ORDIN nr. 836 din 1 august 2014 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 în anul 2014, Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 169 "Formare profesională pentru îmbunătăţirea participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii", nr. 170 "Şanse egale şi respect", nr. 171 "Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii", finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013
În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului fondurilor europene, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, al ministrului sănătăţii şi al ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 787/1.551/878/748/2014 privind implementarea unor intervenţii targetate prin proiecte sistemice/naţionale în cadrul POS DRU 2007-2013 şi ale Programului Operaţional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane", aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007*),
_______
*) Ordinul ministrului fondurilor europene, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, al ministrului sănătăţii şi al ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 787/1.551/878/748/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Ghidul Solicitantului Condiţii Generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 în anul 2014, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 169 "Formare profesională pentru îmbunătăţirea participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.2 "Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii", prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
Se aprobă Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 170 "Şanse egale şi respect", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.3 "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii", prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 4
Se aprobă Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 171 "Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.4 "Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii", prevăzut în anexa nr. 4.
Art. 5
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, art. 1 din Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 746/2014 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 în anul 2014, Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 168 "Dezvoltarea economiei sociale", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltare resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale" şi a schemei de ajutor de minimis "Dezvoltarea economiei sociale", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 şi 516 bis din 10 iulie 2014, se abrogă.
Art. 7
Ministerul Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 8
Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ:
Pentru a vizualiza Monitorul Oficial 585 bis apăsaţi aici. În cazul în care nu aveţi cont iDrept, vă rugăm să apăsaţi butonul Cont nou din drepta sus a ecranului şi să urmaţi paşii necesari.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 585 bis din data de 5 august 2014