DECIZIE nr. 669 din 29 august 2013 privind sancţionarea Societăţii INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 31588130/30.04.2013, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) coroborate cu ale art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 28 august 2013, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat Referatul de constatare întocmit de Direcţia autorizare avizare cu nr. SAR/DAA/B-31.634 din 19 august 2013, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Traian Popovici (fostă Unităţii) nr. 132, bl. B3D, sectorul 3, J40/20148/02.12.2008, CUI 24813256/02.12.2008, RBK-557/19.03.2009
şi a constatat următoarele:
Societatea INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are conducător executiv începând cu data de 13 decembrie 2012, ca urmare a demisiei dlui Robert Emilian Aldea. La notificarea Direcţiei autorizare avizare transmisă prin Adresa nr. AA/B-27.534 din 6 august 2013, Societatea INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a răspuns. Notificarea a fost returnată în data de 8 august 2013, cu menţiunea oficiului postal: "destinatar mutat fără a comunica noua adresă".
Societatea INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are conducător executiv aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, pentru fapta nelegală reţinută în sarcina Societăţii INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în Româna,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Str. Traian Popovici (fostă unităţii) nr. 132, bl. B3D, sectorul 3, J40/20148/02.12.2008, CUI 24813256/02.12.2008, RBK-557/19.03.2009, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii, până la aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului executiv care să îndeplinească condiţiile prevăzute în Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
(1)Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.
Art. 3
Reluarea activităţii Societăţii INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Art. 4
(1)Împotriva prezentei decizii Societatea INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă pe timpul soluţionării acesteia executarea măsurii sancţionatoare dispuse.
Art. 5
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
Direcţia autorizare avizare din sectorul asigurărilor - reasigurărilor va duce la îndeplinire prezenta hotărâre a Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară.
-****-

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Daniel Dăianu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 578 din data de 11 septembrie 2013