NORMA din 24 iunie 2014 "Finanţarea cu dobândă subvenţionată (NI-FIN-06-IX/0)"
Prezenta normă este elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export - Import a României EXIMBANK - S.A., republicată1, cu modificările şi completările ulterioare, cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului2, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis3 [denumit în continuare Regulament (UE) nr. 1.407/2013].
________
1 Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.
2 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.
3 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Prezenta normă stabileşte condiţiile de acordare a finanţărilor cu dobândă subvenţionată în cadrul unei scheme transparente de ajutor de minimis (denumită în continuare schemă), pentru perioada de implementare 1 iulie 2014-30 iunie 2015, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.
(2)Conform Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană.
Art. 2
(1)În cadrul schemei, Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. (denumită în continuare EximBank) acordă solicitanţilor finanţări cu dobândă subvenţionată destinate creşterii competitivităţii acestora şi susţinerii mediului de afaceri românesc.
(2)Creditele includ o componentă de ajutor de minimis, sub forma subvenţiei de dobândă.
(3)În cazul creditului pentru femei antreprenor, ajutorul de minimis se acordă sub forma subvenţiei de dobândă şi a subvenţiei de garanţie.
Art. 3
Pentru creditele acordate în cadrul schemei, EximBank acţionează în numele şi în contul statului, având şi calitatea de furnizor de ajutor de stat.
CAPITOLUL II: Definiţii
Art. 4
În sensul prezentei norme, următoarele noţiuni se definesc astfel:
a)credit cu dobândă subvenţionată - creditul în lei acordat sub forma creditului de investiţii/creditului pe obiect;
b)solicitant-întreprinderi mici şi mijlocii şi întreprinderi mari;
c)întreprindere unică - conceptul include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
(i)o entitate deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte entităţi;
(ii)o entitate are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, conducere sau supraveghere ale unei alte entităţi;
(iii)o entitate are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei entităţi în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(iv)o entitate care este acţionar sau membru al unei alte entităţi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau membri ai acelei entităţi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor entităţii respective.
Entităţile între care există oricare dintre relaţiile descrise mai sus prin intermediul uneia sau a mai multor entităţi sunt considerate, de asemenea, o întreprindere unică;
d)IMM - persoane juridice încadrate în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
e)întreprindere mare - persoană juridică care nu îndeplineşte condiţiile necesare pentru a fi considerată IMM;
f)IMM nou-înfiinţată (start-up) - IMM înregistrată la registrul comerţului cu cel mult 24 de luni înainte de data solicitării, care prezintă cel puţin o situaţie financiară semestrială/anuală depusă la administraţia financiară;
g)produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/20004 ai Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;
__
4 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 17 din 21 ianuarie 2000.
h)prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
i)comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
j)rata de dobândă - rata dobânzii creditului contractat, al cărei nivel trebuie să se situeze peste nivelul minim al dobânzii stabilit de Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.; rata de dobândă este fixă pe toată durata contractului de credit;
k)rata de subvenţie - rata cu care se subvenţionează rata dobânzii la creditul contractat, stabilită prin hotărâre a C.I.F.G.A.; orice modificare a ratei de subvenţie se aprobă de către C.I.F.G.A. şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
l)rata de actualizare - rata de actualizare a fluxurilor de dobândă calculate pe toată durata de creditare, comunicată de Comisia Europeană şi utilizată pentru stabilirea ex-ante a valorii ajutorului de minimis;
m)tranzacţii imobiliare - cumpărarea/construirea de imobile în scopul vânzării/închirierii;
n)transport rutier - transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.
CAPITOLUL III: Bugetul şi durata schemei
Art. 5
Sursa de finanţare a acestor operaţiuni este, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000, republicată, "fondul destinat stimulării operaţiunilor de comerţ exterior, precum şi pentru finanţarea, cofinanţarea şi refinanţarea activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale".
Art. 6
Bugetul total al schemei pe perioada de implementare 1 iulie 2014-30 iunie 2015 este următorul:

Fonduri pentru finanţări cu dobândă subvenţionată (milioane lei)

15

Ajutor de minimis pentru subvenţie de dobândă (milioane lei)

2,5

Ajutor de minimis pentru subvenţie de garanţie (milioane lei)

0,2

Număr estimat de beneficiari

15

CAPITOLUL IV: Criterii de eligibilitate
Art. 7
(1)Un solicitant este eligibil pentru a beneficia de finanţare şi implicit de ajutor de minimis în cadrul schemei dacă, la data depunerii cererii, îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
a)nu se află în dificultate financiară, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate5, cu completările ulterioare;
__
5Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004.
b)nu s-a instituit procedura insolvenţei prevăzută de legislaţia în vigoare;
c)în cazul întreprinderilor mari, se încadrează cel puţin în categoria de performanţă financiară D6;
_
6Categoria de performanţă financiară D reprezintă o situaţie comparabilă cu cea pentru care sa conferă un rating de credit B-, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.
d)figurează cu serviciul datoriei de tip A în baza de date a Centralei Riscului de Credit (C.R.C.)7.
__
7 În cazul în care din verificarea C.R.C. rezultă existenţa unei sume restante, iar solicitantul creditului prezintă documente din care să reiasă că a reglementat restanţa, se consideră criteriul îndeplinit.
În cazul în care la data depunerii cererii de finanţare criteriul nu este îndeplinit, se poate accepta îndeplinirea acestuia până cel târziu la data semnării contractului de credit. În această situaţie, solicitantul va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere referitoare la modul de reglementare a restanţelor din C.R.C., iar aprobarea va conţine condiţii specifice privind semnarea contractului de credit;
e)nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului, al căror mod de plată nu a fost reglementat conform prevederilor legale în vigoare.
În cazul în care la data depunerii cererii criteriul nu este îndeplinit, se poate accepta îndeplinirea acestuia până cel târziu la data semnării contractului de credit. În această situaţie, solicitantul va prezenta o declaraţie pe propria răspundere referitoare la modul de reglementare a datoriilor la buget, iar aprobarea va conţine condiţii specifice privind semnarea contractului de credit;
f)prezintă garanţii colaterale pentru garantarea creditului solicitat, conform reglementărilor interne ale EximBank, excluzând garanţii ale statului;
g)contribuie din surse proprii la finanţarea proiectului de investiţii cu cel puţin 20% din costul total al acestuia; acest criteriu se aplică doar creditelor de investiţii;
h)nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi (C.I.P.)8;
__
8 În cazul ta care solicitantul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, se poate accepta la finanţare, cu justificarea corespunzătoare.
i)nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
j)nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi cu EximBank;
k)valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), inclusiv ajutoarele de minimis acordate de către EximBank, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul solicitanţilor care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost); în cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiţiei prevăzute la art. 4 lit. c), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice.
(2)Pentru a beneficia de creditul pentru femei antreprenor, IMM va îndeplini şi următoarele criterii:
- peste 50% din acţiuni/părţi sociale şi drepturile de vot corespunzătoare sunt deţinute de femei sau femeia acţionar/asociat are şi calitatea de administrator al IMM; şi
- IMM se încadrează în categoria de performanţă financiară A sau B determinată în baza ultimelor două situaţii financiare depuse la administraţia financiară.
(3)O întreprindere mare este eligibilă pentru a beneficia de finanţare şi implicit de ajutor de minimis în cadrul schemei doar pentru facilitatea prevăzută la art. 10 lit. c) - Credit pentru domenii prioritare.
Art. 8
(1)Sunt eligibili pentru a fi selectaţi în cadrul schemei solicitanţii care activează în toate sectoarele economice, cu excepţia celor care solicită finanţări în lei pentru:
a)pescuit şi acvacultură, care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 104/2000;
b)producţia primară a produselor agricole;
c)prelucrarea şi comercializarea produselor agricole, în următoarele cazuri:
- când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
- când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);
d)activităţi care favorizează utilizarea produselor naţionale în detrimentul celor din import;
e)producţia de armament;
f)jocuri de noroc;
g)comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;
h)producţia şi comerţul cu alcool şi tutun;
i)tranzacţii imobiliare;
j)achiziţia de vehicule pentru transportul de persoane, cu o capacitate de până la 8 locuri;
k)achiziţia de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri de către solicitanţii care desfăşoară transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost;
l)servicii de contabilitate, consultanţă, alte activităţi similare, dacă finanţarea este destinată construirii/achiziţionării/ amenajării/renovării de imobile cu destinaţie de sedii sociale/puncte de lucru;
m)activităţi de poştă şi de curierat;
n)publicitate şi activităţi de studiere a pieţei;
o)activităţi de închiriere şi leasing;
p)activităţi de investigare şi protecţie.
(2)Nu se poate acorda ajutor de minimis pentru activităţi legate de exportul către state terţe sau către alte state membre ale Uniunii Europene, respectiv ajutor legat direct de cantităţile exportate, ajutor destinat înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinat altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.
Art. 9
Un solicitant care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt definite conform prezentei norme, poate beneficia de finanţări cu dobândă subvenţionată pentru sectoarele/activităţile eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi.
CAPITOLUL V: Descrierea facilităţilor de finanţare
Art. 10
În cadrul schemei, EximBank acordă următoarele tipuri de facilităţi:
a)credit de dezvoltare pentru IMM - credit de investiţii destinat finanţării proiectelor de investiţii (incluzând o componentă de finanţare pentru capital de lucru de maximum 40% din valoarea creditului), având următoarele caracteristici:
- valoarea creditului: maximum 1.500.000 euro, în echivalent lei;
- perioada creditului: maximum 10 ani;
- grad de acoperire cu garanţii colaterale - minimum 100%;
b)credit pentru capital de lucru pentru IMM - credit pe obiect destinat finanţării activităţii curente a IMM, cu excepţia taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, având următoarele caracteristici:
- valoarea creditului: maximum 300.000 euro, în echivalent lei;
- perioada creditului: maximum un an;
- grad de acoperire cu garanţii colaterale - minimum 100%;
c)credit pentru domenii prioritare - credit de investiţii sau credit pe obiect destinat finanţării proiectelor din domeniile prioritare de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 96/2000, republicată, având următoarele caracteristici:
- valoarea creditului: maximum 1.500.000 euro, în echivalent lei;
- perioada de creditare: maximum 10 ani, în funcţie de natura şi de durata proiectului care face obiectul finanţării;
- grad de acoperire cu garanţii colaterale - minimum 100%;
d)credit pentru femei antreprenor - credit de investiţii sau credit pe obiect destinat finanţării proiectelor de investiţii (incluzând o componentă de finanţare pentru capital de lucru de maximum 40% din valoarea creditului) şi finanţării activităţii curente a IMM, cu destinaţie bine determinată (plata furnizorilor de materii prime şi servicii, plata salariilor etc.), având următoarele caracteristici:
- valoarea creditului: maximum 100.000 euro, în echivalent lei;
- perioada creditului: maximum 5 ani pentru credit de investiţii/un an pentru activitatea curentă;
- garanţii în cuantum redus - se solicită minimum 20% grad de acoperire cu garanţii colaterale; pentru garantarea creditului se solicită numai garanţia personală a cel puţin unuia dintre acţionari/asociaţi/administratori, materializată prin avalizarea de către acţionari/asociaţi/administratori şi soţii/soţiile acestora a unui bilet la ordin emis de solicitant.
CAPITOLUL VI: Ajutorul de minimis
Art. 11
(1)Pentru toate creditele menţionate la art. 10, EximBank acordă ajutor de minimis sub forma subvenţiei de dobândă. În cazul creditului pentru femei antreprenor, ajutorul de minimis se acordă sub forma subvenţiei de dobândă şi subvenţiei de garanţie.
(2)Ajutorul de minimis sub forma subvenţiei de dobândă şi a subvenţiei de garanţie nu implică un transfer efectiv de fonduri către beneficiari.
(3)Rata de subvenţie este de 5 p.p. (puncte procentuale).
Art. 12
(1)Valoarea ajutorului de minimis sub forma subvenţiei de dobândă se determină ex ante, pentru toată perioada de creditare, prin însumarea fluxurilor actualizate de dobândă aferente angajamentului total la data acordării creditului.
(2)Actualizarea fluxurilor de dobândă se efectuează la momentul acordării creditului, folosind rata de referinţă comunicată de Comisia Europeană, conform formulei:
unde:
Sold i;i-1 = soldul zilnic al creditului (între data "i de plată a dobânzii şi data imediat anterioară "i-1" de plată a dobânzii);
nz i;i-1 = perioada de fructificare a soldului creditului (numărul de zile calendaristice dintre data "i" de plată a dobânzii şi data imediat anterioară "i-1" de plată a dobânzii);
nzi:0 = perioada de actualizare (numărul de zile calendaristice dintre data "i" de plată a dobânzii şi data de acordare a creditului);
rs = rata de subvenţie;
ra = rata de referinţă (actualizare).
Art. 13
(1)Valoarea ajutorului de minimis pentru creditul pentru femei antreprenor se determină prin însumarea valorii subvenţiei de dobândă calculate conform prevederilor art. 12 alin. (2) cu echivalentul subvenţiei brute aferente exceptării de garanţii colaterale reale.
(2)Echivalentul subvenţiei brute pentru garanţie se determină conform următoarei formule:
Echivalent subvenţie brută pentru garanţie = 80% x Valoare credit (principal) x 200 000/1.500.000 x Durata creditului/5 ani
Art. 14
(1)Valoarea maximă a ajutorului obţinut de un solicitant în cadrul schemei nu poate să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro pe durata a 3 ani fiscali consecutivi, inclusiv anul în curs.
(2)Valoarea maximă a ajutorului obţinut de un solicitant care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost nu poate să depăşească echivalentul în lei a 100.000 euro pe durata a 3 ani fiscali consecutivi, inclusiv anul în curs.
CAPITOLUL VII: Regula de cumul
Art. 15
Ajutorul de minimis acordat în baza prezentei scheme poate fi cumulat cu:
a)ajutorul de minimis acordat în baza Regulamentului (UE) nr. 360/2012, în limita plafonului de minimis9 prevăzut în acest regulament;
______
9Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.
b)ajutorul de minimis acordat în baza altor regulamente de minimis, cu condiţia încadrării în plafonul prevăzut la art. 14.
Art. 16
În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, verificarea încadrării în limita plafonului de minimis se face luând în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează.
Art. 17
În cazul în care solicitantul se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional, pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
Art. 18
(1)Ajutorul de minimis acordat de EximBank în baza prezentei scheme nu va fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat acordat pentru aceleaşi costuri eligibile (legate de acelaşi proiect de investiţii), în cazul în care un asemenea cumul ar duce la depăşirea intensităţii maxime admise prevăzute în legislaţia specifică aplicabilă, după caz.
(2)În acest sens, solicitanţii care beneficiază de alt ajutor de stat pentru susţinerea cheltuielilor eligibile ale unui proiect de investiţii nu pot beneficia de finanţare cu dobândă subvenţionată destinată finanţării acestor cheltuieli eligibile, în cazul în care, conform contractelor încheiate, ajutorul de stat este prevăzut a se acorda la nivelul intensităţii maxime menţionate de legislaţia aplicabilă, indiferent de stadiul încasării efective a ajutorului.
Art. 19
Ajutorul de minimis va fi acordat numai după ce EximBank a verificat respectarea regulii de cumul, pe baza declaraţiei pe propria răspundere privind ajutoarele de stat acordate solicitantului pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, precum şi cu privire la ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice în cursul anului fiscal curent şi al celor 2 ani fiscali anteriori.
CAPITOLUL VIII: Acordarea finanţărilor cu dobândă subvenţionată
Art. 20
(1)Cererea şi documentaţia pentru acordarea finanţărilor cu dobândă subvenţionată se depun la unităţile teritoriale ale EximBank şi se înregistrează în Registrul unic al finanţărilor cu dobândă subvenţionată, în ordinea cronologică a primirii dosarelor complete. Solicitările vor fi analizate şi selectate în limita bugetului anual alocat schemei, în funcţie de data şi numărul înregistrării, pe principiul "primul venit, primul servit".
(2)Solicitanţii au obligaţia deschiderii unui cont curent la EximBank.
Art. 21
Cererea de finanţare se analizează de EximBank conform reglementărilor sale interne şi se aprobă de către C.I.F.G.A.
Art. 22
Pentru finanţările cu dobândă subvenţionată, solicitantul va plăti EximBank comisioane conform Caietului de comisioane al EximBank.
Art. 23
În baza hotărârii C.I.F.G.A. de aprobare a finanţării cu dobândă subvenţionată, EximBank va comunica în scris solicitantului valoarea ajutorului acordat (exprimat în echivalent subvenţie brută) şi caracterul de minimis al acestuia.
CAPITOLUL IX: Monitorizarea şi raportarea ajutorului de minimis
Art. 24
(1)În cazul în care se constată că au fost încălcate condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniul ajutorului de minimis, EximBank va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor acordate.
(2)Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării sau a rambursării.
Art. 25
(1)În cazul în care, ulterior acordării finanţării cu dobândă subvenţionată, se constată că solicitantul nu a respectat obligaţiile contractuale stabilite, EximBank poate retrage acordarea subvenţiei de dobândă sau declara creditul scadent, cu toate dobânzile şi celelalte sume datorate.
(2)În cazul în care solicitantul nu achită datoriile sale faţă de EximBank, banca are dreptul să rezilieze de plin drept contractul de credit, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti. În acest sens, în termen de maximum 90 de zile de la data scadenţei acestora, EximBank notifică solicitantul, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, despre obligaţia de a restitui EximBank toate sumele datorate (comisioane, dobânzi, rate de credit etc.) în termen de 15 zile la data primirii notificării, în cazul neachitării de către solicitant a sumelor la termenul prevăzut în notificare, banca declară creditul scadent cu toate dobânzile şi celelalte sume datorate, şi trece la executare silită.
Art. 26
Recuperarea prin executare silită se efectuează prin Corpul executorilor fiscali al EximBank, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privind Codul de procedură fiscală şi prevederilor normelor interne privind recuperarea creanţelor administrate de EximBank în numele şi în contul statului.
Art. 27
EximBank va păstra evidenţa ajutoarelor acordate în baza schemei şi informaţiile referitoare la acestea pe o perioadă de 10 ani de la data ultimei alocări specifice de ajutor în cadrul acesteia, pentru a stabili dacă sunt respectate toate condiţiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.407/2013.
Art. 28
EximBank va transmite anual Consiliului Concurenţei un raport cu privire la implementarea schemei în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.
Art. 29
Beneficiarii de ajutor de minimis vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite, în conformitate cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat.
Art. 30
În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de minimis, EximBank va aplica prevederile referitoare la schemele de minimis prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, şi va transmite spre informare Consiliului Concurenţei schema de ajutor de minimis în termen de 15 zile de la data adoptării.
Art. 31
EximBank va furniza Consiliului Concurenţei toate informaţiile solicitate de Comisia Europeană cu privire la schema de ajutor de minimis, pentru a fi transmise acesteia, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării.
CAPITOLUL X: Dispoziţii finale
Art. 32
Data limită de semnare a contractelor de credit aferente finanţărilor aprobate în cadrul schemei este 30 iunie 2015.
Art. 33
În scopul aplicării prezentei norme, EximBank emite proceduri, care se supun aprobării C.I.F.G.A.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 499 din data de 4 iulie 2014