HOTĂRÂRE nr. 190 din 23 martie 2016 privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Curăţele, judeţul Bihor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a drumului forestier, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Curăţele, judeţul Bihor, în vederea dezvoltării şi modernizării infrastructurii forestiere, în condiţiile legii.
Art. 2
(1)Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a terenului aferent drumului forestier prevăzut la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Curăţele, judeţul Bihor, în condiţiile legii.
(2)Pentru terenul aferent drumului forestier prevăzut la alin. (1), consiliul local asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosinţă silvică şi a destinaţiei acestui teren, potrivit legii.
Art. 3
Predarea-preluarea drumului forestier prevăzut la art. 1 şi a terenului aferent acestuia, prevăzut la art. 2, se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
Art. 4
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE a drumului forestier care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Curăţele, judeţul Bihor

Nr. crt.

Denumirea drumului forestier

Persoana juridică de la care trece drumul forestier

Persoana juridică la care trece drumul forestier

Nr. de inventar la Regia Naţională a Pădurilor Romsilva

Nr. de inventar la Ministerul Finanţelor Publice

Codul de clasificaţie

Localizarea drumului forestier în amenajamentul silvic

Lungimea

(km)

Valoarea de inventar la Regia Naţională a Pădurilor Romsilva

- lei -

Valoarea de inventar la Ministerul Finanţelor Publice

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

DAF 3,7 VL. Iadului

Statul român şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva

CUI 1590120

Comuna Curăţele

CUI 4650588

20320 parţial

6191

8.04.04

UP IV, ua 150D1 parţial, UP V, ua 145D1 parţial, Ocolul Silvic Remeţi

3,7 km

187.696

187.696

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE a terenului aferent drumului forestier care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Curăţele, judeţul Bihor

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care trece cu titlu gratuit terenul aferent drumului forestier

Persoana juridică la care trece cu titlu gratuit terenul aferent drumului forestier

Localizarea terenului în amenajamentul silvic

Codul de clasificaţie

Suprafaţa totală

(ha)

Nr. de inventar la MFP

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Comuna Curăţele, judeţul Bihor

Statul român din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva

CUI 1590120

Comuna Curăţele, judeţul Bihor

CUI 4650588

UP IV, ua 150D1 parţial, UP V, ua 145D1 parţial, Ocolul Silvic Remeţi

8.04.02

2,4

1364 parţial

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 232 din data de 29 martie 2016