DECIZIE nr. 352 din 24 mai 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Augustin Zegrean

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Simona-Maya Teodoroiu

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Ioana Marilena Chiorean

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Marin Voinea în Dosarul nr. 13.592/63/2014 al Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 18.68D/2015.
2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.
3. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 901 din 25 octombrie 2012.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:
4. Prin Încheierea din 14 decembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 13.592/63/2014, Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de apelantul reclamant Marin Voinea în cadrul soluţionării unei cauze având ca obiect acţiune în constatare.
5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că interpretarea dată de Casa judeţeană de Pensii Dolj, care consideră că legiuitorul a avut în vedere excluderea din durata normală a studiilor a perioadelor de specializare, contravine prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1). Astfel, susţine că în certificatul de absolvire ce este depus la dosar se specifică în mod clar că repartizarea în câmpul muncii s-a făcut după absolvirea anului V de specializare şi, în consecinţă, atunci s-a încheiat durata normală a studiilor.
6. Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 901 din 25 octombrie 2012.
7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
8. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 901 din 25 octombrie 2012.
9. Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, ţinând cont de prevederile art. 2 alin. (2) şi din Legea nr. 47/1992, deoarece vizează aspecte de fapt ce intră în competenţa de soluţionare a instanţei judecătoreşti, iar nu a Curţii Constituţionale.
10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile scrise depuse la dosar de autorul excepţiei de neconstituţionalitate, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, dispoziţii care au următorul cuprins: "În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul: [...] b) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă."
13. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi.
14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile de lege criticate reglementează perioadele asimilate stagiului de cotizare în vederea stabilirii pensiei. Astfel, acestea prevăd că se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive (perioade asimilate) în care asiguratul a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă.
15. Asupra aceloraşi dispoziţii de lege, criticate sub aceleaşi aspecte, Curtea Constituţională s-a pronunţat prin Decizia nr. 901 din 25 octombrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 18 decembrie 2012, reţinând că, prin dispoziţiile art. 49 din Legea nr. 263/2010, legiuitorul a asimilat stagiului de cotizare perioade necontributive în care asiguraţii s-au aflat în situaţii obiective ce i-au împiedicat să desfăşoare o activitate producătoare de venit. Asimilarea nu a fost extinsă decât asupra perioadei studiilor universitare la cursurile de zi, luând în considerare faptul că cei care au absolvit alte forme ale învăţământului superior au avut posibilitatea să se încadreze în muncă şi să realizeze stagiu de cotizare şi în perioada studiilor. Astfel, este evident că cele două categorii de persoane se află în situaţii obiectiv diferite, faţă de care instituirea tratamentului juridic diferenţiat nu reprezintă nici privilegii şi nici discriminări. De altfel, în acelaşi sens s-a pronunţat Curtea şi prin Decizia nr. 771 din 18 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 14 noiembrie 2007.
16. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba jurisprudenţa Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.
17. Cu privire la critica referitoare la momentul încheierii duratei normale a studiilor, Curtea observă că aceasta nu constituie o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci vizează un aspect care ţine de interpretarea şi aplicarea legii, ceea ce intră în competenţa instanţei judecătoreşti, iar nu a Curţii Constituţionale.
18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Marin Voinea în Dosarul nr. 13.592/63/2014 al Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 24 mai 2016.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 604 din data de 9 august 2016