STANDARD din 30 martie 2016 de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1: Scop şi domeniu de aplicare
Art. 1
Prezentul standard de performanţă, denumit în continuare standard, reglementează calitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice.
Art. 2
Standardul stabileşte indicatorii de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.
Art. 3
(1)Standardul se aplică în relaţiile dintre operatorii de distribuţie şi utilizatorii racordaţi la RED care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a)au instalaţiile la tensiunea nominală alternativă în gama 230 V-110 kV şi la frecvenţa nominală de 50 Hz;
b)prin regimul lor de funcţionare nu introduc perturbaţii inacceptabile, conform normativelor în vigoare, care să afecteze funcţionarea RED sau alimentarea altor utilizatori RED din zonă;
c)respectă condiţiile prevăzute în contractul de distribuţie/furnizare.
(2)Standardul se aplică şi în relaţiile dintre operatorii de distribuţie şi titularii cererilor de racordare la reţeaua electrică de interes public.
Art. 4
Prin standard se stabilesc indicatorii de performanţă privind serviciul de distribuţie a energiei electrice cu privire la:
a)continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor;
b)calitatea tehnică a energiei electrice distribuite;
c)calitatea comercială a serviciului de distribuţie a energiei electrice.
Art. 5
Prevederile standardului nu se aplică, după caz, în situaţii de:
a)forţă majoră;
b)funcţionare anormală a RED determinată de către OTS, în condiţiile în care OD a luat toate măsurile pentru limitarea efectelor cauzei care determină funcţionarea anormală.
SECŢIUNEA 2: Definiţii şi abrevieri
Art. 6
(1)Termenii utilizaţi în prezentul standard sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, Legea privind eficienţa energetică nr. 121/2014, NTE 004/05/00 - Normativ pentru analiza şi evidenţa evenimentelor accidentale din instalaţiile de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, şi în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare regulament de racordare.
(2)În înţelesul standardului, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii:
1.a) analizor de calitate - instrument sau aparat cu ajutorul căruia se realizează monitorizarea şi măsurarea parametrilor tehnici ai energiei electrice distribuite;
2.b) armonici - tensiuni sinusoidale/curenţi sinusoidali cu o frecvenţă egală cu un multiplu întreg al frecvenţei fundamentale a tensiunii aplicate/curentului aplicat;
3.c) condiţii meteorologice deosebite - situaţii speciale, care pot fi demonstrate prin comunicate ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, ale Administraţiei Naţionale Apele Române, ale Administraţiei Naţionale de Meteorologie şi Hidrologie sau ale altor instituţii abilitate, în urma cărora au rezultat deteriorări de echipamente în instalaţiile electrice ale OD sau abateri de la schema normală de funcţionare într-o anumită zonă a reţelei electrice de distribuţie. Cauzele deteriorărilor de echipamente şi/sau ale abaterilor de la schema normală de funcţionare, într-o anumită zonă a reţelei electrice de distribuţie, se demonstrează de OD prin emiterea unor documente în care se specifică echipamentele afectate din instalaţiile electrice. Aceste documente se vizează de către autorităţile administraţiei publice locale din zona în care s-a înregistrat o astfel de situaţie. Situaţiile care pot duce la depăşirea cu mult a condiţiilor de proiectare a echipamentelor electrice pot fi, de exemplu: temperaturi extreme, polei, grosimi foarte mari ale stratului de chiciură sau rafale de vânt puternic;
4.d) echipament cu funcţie de înregistrare a numărului de întreruperi - aparat electric care poate înregistra toate tipurile de întreruperi - tranzitorii, scurte sau lungi, respectiv lipsa tensiunii în punctul de amplasare;
5.e) compensaţie - sumă de bani pe care OD o plăteşte utilizatorului racordat în zona RED afectată, în cazul în care nivelul unui indicator de performanţă nu este atins conform prevederilor prezentului standard;
6.f) deranjament - eveniment accidental din reţelele electrice de joasă tensiune ( < = 1 kV) care conduce la întreruperea consumatorilor alimentaţi din reţeaua de joasă tensiune sau la modificarea parametrilor tensiunii în afara limitelor normate. Constituie deranjamente şi arderea siguranţelor sau declanşarea întreruptoarelor de pe partea de medie tensiune a transformatoarelor, cu excepţia cazurilor când acestea se produc ca urmare a defectării transformatoarelor sau a unor scurtcircuite pe partea de medie tensiune, până la bornele transformatorului;
7.g) factor total de distorsiune armonică (total harmonic distortion factor - THD) - parametru sintetic, caracteristic pentru regimul periodic nesinusoidal în ansamblu (total), calculat conform formulei:
unde:
h este rangul armonicii, iar uh este tensiunea armonică raportată la tensiunea fundamentală U1;
8.h) flicker - impresia de instabilitate a senzaţiei vizuale produsă de o sursă luminoasă a cărei luminozitate sau distribuţie spectrală variază în timp datorită variaţiei tensiunii la alimentare; modul de măsurare şi valorile-limită sunt precizate în Norma tehnică energetică pentru limitarea fluctuaţiilor de tensiune, inclusiv a efectului de flicker, în reţelele electrice de transport şi de distribuţie - NTE 012/14/00, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;
9.i) forţă majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, conform art. 1.351 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care exonerează de orice răspundere părţile contractuale. Pot fi considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, cutremure, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou etc.;
10.j) gol de tensiune - reducerea temporară a tensiunii efective într-un punct al reţelei de alimentare cu energie electrică la o valoare cuprinsă între 90% şi 5% din valoarea contractuală. În aplicarea acestui standard, durata unui gol de tensiune este între 10 ms şi 60 s (un minut);
11.k) incident deosebit - eveniment care duce la apariţia unei întreruperi a căii de alimentare/evacuare a energiei electrice, cu o durată de minimum 6 ore, ce afectează un număr mai mare de 5.000 de utilizatori;
12.l) întrerupere de alimentare - situaţie în care valorile efective ale tensiunilor de linie/fază din punctul de conectare sunt sub 5% din tensiunea de referinţă;
13.m) întrerupere tranzitorie - întrerupere cu durata (t) de maximum o secundă (t < = 1s);
14.n) întrerupere scurtă - întrerupere cu durata între 1 s şi 3 min (1s < t < = 3 min);
15.o) întrerupere lungă - întrerupere de peste 3 min (t > 3 min.);
16.p) întrerupere planificată - întrerupere necesară pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare, exploatare sau mentenanţă, anunţată înainte de a se interveni în reţeaua electrică de distribuţie, conform prevederilor standardului;
17.q) întrerupere neplanificată - întrerupere despre care utilizatorii afectaţi nu au fost anunţaţi în prealabil conform prevederilor standardului;
18.r) mediu rural - zonă de consum care cuprinde ca unităţi administrativ-teritoriale satele şi comunele;
19.s) mediu urban - zonă de consum care cuprinde ca unităţi administrativ-teritoriale oraşele şi municipiile;
20.ş) monitorizare - urmărirea numărului de întreruperi şi/sau a parametrilor calităţii tehnice a energiei electrice în puncte reprezentative ale RED, alese de către OD şi/sau în funcţie de reclamaţiile primite;
21.t) nesimetrie - stare a unui sistem trifazat de tensiuni (curenţi) caracterizată prin amplitudini ale tensiunii (curentului) pe fază diferite sau/şi defazaje între fazele consecutive diferite de 2n/3 rad. Din punct de vedere practic, cel mai important parametru este factorul de nesimetrie determinat de componenta de secvenţă negativă (Kn), definit ca raportul dintre media valorilor efective calculate pentru zece minute ale componentei negative şi media valorilor efective calculate pentru zece minute ale componentei pozitive, exprimat în procente;
22.ţ) supratensiune temporară de frecvenţă industrială - creştere temporară a tensiunii efective într-un punct al reţelei de alimentare cu energie electrică peste valoarea de prag specificată de la care tensiunea începe să crească. În aplicarea acestui standard, pragul de la care tensiunea începe să crească (începutul supratensiunii) este egal cu 110% din tensiunea de referinţă;
23.u) durata creşterii de tensiune - interval de timp parcurs între momentul la care valoarea efectivă a tensiunii într-un anumit punct al reţelei de alimentare cu energie electrică depăşeşte pragul de început şi momentul la care acesta ajunge sub pragul de sfârşit. Pentru scopul acestui standard, durata unei creşteri de tensiune este de la 10 ms până la 1 min inclusiv;
24.v) supratensiune tranzitorie - supratensiune oscilantă sau neoscilantă de scurtă durată, care în general este puternic amortizată şi durează numai câteva milisecunde. Supratensiunile tranzitorii sunt în general determinate de trăsnet, operaţiuni de comutaţii sau funcţionarea fuzibililor;
25.x) tensiune interarmonică - tensiune sinusoidală cu o frecvenţă între armonici, respectiv cu o frecvenţă care nu reprezintă un multiplu întreg al frecvenţei fundamentale a tensiunii;
26.y) tensiune înaltă - tensiune a cărei valoare efectivă nominală este cuprinsă între 36 kV < Un < = 150 kV
(în România, 110 kV);
27.z) tensiune medie - tensiune care are valoarea efectivă nominală cuprinsă între 1 kV < Un < = 36 kV;
28.aa) tensiune joasă - tensiune care are valoarea efectivă nominală Un < = 1 kV;
29.ab) tensiune nominală a unei reţele - tensiune care caracterizează sau identifică o reţea de alimentare cu energie electrică şi la care se face referire în cazul anumitor caracteristici de funcţionare;
30.ac) tensiune de alimentare contractuală (tensiune declarată) - în mod normal este tensiunea nominală Un a reţelei. La medie şi înaltă tensiune, drept urmare a unui acord între OD şi utilizator, tensiunea de alimentare contractuală poate fi diferită de tensiunea nominală;
31.ad) variaţie rapidă de tensiune - variaţie singulară rapidă a valorii efective a tensiunii între două niveluri consecutive, care au rămas stabile pe un interval de timp definit, dar nespecificat.
(3)Abrevierile utilizate în cuprinsul standardului au următoarele semnificaţii:
a)ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
b)ATR - aviz tehnic de racordare;
c)CEI - Comisia Electrotehnică Internaţională;
d)CR - certificat de racordare;
e)PD - punct de delimitare;
f)OD - operator/operatori de distribuţie;
g)OTS - operator de transport şi de sistem;
h)RED - reţea electrică de distribuţie;
i)SEN - sistem electroenergetic naţional;
j)LEA - linie electrică aeriană;
k)LES - linie electrică subterană;
l)IT - înaltă tensiune;
m)MT - medie tensiune;
n)JT - joasă tensiune;
o)Uc - tensiunea contractuală (declarată);
p)Un - tensiunea nominală.
CAPITOLUL II: Continuitatea în alimentare
SECŢIUNEA 1: Obligaţii ale OD
Art. 7
OD are obligaţia să asigure continuitatea în alimentarea cu energie electrică în conformitate cu nivelurile de performanţă stabilite prin prezentul standard. OD ia toate măsurile pentru reducerea duratei întreruperilor şi pentru a le programa, la date şi ore care afectează cât mai puţin utilizatorul.
Art. 8
(1)În situaţia în care OD nu asigură nivelul de performanţă stabilit prin prezentul standard, utilizatorii racordaţi în zona din RED afectată au dreptul de a primi compensaţii.
(2)Compensaţiile se plătesc de către OD utilizatorilor ale căror instalaţii sunt racordate direct la reţeaua acestuia.
(3)În cazul în care responsabil pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă este OD ce deţine RED din amonte de reţeaua la care sunt racordate instalaţiile utilizatorilor afectaţi, compensaţiile se plătesc conform alin. (2), urmând a fi recuperate de la OD responsabil prin solicitarea de despăgubiri conform contractului de distribuţie încheiat între cei doi OD conform reglementărilor în vigoare.
Art. 9
La solicitarea unui utilizator cu o putere aprobată de cel puţin 100 de kVA pe loc de consum, OD este obligat să negocieze includerea în contractul de distribuţie a unor prevederi speciale referitoare la continuitatea alimentării şi/sau calitatea tehnică a energiei electrice, suplimentare nivelurilor minime stabilite prin prezentul standard, convenind obligaţiile tehnice şi financiare care revin părţilor, cu evidenţierea distinctă a acestora în contractul de distribuţie.
Art. 10
OD este obligat să anunţe utilizatorii afectaţi de întreruperile planificate, menţionând durata estimată a acestora.
Art. 11
OD este îndreptăţit să întrerupă calea de alimentare/evacuare a energiei electrice în situaţiile şi condiţiile prevăzute în contractul-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumit în continuare contract-cadru pentru serviciul de distribuţie.
Art. 12
(1)Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va stabili, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi.
(2)OD informează utilizatorii şi, în cazul utilizatorilor de tip client final, furnizorii acestora cu privire la data, ora, precum şi durata întreruperilor necesare, după cum urmează:
a)în scris sau telefonic, cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor, în cazul clienţilor noncasnici mari, precum şi în cazul clienţilor vulnerabili din motive de sănătate/vârstă, încadraţi în această categorie conform prevederilor art. 19; pentru aceste categorii de clienţi, OD retransmite anunţul cu privire la data întreruperii cu 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor;
b)prin mass-media (minimum presă) şi pagina proprie de internet, în cazul locurilor de consum şi/sau de producere racordate la reţelele electrice de IT şi MT, cu excepţia celor aferente clienţilor prevăzuţi la lit. a), cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor;
c)prin mass-media (minimum presă) şi pagina proprie de internet, în cazul locurilor de consum şi/sau de producere racordate la reţelele electrice de JT, cu excepţia celor aferente clienţilor prevăzuţi la lit. a), cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor.
(3)În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c), pentru cazul în care contractul de distribuţie este încheiat între OD şi utilizator, OD informează utilizatorii şi individual, prin e-mail sau sms, dacă informaţiile privind adresa de e-mail sau numărul de telefon i-au fost puse la dispoziţie de către aceştia.
(4)În situaţia locurilor de consum şi/sau de producere prevăzute la alin. (2) lit. a), dacă se ajunge la o înţelegere cu majoritatea utilizatorilor afectaţi privind reprogramarea unei întreruperi planificate, OD anunţă toţi utilizatorii cu privire la noua dată, oră, precum şi durată a întreruperii necesare, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor.
(5)În situaţia în care, din motive obiective, OD renunţă la întreruperea planificată, acesta are obligaţia de a informa utilizatorii ce urmau a fi afectaţi de aceasta cu minimum 24 de ore înainte de data prevăzută pentru începerea lucrărilor.
(6)La solicitarea unui utilizator, transmisă în scris conform art. 38, OD apelează la mijloace speciale (de exemplu, alimentări provizorii, lucru sub tensiune, grupuri generatoare mobile), cu scopul limitării duratei/puterii întrerupte sau chiar a eliminării întreruperilor, sau realizează lucrările necesare în afara programului normal de lucru al solicitantului.
(7)În situaţia prevăzută la alin. (6), cheltuielile suplimentare ale OD se suportă de utilizator în condiţiile în care OD îi adresează o propunere tehnică şi financiară înaintea începerii lucrărilor, cu excepţia consumatorilor vulnerabili.
Art. 13
(1)Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, OD nu cauzează unui utilizator mai mult de:
a)4 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare, în mediul urban;
b)8 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare, în mediul rural.
(2)În scopul realizării lucrărilor de retehnologizare a unor reţele electrice care alimentează un număr mai mare de 2.000 de utilizatori pentru care nu există soluţii tehnice cu caracter provizoriu (în vederea asigurării alimentării/evacuării energiei electrice), precum şi a lucrărilor necesare pentru racordarea unor noi utilizatori se acceptă ca OD să efectueze într-un an calendaristic 2 întreruperi planificate, cu durata de maximum 8 ore fiecare, în plus faţă de numărul întreruperilor prevăzut la alin. (1).
Art. 14
(1)Pentru remedierea instalaţiilor în urma unor evenimente accidentale care necesită o intervenţie imediată, OD ia toate măsurile necesare şi anunţă, dacă este posibil, pe orice cale şi în timpul cel mai scurt utilizatorii cu privire la ora şi durata întreruperii care urmează.
(2)În situaţia prevăzută la alin. (1), pentru calculul indicatorilor de continuitate, această întrerupere se consideră ca fiind neplanificată.
(3)Dacă remedierea instalaţiilor nu necesită o intervenţie imediată, OD anunţă utilizatorii, cu minimum 24 ore înainte de întrerupere, prin intermediul mass-mediei (minimum presă) şi pagina de internet şi e-mail/sms, iar la calculul indicatorilor de continuitate, întreruperea se consideră ca fiind planificată.
Art. 15
(1)În termen de 5 de zile calendaristice de la data producerii unui incident deosebit în RED, OD concesionar este obligat să informeze ANRE, precizând şi numărul locurilor de consum şi/sau de producere afectate.
(2)În cadrul raportului prevăzut la art. 44, OD concesionar transmite ANRE un centralizator anual al incidentelor deosebite din RED, însoţit de rapoartele de analiză aferente acestora.
Art. 16
(1)OD asigură sosirea echipei de intervenţie în minimum de timp din momentul în care a luat cunoştinţă de întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum şi/sau de producere, astfel încât restabilirea acesteia, după o întrerupere neplanificată, să se realizeze, de la data intrării în vigoare a Standardului până la data de 31 decembrie 2018, după cum urmează:
a)pentru mediul urban, în condiţii normale de vreme, în maximum 8 ore;
b)pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în maximum 18 ore;
c)pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite, în maximum 48 de ore.
(2)Începând cu 1 ianuarie 2019, restabilirea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum şi/sau de producere, după o întrerupere neplanificată, trebuie să se realizeze după cum urmează:
a)pentru mediul urban, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ, în condiţii normale de vreme, în maximum 6 ore;
b)pentru municipiile reşedinţă de judeţ, în condiţii normale de vreme, în maximum 4 ore;
c)pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în maximum 12 ore;
d)pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite, în maximum 48 de ore.
(3)Termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculează din momentul în care OD a luat cunoştinţă, prin anunţarea de către utilizator sau ca urmare a indicaţiilor echipamentelor specifice instalate în reţea, de întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice.
(4)La solicitarea telefonică a utilizatorilor, OD furnizează informaţii actualizate continuu cu privire la momentul estimat al restabilirii căii de alimentare/evacuare cu energie electrică.
(5)Pentru minimizarea duratei întreruperii neplanificate, OD este obligat să aplice soluţii tehnice cu caracter temporar în vederea asigurării alimentării/evacuării energiei electrice la/de la locurile de consum şi/sau de producere.
Art. 17
(1)Începând cu 1 ianuarie 2017, OD concesionar monitorizează şi transmite ANRE în cadrul raportului anual prevăzut la art. 44 numărul întreruperilor lungi neplanificate, ce afectează un loc de consum şi/sau de producere racordat la IT şi MT apărute într-un an calendaristic, în condiţii normale de vreme. Pentru nivelul de JT, până la data de 31 decembrie 2018, monitorizarea numărului întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum şi/sau de producere se realizează acolo unde s-au implementat sisteme de măsurare inteligentă a energiei electrice.
(2)În cadrul întreruperilor lungi neplanificate prevăzute la alin. (1) nu sunt incluse întreruperile accidentale provocate de terţi. Întreruperile accidentale provocate de terţi se monitorizează şi se raportează distinct de către OD, în cadrul raportului prevăzut la art. 44.
(3)Pentru perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020 numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum şi/sau de producere racordat la reţelele electrice de JT, într-un an calendaristic, în condiţii normale de vreme, nu poate fi mai mare de:
a)12 întreruperi neplanificate, în mediul urban;
b)24 de întreruperi neplanificate, în mediul rural.
(4)Pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2022, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum şi/sau de producere racordat la reţelele electrice de JT, într-un an calendaristic, în condiţii normale de vreme, nu poate fi mai mare de:
a)8 întreruperi neplanificate, în mediul urban;
b)16 întreruperi neplanificate, în mediul rural.
(5)Începând cu 1 ianuarie 2023, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum şi/sau de producere racordat la reţelele electrice de JT într-un an calendaristic, în condiţii normale de vreme, nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă.
(6)În condiţiile prevăzute la alin. (1), începând cu 1 ianuarie 2019, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum şi/sau de producere racordat la reţelele electrice de IT sau MT, într-un an calendaristic, în condiţii normale de vreme, nu poate fi mai mare de 3 întreruperi indiferent de zonă.
Art. 18
În cazul nerespectării prevederilor art. 13, art. 16 alin. (1) şi (2) şi/sau art. 17 alin. (3), (4), (5) şi (6) OD plăteşte utilizatorului compensaţii conform anexei nr. 1.
Art. 19
Dacă titularul contractului de furnizare/distribuţie aduce la cunoştinţă OD şi prezintă o confirmare medicală de la un medic specialist, vizată şi de medicul de familie, că o persoană locuind la locul său de consum necesită menţinerea în viaţă prin aparate electrice, intrând astfel în categoria clienţilor vulnerabili, OD este obligat;
a)să înregistreze adresa/locul de consum drept o instalaţie specială, din motive umanitare;
b)să ia toate măsurile pentru evitarea deconectării respectivului loc de consum;
c)să rezolve cu prioritate întreruperile neplanificate care afectează respectivul loc de consum;
d)să asigure o sursă suplimentară de alimentare a respectivului loc de consum;
e)să ofere utilizatorului un număr de telefon de urgenţă;
f)dacă este cazul, să permită ca relaţia cu clientul vulnerabil respectiv să se poată desfăşura prin intermediul unei terţe persoane, împuternicite de titularul contractului de furnizare/distribuţie încheiat pentru locul de consum respectiv.
SECŢIUNEA 2: Indicatori de continuitate în alimentare
Art. 20
(1)OD are obligaţia de a realiza înregistrarea tuturor întreruperilor de lungă durată, precum şi ale întreruperilor de scurtă durată a căii de alimentare/evacuare a energiei electrice a locurilor de consum şi/sau de producere racordate la RED, indiferent de tensiunea acestora.
(2)Pentru fiecare întrerupere de lungă durată a căii de alimentare/evacuare, OD înregistrează cel puţin:
a)tensiunea la care se produce întreruperea - originea întreruperii;
b)caracterul planificat sau neplanificat al întreruperii - pentru indicatorii de continuitate;
c)cauza întreruperii;
d)data, ora şi minutul de început al întreruperii;
e)numărul de etape de reconectare, dacă este cazul;
f)numărul de utilizatori realimentaţi la fiecare etapă de reconectare, precum şi data, ora şi minutul de sfârşit al întreruperii pentru aceştia;
g)data, ora şi minutul de sfârşit al întreruperii, pentru toţi utilizatorii afectaţi de întrerupere;
h)durata totală (din momentul dispariţiei tensiunii până la reconectare), în minute, a întreruperii, respectiv a etapei de realimentare, dacă este cazul;
i)numărul de utilizatori, pe fiecare nivel de tensiune, afectaţi de întrerupere, corespunzător fiecărei etape a acesteia, dacă este cazul;
j)numărul fazelor afectate de întrerupere dacă aceasta se produce în reţeaua de joasă tensiune;
k)puterea electrică întreruptă (ultima putere măsurată înainte de întrerupere), la IT.
(3)Pentru fiecare întrerupere de scurtă durată a căii de alimentare/evacuare, OD înregistrează informaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c), d), h), i), j) şi k).
(4)OD înregistrează şi calculează anual următoarele date privind continuitatea alimentării/evacuării pentru utilizatorii din zona lor de activitate:
I._
a)numărul de întreruperi lungi;
b)SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) - indicele frecvenţa medie a întreruperilor în reţea (sistem) pentru un utilizator reprezintă numărul mediu de întreruperi suportate de utilizatorii racordaţi la reţeaua OD. Se calculează împărţind numărul total de utilizatori care au suferit o întrerupere cu o durată mai mare de 3 minute la numărul total de utilizatori deserviţi:
c)SAIDI (System Average Interruption Duration Index) - indicele durata medie a întreruperilor în reţea (sistem) pentru un utilizator reprezintă timpul mediu de întrerupere a utilizatorilor la nivel de OD, calculat ca medie ponderată. Indicatorul se calculează împărţind durata cumulată a întreruperilor lungi la numărul total de utilizatori deserviţi de OD, astfel:
iar în cazul în care reconectarea utilizatorilor se face treptat, în mai multe etape, nu simultan pentru toţi utilizatorii, se aplică următoarea formulă:
d)ENS (Energy Not Supplied) - energia nelivrată, definită ca energia totală nelivrată către locurile de consum racordate la reţeaua OD, din cauza întreruperilor:
e)AIT (Average Interruption Time) - timpul mediu de întrerupere reprezintă perioada medie echivalentă de timp, în care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică la nivel de OD:
II._
unde, în formulele de mai sus, notaţiile reprezintă:
n - numărul total de întreruperi lungi;
ki - numărul de etape de reconectare, corespunzător întreruperii i;
Ni - numărul utilizatorilor care au suferit o întrerupere cu o durată de peste 3 minute la întreruperea i;
Nij - numărul utilizatorilor care au suferit o întrerupere cu o durată de peste 3 minute la etapa j a întreruperii i;
Pi - puterea electrică întreruptă la întreruperea i, numai la IT;
Di - durata (timpul) de întrerupere a utilizatorilor din momentul dispariţiei tensiunii până la reconectare pentru întreruperea/;
Dij - durata (timpul) de întrerupere a utilizatorilor din momentul dispariţiei tensiunii până la reconectare pentru etapa j a întreruperii i;
Nt - numărul total al utilizatorilor deserviţi;
AD (Annual Demand) - consumul anual de energie electrică, fără pierderile din reţeaua electrică la nivelul OD.
În calculul ENS şi AIT se ia în considerare energia consumată de toţi utilizatorii reţelei electrice (consumatori, producători, alţi operatori).
Pentru calculul AIT, valorile ENS şi AD trebuie exprimate în aceleaşi unităţi de măsură.
(5)Începând cu data de 1 ianuarie 2017, OD înregistrează şi calculează anual următoarele date care oferă informaţii despre fiabilitatea reţelei şi despre performanţele echipamentelor de automatizare:
a)numărul de întreruperi scurte;
b)MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index)- indicele frecvenţa medie a întreruperilor momentane - întreruperi de scurtă durată - ca raport între numărul total al utilizatorilor întrerupţi pe durate scurte şi numărul total Nt al utilizatorilor deserviţi în sistemul analizat:
unde:
M este numărul total al întreruperilor de scurtă durată;
Nm - numărul utilizatorilor care au suferit o întrerupere cu o durată scurtă (sub 3 minute), la fiecare întrerupere m.
Indicatorii SAIFI, SAIDI şi MAIFI se determină de regulă, pe baza înregistrărilor automate ale întreruperilor la MT şi IT, iar la JT se estimează din calcule. Indicatorii ENS şi AIT se calculează numai pentru utilizatorii racordaţi la reţeaua electrică de IT.
(6)OD are obligaţia să monitorizeze şi să transmită anual la ANRE indicatorii de continuitate, conform tabelelor prezentate în anexele nr. 2 şi 3.
Art. 21
(1)Termenul standard de răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor este de maximum 15 zile calendaristice.
(2)În situaţia în care termenul prevăzut la alin. (1) nu este respectat de către OD, acesta va plăti utilizatorului care a solicitat lămuriri o compensaţie conform anexei nr. 4.
SECŢIUNEA 3: Modul de înregistrare a întreruperilor
Art. 22
(1)În cazul întreruperilor planificate se consideră o singură întrerupere chiar dacă în perioada anunţată pentru realizarea lucrărilor în reţelele electrice utilizatorul a suferit mai multe întreruperi urmate de repuneri sub tensiune provizorii. Durata acestei întreruperi este egală cu suma tuturor duratelor întreruperilor lungi înregistrate în perioada anunţată pentru realizarea lucrărilor respective.
(2)În cazul întreruperilor neplanificate, dacă două sau mai multe întreruperi lungi au aceeaşi cauză şi se succed la intervale de timp de maximum trei minute, acestea vor fi grupate şi considerate ca o singură întrerupere echivalentă cu durata egală cu suma duratelor întreruperilor produse separat.
CAPITOLUL III: Calitatea tehnică a energiei electrice
SECŢIUNEA 1: Calitatea curbei de tensiune
Art. 23
Pentru caracteristicile tensiunii în PD, prevederile SR EN 50160 reprezintă cerinţe minimale. Modul de măsurare a acestora trebuie să se realizeze conform SR EN 50160. Principalii parametri de calitate sunt prezentaţi în tabelul de mai jos.
1.Tabelul nr. 1 - Calitatea curbei de tensiune

Fenomen

Limite admisibile

Limite pentru tensiunea contractuală la MT şi IT

Tensiunea contractuală Uc situată în plaja ± 5% faţă de tensiunea nominală

Flicker

Plt < = 1, pentru 95% din săptămână

Variaţii rapide de tensiune în regim normal

± 5% faţă de tensiunea nominală Un la JT

± 4% faţă de Uc la MT şi IT

Nesimetrie (componenta negativă) - Kn

La JT şi MT, Kn < = 2%, pentru 95% din săptămână;

în unele zone se poate atinge 3%;

La IT, Kn < = 1%, pentru 95% din săptămână

Frecvenţa*

50 Hz ± 1% (reţea interconectată)

50 Hz + 4/- 6%

*Intră în responsabilitatea OTS. Frecvenţa nominală a SEN este de 50 Hz.
Art. 24
(1)Limitele normate de variaţie a frecvenţei în funcţionare sunt:
a)47,00-52,00 Hz pe durata a 100% din timp;
b)49,50-50,50 Hz pe durata a 99,5% din an.
(2)În măsura în care limitele prevăzute la alin. (1) se modifică prin reglementări sau coduri de reţea europene, se vor considere noile limite.
Art. 25
(1)În PD, la JT, în condiţii normale de exploatare, excluzând întreruperile, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 95% din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, ale tensiunii de alimentare, nu trebuie să aibă o abatere mai mare de 10% din tensiunea nominală. De asemenea, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 100% din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, nu trebuie să aibă o abatere mai mare de + 10%/- 15% din tensiunea nominală.
(2)În PD, la MT şi IT, în condiţii normale de exploatare, excluzând întreruperile, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 99% din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, ale tensiunii de alimentare, nu trebuie să aibă o abatere mai mare de ± 10% din tensiunea contractuală. De asemenea, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 100% din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, nu trebuie să aibă o abatere mai mare de ± 15% din tensiunea contractuală.
Art. 26
(1)Factorul total de distorsiune armonică a tensiunii la JT şi MT trebuie să fie mai mic sau egal cu 8%.
(2)În condiţii normale de funcţionare, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 95% din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, pentru tensiunile armonice în punctele de delimitare, la JT şi MT, nu trebuie să depăşească limitele maxime indicate în tabelul nr. 2. În cadrul prezentului standard nu se iau în considerare limitele pentru armonicile de ordin superior, peste 25. Limitarea armonicilor este indirectă, prin factorul total de distorsiune armonică a tensiunii.
Tabelul nr. 2 - Valorile efective ale armonicilor de tensiune în punctele de delimitare, la JT şi MT

Armonici impare
(% din fundamentală):

Armonici pare
(% din fundamentală):

Nu multiplu de 3

Multiplu de 3

Rang

Prag

Rang

Prag

Rang

Prag

5

6%

3

5%

2

2%

7

5%

9

1,5%

4

1%

11

3,5%

15

0,5%

6 ÷ 24

0,5%

13

3%

21

0,5%

 

17

2%

  

19, 23, 25

1,5%

 
(3)Factorul total de distorsiune armonică a tensiunii la IT trebuie să fie mai mic sau egal cu 3%.
(4)În condiţii normale de funcţionare, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 95% din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, pentru tensiunile armonice în punctele de delimitare, la IT, nu trebuie să depăşească limitele maxime indicate în tabelul nr. 3.
Tabelul nr. 3 - Valorile efective ale armonicilor de tensiune în punctele de delimitare, la IT

Armonici impare (% din fundamentală):

Armonici pare (% din fundamentală):

Nu multiplu de 3

Multiplu de 3

Rang

Prag

Rang

Prag

Rang

Prag

5

5%

3

3%

2

1,9%

7

4%

9

1,3%

4

1%

11

3%

15

0,5%

6 ÷ 24

0,5%

13

2,5%

21

0,5%

 

17, 19, 23, 25

-

  
SECŢIUNEA 2: Obligaţiile OD referitor la reclamaţiile privind calitatea tensiunii
Art. 27
(1)La reclamaţia scrisă privind calitatea curbei de tensiune primită de la un utilizator, OD va efectua verificări în punctul de delimitare, va analiza şi va informa utilizatorul cu privire la rezultatele analizei efectuate şi la măsurile luate.
(2)Termenul standard de răspuns la reclamaţii privind calitatea curbei de tensiune este de 20 de zile calendaristice.
(3)Pentru argumentarea răspunsului la reclamaţiile privind calitatea curbei de tensiune, OD este obligat să realizeze monitorizarea principalilor parametri de calitate prevăzuţi la art. 23, în punctul de delimitare, pe o perioadă de minimum 7 zile consecutive.
(4)OD trebuie să se doteze cu un număr suficient de analizoare de calitate portabile pentru rezolvarea reclamaţiilor primite de la utilizatori şi pentru a răspunde solicitărilor ANRE referitoare la calitatea energiei electrice.
(5)În cazul reclamaţiilor primite de la utilizatori, costurile legate de monitorizarea calităţii tehnice a energiei electrice se suportă de către OD, inclusiv dacă parametrii sunt în limite admisibile.
(6)Prin derogare de la prevederile alin. (5), costurile monitorizării revin utilizatorului care a înaintat reclamaţia, dacă se constată calitatea scăzută a energiei electrice din cauza acestuia sau în situaţia unei noi reclamaţii neîntemeiate a utilizatorului, efectuată în termen de o lună de la reclamaţia neîntemeiată ale cărei costuri au fost suportate de către operatorul de distribuţie.
(7)OD are obligaţia să informeze utilizatorul cu privire la prevederile alin. (5) şi (6), înainte de începerea verificărilor.
(8)În cazul depăşirii termenului prevăzut la alin. (2), OD plăteşte utilizatorului compensaţia corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 4.
CAPITOLUL IV: Calitatea comercială a serviciului de distribuţie
SECŢIUNEA 0:
Art. 28
(1)OD este obligat să răspundă, în termen de 30 de zile calendaristice, la toate cererile/sesizările/reclamaţiile/ solicitările formulate de către furnizorul titular al contractului de distribuţie sau de către utilizator cu privire la serviciul de distribuţie prestat, altele decât cele prevăzute explicit în reglementările în vigoare.
(2)În cazul depăşirii termenului maxim prevăzut la alin. (1), OD plăteşte utilizatorului compensaţia corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 4.
SECŢIUNEA 1: Racordarea la RED
Art. 29
(1)La solicitarea scrisă a oricărui utilizator al RED, existent sau potenţial - ale cărui instalaţii nu sunt încă racordate la reţea -, OD care deţine licenţa pentru distribuţie în zona respectivă emite avizul tehnic de racordare în condiţiile prevăzute de regulamentul de racordare.
(2)Termenele şi condiţiile necesare pentru emiterea avizului tehnic de racordare, pentru transmiterea ofertei de contract de racordare şi pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare aferente unui loc de consum şi/sau de producere sunt prevăzute în regulamentul de racordare.
(3)În cazul în care utilizatorul are instalaţii care pot introduce perturbaţii în reţea, dosarul instalaţiei de utilizare trebuie să cuprindă şi măsurile pe care le ia utilizatorul pentru limitarea perturbaţiilor, astfel încât să se încadreze în limitele admisibile indicate de OD.
(4)În cazul depăşirii termenelor maxime prevăzute în regulamentul de racordare, OD plăteşte utilizatorului compensaţia corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 4.
SECŢIUNEA 2: Contractarea serviciului de distribuţie
Art. 30
(1)Termenul standard pentru transmiterea contractului de distribuţie (oferta OD) este de maximum 20 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de încheiere a contractului, însoţită de documentaţia completă.
(2)În cazul depăşirii termenului maxim prevăzut la alin. (1), OD plăteşte utilizatorului compensaţia corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 4.
SECŢIUNEA 3: Măsurarea energiei electrice
Art. 31
(1)OD are obligaţia montării contorului pentru fiecare loc de consum şi/sau de producere nou, în termenul prevăzut în contractul de racordare.
(2)OD are obligaţia înlocuirii/reprogramării contorului, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de către titularul contractului de distribuţie a cererii scrise de schimbare a tipului de tarif sau la schimbarea titularului contractului de furnizare.
(3)OD are obligaţia să monteze sau să înlocuiască grupul de măsurare/elemente ale grupului de măsurare identificat de el sau sesizat ca fiind dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate, la termenele prevăzute în contractul-cadru pentru serviciul de distribuţie.
(4)La sesizarea scrisă a utilizatorului, adresată direct sau prin intermediul furnizorului, referitoare la grupul de măsurare care este defect sau suspect de înregistrări eronate, OD este obligat să efectueze o verificare la locul funcţionării, cu acceptul şi în prezenţa utilizatorului şi a furnizorului, şi să prezinte utilizatorului rezultatele verificării, în termenele prevăzute în contractul-cadru pentru serviciul de distribuţie.
Art. 32
La contestaţia scrisă privind datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat primită de la un utilizator sau furnizor, OD va analiza/va efectua verificarea grupului de măsurare sau a situaţiei prezentate şi va informa utilizatorul sau furnizorul, în termen de 15 zile calendaristice, cu privire la rezultatul obţinut şi la modul de soluţionare a contestaţiei, conform reglementărilor în vigoare.
Art. 33
În situaţia în care OD nu respectă termenele prevăzute la art. 31 sau 32, acesta este obligat să plătească utilizatorului compensaţia precizată în anexa nr. 4.
CAPITOLUL V: Compensaţii acordate de OD pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă impuşi de standard
Art. 34
(1)Valorile compensaţiilor pe care OD este obligat să le acorde utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în standard sunt precizate în anexele nr. 1 şi 4.
(2)OD este obligat să plătească aceste compensaţii direct, în cazul în care contractul de distribuţie este încheiat cu utilizatorul, sau prin intermediul furnizorului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii informării prevăzute la art. 35 alin. (7) şi (8), prin modalitatea convenită în contractul pentru serviciul de distribuţie.
(3)Compensaţiile acordate de către OD utilizatorilor conform prezentului standard nu sunt considerate costuri justificate ale OD şi nu sunt luate în considerare de către ANRE la stabilirea tarifelor de distribuţie a energiei electrice.
(4)Acordarea unei compensaţii prevăzute în prezentul standard pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă nu exclude dreptul utilizatorului de a primi, la cerere, şi o despăgubire pentru daunele materiale provocate din vina OD.
(5)În situaţia în care, pentru aceeaşi situaţie, un utilizator este îndreptăţit să primească şi o compensaţie şi o despăgubire, el urmează să primească fie compensaţia, fie despăgubirea, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare.
(6)În condiţiile de la alin. (5), dacă valoarea despăgubirii solicitate de un utilizator este mai mare decât valoarea compensaţiei deja încasate, utilizatorul va primi diferenţa dintre cele două valori, fără să returneze OD valoarea compensaţiei.
Art. 35
(1)Compensaţiile pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în standard se acordă de OD în mod automat utilizatorilor ale căror locuri de consum şi/sau de producere sunt racordate la RED la nivelul de MT şi IT, fără a fi necesară o solicitare din partea acestora.
(2)Pentru utilizatorii ale căror locuri de consum şi/sau de producere sunt racordate la RED la nivelul de JT, compensaţiile pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă privind calitatea tehnică a energiei electrice, precum şi calitatea comercială a serviciului de distribuţie a energiei electrice se acordă de OD în mod automat, fără a fi necesară o solicitare din partea utilizatorilor.
(3)OD aplică prevederile alin. (1) şi (2) începând cu data de 1 iulie 2016. Până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, compensaţiile pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă privind calitatea tehnică a energiei electrice, precum şi calitatea comercială a serviciului de distribuţie a energiei electrice se acordă de OD la cererea utilizatorilor.
(4)Prin derogare de la prevederile alin. (3), compensaţiile pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă privind calitatea tehnică a energiei electrice se acordă de OD în mod automat utilizatorilor care au înaintat reclamaţii în acest sens fără a solicita concret şi acordarea compensaţiei prevăzute în standard în cazul în care reclamaţiile sunt întemeiate.
(5)Pentru utilizatorii racordaţi la RED la nivelul de JT, compensaţiile pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă privind continuitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice se acordă de OD de la data intrării în vigoare a standardului până la data de 31 decembrie 2018, după cum urmează:
a)de la data intrării în vigoare a standardului până la data de 31 decembrie 2016, compensaţiile se acordă la cererea utilizatorilor;
b)în intervalul 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018, compensaţiile se acordă în mod automat, fără a fi necesară o solicitare din partea acestora, în cazul utilizatorilor racordaţi în zone ale RED în care s-au implementat sisteme de măsurare inteligentă a energiei electrice, precum şi în cazul utilizatorilor afectaţi de întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice ca urmare a unui scurtcircuit trifazat;
c)în intervalul 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018, compensaţiile se acordă la cererea scrisă a utilizatorilor care nu se încadrează în situaţiile precizate la lit. b).
(6)Începând cu data de 1 ianuarie 2019, compensaţiile datorate de OD pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă privind continuitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice se plătesc utilizatorilor racordaţi la RED la nivelul de JT în mod automat, fără a fi necesară o solicitare din partea acestora.
(7)În condiţiile menţionate la alin. (1)-(6), în situaţia în care contractul de distribuţie este încheiat prin intermediul unui furnizor, OD are obligaţia de a informa furnizorul cu privire la dreptul utilizatorului de a primi o compensaţie, precizând şi valoarea acesteia, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data nerespectării indicatorului de performanţă impus prin prezentul standard sau de la data transmiterii cererii utilizatorului de acordare a compensaţiei.
(8)În condiţiile de la alin. (1)-(6), în situaţia în care contractul de distribuţie este încheiat direct cu utilizatorul, OD are obligaţia de a îl notifica pe acesta cu privire la dreptul de a primi o compensaţie, precizând şi valoarea acesteia, printr-o adresă anexată primei facturi emise ulterior datei nerespectării indicatorului de performanţă impus prin prezentul standard/sau ulterior datei transmiterii cererii utilizatorului de acordare a compensaţiei.
(9)În situaţiile prevăzute la alin. (5) lit. a) şi c), compensaţia se acordă de OD la cererea utilizatorului formulată în scris şi adresată OD sau furnizorului în termen de 60 de zile calendaristice de la data nerespectării indicatorului/indicatorilor de performanţă impuşi prin prezentul standard.
(10)OD este obligat să achite compensaţia în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii/transmiterii cererii scrise a utilizatorului conform prevederilor alin. (9), pe baza analizei datelor înregistrate conform art. 20, fără să îi fie solicitate acestuia alte documente justificative.
(11)Valoarea maximă a compensaţiilor acordate lunar de OD unui utilizator, pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă privind continuitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice, nu poate depăşi următoarele valori:
a)30 lei, pentru un loc de consum şi/sau producere racordat la RED la nivelul de JT;
b)200 lei, pentru un loc de consum şi/sau producere racordat la RED la nivelul de MT;
c)300 lei, pentru un loc de consum şi/sau producere racordat la RED la nivelul de IT.
(12)Valoarea compensaţiilor acordate de OD unui utilizator, într-un an calendaristic, pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă privind continuitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice se limitează după cum urmează:
a)de la data intrării în vigoare a standardului până la data de 31 decembrie 2016, valoarea maximă este 20% din echivalentul unei valori totale anuale calculate pornind de la valoarea stabilită în conformitate cu prevederile alin. (11);
b)pentru intervalul 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018, valoarea maximă este 50% din echivalentul unei valori totale anuale calculate pornind de la valoarea stabilită în conformitate cu prevederile alin. (11);
c)începând cu 1 ianuarie 2019 valoarea maximă este 100% din echivalentul valorii totale anuale calculate pornind de la valoarea stabilită în conformitate cu prevederile alin. (11).
(13)Prin derogare de la prevederile alin. (11), în situaţia în care OD nu respectă termenul maxim prevăzut, după caz, la alin. (7) sau la alin. (8), valoarea compensaţiei corespunzătoare prevăzută în anexele nr. 1 şi 4 se majorează cu 50%.
(14)Trimestrial, OD va transmite utilizatorului, direct sau prin intermediul furnizorului, împreună cu factura de energie electrică o informare cu privire la:
a)dreptul acestuia de a primi compensaţii pentru nerespectarea prevederilor din prezentul standard;
b)prezentarea generală a situaţiilor în care OD este obligat să acorde compensaţii, valorile compensaţiilor, modul de solicitare/acordare, precum şi termenul şi modalitatea de plată ale acestora.
CAPITOLUL VI: Monitorizarea calităţii serviciului de distribuţie a energiei electrice
SECŢIUNEA 1: Monitorizarea continuităţii şi calităţii energiei electrice
Art. 36
(1)Pentru urmărirea continuităţii şi calităţii energiei electrice, OD realizează monitorizarea acesteia cu ajutorul unor analizoare de calitate. Analizoarele de calitate trebuie să permită, minimum, măsurarea, înregistrarea şi analizarea următoarelor mărimi referitoare la tensiune: întreruperile tranzitorii, întreruperile scurte şi lungi, frecvenţa, valoarea efectivă a tensiunii, golurile de tensiune, supratensiunile temporare de frecvenţă industrială între faze şi pământ sau între faze-voltage swells -, fenomenul de flicker, variaţiile rapide şi lente de tensiune, armonicile, interarmonicile, factorul total de distorsiune armonică, nesimetria sistemului trifazat de tensiuni. De asemenea, aparatele trebuie să permită înregistrarea şi măsurarea curenţilor (unda fundamentală şi armonicile).
(2)Începând cu data de 1 ianuarie 2017, fiecare OD titular de licenţă cu contract de concesiune va monitoriza minimum 25% din numărul staţiilor electrice.
(3)În fiecare sistem electroenergetic izolat, gestionarul acestuia instalează minimum un analizor de calitate.
(4)Toate analizoarele de calitate trebuie să fie suficient de precise, cu respectarea standardelor internaţionale de măsurare - SR EN 61000-4-30 - şi capabile să efectueze măsurători minimum, conform limitelor stabilite de SR EN 50160, pentru a putea utiliza înregistrările şi în relaţiile juridice ale OD cu alte entităţi, ţinând cont de prevederile din contracte.
(5)Pentru a putea determina indicatorii de continuitate din reţea, OD titulari de licenţă cu contract de concesiune utilizează sisteme automate, care înregistrează întreruperile la MT şi IT. Ceilalţi OD, titulari de licenţă, utilizează minimum 3 echipamente cu funcţie de înregistrare a numărului de întreruperi.
(6)La JT, acolo unde este posibil, înregistrarea întreruperilor se face cu sisteme de contorizare inteligentă a energiei electrice care, prin funcţionalităţile obligatorii, au posibilitatea monitorizării şi a controlului principalilor parametri tehnici privind calitatea energiei electrice.
(7)Utilizatorul poate să monteze în instalaţia de utilizare, pe cheltuiala sa, un analizor de calitate, care să îi permită să înregistreze întreruperile pe care le-a suferit şi parametrii de calitate a energiei electrice. Dacă locul de amplasare al analizorului de calitate, montarea, sigilarea, programarea şi extragerea de informaţii din memoria acestuia au fost stabilite de comun acord între părţi, indicaţiile aparatului vor fi folosite în relaţiile dintre OD şi utilizator.
SECŢIUNEA 2: Urmărirea, înregistrarea şi raportarea indicatorilor de performanţă
Art. 37
(1)Pentru înregistrarea sesizărilor, cererilor şi reclamaţiilor utilizatorilor RED, fiecare OD este obligat să organizeze:
a)centre de relaţii cu utilizatorii, conform prevederilor regulamentului de racordare, prevăzute cu registratură proprie;
b)un serviciu permanent de voce şi date, asigurat prin:
1.(i) centru de telefonie cu posibilitatea înregistrării numărului de apeluri şi a timpilor de aşteptare, prevăzut cu cel puţin un număr de apel gratuit pentru semnalare întreruperi, disponibil 24 de ore din 24, şi trei linii telefonice cu tarif normal;
2.(ii) pagina proprie de internet, cu posibilitatea înregistrării numărului de accesări într-o perioadă dată, precum şi cu punerea la dispoziţia utilizatorilor a unui formular on-line pentru contactarea OD.
(2)Pe site-ul OD trebuie să se regăsească cel puţin informaţii privind:
a)datele de contact ale OD (numere de telefon, fax, adrese de e-mail, locaţie şi program de audienţe);
b)adresele centrelor de relaţii cu utilizatorii ale OD unde poate fi consultat personalul OD, unde se depun şi se înregistrează cererile de racordare, cererile pentru încheierea contractelor de distribuţie şi documentaţiile anexate, dosarele instalaţiilor de utilizare şi alte documentaţii;
c)informaţii privind cadrul de reglementare specific, procedurile OD, întreruperile planificate etc.
(3)Începând cu data de 1 ianuarie 2017, registratura centrelor de relaţii cu utilizatorii, serviciul permanent de voce şi date, precum şi pagina de internet prevăzute la alin. (1) trebuie să fie independente faţă de operatorii economici afiliaţi.
(4)Începând cu data de 1 ianuarie 2017, OD este obligat să preia toate apelurile telefonice efectuate prin centrul de telefonie, în maximum 60 de secunde. Numărul apelurilor nepreluate în acest interval se înregistrează şi se raportează anual ANRE, conform indicatorilor de calitate comercială prevăzuţi în anexa nr. 5.
(5)Fiecare OD are obligaţia să înregistreze toate cererile/sesizările/reclamaţiile primite prin oricare dintre căile prevăzute la alin. (1), să solicite datele de contact ale celui care a făcut cererea/sesizarea/reclamaţia şi să comunice acestuia un număr de înregistrare. Orice revenire ulterioară la cererea/sesizarea/reclamaţia respectivă se va referi la numărul de înregistrare alocat.
(6)OD este obligat să contacteze în scris, prin e-mail/fax, utilizatorul care a solicitat în scris o audienţă, în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării, urmând ca programarea audienţei să se stabilească, de comun acord cu utilizatorul, în maximum 15 zile calendaristice de la data solicitării acesteia.
Art. 38
OD este obligat să soluţioneze orice solicitare/cerere/sesizare/reclamaţie/contestaţie transmisă în scris la adresa/sediul, numerele de fax sau la adresele de e-mail ale acestuia ori telefonic conform prevederilor art. 37 alin. (1) lit. b), pentru toate situaţiile prevăzute în standard.
Art. 39
(1)Pentru urmărirea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în prezentul standard, OD elaborează proceduri interne specifice şi gestionează o bază de date centralizatoare a acestora.
(2)Procedurile menţionate la alin. (1) trebuie să fie elaborate în termen de 3 luni de la data publicării standardului în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 40
I._
(1)Fiecare OD titular de licenţă prezintă, în cadrul raportului prevăzut la art. 44, datele înregistrate în staţiile electrice monitorizate referitoare la: numărul de întreruperi tranzitorii, scurte şi lungi, golurile de tensiune, supratensiunile temporare, frecvenţa, tensiunea, armonicile, factorul total de distorsiune armonică, nesimetria sistemului trifazat de tensiuni de secvenţă negativă etc., conform tabelelor nr. 4, 5 şi 6.
(2)OD are obligaţia de a transmite ANRE informaţiile obţinute, conform tabelelor nr. 4, 5 şi 6 din standard, precum şi detalii ale acţiunilor de remediere întreprinse în urma acţiunilor de monitorizare.
(3)Golurile de tensiune, respectiv supratensiunile temporare se înregistrează sub formă matricială, conform tabelelor nr. 5 şi 6.
II._
a)Tabelul nr. 4 - Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportaţi anual

Parametri tehnici de calitate

Staţia 1
(nume, tensiunea)

Staţia 2
(nume, tensiunea)

 

Numărul de întreruperi tranzitorii

   

Numărul de întreruperi scurte

   

Numărul de întreruperi lungi

   

Frecvenţa medie (Hz)

   

Tensiunea medie (V sau kV)

   

Depăşiri ale limitelor normale de variaţie a tensiunii (valoare %, nr. săptămâni)

   

Depăşiri ale limitelor normale pentru variaţiile rapide de tensiune (număr anual)

   

Depăşirea valorii normate de flicker, pe termen lung (nr. săptămâni)

   

Depăşirea valorii maxime a armonicii 2 (% din fundamentală, nr. săptămâni)

   

Depăşirea valorii maxime a armonicii 3 (% din fundamentală, nr. săptămâni)

   

..............

   

Depăşirea valorii maxime a armonicii 25 (% din fundamentală, nr. săptămâni)

   

Depăşirea factorului de distorsiune armonică (valoare %, nr. săptămâni)

   

Depăşirea factorului de nesimetrie de secvenţă negativă (valoare %, nr. săptămâni)

   
b)Tabelul nr. 5 - Clasificarea golurilor de tensiune în funcţie de durată şi tensiune reziduală

Tensiunea reziduală
u%

Durata t
ms

 

10 < = t < = 200

200 < t < =500

500 < t < =1000

1000 < t < = 5000

5000 < t < = 60000

90 > u > = 80

     

80 > u > =70

     

70 > u > =40

     

40 > u > =5

     

5 > u

     
c)Tabelul nr. 6 - Clasificarea creşterilor de tensiune după durata şi tensiunea maximă

Tensiunea maximă
u%

Durata t
ms

 

10 < = t < = 500

500 < t < = 5000

5000 < t < = 60000

u > =120

   

120 > u > 110

   
Art. 41
(1)Suplimentar datelor cuprinse în tabelele nr. 4, 5 şi 6, în cazul întreruperilor lungi planificate/neplanificate, fiecare OD titular de licenţă este obligat să înregistreze şi să transmită ANRE, în cadrul raportului prevăzut la art. 44 alin. (2), numărul utilizatorilor racordaţi la RED pe nivelul de MT şi IT care au suferit o întrerupere cu o durată mai mare decât limitele prevăzute la art. 13 şi 16, durata întreruperii care excede limita prevăzută de standard, cauza depăşirii, precum şi numărul şi valoarea totală a compensaţiilor plătite, conform anexei nr. 6.
(2)De la data intrării în vigoare a standardului până la data de 31 decembrie 2018, în cazul întreruperilor lungi planificate/neplanificate care afectează utilizatorii racordaţi la RED pe nivelul de JT, fiecare OD titular de licenţă este obligat să înregistreze şi să transmită ANRE, în cadrul raportului prevăzut la art. 44, numărul utilizatorilor care au solicitat compensaţii, precum şi numărul şi valoarea totală a compensaţiilor plătite.
(3)Începând cu data de 1 ianuarie 2019, fiecare OD titular de licenţă este obligat să înregistreze şi să transmită ANRE informaţiile precizate la alin. (1) şi pentru utilizatorii racordaţi la RED pe nivelul de JT.
CAPITOLUL VII: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 42
Cerinţele standardului de performanţă referitoare la asigurarea continuităţii în alimentare şi la calitatea tehnică a energiei electrice reprezintă condiţii minime pe care OD le asigură utilizatorilor reţelei electrice. Această prevedere trebuie stipulată în avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare, dacă părţile nu convin alte valori, în condiţiile art. 9.
Art. 43
(1)Următoarele fenomene sunt aleatorii, imprevizibile şi necontrolabile:
- microîntreruperile, care sunt întreruperi tranzitorii sau goluri de tensiune;
- deformarea curbei sinusoidale de curent la utilizatori, produsă în general de receptoarele neliniare ale utilizatorilor. OD urmăreşte şi adoptă, împreună cu utilizatorii, măsuri de limitare a armonicilor;
- supratensiunile tranzitorii (de impuls) în raport cu pământul, de origine atmosferică sau de comutaţie; protecţia împotriva supratensiunilor tranzitorii trebuie asigurată din faza de proiectare (prevederea de paratrăsnete, descărcătoare etc.), atât la OD, cât şi la utilizator.
(2)Având în vedere performanţele sistemelor automate de reanclanşare existente, OD este exonerat de orice răspundere privind fenomenele prevăzute la alin. (1), cu durate de până la 3 secunde; în consecinţă, pe baza unei analize de risc, utilizatorii trebuie să ia toate măsurile necesare de protecţie.
Art. 44
(1)Informaţiile privind indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul standard se transmit anual de către OD titulari de licenţă la ANRE, până la sfârşitul primului trimestru al anului următor celui analizat.
(2)OD concesionari, precum şi ceilalţi OD, titulari de licenţă, transmit informaţiile prevăzute la alin. (1), sub forma unui raport, conform tabelelor şi anexelor prevăzute în standard, comparativ cu nivelul de performanţă impus de standard.
(3)În primul raport transmis de OD ulterior intrării în vigoare a standardului se includ informaţiile prevăzute la alin. (1) pentru anul 2016.
Art. 45
(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentului standard, indicatorii publicaţi trebuie păstraţi pe site, pentru a putea fi urmărită evoluţia acestora, o perioadă de minimum 5 ani.
(2)OD va asigura păstrarea datelor necesare calculării indicatorilor de performanţă pe o durată de 7 ani.
(3)OD face publice (prin publicare pe site, publicare în mass-media, prin afişare la sediu şi la centrele de relaţii cu utilizatorii etc.) obligaţiile care îi revin prin standardul de performanţă, inclusiv prevederile art. 19 şi anexele nr. 1 şi 4.
Art. 46
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul standard.
-****-
ANEXA nr. 1: Compensaţii acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de continuitate în alimentarea cu energie electrică

Nr. crt.

Serviciu

Termenul maxim stabilit în standard

Compensaţii acordate Loc de consum/de producere şi loc de consum şi de producere

1

Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată

De la data intrării în vigoare a standardului până la data de 31 decembrie 2018:

8 ore - mediu urban, în condiţii normale de vreme;

18 ore - mediu rural, în condiţii normale de vreme;

48 ore - în condiţii meteorologice deosebite.

Începând cu data de 1 ianuarie 2019:

6 ore - mediu urban, în condiţii normale de vreme;

4 ore - municipii reşedinţă de judeţ, în condiţii normale de vreme;

12 ore - mediu rural, în condiţii normale de vreme;

48 ore - în condiţii meteorologice deosebite.

300 RON/depăşire la 110 kV

200 RON/depăşire la MT

30 RON/depăşire la JT

2

Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată

8 ore indiferent de zonă

300 RON/depăşire la 110 kV

200 RON/depăşire la MT

30 RON/depăşire la JT

3

Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum şi/sau de producere racordat la reţelele electrice de JT

Interval 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020:

12 întreruperi - mediu urban

24 de întreruperi - mediu rural

Interval 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2022

8 întreruperi - mediu urban

16 întreruperi - mediu rural

Începând cu 1 ianuarie 2023:

8 întreruperi - indiferent de zonă

30 RON/depăşire la JT

4

Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum şi/sau de producere racordat la reţelele electrice de IT sau MT

Începând cu 1 ianuarie 2019:

3 întreruperi - indiferent de zonă

300 RON/depăşire la 110 kV

200 RON/depăşire la MT

5

Numărul întreruperilor lungi planificate

4 întreruperi - mediu urban

8 întreruperi - mediu rural

300 RON/depăşire la 110 kV

200 RON/depăşire la MT

30 RON/depăşire la JT

ANEXA nr. 2: Indicatori de continuitate

Nr.

Indicator

Cauza întreruperii

Rural/Urban

Tipul utilizatorului

Nivelul tensiunii la care sunt racordaţi utilizatorii care au suferit o întrerupere

Valoare realizată anual

1

SAIFI

a) întreruperi planificate

rural

toţi

JT

 

2

SAIFI

a) întreruperi planificate

rural

toţi

MT

 

3

SAIFI

a) întreruperi planificate

rural

toţi

IT

 

4

SAIFI

a) întreruperi planificate

urban

toţi

JT

 

5

SAIFI

a) întreruperi planificate

urban

toţi

MT

 

6

SAIFI

a) întreruperi planificate

urban

toţi

IT

 

7

SAIFI

b) întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră

rural

toţi

JT

 

8

SAIFI

b) întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră

rural

toţi

MT

 

9

SAIFI

b) întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră

rural

toţi

IT

 

10

SAIFI

b) întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră

urban

toţi

JT

 

11

SAIFI

b) întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră

urban

toţi

MT

 

12

SAIFI

b) întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră

urban

toţi

IT

 

13

SAIFI

c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*

rural

toţi

JT

 

14

SAIFI

c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*

rural

toţi

MT

 

15

SAIFI

c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*

rural

toţi

IT

 

16

SAIFI

c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*

urban

toţi

JT

 

17

SAIFI

c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*

urban

toţi

MT

 

18

SAIFI

c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*

urban

toţi

IT

 

19

SAIFI

d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) şi c)

rural

toţi

JT

 

20

SAIFI

d) întreruperi ne planificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) şi c)

rural

toţi

MT

 

21

SAIFI

d) întreruperi ne planificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) şi c)

rural

toţi

IT

 

22

SAIFI

d) întreruperi ne planificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) şi c)

urban

toţi

JT

 

23

SAIFI

d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) şi c)

urban

toţi

MT

 

24

SAIFI

d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) şi c)

urban

toţi

IT

 

25

SAIDI

a) întreruperi planificate

rural

toţi

JT

 

26

SAIDI

a) întreruperi planificate

rural

toţi

MT

 

27

SAIDI

a) întreruperi planificate

rural

toţi

IT

 

28

SAIDI

a) întreruperi planificate

urban

toţi

JT

 

29

SAIDI

a) întreruperi planificate

urban

toţi

MT

 

30

SAIDI

a) întreruperi planificate

urban

toţi

IT

 

31

SAIDI

b) întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră

rural

toţi

JT

 

32

SAIDI

b) întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră

rural

toţi

MT

 

33

SAIDI

b) întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră

rural

toţi

IT

 

34

SAIDI

b) întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră

urban

toţi

JT

 

35

SAIDI

b) întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră

urban

toţi

MT

 

36

SAIDI

b) întreruperi neplanificate cauzate de torţa majoră

urban

toţi

IT

 

37

SAIDI

c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*

rural

toţi

JT

 

38

SAIDI

c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*

rural

toţi

MT

 

39

SAIDI

c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*

rural

toţi

IT

 

40

SAIDI

c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*

urban

toţi

JT

 

41

SAIDI

c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*

urban

toţi

MT

 

42

SAIDI

c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*

urban

toţi

IT

 

43

SAIDI

d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) şi c)

rural

toţi

JT

 

44

SAIDI

d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) şi c)

rural

toţi

MT

 

45

SAIDI

d) întreruperi ne planificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) şi c)

rural

toţi

IT

 

46

SAIDI

d) întreruperi ne planificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) şi c)

urban

toţi

JT

 

47

SAIDI

d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) şi c)

urban

toţi

MT

 

48

SAIDI

d) întreruperi ne planificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) şi c)

urban

toţi

IT

 

49

MAIFI

toate cauzele

rural

toţi

IT

 

50

MAIFI

toate cauzele

rural

toţi

MT

 

51

MAIFI

toate cauzele

rural

toţi

JT

 

52

MAIFI

toate cauzele

urban

toţi

IT

 

53

MAIFI

toate cauzele

urban

toţi

MT

 

54

MAIFI

toate cauzele

urban

toţi

JT

 

55

ENS

toate cauzele

cumulat

cumulat

IT

 

56

AIT

toate cauzele

cumulat

cumulat

IT

 

57

Număr de utilizatori deserviţi

N/A

rural

toţi

JT

 

58

Număr de utilizatori deserviţi

N/A

rural

toţi

MT

 

59

Număr de utilizatori deserviţi

N/A

rural

toţi

IT

 

60

Număr de utilizatori deserviţi

N/A

urban

toţi

JT

 

61

Număr de utilizatori deserviţi

N/A

urban

toţi

MT

 

62

Număr de utilizatori deserviţi

N/A

urban

toţi

IT

 
___
*Pentru aceste calcule, în noţiunea de utilizator se includ locurile de consum şi/sau de producere, precum şi OD racordaţi.
ANEXA nr. 3: Monitorizarea întreruperilor

Nr. crt.

Indicatori de performanţă

Tensiunea la care se produce întreruperea

(originea întreruperii)

Valoare realizată lunar/anual

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Anual

1

Numărul de întreruperi lungi planificate în mediul urban

JT

             

MT

             

IT

             

2

Numărul de întreruperi lungi neplanificate în mediul urban

JT

             

MT

             

IT

             

3

Numărul de întreruperi scurte în mediul urban

JT

             

MT

             

IT

             

4

Numărul de întreruperi lungi planificate în mediul rural

JT

             

MT

             

IT

             

5

Numărul de întreruperi lungi neplanificate în mediul rural

JT

             

MT

             

IT

             

6

Numărul de întreruperi scurte în mediul rural

JT

             

MT

             

IT

             
ANEXA nr. 4: Compensaţii acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de calitate tehnică a energiei electrice şi a indicatorilor de calitate comercială a serviciului de distribuţie

Nr. crt.

Serviciul

Termenul maxim stabilit în standard/reglementările specifice în vigoare pentru realizarea serviciului*

Compensaţii acordate în cazul nerespectării termenelor

Persoane juridice

Persoane fizice

1

Emiterea avizului tehnic de racordare

10 zile calendaristice, pentru cazul în care stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum şi/sau de producere se face pe baza unui studiu de soluţie.

30 de zile calendaristice, pentru cazul în care stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua electrică de IT MT sau JT a unui loc de consum şi/sau de producere se face pe baza unei fişe de soluţie.

130 RON la 110 kV

90 RON la JT şi MT

130 RON la 110 kV

40 RON la JT şi MT

2

Emiterea certificatelor de racordare

10 zile calendaristice

130 RON la 110 kV;

90 RON la JT şi MT

130 RON la 110 kV

90 RON la JT şi MT

3

Transmiterea ofertei de contract de racordare

10 zile calendaristice

130 RON la 110 kV

90 RON la JT şi MT

130 RON la 110 kV

40 RON la JT şi MT

4

Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului

90 de zile calendaristice

100 RON la JT

100 RON la JT

5

Transmiterea ofertei de contract de distribuţie

20 de zile calendaristice

130 RON la 110 kV

90 RON la JT şi MT

130 RON la 110 kV

40 RON la JT şi MT

6

Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare

10 zile calendaristice

130 RON la 110 kV

90 RON la JT şi MT

130 RON la 110 kV

90 RON la JT şi MT

7

Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor

15 zile calendaristice

130 RON la 110 kV

70 RON la JT şi MT

130 RON la 110 kV

40 RON la JT şi MT

8

Răspuns la reclamaţiile scrise privind calitatea curbei de tensiune

20 de zile calendaristice

270 RON la 110 kV

130 RON la JT şi MT

270 RON la 110 kV

70 RON la JT şi MT

9

Răspuns la cererile/sesizările/ reclamaţiile sau solicitările referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul standard

30 de zile calendaristice

90 RON la 110 kV

70 RON la JT şi MT

90 RON la 110 KV

40 RON la JT şi MT

10

Răspuns la reclamaţia scrisă privind datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat

15 zile calendaristice

130 RON la 110 kV

70 RON la JT şi MT

130 RON la 110 kV

40 RON la JT şi MT

11

Reconectarea la reţea, din momentul anunţării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plăţii

2 zile lucrătoare

270 RON la 110 kV

130 RON la JT şi MT

270 RON la 110 kV

90 RON la JT şi MT

12

Montarea/Înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate

5 zile lucrătoare în cazul unui loc de consum şi/sau de producere cu puterea aprobată mai mare de 100 kW

130 RON

-

13

Montarea/Înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate

10 zile lucrătoare în cazul unui loc de consum şi/sau de producere cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 kW sau în cazul unui client final casnic

130 RON

130 RON

14

Înlocuirea/ Reprogramarea contorului, la solicitarea titularului contractului de distribuţie de schimbare a tipului de tarif sau la schimbarea titularului contractului de furnizare

15 zile calendaristice

130 RON

130 RON

___
*În cazul în care termenele se modifică prin reglementări sau alte acte normative, vor fi aplicabile noile termene.
ANEXA nr. 5: Indicatori de calitate comercială

Nr.

Indicator

Tip utilizator*

Nivelul de tensiune

Trim. 1

Trim. 2

Trim. 3

Trim. 4

Total an

1

Numărul de cereri de racordare la reţea

toţi

toate

     

2

Timpul mediu** de emitere a avizelor tehnice de racordare, pentru cazul în care soluţia de racordare a fost stabilită prin studiu de soluţie (zile)

toţi

toate

     

3

Timpul mediu** de emitere a avizelor tehnice de racordare, pentru cazul în care soluţia de racordare a fost stabilită prin fişă de soluţie (zile)

toţi

toate

     

4

Timpul mediu** de emitere a certificatelor de racordare

toţi

toate

     

5

Numărul de cereri de racordare nesoluţionate prin emiterea unui aviz tehnic de racordare (ATR)

toţi

toate

     

6

Numărul de cereri de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin regulamentul de racordare

toţi

toate

     

7

Numărul de cereri de contracte de racordare

toţi

toate

     

8

Numărul de cereri de contracte de racordare

clienţi casnici

toate

     

9

Numărul de contracte de racordare încheiate

toţi

toate

     

10

Timpul mediu** de încheiere a contractelor de racordare (zile)

toţi

toate

     

11

Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesoluţionate

toţi

toate

     

12

Numărul de cereri de contracte de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin regulamentul de racordare

toţi

toate

     

13

Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentaţiei complete, fără studiu de soluţie, până la punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare (zile)

toţi

JT

     

14

Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentaţiei complete, fără studiu de soluţie, până la punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare (zile)

toţi

MT

     

15

Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentaţiei complete, fără studiu de soluţie, până la punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare (zile)

toţi

IT

     

16

Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR + cost studiu de soluţie + tarif de racordare) (lei)

toţi

JT

     

17

Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR + cost studiu de soluţie + tarif de racordare) (lei)

toţi

MT

     

18

Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR + cost studiu de soluţie + tarif de racordare) (lei)

toţi

IT

     

19

Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie***

toţi

toate

     

20

Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuţie*** (zile)

toţi

JT

     

21

Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuţie*** (zile)

toţi

MT

     

22

Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuţie*** (zile)

toţi

IT

     

23

Numărul de reclamaţii referitoare la racordare/contestaţii ATR

toţi

toate

     

24

Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la racordare/contestaţii ATR (zile)

toţi

JT

     

25

Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la racordare/contestaţii ATR (zile)

toţi

MT

     

26

Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la racordare/contestaţii ATR (zile)

toţi

IT

     

27

Numărul de reclamaţii primite referitoare la calitatea curbei de tensiune

toţi

toate

     

28

Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile)

toţi

JT

     

29

Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile)

toţi

MT

     

30

Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile)

toţi

IT

     

31

Numărul de utilizatori deconectaţi pentru neplată

toţi

JT

     

32

Numărul de utilizatori deconectaţi pentru neplată

toţi

MT

     

33

Numărul de utilizatori deconectaţi pentru neplată

toţi

IT

     

34

Numărul de cereri/sesizări/reclamaţii sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard

toţi

JT

     

35

Numărul de cereri/sesizări/reclamaţii sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard

toţi

MT

     

36

Numărul de cereri/sesizări/reclamaţii sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard

toţi

IT

     

37

Timpul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/reclamaţiile sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile)

toţi

JT

     

38

Timpul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/reclamaţiile sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile)

toţi

MT

     

39

Timpul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/reclamaţiile sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile)

toţi

IT

     

40

Numărul de reclamaţii referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva

toţi

JT

     

41

Numărul de reclamaţii referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva

toţi

MT

     

42

Numărul de reclamaţii referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva

toţi

IT

     

43

Numărul de reclamaţii referitoare la datele măsurate

toţi

toate

     

44

Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile)

toţi

JT

     

45

Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile)

toţi

MT

     

46

Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile)

toţi

IT

     

47

Numărul reclamaţiilor scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard care nu s-au putut rezolva

toţi

toate

     

48

Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit o dată la 6 luni

toţi

JT

     

49

Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit lunar

toţi

MT

     

50

Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit lunar

mari consumatori

IT

     

51

Timpul mediu** de răspuns la apelurile telefonice (zile)

toţi

toate

     

52

Numărul de apeluri telefonice la care nu s-a răspuns în 60 de secunde

toţi

toate

     

53

Timpul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul anunţării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plăţii (zile)

toţi

JT

     

54

Timpul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul anunţării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plăţii (zile)

toţi

MT

     

55

Timpul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul anunţării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plăţii (zile)

toţi

IT

     

56

Numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor scrise la care nu s-a răspuns în termenul prevăzut în standard

toţi

toate

     
___
*În noţiunea "tip utilizator" se includ locurile de consum şi/sau de producere, precum şi OD racordaţi.
**Valoarea medie reprezintă media aritmetică.
***Contracte noi, schimbarea soluţiei de racordare, schimbarea furnizorului etc.
ANEXA nr. 6: Înregistrarea întreruperilor lungi în cazul cărora restabilirea alimentării cu energie electrică, pentru cel puţin un utilizator, s-a realizat cu depăşirea duratei prevăzute în standard

Data întreruperii

Nivelul de tensiune la care s-a produs întreruperea

Tipul întreruperii (planificată/ neplanificată)

Numărul total de utilizatori afectaţi de întrerupere*

Numărul total de utilizatori pentru care restabilirea alimentării cu energie electrică s-a realizat cu depăşirea duratei prevăzute în standard

Cauza nerespectării indicatorului de performanţă

Numărul total de compensaţii plătite

Valoarea totală a compensaţiilor plătite

        
___
*Pentru o întrerupere la nivelul de IT se contabilizează toţi utilizatorii afectaţi de aceasta (IT+MT+JT); pentru o întrerupere la nivelul de MT se iau în considerare toţi utilizatorii afectaţi de aceasta (MT+JT).
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 291 din data de 18 aprilie 2016