HOTĂRÂRE nr. 1013 din 30 decembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ACTIVE CONEXE - S.A. Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială ACTIVE CONEXE - S.A. Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

p. Preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului,

Andreea Claudia Popescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI
Operator economic: Societatea Comercială ACTIVE CONEXE - S.A.
Sediu/Adresa: Bucureşti, sectorul 1, str. Teheran nr. 17, et. 3, ap. 4
Cod unic de înregistrare: 31029694
- mii lei -
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

437,12

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

186,92

  

a)

subvenţii, cf prevederilor legale în vigoare

3

0

b)

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

4

0

2

 

Venituri financiare

5

250,2

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

7

4310,28

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

4310,28

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1830,8

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

550

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1013,72

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

546,45

C1

ch. cu salariile

13

546,45

C2

bonusuri

14

0,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

78,00

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

17

203,70

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

185,57

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

915,76

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-3873,16

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-3873,16

 

1

 

Rezerve legale

25

0

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29.

30

0

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

8

 

Minimum 505% vărsăminte la bugetul de stat sau loca în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

  

a)

cheltuieli materiale

38

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

41

0

e)

alte cheltuieli

42

0

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1180,11

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0

   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii precedenţi

45

0

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

0

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

12

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

10

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4553,75

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

4553,75

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

18,69

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

0

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

9860,63

8

 

Plăţi restante

55

0

9

 

Creanţe restante

56

11277,45

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 985 din data de 31 decembrie 2015