HOTĂRÂRE nr. 1137 din 23 decembrie 2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Compania Naţională "Loteria Română" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice
Având în vedere dispoziţiile art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Compania Naţională "Loteria Română" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Operatorul economic Compania Naţională "Loteria Română" - S.A.
Sediul/Adresa: str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4, municipiul Bucureşti
Codul fiscal RO 12397185
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2013

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

1.063.914,00

 

1

 

Venituri din exploatare

2

1.054.529,47

2

 

Venituri financiare

3

9.384,53

3

 

Venituri extraordinare

4

0,00

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

926.828,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

862.388,04

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

75.366,67

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

7.970,15

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

88.219,70

   

C1

ch. cu salariile

10

60.458,00

C2

bonusuri

11

8.527,35

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

833,76

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

186,25

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

204,51

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

18.196,08

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

690.831,52

2

 

Cheltuieli financiare

17

64.439,96

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0,00

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

137.086,00

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

20

31.714,31

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

105.371,69

 

1

 

Rezerve legale

22

0,00

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

0,00

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

0,00

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

0,00

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

0,00

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

105.371,69

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

4.701,41

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

93.562,12

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

93.562,15

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

11.809,56

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

 
  

a)

cheltuieli materiale

34

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

37

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

82.891,24

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

61.387,23

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

2.737,00

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

2.616,00

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

68.985,35

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

60.458,00

b)

bonusuri

47

8.527,35

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

1.926

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2.198

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44)

50

403,108

7

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44*ICP)

51

403,108

8

  

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

52

X

9

  

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

871,15

10

  

Plăţi restante, în preţuri curente

54

 

11

  

Creanţe restante, în preţuri curente

55

 
Notă:
Preţurile medii prognozate în anul 2013 sunt aceleaşi ca în anul 2012.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 831 din data de 24 decembrie 2013