Account (EUR), într-o singură tranşă, în două zile lucrătoare de la încasarea sumei transferate de către Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, potrivit alin. (1).
Art. 3
(1)Reconstituirea veniturilor rezultate din privatizare se realizează de către ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS CCE prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicaţiei de plată aferente POS CCE. Autoritatea de management pentru POS CCE are obligaţia transmiterii Autorităţii de certificare şi plată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data efectuării transferului de către Autoritatea de certificare şi plată în contul Fondului European de Investiţii, a declaraţiei de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legal naţional şi al Uniunii Europene, a cărei valoare totală aferentă finanţării din instrumente structurale să fie cel puţin egală cu valoarea sumei primite. Autoritatea de certificare şi plată va asigura procesarea şi transmiterea declaraţiei de cheltuieli către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii acesteia de la Autoritatea de management, în condiţiile în care nu este necesară întreruperea termenului de procesare ca urmare a identificării unor deficienţe.
(2)Reconstituirea sumei transferate potrivit art. 2 alin. (2) se efectuează prin transferarea sumei în euro din contul denominat în euro "Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare", deschis la Banca Naţională a României pe numele Autorităţii de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în contul "Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO", deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice până la incidenţa sumei de 25 de milioane euro.
Art. 4
Suma de 25 de milioane euro, prevăzută la art. 2 alin. (2), se înregistrează ca venituri rezultate din privatizare în valută şi se stinge obligaţia de restituire a sumei alocate din venituri rezultate din privatizare în euro a ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS CCE.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 785 din data de 21 octombrie 2015