LEGE nr. 63 din 12 aprilie 2016 privind susţinerea financiară a grupurilor de producători sau cooperativelor agricole de producători vitivinicoli care deţin şi exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării producţiei de vin
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1
(1)Prezenta lege instituie o schemă de ajutor de stat în vederea înfiinţării unor grupuri de producători sau cooperative agricole ale producătorilor vitivinicoli, legal constituite, care deţin şi exploatează o suprafaţă de minimum 30 ha cultivate cu viţă-de-vie din soiuri nobile, comasării suprafeţelor viticole şi a încurajării producţiei de vin de calitate, îmbutelierii şi valorificării acestuia, denumită în continuare schemă.
(2)Schema prevăzută la alin (1) se aplică cu respectarea prevederilor cuprinse în Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020.
(3)Schema se notifică Comisiei Europene în conformitate cu dispoziţiile art. 107 alin. (3) lit. (c) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE).
(4)Schema se aplică pe întreg teritoriul României.
(5)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structurile sale teritoriale, respectiv direcţiile agricole judeţene şi a municipiului Bucureşti reprezintă autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei.
(6)În sensul prezentei scheme se aplică următoarele definiţii:
1.schemă de ajutor - orice act pe baza căruia, fără să fie nevoie de măsuri suplimentare de punere în aplicare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului într-un mod general şi abstract, precum şi orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific, uneia sau mai multor întreprinderi;
2.prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în cadrul fermelor care sunt necesare în vederea pregătirii unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;
3.comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare de produse agricole în cazul în care se desfăşoară în spaţii separate, rezervate acestui scop;
4.întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică;
5.întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
a)în cazul societăţilor cu răspundere limitată, decât IMM-uri care sunt înfiinţate de mai puţin de 3 ani, în care mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
b)în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, altele decât IMM-uri care sunt înfiinţate de mai puţin de 3 ani, în care mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, "o societate în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
c)atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
d)atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia ori a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
e)în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:
(i)raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5, precum şi
(ii)capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.
(7)Solicitanţii schemei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)să deţină şi să exploateze plantaţii viticole înscrise în Registrul plantaţiilor viticole;
b)producţia de vin obţinută de către membrii grupului de producători sau cooperativei agricole să fie valorificată unitar şi nediscriminatoriu de către aceştia, în condiţiile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale în vigoare;
c)să nu fi beneficiat în ultimii 3 ani de finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, pentru acelaşi tip de investiţie;
d)să nu se încadreze în definiţia de la alin. (6) pct. 5 "întreprindere în dificultate";
e)strugurii destinaţi procesării trebuie să provină din plantaţii de viţă-de-vie cu soiuri nobile destinate obţinerii de:
(i)vin cu denumirea de origine controlată;
(ii)vin cu indicaţie geografică;
(iii)vin varietal.
Art. 2
Grupurile de producători sau cooperativele agricole constituite în baza prezentei legi îşi desemnează persoanele responsabile de accesarea, gestionarea şi monitorizarea sprijinului accesat
Art. 3
(1)Schema se acordă pentru construirea de crame noi în scopul procesării materiei prime obţinute de către membrii grupurilor de producători sau cooperativelor agricole.
(2)Valoarea sprijinului este de 60% din valoarea investiţiei, dar nu mai mult de un milion de euro.
Art. 4
(1)Fondurile necesare pentru realizarea investiţiilor prevăzute la art. 3 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi se eşalonează pe perioada derulării investiţiei.
(2)Pe durata derulării investiţiei în cauză, beneficiarul nu poate accesa altă formă de sprijin, respectiv finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 şi/sau Programul Naţional de Sprijin al României 2014-2018, pentru acelaşi tip de investiţii.
Art. 5
Specialiştii direcţiilor pentru agricultură judeţene au obligaţia de a verifica, în cadrul grupurilor de producători sau cooperativelor agricole, destinaţia sprijinului financiar acordat în condiţiile prezentei legi.
Art. 6
Beneficiarii schemei se obligă să respecte condiţiile legale în baza cărora au accesat schema şi să exploateze investiţia pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data finalizării investiţiei.
Art. 7
Prevederile prezentei legi referitoare la grupuri de producători, cooperative agricole şi la sectorul vitivinicol se completează, după caz, cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV. 9 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015.
Art. 8
(1)În termen de 90 zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(2)Schema de ajutor de stat se pune în aplicare după primirea deciziei de acordare a ajutorului de la Comisia Europeană.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 295 din data de 19 aprilie 2016