HOTĂRÂRE nr. 915 din 5 septembrie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2012
 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

2011
Realizat

BVC
2012

0

1

2

3

4

5

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

2.780.928

3.012.938

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

2.744.148

2.980.876

  

a)

din producţia vândută

3

2.164.267

2.376.284

  

b)

din vânzarea mărfurilor

4

16.060

32.847

  

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

  
   

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

  
   

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

  
  

d)

producţia de imobilizări

8

1.413

1.500

  

e)

alte venituri din exploatare

9

562.408

570.245

    

- venituri conform OUG 95/2002

9a

  
    

- venituri din cedarea activelor

9b

0

458.661

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

36.780

32.062

  

a)

din imobilizări financiare

11

  
  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

  
  

c)

din dobânzi

13

1.191

1.500

  

d)

alte venituri financiare

14

35.590

30.562

 

3

 

Venituri extraordinare

15

  

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

2.612.694

2.920.159

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

2.549.176

2.828.834

  

a)

cheltuieli materiale

18

1.849.572

2.215.423

  

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

28.972

36.000

  

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

22.002

45.000

  

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

189.921

195.619

   

d1

ch. cu salariile
(Rd-22=Rd.94+Rd.95)

22

134.717

138.758

   

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

39.995

41.194

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

29.970

30.869

    

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

703

724

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

8.504

8.759

    

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

818

843

   

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

15.209

15.666

    

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

2.589

2.667

    

- tichete de creşă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

  
    

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

  
    

d3.2) tichete de masă

32

5.960

6.139

    

d3.3) tichete de vacanţă

33

  
    

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

6.660

6.860

  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

  
  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

  
  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

146.024

139.234

  

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

66.122

61.000

  

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

246.564

136.558

   

i1) contract de mandat

39

80

360

   

i2) ch. de protocol, din care:

40

63

63

    

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

  
   

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

  
    

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

  
    

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

  
   

i4) ch. cu sponsorizarea

45

  
   

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

  
   

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

  
   

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

  
   

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

 

1.237

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

63.519

91.325

  

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

31.449

48.825

  

b)

alte cheltuieli financiare

50

32.070

42.500

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

  

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

168.234

92.779

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

61.379

14.102

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

106.855

78.677

 

1

 

Rezerve legale

55

2.589

4.639

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

  
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

104.266

74.038

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

  
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

  
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

  
 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

  
 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

  
 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

  

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

  

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

  
  

a)

cheltuieli materiale

66

  
  

b)

cheltuieli salariale

67

  
  

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

  
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

  
  

e)

alte cheltuieli

70

  

VIII

  

SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:

71

146.024

139.234

 

1

 

Surse proprii

72

146.024

139.234

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

  
 

3

 

Credite bancare

74

  
  

a)

- interne

75

  
  

b)

- externe

76

  
 

4

 

Fonduri europene

77

  
 

5

 

Alte surse

78

  

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

75.125

139.234

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

23.781

84.676

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

51.344

54.558

  

a)

interne

82

  
  

b)

externe

83

51.344

54.558

X

  

REZERVE, din care:

84

  

XI

1

 

Rezerve legale

85

2.589

4.639

 

2

 

Rezerve statutare

86

  
 

3

 

Alte rezerve

87

  

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

  
 

1

 

Venituri totale

89

2.780.928

3.012.938

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

2.612.694

2.920.159

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

3.454

3.454

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

3.454

3.454

 

5

 

Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care:

93

147.337

151.757

  

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

134.693

138.733

  

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

24

25

  

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natura

96

12.620

12.999

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.250

3.347

  

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

3.555

3.661

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

805

872

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

829

872

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

  
 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

940

969

 

11

 

Plăţi restante

103

  
  

a)

preţuri curente

104

920.553

394.725

  

b)

preţuri comparabile

105

951.852

394.725

 

12

 

Creanţe restante

106

  
  

a)

preţuri curente

107

1.228.674

1.203.076

  

b)

preţuri comparabile

108

1.270.449

1.203.076

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 661 din data de 19 septembrie 2012