DECIZIE nr. 645 din 2 noiembrie 2012 privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii Comerciale ASIG CONSULT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul îh municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 9 octombrie 2012, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială ASIG CONSULT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, aleea Botorani nr. 2, bl. V80, sc. 2, et. 5, ap. 44, sectorul 5, înmatriculată în registrul comerţului cu numărul de ordine J40/2146/06.03.2000, cod unic de înregistrare 12748898/08.03.2000, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-051/10.04.2003, reprezentată de domnul Sergiu Grigoriu, în calitate de administrator,
a constatat următoarele:
La data de 29 iunie 2012, asociaţii societăţii au decis suspendarea activităţii pe o perioadă de un an, începând cu data de 1 iulie 2012.
Prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 30.776 din 25 iulie 2012, societatea a transmis copia Hotărârii adunării generale a acţionarilor FN din 29 iunie 2012.
Societatea a avut încheiate contracte de intermediere cu 2 asigurători, pentru care a făcut demersurile necesare în vederea rezilierii acestora.
Societatea a prezentat notificări prin care asiguraţii au fost înştiinţaţi cu privire la suspendarea activităţii societăţii pe o perioadă de un an, începând cu data de 1 iulie 2012, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în derulare direct la asigurători.
În urma verificării situaţiei financiare a societăţii s-a constatat că aceasta nu înregistrează datorii faţă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în contul taxei de funcţionare, şi nici faţă de asigurătorii cu care a avut încheiate contracte de intermediere.
Societatea a desemnat, în timpul controlului, persoana responsabilă cu administrarea arhivei, precum şi locaţia destinată depozitării arhivei.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, având în vedere şi Hotărârea adunării generale a acţionarilor FN din 29 iunie 2012,
Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:
Art. 1
Se aprobă, la cerere, suspendarea pe o perioadă de un an a activităţii de broker de asigurare desfăşurate de Societatea Comercială ASIG CONSULT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, aleea Botorani nr. 2, bl. V80, sc. 2, et. 5, ap. 44, sectorul 5, înmatriculată în registrul comerţului cu numărul de ordine J40/2146/06.03.2000, cod unic de înregistrare 12748898/08.03.2000, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-051/10.04.2003, reprezentată de domnul Sergiu Grigoriu, în calitate de administrator, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
Pe toată perioada de suspendare a activităţii de broker de asigurare, prevăzută la art. 1, societăţii i se interzic atât desfăşurarea activităţii de intermediere în asigurări, respectiv negocierea, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori acordarea de asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor sau în legătură cu regularizarea daunelor, după caz, cât şi desfăşurarea oricăror altor operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
(1)Cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea Comercială ASIG CONSULT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. este obligată să comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor reluarea activităţii de asigurare, menţinerea suspendării sau încetarea activităţii de broker de asigurare.
(2)Reluarea activităţii se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
Art. 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 757 din data de 12 noiembrie 2012