ORDIN nr. 1194 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului
Având în vedere dispoziţiile art. 1 şi ale art. 54 ale Regulamentului delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul Vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei, ale art. 244-249 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului Vamal al Uniunii, ale art. 326-342 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii,
ţinând seama de prevederile art. 263-273 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii,
în vederea punerii în aplicare a cerinţelor Comisiei Europene referitoare la instituirea unui sistem informatic comun, bazat pe schimburi de mesaje electronice între autorităţile vamale privind mărfurile care ies de pe teritoriul vamal al Uniunii,
în scopul aplicării controalelor bazate pe o analiză la nivel comunitar a riscurilor în ceea ce priveşte siguranţa şi securitatea Uniunii,
ţinând seama de necesitatea ca operatorii economici să pună la dispoziţia autorităţii vamale informaţii înainte de ieşirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii, cu excepţia acelora care tranzitează, fără întrerupere, acest teritoriu, pe calea aerului sau pe cale maritimă,
În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Normele tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.626/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2016.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 309 din data de 22 aprilie 2016