Având în vedere faptul că prima promoţie de studenţi admişi la studii universitare de licenţă conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, finalizează studiile în anul universitar 2013-2014 şi pot accede la studiile universitare de master didactic începând cu anul universitar 2014-2015,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 237 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Pot organiza programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică instituţiile de învăţământ superior acreditate prin departamente de specialitate cu profil psihopedagogic.
(2)Instituţiile de învăţământ superior acreditate elaborează metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, denumită în continuare metodologia proprie, cu respectarea prevederilor metodologiei-cadru prevăzute la art. 1.
(3)Metodologia proprie este aprobată de către senatul universitar şi publicată pe pagina web a instituţiei de învăţământ superior.
Art. 3
(1)Programele de formare psihopedagogică sunt acreditate şi evaluate periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin intermediul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior sau al altor organisme abilitate, potrivit legii.
(2)Departamentele de pregătire a personalului didactic reorganizate în departamente de specialitate cu profil psihopedagogic îşi menţin statutul şi drepturile dobândite anterior reorganizării.
(3)Instituţiile de învăţământ superior acreditate pot continua organizarea programelor de formare psihopedagogică, acreditate sau autorizate provizoriu, înfiinţate în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor metodologiei-cadru prevăzute la art. 1, ale metodologiei proprii şi ale legislaţiei în vigoare.
Art. 4
(1)Prevederile prezentului ordin sunt în vigoare până la aplicarea prevederilor art. 154 alin. (1) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv până la începerea anului universitar 2014-2015, moment în care prima promoţie de absolvenţi admişi ca studenţi în anul I la studii de licenţă, în condiţiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, finalizează studiile universitare de licenţă, termen până la care se prorogă aplicarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.841/2012 pentru aprobarea condiţiilor privind organizarea masterului didactic.
(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice prevedere contrară.
Art. 5
Direcţia generală învăţământ superior, prin Direcţia strategii de finanţare instituţională, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară, Consiliul Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior, precum şi toate instituţiile de învăţământ superior acreditate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 657 din data de 17 septembrie 2012