ORDIN nr. 119 din 29 iulie 2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice
Având în vedere prevederile art. 66 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, precum şi dispoziţiile art. 10 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică,
în temeiul art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. I
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 19 decembrie 2014, se modifică după cum urmează:
- La articolul 4, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) ANRE analizează proiectele-pilot privind sistemele de măsurare inteligentă prevăzute la alin. (1) pe baza Criteriilor de avizare prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin, şi comunică operatorilor de distribuţie concesionari avizele acordate acestora, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete la ANRE, dar nu mai târziu de data de 31 august 2015."
Art. II
Departamentul pentru Eficienţă Energetică şi direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2015.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 572 din data de 30 iulie 2015