ORDIN nr. 319 din 4 martie 2016 pentru aprobarea condiţiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1
Distrugerea totală a produselor accizabile într-un antrepozit fiscal potrivit art. 340 alin. (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu se consideră eliberare pentru consum atunci când se datorează unor cauze fortuite sau de forţă majoră ori atunci când produsele accizabile nu mai îndeplinesc condiţiile legale de comercializare şi nici nu pot fi procesate ori transformate în vederea obţinerii unor produse care pot fi comercializate.
Art. 2
Distrugerea este datorată unui caz fortuit atunci când aceasta este rezultatul unui eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs, aşa cum este prevăzut în art. 1.351 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil).
Art. 3
Distrugerea este datorată unei cauze de forţă majoră atunci când aceasta este rezultatul unui eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, aşa cum este prevăzut în art. 1.351 alin. (2) din Codul civil.
Art. 4
Prin neîndeplinirea condiţiilor de comercializare, care atrage distrugerea produselor accizabile într-un antrepozit fiscal, se înţelege:
a)încălcarea oricărei dispoziţii legale privind producţia sau comercializarea produsului respectiv conţinute de legislaţia specifică din domeniile protecţiei consumatorilor, protecţiei sănătăţii, protecţiei mediului, conformităţii produselor sau din altele similare;
b)situaţia în care produsele nu sunt conforme specificaţiilor (tehnice) de produs şi/sau condiţiilor de calitate: termen de valabilitate, parametri de calitate fizici, chimici sau vizuali şi altele asemenea, iar acestea sunt declarate de către antrepozitarul autorizat ca nefiind conforme eliberării pentru consum.
Art. 5
(1)În situaţiile de forţă majoră sau caz fortuit, pentru ca distrugerea produselor accizabile în antrepozitul fiscal să nu fie considerată eliberare pentru consum, antrepozitarul autorizat trebuie să înştiinţeze în scris autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi desfăşoară activitatea despre producerea evenimentelor respective. Înştiinţarea este însoţită de dovada intervenţiei cazului fortuit sau cauzei de forţă majoră şi se transmite în termen de cel mult 60 de zile de la data producerii evenimentului.
(2)În situaţiile în care produsele accizabile nu mai îndeplinesc condiţiile legale de comercializare şi nici nu pot fi procesate ori transformate în vederea obţinerii unor produse care pot fi comercializate, antrepozitarul autorizat trebuie să solicite în scris autorizarea de distrugere la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi desfăşoară activitatea. Cererea se depune în termen de cel mult 180 de zile de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor de comercializare împreună cu memoriul justificativ care cuprinde cauzele şi cantităţile de produse accizabile pentru care se solicită distrugerea în antrepozitul fiscal. La memoriul justificativ se anexează documentele care confirmă cauzele care conduc la necesitatea distrugerii produselor accizabile în antrepozitul fiscal: rapoarte de evaluare emise de un laborator acreditat, procese-verbale de certificare a calităţii, procese-verbale de constatare a neconformităţii produsului, precum şi orice alte documente, după caz.
(3)În termen de 15 zile de la data primirii documentaţiei, autoritatea vamală teritorială îi comunică antrepozitarului autorizat decizia sa motivată:
a)prin care distrugerea produselor accizabile se admite ca fiind impozabilă sau neimpozabilă, după caz, în situaţiile de forţă majoră sau caz fortuit;
b)prin care se aprobă sau nu se aprobă solicitarea de distrugere, în situaţiile în care produsele accizabile nu mai îndeplinesc condiţiile legale de comercializare şi nici nu pot fi procesate ori transformate în vederea obţinerii unor produse care pot fi comercializate.
(4)În cazul aprobării operaţiunii de distrugere potrivit alin. (3) lit. b), aceasta se efectuează în termen de maximum 45 de zile de la data primirii deciziei de aprobare, sub supravegherea reprezentantului autorităţii vamale teritoriale.
(5)Dacă operaţiunea de distrugere nu are loc în intervalul celor 45 de zile şi în prezenţa reprezentantului autorităţii vamale teritoriale, decizia de aprobare îşi pierde valabilitatea, iar distrugerea produselor accizabile după acest termen-limită sau altfel decât este prevăzut la alin. (4) se consideră eliberare pentru consum. În această situaţie, accizele devin exigibile la momentul distrugerii produselor accizabile, iar termenul de plată a accizelor este cel prevăzut la art. 345 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(6)În cazul distrugerii produselor accizabile marcate cu timbre sau banderole, seriile şi numerele aferente marcajelor se menţionează distinct în procesul-verbal care se încheie la momentul desfăşurării operaţiunii de distrugere.
(7)Contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile distruse nu se suportă din valoarea accizelor datorate bugetului de stat.
Art. 6
Distrugerea poate consta într-o distrugere totală a produselor accizabile sau într-o distrugere parţială, cu recuperarea materiilor prime ori a materialelor auxiliare, în funcţie de cauzele care au generat-o.
Art. 7
Autorităţile vamale teritoriale prevăzute la art. 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 8
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 418/2012 pentru aprobarea condiţiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2012.
Art. 9
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 203 din data de 18 martie 2016