HOTĂRÂRE nr. 274 din 22 aprilie 2015 privind constituirea secretariatelor comune, a secretariatelor tehnice comune, a punctului naţional, a punctelor naţionale de contact şi a persoanei naţionale de contact, precum şi a unităţilor de control de prim nivel, în vederea implementării programelor de cooperare la care participă România în perioada de programare 2014-2020
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
ţinând cont de prevederile art. 8 alin. (1) şi (11) şi art. 10 alin. (2) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere:
- Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013;
- Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziţii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013;
- Regulamentul (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA II), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 77 din 15 martie 2014;
- Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 77 din 15 martie 2014;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 447/2014 al Comisiei din 2 mai 2014 privind normele specifice de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA II), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 3 mai 2014;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014 al Comisiei din 18 august 2014 de stabilire a unor dispoziţii specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 244 din 19 august 2014,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Obiectul prezentei hotărâri îl reprezintă constituirea secretariatelor comune, a secretariatelor tehnice comune, a punctului de informare, a punctului naţional, a punctelor naţionale de contact şi a persoanei naţionale de contact, în vederea implementării programelor de cooperare finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională, denumit în continuare FEDR, instrumentul de asistenţă pentru preaderare II, denumit în continuare IPA II, şi instrumentul european de vecinătate, denumit în continuare ENI, precum şi a unităţilor de control de prim nivel pentru verificarea cheltuielilor efectuate de către beneficiarii români în cadrul axelor prioritare ale programelor de cooperare transfrontalieră finanţate din FEDR şi IPA II la care participă România în perioada de programare 2014-2020, cu excepţia axelor de asistenţă tehnică.
Art. 2
(1)În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziţii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană se constituie, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa România-Bulgaria, secretariatul comun în vederea implementării Programului Interreg V-A România-Bulgaria.
(2)În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013 se constituie, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi, unitatea de control de prim nivel pentru verificarea cheltuielilor efectuate de către beneficiarii români în cadrul axelor prioritare 1-5 ale Programului Interreg V-A România-Bulgaria.
Art. 3
(1)În conformitate cu prevederile art. 37 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 447/2014 al Comisiei din 2 mai 2014 privind normele specifice de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA II) se constituie, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara pentru Graniţa România-Republica Serbia, secretariatul comun în vederea implementării Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia.
(2)În conformitate cu prevederile art. 37 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 447/2014 se constituie, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, unitatea de control de prim nivel pentru verificarea cheltuielilor efectuate de către beneficiarii români în cadrul axelor prioritare 1-4 ale Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia.
Art. 4
(1)În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013 se constituie, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Graniţa România-Ungaria, secretariatul comun în vederea implementării Programului Interreg V-A România - Ungaria.
(2)În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013 se constituie, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea, unitatea de control de prim nivel pentru verificarea cheltuielilor efectuate de către beneficiarii români în cadrul axelor prioritare 1-6 ale Programului Interreg V-A România-Ungaria.
Art. 5
În conformitate cu prevederile art. 27 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014 al Comisiei din 18 august 2014 de stabilire a unor dispoziţii specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate se constituie, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava pentru Graniţa România-Ucraina, secretariatul tehnic comun în vederea implementării Programului operaţional comun România-Ucraina 2014-2020.
Art. 6
În conformitate cu prevederile art. 27 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014 se constituie, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi pentru Graniţa România-Republica Moldova, secretariatul tehnic comun în vederea implementării Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020.
Art. 7
În conformitate cu prevederile art. 27 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014 se constituie, în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, secretariatul tehnic comun în vederea implementării Programului operaţional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.
Art. 8
Secretariatul comun, secretariatul tehnic comun şi unitatea de control de prim nivel sunt structuri distincte, fără personalitate juridică, constituite în cadrul birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră, respectiv în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.
Art. 9
Se constituie, în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Punctul naţional de contact aferent Programului transnaţional Dunărea 2014-2020, Punctul naţional URBACT aferent Programului URBACT III, Punctul naţional de contact aferent Programului INTERREG EUROPE, Persoana naţională de contact aferentă Programului INTERACT III 2014-2020 şi Punctul de contact ESPON din România.
Art. 10
Secretariatele comune ale Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Programului Interreg V-A România - Ungaria şi Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia, secretariatele tehnice comune ale Programului operaţional comun România - Ucraina 2014-2020, Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020 şi Programului operaţional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, constituite prin prezenta hotărâre, sunt responsabile pentru implementarea programelor de cooperare transfrontalieră la care participă România în perioada 2014-2020, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene, atribuţiile delegate de autoritatea de management şi documentele programatice aferente programelor de cooperare transfrontalieră pentru perioada de programare 2014-2020.
Art. 11
Unităţile de control de prim nivel constituite în cadrul birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră sunt responsabile cu verificarea cheltuielilor efectuate de către beneficiarii români în cadrul axelor prioritare ale programelor de cooperare transfrontalieră finanţate din FEDR şi IPA II pentru perioada de programare 2014-2020, cu excepţia axelor de asistenţă tehnică.
Art. 12
Punctul naţional de contact aferent Programului transnaţional Dunărea 2014-2020, Punctul naţional URBACT aferent Programului URBACT III, Punctul naţional de contact aferent Programului INTERREG EUROPE, Persoana naţională de contact aferentă Programului INTERACT III 2014-2020, Punctul de contact ESPON din România, constituite prin prezenta hotărâre, contribuie la implementarea pe teritoriul României a programelor de cooperare transnaţională şi interregională la care participă România în perioada 2014 - 2020, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene şi documentele programatice aferente programelor de cooperare transnaţională şi interregională pentru perioada de programare 2014-2020.
Art. 13
Secretariatele comune, secretariatele tehnice comune, prin birourile regionale pentru cooperare transfrontalieră, şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est pot deschide antene, puncte de informare, de lucru, sucursale, în ţară sau în străinătate, în vederea desfăşurării activităţilor legate de implementarea programelor de cooperare transfrontalieră, în conformitate cu dispoziţiile legale şi statutare ce le reglementează activitatea şi cu atribuţiile delegate de către autoritatea de management, desemnată potrivit legislaţiei în vigoare şi respectând prevederile din documentele programatice aferente programelor de cooperare pentru perioada de programare 2014-2020.
Art. 14
Finanţarea activităţilor birourilor regionale de cooperare transfrontalieră şi Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în vederea implementării programelor de cooperare transfrontalieră la care participă România în perioada 2014-2020 se asigură din bugetul de asistenţă tehnică al programelor, în baza acordurilor de implementare, acordurilor de delegare şi a contractelor de finanţare încheiate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, între autoritatea de management, birourile regionale pentru cooperare transfrontalieră şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.
Art. 15
Finanţarea Punctului naţional de contact aferent Programului transnaţional Dunărea 2014-2020, Punctului naţional URBACT aferent Programului URBACT III, Punctului naţional de contact aferent Programului INTERREG EUROPE şi Punctului de contact ESPON din România se asigură din bugetele de asistenţă tehnică aferente programelor de cooperare transnaţională şi interregională şi din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în ceea ce priveşte cofinanţarea. Cheltuielile necesare funcţionării acestora, dar neacoperite de bugetele de asistenţă tehnică, se vor suporta de la bugetul de stat, după caz.
Art. 16
Prevederile referitoare la unităţile de control de prim nivel, de la art. 3 alin. (2) şi art. 4 alin. (2), intră în vigoare la data aprobării de către Comisia Europeană a Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia şi a Programului Interreg V-A România-Ungaria.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Ministrul finanţelor publice

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 292 din data de 29 aprilie 2015