REZOLUŢIE nr. 2094 din 7 martie 2013 privind situaţia din Republica Populară Democrată Coreeană, adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul întrunirii sale nr. 6.932
S/RES/2094 (2013)
Organizaţia Naţiunilor Unite
Consiliul de Securitate
Distribuire: generală
7 martie 2013
Consiliul de Securitate,
invocând rezoluţiile sale relevante precedente, respectiv Rezoluţia 825 (1993), Rezoluţia 1.540 (2004), Rezoluţia 1.695 (2006), Rezoluţia 1.718 (2006), Rezoluţia 1.874 (2009), Rezoluţia 1.887 (2009) şi Rezoluţia 2.087 (2013), precum şi declaraţiile preşedintelui acestuia făcute la datele de 6 octombrie 2006 (S/PRST/2006/41), 13 aprilie 2009 (S/PRST/2009/7) şi 16 aprilie 2012 (S/PRST/2 012/13),
reafirmând faptul că proliferarea armelor nucleare, chimice şi biologice, precum şi a mijloacelor de furnizare a acestora constituie o ameninţare la adresa păcii şi securităţii internaţionale,
subliniind încă o dată importanţa necesităţii ca RPDC să reacţioneze la alte preocupări legate de securitate şi umanitare ale comunităţii internaţionale,
exprimându-şi profunda îngrijorare faţă de testul nuclear efectuat de Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC) la data de 12 februarie 2013 (ora locală) cu încălcarea rezoluţiilor 1.718 (2006), 1.874 (2009) şi a Rezoluţiei 2.087 (2013), faţă de provocarea pe care o constituie acest test pentru Tratatul de neproliferare a armelor nucleare (TNP) şi pentru eforturile depuse la nivel internaţional în scopul consolidării regimului global de neproliferare a armelor nucleare, precum şi faţă de pericolul pe care îl reprezintă acesta pentru pacea şi stabilitatea din regiune şi din afara acesteia,
preocupat de faptul că RPDC face abuz de privilegiile şi imunităţile acordate în baza Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice şi consulare,
salutând noua Recomandare 7 a Grupului Operativ de Acţiune Financiară (FATF) referitoare la sancţiunile financiare vizate în legătură cu proliferarea şi îndemnând statele membre să pună în aplicare Nota interpretativă la Recomandarea 7 a FATF şi directivele aferente privind punerea în aplicare efectivă a sancţiunilor financiare vizate în legătură cu proliferarea,
exprimându-şi profunda îngrijorare în legătură cu faptul că desfăşurarea în continuare a activităţilor nucleare şi balistice de către RPDC a generat tensiuni suplimentare în regiune şi în afara acesteia şi stabilind faptul că există în continuare o ameninţare clară la adresa păcii şi securităţii internaţionale,
acţionând în virtutea capitolului VII al Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi adoptând măsuri în baza articolului 41 al acesteia,
1.condamnă în termenii cei mai categorici testul nuclear efectuat de către RPDC la data de 12 februarie 2013 (ora locală) cu încălcarea şi desconsiderarea flagrantă a rezoluţiilor relevante ale Consiliului;
2.decide că RPDC nu va mai efectua alte lansări de rachete bazate pe tehnologii balistice, teste nucleare şi niciun fel de alte astfel de provocări;
3.cere retractarea fără întârziere de către RPDC a anunţului făcut de aceasta privind retragerea din TNP;
4.cere în continuare revenirea RPDC cât mai curând la TNP şi la măsurile de protecţie stabilite de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), având în vedere drepturile şi obligaţiile statelor care sunt parte la TNP, şi subliniază necesitatea ca toate statele parte la TNP să se conformeze în continuare cu obligaţiile care le revin în baza Tratatului;
5.condamnă toate activităţile nucleare pe care continuă să le desfăşoare RPDC, inclusiv cele de îmbogăţire a uraniului, menţionează că toate aceste activităţi încalcă rezoluţiile 1.718 (2006), 1.874 (2009) şi 2.087 (2013), reafirmă decizia sa conform căreia RPDC va renunţa la toate armele nucleare şi programele nucleare existente, într-o manieră completă, verificabilă şi ireversibilă, va înceta fără întârziere toate activităţile aferente acestora şi va acţiona în strictă conformitate cu obligaţiile aplicabile părţilor în virtutea TNP şi a termenilor şi condiţiilor Acordului Al EA privind măsurile de protecţie nucleară (IAEA INFCIRC/403);
6.îşi reafirmă decizia legată de renunţarea de către RPDC la toate celelalte arme de distrugere în masă existente şi la programele privind rachetele balistice, într-o manieră completă, verificabilă şi ireversibilă;
7.reafirmă faptul că măsurile impuse prin paragraful 8 (c) al Rezoluţiei 1.718 (2006) se aplică elementelor interzise prin paragrafele 8 (a) (i), 8 (a) (ii) ale Rezoluţiei 1.718 (2006) şi prin paragrafele 9 şi 10 ale Rezoluţiei 1.874 (2009), decide că măsurile impuse prin paragraful 8 (c) al Rezoluţiei 1.718 (2006) se vor aplica de asemenea paragrafelor 20 şi 22 din prezenta rezoluţie şi menţionează că aceste măsuri se vor aplica şi serviciilor de brokeraj sau altor servicii de intermediere, inclusiv în situaţiile în care acestea se ocupă de furnizarea, întreţinerea ori utilizarea elementelor interzise în alte state sau de furnizarea, comercializarea, transferul ori exportul acestora din alte state;
8.decide în continuare faptul că măsurile stabilite prin articolul 8 (d) al Rezoluţiei 1.718 (2006) se vor aplica de asemenea şi persoanelor fizice şi juridice prevăzute în anexele I şi II la prezenta rezoluţie, precum şi oricăror persoane fizice sau juridice care acţionează în numele ori conform instrucţiunilor acestora şi entităţilor deţinute sau controlate de acestea, inclusiv prin mijloace ilicite, şi decide în continuare că măsurile stabilite prin articolul 8 (d) al Rezoluţiei 1.718 (2006) se vor aplica oricăror persoane fizice şi juridice care acţionează în numele ori conform instrucţiunilor persoanelor fizice şi juridice care au fost deja desemnate, precum şi entităţilor deţinute sau controlate de acestea, inclusiv prin mijloace ilicite;
9.decide că măsurile stabilite prin articolul 8 (e) al Rezoluţiei 1.718 (2006) se vor aplica de asemenea persoanelor prevăzute în anexa I la prezenta rezoluţie, precum şi persoanelor care acţionează în numele sau conform instrucţiunilor acestora;
10.decide că măsurile stabilite prin articolul 8 (e) al Rezoluţiei 1.718 (2006) şi exonerările prevăzute de paragraful 10 al Rezoluţiei 1.718 (2006) se vor aplica de asemenea oricărei persoane în legătură cu care un stat stabileşte că aceasta acţionează în numele sau conform instrucţiunilor unei persoane fizice ori juridice desemnate sau persoanelor fizice ori juridice care sprijină eludarea sancţiunilor sau încalcă prevederile rezoluţiilor 1.718 (2006), 1.874 (2009), 2.087 (2013) şi ale prezentei rezoluţii şi decide în continuare că, în cazul în care o astfel de persoană este cetăţean al RPDC, statele vor expulza persoana respectivă de pe teritoriul acestora, în vederea repatrierii în RPDC, în conformitate cu legislaţia naţională şi internaţională aplicabilă, cu condiţia ca prezenţa unei astfel de persoane să nu fie necesară pentru desfăşurarea unor proceduri judiciare sau exclusiv în scopuri medicale ori de securitate sau alte scopuri umanitare, sub rezerva că nimic din conţinutul prezentului paragraf nu va impieta asupra tranzitului reprezentanţilor Guvernului RPDC la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite în vederea desfăşurării de activităţi aferente ONU;
11.decide că statele membre, în afara implementării obligaţiilor care le revin în virtutea paragrafelor 8 (d) şi (e) ale Rezoluţiei 1.718 (2006), vor preveni furnizarea de servicii financiare ori transferul către, prin intermediul sau de pe teritoriul acestora sau către ori de la cetăţenii acestora sau entităţile organizate în conformitate cu legislaţia acestora (inclusiv către/de la sucursalele din străinătate) sau persoanele ori instituţiile financiare de pe teritoriul acestora, a oricăror resurse financiare ori alte bunuri şi resurse, inclusiv de vrac de numerar, care ar putea susţine programele nucleare sau pe cele privind rachetele balistice ale RPDC ori alte activităţi interzise prin rezoluţiile 1.718 (2006), 1.874 (2009), 2.087 (2013) ori prin prezenta rezoluţie sau eludarea măsurilor impuse prin rezoluţiile 1.718 (2006), 1.874 (2009), 2.087 (2013) ori de prezenta rezoluţie, inclusiv prin indisponibilizarea oricăror fonduri financiare sau alte bunuri ori resurse pe teritoriile acestora sau care devin ulterior parte din teritoriile acestora ori care se află în raza lor jurisdicţională sau care devin ulterior parte din raza jurisdicţională a acestora, care sunt asociate cu astfel de programe sau activităţi, şi vor aplica o monitorizare sporită în scopul prevenirii tuturor tranzacţiilor de acest fel, în conformitate cu prerogativele şi legislaţia naţională;
12.face apel la state de a lua măsuri în vederea interzicerii pe teritoriul acestora a deschiderii de noi sucursale, filiale sau reprezentanţe ale băncilor din RPDC şi face de asemenea apel la state pentru a interzice instituţiilor bancare din RPDC să constituie asociaţii noi în participaţiune şi să dobândească drepturi de proprietate sau să stabilească ori să menţină relaţii de corespondenţă cu instituţiile bancare din jurisdicţia teritorială a acestora, în scopul prevenirii furnizării de servicii financiare, în cazul în care acestea deţin informaţii care furnizează motive întemeiate pentru a se crede că aceste activităţi ar putea susţine programele nucleare sau pe cele privind rachetele balistice ale RPDC ori alte activităţi interzise prin rezoluţiile 1.718 (2006), 1.874 (2009), 2.087 (2013) şi prin prezenta rezoluţie sau eludarea măsurilor impuse prin rezoluţiile 1.718 (2006), 1.874 (2009), 2.087 (2013) ori prin prezenta rezoluţie;
13.face apel la state pentru a adopta măsuri adecvate în vederea interzicerii deschiderii de reprezentanţe sau filiale ori de conturi bancare în RPDC de către instituţiile financiare de pe teritoriile acestora şi aflate sub jurisdicţia teritorială a acestora în cazul în care acestea au motive întemeiate să creadă că aceste servicii financiare ar putea susţine programele nucleare sau pe cele privind rachetele balistice ale RPDC ori alte activităţi interzise prin rezoluţiile 1.718 (2006), 1.874 (2009), 2.087 (2013) şi prin prezenta rezoluţie;
14.îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că transferul de vrac de numerar către RPDC ar putea fi utilizat pentru eludarea măsurilor impuse prin rezoluţiile 1.718 (2006), 1.874 (2009), 2.087 (2013) şi prin prezenta rezoluţie şi clarifică faptul că toate statele vor pune în aplicare măsurile prevăzute de paragraful 11 din prezenta rezoluţie cu privire la transferurile de numerar, inclusiv prin intermediul curierilor de numerar, care tranzitează către şi dinspre RPDC, astfel încât să se asigure că astfel de transferuri de vrac de numerar nu contribuie la programele nucleare sau la cele privind rachetele balistice ale RPDC ori la alte activităţi interzise prin rezoluţiile 1.718 (2006), 1.874 (2009), 2.087 (2013) sau prin prezenta rezoluţie ori la eludarea măsurilor impuse prin rezoluţiile 1.718 (2006), 1.874 (2009), 2.087 (2013) sau prin prezenta rezoluţie;
15.decide că niciun stat membru nu va acorda sprijin financiar public destinat comerţului cu RPDC (inclusiv acordarea de credite de export, garanţii sau asigurări cetăţenilor ori entităţilor acestora implicate în astfel de operaţiuni comerciale) în cazul în care astfel de sprijin financiar ar putea contribui la programele nucleare sau la cele privind rachetele balistice ale RPDC ori la alte activităţi interzise prin rezoluţiile 1.718 (2006), 1.874 (2009), 2.087 (2013) sau prin prezenta rezoluţie ori la eludarea măsurilor impuse prin rezoluţiile 1.718 (2006), 1.874 (2009), 2.087 (2013) sau prin prezenta rezoluţie;
16.decide că toate statele vor inspecta toate încărcăturile de mărfuri de pe teritoriul ori care tranzitează teritoriul acestora provenite din RPDC sau care au ca destinaţie RPDC sau care au fost intermediate sau facilitate de RPDC ori de cetăţeni ai acesteia sau de persoane fizice ori juridice care acţionează în numele acestora, în cazul în care statele deţin informaţii credibile care furnizează motive întemeiate pentru a se crede că încărcăturile respective conţin elemente a căror furnizare, comercializare, transfer sau export sunt interzise prin rezoluţiile 1.718 (2006), 1.874 (2009), 2.087 (2013) sau prin prezenta rezoluţie, cu scopul de a asigura punerea în aplicare cu stricteţe a prevederilor respective;
17.decide că, în cazul în care orice navă maritimă refuză să permită inspectarea, după ce o astfel de inspectare a fost autorizată de statul sub pavilionul căruia se află nava, sau în cazul în care orice navă sub pavilion RPDC refuză să se supună unei inspecţii în conformitate cu paragraful 12 al Rezoluţiei 1.874 (2009), toate statele vor respinge intrarea navei respective în porturile acestora, cu condiţia că intrarea nu este necesară în scopul inspectării, în situaţii de urgenţă sau în cazul întoarcerii acesteia la portul de origine, şi decide în continuare că orice stat căruia o navă maritimă nu i-a permis efectuarea inspecţiei va raporta incidentul fără întârziere Comitetului;
18.face apel la state să nu acorde permisiunea niciunei aeronave să decoleze, să aterizeze sau să survoleze teritoriul acestora, în cazul în care acestea deţin informaţii care furnizează motive întemeiate pentru a se crede că aeronava respectivă conţine elemente a căror furnizare, comercializare, transfer sau export sunt interzise prin rezoluţiile 1.718 (2006), 1.874 (2009), 2.087 (2013) ori prin prezenta rezoluţie, cu excepţia situaţiilor de aterizare de urgenţă;
19.le solicită tuturor statelor să comunice Comitetului orice informaţii disponibile cu privire la transferurile de aeronave sau nave maritime ale RPDC către alte companii, transferuri care ar fi putut fi efectuate în scopul eludării sancţiunilor ori al încălcării prevederilor rezoluţiilor 1.718 (2006), 1.874 (2009), 2.087 (2013) sau ale prezentei rezoluţii, inclusiv cu privire la redenumirea ori reînregistrarea de aeronave, nave sau vase maritime, şi solicită Comitetului să distribuie pe larg aceste informaţii;
20.decide că măsurile impuse prin paragrafele 8 (a) şi 8 (b) ale Rezoluţiei 1.718 (2006) se vor aplica de asemenea elementelor, materialelor, echipamentelor, bunurilor şi tehnologiilor prevăzute în anexa UI la prezenta rezoluţie;
21.recomandă Comitetului să examineze şi să actualizeze elementele cuprinse în listele prevăzute la paragraful 5 (b) al Rezoluţiei 2.087 (2013) nu mai târziu de 12 luni de la adoptarea prezentei rezoluţii şi, ulterior, anual, şi decide că, în cazul în care Comitetul nu actualizează aceste informaţii în termenul stabilit, Consiliul de Securitate va finaliza acţiunea de actualizare într-un termen suplimentar de 30 de zile;
22.face apel la toate statele şi permite tuturor statelor să prevină furnizarea, comercializarea sau transferul de astfel de elemente, direct ori indirect, către sau dinspre RPDC ori cetăţeni ai acesteia, pe teritoriile acestora sau de către cetăţeni ai acestora ori prin utilizarea de nave maritime sau aeronave aflate sub pavilionul acestora, şi indiferent dacă orice element provine de pe teritoriul acestora sau nu, în cazul în care acestea stabilesc că un astfel de element ar putea contribui la programele nucleare ori la cele privind rachetele balistice ale RPDC, la activităţi interzise prin rezoluţiile 1.718 (2006), 1.874 (2009), 2.087 (2013) sau prin prezenta rezoluţie ori la eludarea măsurilor impuse prin rezoluţiile 1.718 (2006), 1.874 (2009), 2.087 (2013) sau prin prezenta rezoluţie şi recomandă Comitetului să emită o notificare de asistenţă în legătură cu punerea în aplicare corespunzătoare a acestei prevederi;
23.reafirmă măsurile impuse prin paragraful 8 (a) (iii) al Rezoluţiei 1.718 (2006) cu privire la articolele de lux şi clarifică faptul că termenul "articole de lux" include, fără limitare, articolele prevăzute în anexa IV la prezenta rezoluţie;
24.face apel la state de a exercita vigilenţă sporită cu privire la personalul diplomatic din RPDC, în scopul prevenirii contribuţiei acestor persoane la programele nucleare sau la cele privind rachetele balistice ale RPDC ori la alte activităţi interzise prin rezoluţiile 1.718 (2006), 1.874 (2009), 2.087 (2013) şi prin prezenta rezoluţie sau la eludarea măsurilor impuse prin rezoluţiile 1.718 (2006), 1.874 (2009), 2.087 (2013) ori prin prezenta rezoluţie;
25.face apei la toate statele pentru a raporta Consiliului de Securitate, în termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei rezoluţii, iar ulterior la solicitarea Comitetului, cu privire la măsurile concrete luate de acestea în vederea implementării efective a prevederilor prezentei rezoluţii şi solicită Grupului de experţi stabilit în baza Rezoluţiei 1.874 (2009) ca, în colaborare cu alte grupuri ONU de monitorizare a sancţiunilor, să îşi continue eforturile de sprijinire a statelor la întocmirea şi înaintarea acestor rapoarte în termenul stabilit;
26.face apel la toate statele pentru a furniza informaţiile de care dispun referitoare la nerespectarea măsurilor impuse prin rezoluţiile 1.718 (2006), 1.874 (2009), 2.087 (2013) sau prin prezenta rezoluţie;
27.recomandă Comitetului să reacţioneze cu eficacitate faţă de încălcarea măsurilor stabilite prin rezoluţiile 1.718 (2006), 1.874 (2009), 2.087 (2013) şi prin prezenta rezoluţie, recomandă Comitetului să desemneze persoane fizice şi juridice suplimentare care vor fi supuse măsurilor impuse prin rezoluţiile 1.718 (2006), 1.874 (2009), 2.087 (2013) şi prin prezenta rezoluţie şi decide că Comitetul poate desemna orice persoane în scopul aplicării măsurilor prevăzute de paragrafele 8 (d) şi 8 (e) ale Rezoluţiei 1.718 (2006), precum şi entităţi în scopul aplicării măsurilor prevăzute de paragraful 8 (d) al Rezoluţiei 1.718 (2006) care au contribuit la programele nucleare sau la cele privind rachetele balistice ale RPDC ori la alte activităţi interzise prin rezoluţiile 1.718 (2006), 1.874 (2009), 2.087 (2013) sau prin prezenta rezoluţie ori la eludarea măsurilor impuse prin rezoluţiile 1.718 (2006), 1.874 (2009), 2.087 (2013) sau prin prezenta rezoluţie;
28.decide că mandatul Comitetului, astfel cum este prevăzut acesta la paragraful 12 al Rezoluţiei 1.718 (2006), se va aplica numai cu privire la măsurile impuse prin Rezoluţia 1.874 (2009) şi prin prezenta rezoluţie;
29.reaminteşte crearea, în conformitate cu paragraful 26 al Rezoluţiei 1.874 (2009), a Grupului de experţi, sub coordonarea Comitetului, în scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de paragraful respectiv, decide să prelungească până la data de 7 aprilie 2014 mandatul Comisiei, astfel cum a fost reînnoit acesta prin Rezoluţia 2.050 (2012), decide în continuare Că acest mandat se va aplica cu privire la măsurile impuse prin prezenta rezoluţie, îşi exprimă intenţia de a revizui mandatul şi de a întreprinde demersuri corespunzătoare cu privire la prelungirea suplimentară a acestuia, în termen de nu mai mult de 12 luni de la adoptarea prezentei rezoluţii, solicită secretarului general să creeze un grup alcătuit din până la 8 experţi şi să ia măsurile administrative necesare în acest sens şi solicită Comitetului ca, prin consultare cu Grupul de experţi, să modifice graficul de raportare al Comisiei;
30.reliefează importanţa luării măsurilor necesare de către toate statele, inclusiv de RPDC, în vederea asigurării faptului că nu există nicio acţiune în instanţele din RPDC sau a oricărei persoane fizice ori juridice din RPDC ori a persoanelor sau entităţilor desemnate în vederea aplicării măsurilor stabilite prin rezoluţiile 1.718 (2006), 1.874 (2009), 2.087 (2013) sau prin prezenta rezoluţie, ori a oricărei persoane care ridică pretenţii prin intermediul sau în beneficiul oricărei astfel de persoane ori entităţi, în legătură cu orice contract ori altă tranzacţie, a căror îndeplinire a fost împiedicată din cauza măsurilor impuse prin prezenta rezoluţie sau prin rezoluţiile anterioare;
31.subliniază faptul că măsurile impuse prin rezoluţiile 1.718 (2006), 1.874 (2009), 2.087 (2013) şi prin prezenta rezoluţie nu sunt concepute să aibă consecinţe umanitare adverse pentru populaţia civilă a RPDC;
32.reliefează faptul că toate statele membre ar trebui să se conformeze cu prevederile paragrafelor 8 (a) (iii) şi 8 (d) ale Rezoluţiei 1.718 (2006), fără a aduce atingere activităţilor misiunilor diplomatice din RPDC, în conformitate cu Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice;
33.îşi exprimă angajamentul de a găsi o soluţie diplomatică şi politică paşnică pentru această situaţie şi salută eforturile membrilor Consiliului, precum şi ale altor state, de a facilita soluţionarea paşnică şi deplină, pe calea dialogului şi prin abţinerea de la orice acţiuni care ar putea agrava tensiunile;
34.îşi reafirmă sprijinul faţă de negocierile hexapartite, face apel privind reluarea acestora, îndeamnă toţi participanţii să îşi intensifice eforturile legate de punerea în aplicare integrală şi rapidă a Declaraţiei comune făcute de către China, RPDC, Japonia, Republica Coreea, Federaţia Rusă şi Statele Unite ale Americii la data de 19 septembrie 2005 în vederea realizării unei denuclearizări verificabile a Peninsulei Coreene pe cale paşnică şi a menţinerii păcii şi stabilităţii în Peninsula Coreeană şi în Asia de nord-est;
35.reiterează importanţa menţinerii păcii şi stabilităţii în Peninsula Coreeană şi în Asia de nord-est, în general;
36.declară că va menţine acţiunile RPDC sub monitorizare permanentă şi că este pregătit să consolideze, să modifice, să suspende sau să elimine măsurile, după caz, în funcţie de conformarea RPDC, şi, în acest sens, îşi exprimă hotărârea de a adopta măsuri suplimentare majore în cazul unor viitoare lansări de rachete ori teste nucleare efectuate de RPDC;
37.decide să fie informat în continuare cu privire la acest subiect.
-****-
ANEXA nr. I: Interdicţie de călătorie/indisponibilizarea bunurilor
1.YON CHO'NG NAM
a)Descriere: Reprezentantul superior al Korea Mining Development Trading Corporation (Corporaţia Comercială pentru Dezvoltarea Industriei Miniere din Coreea) (KOMID). KOMID a fost desemnată de către Comitet în aprilie 2009 şi este principalul comerciant de armament al RPDC, precum şi principalul exportator de componente şi echipamente aferente rachetelor balistice şi armamentului convenţional.
2.KO CH O'L-CHAE
a)Descriere: Reprezentantul superior adjunct al Korea Mining Development Trading Corporation (Corporaţia Comercială pentru Dezvoltarea Industriei Miniere din Coreea) (KOMID). KOMID a fost desemnată de către Comitet în aprilie 2009 şi este principalul comerciant de armament al RPDC, precum şi principalul exportator de componente şi echipamente aferente rachetelor balistice şi armamentului convenţional.
3.MUN CHO'NG-CH'O'L
a)Descriere: Mun Cho'ng-Ch'o'l este reprezentant oficial al TCB, în această calitate, acesta a facilitat tranzacţii în numele TCB. Tanchon a fost desemnată de către Comitet în aprilie 2009 şi este principala entitate financiară din RPDC pentru comercializarea de armament convenţional, rachete balistice şi componente utilizate în scopul asamblării şi fabricării de astfel de armamente.
ANEXA nr. II: Indisponibilizarea bunurilor
1.A DOUA ACADEMIE DE ŞTIINŢE NATURALE (SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES)
a)Descriere: A Doua Academie de Ştiinţe Naturale este o organizaţie la nivel naţional responsabilă de cercetarea şi dezvoltarea sistemelor avansate de armament ale RPDC, inclusiv a rachetelor şi, probabil, a armamentului nuclear. A Doua Academie de Ştiinţe Naturale recurge la o serie de organizaţii subordonate în scopul obţinerii de tehnologii, echipamente şi informaţii din străinătate, inclusiv la Tangun Trading Corporation, destinate utilizării în cadrul programelor balistice şi, probabil, al celor privind armamentul nuclear din RPDC.
Tangun Trading Corporation a fost desemnată de către Comitet în luna iulie 2009 şi este în principal responsabilă de achiziţionarea de mărfuri şi tehnologii destinate sprijinirii programelor de cercetare şi dezvoltare de sisteme defensive ale RPDC, inclusiv, dar fără limitare, programe şi achiziţii de armament de distrugere în masă, programe privind sistemele de livrare, inclusiv de materiale care sunt controlate sau interzise în conformitate cu regimurile de control multilateral.
b)Cunoscută sub denumirea de: 2ND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES; CHE 2 CHAYON KWAHAKWON; ACADEMY OF NATURAL SCIENCES; CHAYON KWAHAK-WON; NATIONAL DEFENSE ACADEMY; KUKPANG KWAHAK-WON; SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES RESEARCH INSTITUTE; SANSRI
c)Adresa: Pyongyang, RPDC
2.CORPORAŢIA COREEANĂ PENTRU IMPORTURI DE ECHIPAMENTE COMPLEXE (KOREA COMPLEX EQUIPMENT IMPORT CORPORATION)
a)Descriere: Korea Ryonbong General Corporation este societatea-mamă a Corporaţiei Coreene pentru Importuri de Echipamente Complexe. Korea Ryonbong General Corporation a fost desemnată de către Comitet în luna aprilie 2009 şi este un conglomerat din domeniul apărării specializat în achiziţionarea de echipamente şi sisteme de apărare pentru RPDC şi în asistenţă acordată în domeniul vânzărilor militare ale acesteia.
b)Adresa: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC
ANEXA nr. III: Articole, materiale, bunuri şi tehnologii
(A)Articole nucleare
1.Lubrifianţi perfluoruraţi
- Aceştia pot fi utilizaţi pentru lubrifierea pompei de vid şi a rulmenţilor compresorului. Ei au o presiune vaporică redusă, sunt rezistenţi la hexafluorură de uraniu (UF6), acesta fiind uraniul în stare gazoasă utilizat în procesul de centrifugare a gazului, şi sunt utilizaţi în scopul pompării de fluor.
2.Supape suflante etanşeizate UF6 rezistente la coroziune
- Acestea pot fi utilizate în cadrul instalaţiilor de îmbogăţire a uraniului (cum ar fi centrifuga de gaz şi instalaţiile de difuzie gazoasă), al instalaţiilor de producţie a hexafluorurii de uraniu (UF6), compusul de uraniu gazos utilizat în procesul de centrifugare a gazului, al instalaţiilor de producţie de combustibil şi al celor de manipulare a tritiului.
(B)Articole balistice
1.Oţeluri speciale rezistente la coroziune - limitate la oţeluri rezistente la acid azotic fumans roşu inhibant (IRFNA) sau la acid azotic, cum ar fi oţelul inoxidabil tip duplex stabilizat cu azot (N-DSS).
2.Materiale ceramice compozite rezistente la temperaturi extrem de mari, în formă solidă (de exemplu, blocuri, cilindri, tuburi sau lingouri) în oricare dintre formele de mai jos:
a)cilindru cu diametrul de 120 mm sau mai mare şi cu lungimea de 50 mm ori mai mare;
b)tuburi cu diametrul interior de 65 mm sau mai mare şi cu grosimea pereţilor de 25 mm ori mai mare şi lungimea de 50 mm sau mai mare; ori
c)blocuri cu dimensiuni de 120 mm x 120 mm x 50 mm sau mai mari.
3.Supape acţionate pirotehnic.
4.Echipamente de măsură şi control utilizabile în tuneluri eoliene (măsurarea echilibrului, a curentului termic, controlul fluxului).
5.Perclorat de sodiu.
(C)Lista privind armele chimice
1.Pompe de vid cu o rată maximă a fluxului specificată de fabricant mai mare de 1 m3/h (în condiţii de temperatură şi presiune standard), carcase (componente ale pompei), carcase-garnituri preformate, turbine, rotoare şi duze pentru pompe jet destinate acestor pompe, ale căror suprafeţe care vin în contact direct cu substanţele chimice procesate sunt toate fabricate din materiale controlate.
ANEXA nr. IV: Articole de lux
1.Bijuterii:
a)bijuterii cu perie;
b)pietre preţioase;
c)pietre preţioase şi semipreţioase (inclusiv diamante, safire, rubine şi smaralde);
d)bijuterii din metale preţioase sau din metal placat cu metale preţioase.
2.Articole de transport, după cum urmează:
a)iahturi;
b)automobile de lux (şi vehicule): automobile şi alte vehicule destinate transportului de pasageri (în afara transportului public), inclusiv modelele break;
c)maşini de curse.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 312 din data de 30 mai 2013