PROCEDURĂ din 17 februarie 2016 de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
1.Registrul operatorilor intracomunitari, care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 sau 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), care efectuează operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal, este organizat şi funcţionează potrivit prezentei proceduri.
2.Înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari se realizează la cererea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, înainte de a efectua operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.
3.În Registrul operatorilor intracomunitari nu se înscriu:
a)persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal;
b)persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, la cerere sau din oficiu, de către organul fiscal;
c)persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi/sau care are înscrise în cazierul judiciar infracţiuni în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.
4.Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează, la cerere sau din oficiu, de către organul fiscal.
5.Registrul operatorilor intracomunitari se gestionează, la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
6.În sensul prezentei proceduri, prin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidenţa căruia aceasta este înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, după caz.
7.În sensul prezentei proceduri, persoana impozabilă şi persoana juridică neimpozabilă sunt cele definite la art. 266 alin. (1) pct. 21 şi 22 din Codul fiscal.
8.În sensul prezentei proceduri şi al formularelor aprobate, prin asociaţi şi administratori se înţelege asociaţii şi administratorii definiţi potrivit art. 329 alin. (17) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 107 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare.
9.Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.
CAPITOLUL II: Procedura de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari
SECŢIUNEA 1: Înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari a contribuabililor care solicită înregistrarea în scopuri de TVA şi intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal
1.Contribuabilii care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal şi care intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal trebuie să solicite înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari odată cu solicitarea înregistrării în scopuri de TVA.
2._
(1)În vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari contribuabilii trebuie să depună la organul fiscal competent formularul (095) "Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari", prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
(2)În situaţia în care se solicită înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari a unei societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de înregistrare prevăzută la alin. (1) se depune însoţită de următoarele documente:
a)certificatele de cazier judiciar eliberate de autorităţile competente din România ale administratorilor, în cazul societăţilor pe acţiuni, inclusiv al celor în comandită pe acţiuni;
b)certificatele de cazier judiciar eliberate de autorităţile competente din România ale administratorilor şi ale asociaţilor care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii, în cazul celorlalte forme de societăţi;
c)documentele prevăzute la pct. 3 şi 4, după caz.
(3)Compartimentul de specialitate verifică în Registrul comerţului electronic (RECOM) îndeplinirea condiţiei de prezentare a certificatului de cazier judiciar, potrivit alin. (2) lit. b), în funcţie de repartizarea capitalului social între asociaţi, valabilă la data depunerii cererii.
3._
(1)În cazul în care în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de oricare dintre asociaţi sau administratori, contribuabilii trebuie să prezinte documente eliberate de organele de urmărire penală, din care să rezulte dacă acţiunea penală este sau nu este în legătură cu operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.
(2)În cazul în care în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de oricare dintre asociaţi sau administratori şi s-a dispus trimiterea în judecată, contribuabilii trebuie să prezinte documente eliberate de organele competente, din care să rezulte dacă acţiunea penală este sau nu este în legătură cu operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.
4._
(1)În cazul în care în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise infracţiuni şi/sau alte date, contribuabilul va prezenta copiile legalizate ale hotărârilor judecătoreşti prin care au fost stabilite respectivele infracţiuni şi/sau alte documente eliberate de organele competente, precum şi documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul organului fiscal competent sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior, după caz, din care să rezulte dacă infracţiunea este sau nu în legătură cu operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.
(2)Serviciul/Compartimentul juridic va emite documentul care va fi semnat de şeful serviciului/compartimentului juridic şi de conducătorul organului din care f ace parte acest serviciu/compartiment, în maximum 5 zile de la data depunerii de către contribuabil a documentelor prevăzute la alin. (1).
5.Cererea de înregistrare se completează potrivit instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2 la ordin şi se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.
6.Contribuabilii care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari de la data înregistrării în scopuri de TVA trebuie să depună la organul fiscal competent cererea prevăzută la pct. 2 odată cu formularul (098) "Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal" sau, după caz, cu declaraţiile de înregistrare fiscală/de menţiuni prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal.
7.Organul fiscal analizează informaţiile cuprinse în cerere şi în documentaţia prezentată şi verifică caracterul complet şi corectitudinea acestora. De asemenea, verifică dacă certificatul de cazier judiciar a fost eliberat în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
8.Dacă cererea sau documentaţia anexată este incompletă, organul fiscal notifică solicitantul, aplicându-se corespunzător dispoziţiile art. 77 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală).
9.Dacă din informaţiile prezentate de contribuabil sau din cele deţinute de organul fiscal rezultă că respectivul contribuabil se încadrează în una dintre condiţiile prevăzute la art. 329 alin. (8) din Codul fiscal, organul fiscal întocmeşte Decizia privind respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, care va conţine, în mod obligatoriu, şi motivaţia respingerii.
10.Decizia se întocmeşte de compartimentul de specialitate în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Un exemplar se comunică persoanei impozabile, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale. Al doilea exemplar, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.
11.Împotriva deciziei de respingere a cererii de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari contribuabilul poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală.
12.Dacă din analiza informaţiilor prevăzute la pct. 7 rezultă că respectivul contribuabil nu se încadrează în niciuna dintre condiţiile prevăzute la art. 329 alin. (8) din Codul fiscal, organul fiscal întocmeşte Decizia privind înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari.
13.Dispoziţiile pct. 10 se aplică în mod corespunzător. Decizia se comunică împreună cu certificatul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, ulterior comunicării certificatului de înregistrare.
14.Organul fiscal analizează şi dispune aprobarea sau respingerea cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari odată cu aprobarea ori respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.
15.Înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu data comunicării deciziei privind înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art. 48 din Codul de procedură fiscală.
16.În cazul persoanelor impozabile pentru care legea prevede că înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal devine valabilă începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii de înregistrare, înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari operează cu data comunicării deciziei, dar nu înainte de data înregistrării în scopuri de TVA.
17.De la data înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii au cod valabil de TVA pentru operaţiunile intracomunitare prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.
SECŢIUNEA 2: Înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 şi 317 din Codul fiscal, care intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal
1.Persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, care intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal, trebuie să solicite înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari înainte de efectuarea respectivelor operaţiuni.
2._
(1)În vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii trebuie să depună la organul fiscal competent formularul (095) "Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari", prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
(2)În situaţia în care se solicită înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari a unei societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de înregistrare prevăzută la alin. (1) se depune însoţită de următoarele documente:
a)certificatele de cazier judiciar, eliberate de autorităţile competente din România, ale administratorilor, în cazul societăţilor pe acţiuni, inclusiv al celor în comandită pe acţiuni;
b)certificatele de cazier judiciar, eliberate de autorităţile competente din România, ale administratorilor şi ale asociaţilor care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii, în cazul celorlalte forme de societăţi;
c)documentele prevăzute la pct. 3 şi 4 din secţiunea 1, după caz.
(3)Compartimentul de specialitate verifică în Registrul comerţului electronic (RECOM) îndeplinirea condiţiei de prezentare a certificatului de cazier judiciar potrivit alin. (2), în funcţie de repartizarea capitalului social între asociaţi, valabilă la data depunerii cererii.
3.În cazul în care în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise notări provizorii privind punerea în mişcare a acţiunii penale sau infracţiuni, se aplică în mod corespunzător prevederile pct. 3 şi 4 din secţiunea 1.
4.Cererea de înregistrare se completează potrivit instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2 la ordin şi se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.
5.Compartimentul de specialitate analizează informaţiile cuprinse în cerere şi în documentaţia prezentată şi aplică, de îndată, procedura de aprobare/respingere a cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit dispoziţiilor pct. 7-13 şi 15-17 din secţiunea 1.
CAPITOLUL III: Procedura de radiere din Registrul operatorilor intracomunitari
SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale
Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA potrivit art. 316 şi 317 din Codul fiscal, înscrişi în Registrul operatorilor intracomunitari, se radiază din acest registru:
a)la cererea contribuabilului;
b)din oficiu, de către organul fiscal competent, în condiţiile prevăzute de lege.
SECŢIUNEA 2: Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari la cererea contribuabilului
1.Pentru radierea din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul trebuie să completeze formularul (095) "Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari", prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Cererea se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.
2.De la registratură cererea se transmite compartimentului de specialitate, care întocmeşte Decizia privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari, în termen de o zi de la înregistrarea cererii.
3.Decizia se întocmeşte de compartimentul de specialitate în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin. Un exemplar se comunică persoanei impozabile, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale. Al doilea exemplar, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.
4.Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu data comunicării deciziei prevăzute la pct. 3 din prezenta secţiune, potrivit art. 48 din Codul de procedură fiscală.
5.De la data radierii din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul nu mai are un cod valabil de TVA pentru operaţiunile intracomunitare prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.
SECŢIUNEA 3: Radierea, din oficiu, a contribuabililor din Registrul operatorilor intracomunitari
SUBSECŢIUNEA 1: A. Dispoziţii comune
1.Organul fiscal competent radiază, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari:
a)persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) sau art. 317 alin. (11) din Codul fiscal, după caz;
b)persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 care nu au efectuat nicio operaţiune de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal nici în anul calendaristic precedent, nici în anul curent până la data radierii din registru, cu excepţia celor care au fost înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari în această perioadă;
c)persoanele înregistrate conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, care solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii;
d)persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal;
e)persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari care, în termen de 30 de zile de la data modificării listei administratorilor, nu au depus la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor administratori;
f)persoanele impozabile care nu respectă obligaţia prevăzută la art. 329 alin. (9) din Codul fiscal, respectiv persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, care, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaţilor, nu au depus la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor asociaţi care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii.
2.Pentru radierea din oficiu, compartimentul de specialitate întocmeşte "Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari", în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin. Un exemplar se comunică persoanei impozabile, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale. Al doilea exemplar, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.
3.Împotriva deciziei de radiere contribuabilul poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală.
4.De la data radierii din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul nu mai are un cod valabil de TVA pentru operaţiunile intracomunitare prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.
SUBSECŢIUNEA 2: B. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 sau 317 din Codul fiscal, pentru care organul fiscal anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA
1.Ori de câte ori organul fiscal competent anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 sau 317 din Codul fiscal, a unui contribuabil, în baza deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, radiază, din oficiu, respectiva persoană din Registrul operatorilor intracomunitari potrivit art. 329 alin. (12) din Codul fiscal.
2.Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.
SUBSECŢIUNEA 3: C. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care nu au mai efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal
1.La începutul fiecărui an calendaristic, până la sfârşitul lunii februarie, compartimentul de specialitate verifică, pentru toţi contribuabilii înscrişi în Registrul operatorilor intracomunitari, dacă în anul anterior şi în anul curent până la data radierii din registru aceştia au efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.
2.Verificarea se efectuează, pe baza informaţiilor cuprinse în formularul 390 VIES "Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare" şi în formularul 300 "Decont de TVA", depuse de contribuabilii înscrişi în Registrul operatorilor intracomunitari, pentru anul expirat şi pentru luna ianuarie a anului curent.
3.Compartimentul de specialitate selectează toate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal care sunt înregistrate în Registrul operatorilor intracomunitari şi care, nici în anul precedent, nici în anul curent până la data selecţiei, nu au declarat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.
4.Pentru fiecare contribuabil înscris în lista prevăzută la pct. 3, compartimentul de specialitate întocmeşte "Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari".
5.Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează la data comunicării "Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari", potrivit art. 48 din Codul de procedură fiscală.
6.Dispoziţiile prezentei secţiuni nu se aplică pentru contribuabilii care au fost înscrişi în Registrul operatorilor intracomunitari în anul precedent selecţiei sau în anul în care se face selecţia.
SUBSECŢIUNEA 4: D. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor înregistrate conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal care solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii, şi nu solicită radierea din Registrul operatorilor intracomunitari
1.În situaţiile în care, potrivit legii, organele fiscale emit, la cererea persoanei impozabile, decizia privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal, compartimentul de specialitate radiază, din oficiu, respectiva persoană impozabilă din Registrul operatorilor intracomunitari, în baza deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA.
2.În situaţiile în care, potrivit legii, organele fiscale anulează, la cererea persoanei, înregistrarea în scopuri de TVA fără emiterea deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate întocmeşte "Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari".
3.Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.
SUBSECŢIUNEA 5: E. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal
1.Organele cu atribuţii de control şi inspecţie fiscală, precum şi serviciile/compartimentele juridice, după caz, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au obligaţia ca, de îndată ce primesc o comunicare privind o persoană faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal, să verifice în evidenţele fiscale dacă respectiva persoană este asociat sau administrator al unui contribuabil înscris în Registrul operatorilor intracomunitari. Dispoziţiile pct. 8 din cap. I sunt aplicabile în mod corespunzător.
2.În termen de două zile lucrătoare de la primirea comunicării, organele cu atribuţii de control şi inspecţie fiscală, respectiv serviciile/compartimentele juridice au obligaţia să transmită o copie a comunicării organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului înscris în Registrul operatorilor intracomunitari.
3.În termen de o zi lucrătoare de la primirea comunicării, compartimentul de specialitate întocmeşte "Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari".
4.Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează la data comunicării "Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari", potrivit art. 48 din Codul de procedură fiscală.
SUBSECŢIUNEA 6: F. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari care nu respectă obligaţia prevăzută la art. 329 alin. (9) din Codul fiscal
1.Dacă din informaţiile primite de organul fiscal rezultă că persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari şi-au schimbat administratorii şi acestea nu au prezentat organului fiscal, în termen de 30 de zile de la data modificării listei administratorilor, cazierul judiciar al noilor administratori, compartimentul de specialitate întocmeşte "Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari".
2.Dacă din informaţiile primite de organul fiscal rezultă că persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, şi-au schimbat asociaţii şi acestea nu au prezentat organului fiscal, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaţilor, cazierul judiciar al noilor asociaţi care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii, compartimentul de specialitate întocmeşte "Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari".
3.Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează la data comunicării "Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari", potrivit art. 48 din Codul de procedură fiscală.
CAPITOLUL IV: Structura Registrului operatorilor intracomunitari
(1)Registrul operatorilor intracomunitari se organizează la nivel central şi cuprinde, pentru fiecare contribuabil, următoarele informaţii:
a)codul de înregistrare în scopuri de TVA;
b)denumirea/numele şi prenumele contribuabilului;
c)adresa domiciliului fiscal;
d)datele de identificare ale asociaţilor şi administratorilor;
e)înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari:
1.e1) data înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari;
2.e2) numărul şi data Deciziei de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari;
f)radierea din Registrul operatorilor intracomunitari:
1.f1) data radierii din Registrul operatorilor intracomunitari;
2.f2) numărul şi data Deciziei de radiere din Registrul operatorilor intracomunitari;
3.f3) motivaţia radierii din Registrul operatorilor intracomunitari:
- la cerere;
- codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanelor impozabile şi persoanelor juridice neimpozabile a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) din Codul fiscal;
- persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal în anul următor înscrierii în registru nu au mai efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal;
- persoanele înregistrate conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii;
- persoanele impozabile au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal;
- persoanele impozabile nu au depus la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data modificării listei administratorilor, cazierul judiciar al noilor administratori;
- persoanele impozabile nu au depus la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaţilor, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, cazierul judiciar al noilor asociaţi care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii.
(2)Înregistrarea informaţiilor în Registrul operatorilor intracomunitari se realizează:
a)pentru informaţiile prevăzute la pct. 1 lit. a)-d) - din cererea de înregistrare depusă de contribuabil, verificată cu informaţiile deţinute de organul fiscal în Registrul contribuabilului;
b)pentru informaţiile prevăzute la pct. 1 lit. e)-f) - din deciziile de înregistrare/radiere emise de organul fiscal competent şi dovezile de comunicare a acestor decizii sau din deciziile privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, după caz.
3.Informaţiile prevăzute la pct. 1 lit. a)-c) se actualizează odată cu actualizarea informaţiilor din Registrul contribuabilului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 150 din data de 26 februarie 2016