REGULAMENT din 6 august 2013 de organizare şi funcţionare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România
TITLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Consiliul de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumit în continuare Consiliul de disciplină, funcţionează ca organ de jurisdicţie cu privire la judecarea abaterilor disciplinare săvârşite de notarii publici din România.
Art. 2
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de disciplină, denumit în continuare Regulament, stabileşte regulile de organizare internă a acestuia şi procedura de judecare a cauzelor aflate în competenţa sa.
Art. 3
Consiliul de disciplină îşi desfăşoară activitatea la sediul pus la dispoziţia sa de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea.
Art. 4
În exercitarea atribuţiilor Consiliului de disciplină membrii săi sunt independenţi şi se supun numai legii.
TITLUL II: Organizarea, funcţionarea şi competenţa Consiliului de disciplină
CAPITOLUL I: Organizarea şi funcţionarea Consiliului de disciplină
Art. 5
Consiliul de disciplină este compus din câte un reprezentant al fiecărei Camere a Notarilor Publici, denumită în continuare Camera, ales de adunarea generală a acesteia. Mandatul membrilor Consiliului de disciplină este de 4 ani şi începe la data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care au fost validaţi de către Congresul Notarilor Publici din România, denumit în continuare Congresul.
Art. 6
(1)După validarea de către Congres, Consiliul de disciplină se întruneşte în plen şi îşi alege prin vot secret, dintre membrii săi, un preşedinte şi un vicepreşedinte. Pentru funcţia de preşedinte este declarat ales candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi, iar pentru funcţia de vicepreşedinte este declarat ales următorul clasat. Pentru validarea alegerii, fiecare candidat pentru aceste funcţii trebuie să obţină cel puţin jumătate plus unu din numărul voturilor membrilor Consiliului de disciplină.
(2)Preşedintele Consiliului de disciplină primeşte o indemnizaţie lunară pentru activitatea sa, iar ceilalţi membri primesc o indemnizaţie pentru şedinţa de judecată la care participă. Cuantumul indemnizaţiilor se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Uniunii.
Art. 7
(1)Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor care îi revin, un membru al Consiliului de disciplină poate fi revocat din această funcţie de adunarea generală a Camerei din care face parte, la propunerea preşedintelui Consiliului de disciplină.
(2)Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului de disciplină pot fi revocaţi din aceste funcţii prin votul majorităţii membrilor Consiliului de disciplină.
Art. 8
Nu pot fi membri ai Consiliului de disciplină decât notari în funcţie.
Art. 9
Preşedintele Consiliului de disciplină are următoarele atribuţii:
a)cu privire la activitatea jurisdicţională a Consiliului de disciplină, stabileşte prin rezoluţie:
- primul termen de judecată pentru acţiunile înregistrate;
- citarea părţilor pentru primul termen;
- componenţa completului de judecată şi preşedintele acestuia;
- convocarea completului de judecată pentru primul termen;
- participarea la judecarea unor cauze în calitate de membru al completului de judecată, caz în care este, de drept, preşedintele completului;
b)cu privire la analiza activităţii desfăşurate, convoacă, prin dispoziţie, anual sau ori de câte ori consideră necesar, plenul Consiliului de disciplină pentru:
- analiza activităţii Consiliului de disciplină;
- analiza soluţiilor pronunţate în căile de atac exercitate împotriva hotărârilor Consiliului de disciplină;
- formularea unor propuneri pentru uniformizarea practicii în activitatea Consiliului de disciplină şi în activitatea notarială;
c)exercită un rol activ pentru prevenirea săvârşirii unor abateri disciplinare prin întocmirea unor analize şi sinteze referitoare la abaterile disciplinare, pe baza acţiunilor soluţionate de către Consiliul de disciplină, pe care le supune analizei şi adoptării plenului Consiliului de disciplină şi le înaintează Consiliului Uniunii spre informare şi dezbatere. Consiliul Uniunii poate hotărî ca sintezele şi propunerile de uniformizare a practicilor notariale să fie publicate în una dintre revistele Uniunii şi să constituie teme de dezbatere la sesiunile ştiinţifice ale congreselor sau simpozioanelor;
d)îndeplineşte orice alte atribuţii date prin Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1955, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, statutul Uniunii şi prezentul regulament.
Art. 10
Vicepreşedintele Consiliului de disciplină exercită atribuţiile preşedintelui în cazul în care acesta este în imposibilitate de a îndeplini atribuţiile sale şi îndeplineşte şi alte atribuţii date prin prezentul regulament în competenţa sa.
Art. 11
(1)La stabilirea completului de judecată, preşedintele Consiliului de disciplină va avea în vedere următoarele:
- nu poate fi membru al completului de judecată reprezentantul Camerei din care face parte notarul public împotriva căruia se exercită acţiunea disciplinară;
- toţi membrii Consiliului de disciplină vor face parte din completele de judecată, prin rotaţie, având în vedere necesitatea respectării principiului continuităţii în procedura de soluţionare a cauzelor înregistrate.
(2)În cazul în care un membru al Consiliului de disciplină va refuza de 3 ori, în mod nejustificat şi fără a se afla în stare de incompatibilitate, desemnarea de a face parte dintr-un complet, preşedintele Consiliului de disciplină va propune Camerei din care face parte revocarea lui din funcţie.
Art. 12
Membrii Consiliului de disciplină nu pot acorda audienţe şi nu pot purta corespondenţă cu părţile implicate în acţiunile disciplinare, nu pot da consultaţii şi nu pot exprima opinii referitoare la cauzele aflate în curs de soluţionare la Consiliul de disciplină.
Art. 13
(1)Lucrările cu caracter tehnic ale Consiliului de disciplină sunt efectuate de un secretar, salariat al Uniunii, desemnat de Biroul executiv.
(2)Secretarul Consiliului de disciplină are următoarele atribuţii:
- ţine evidenţa corespondenţei Consiliului de disciplină, evidenţa dosarelor disciplinare şi a hotărârilor adoptate, prin înscrierea acestora în registrele prevăzute în anexele la prezentul regulament, şi răspunde de conservarea arhivei Consiliului de disciplină în condiţiile legii;
- participă la şedinţele de judecată şi consemnează la dictarea preşedintelui completului susţinerile şi cererile părţilor şi dispoziţiile orale ale completului de judecată;
- întocmeşte şi transmite citaţii părţilor din cauzele disciplinare;
- întocmeşte actele de procedură dispuse de completul de judecată;
- completează borderourile şi predă corespondenţa Consiliului de disciplină pentru expediere;
- tehnoredactează încheierile de şedinţă şi hotărârile Consiliului de disciplină şi efectuează alte lucrări referitoare la activitatea Consiliului de disciplină cum ar fi: situaţii statistice, rapoarte de activitate, referate etc.;
- comunică hotărârile în termenul prevăzut de lege;
- transmite dosarele cauzelor disciplinare entităţilor abilitate de lege să soluţioneze căile de atac împotriva hotărârilor Consiliului de disciplină;
- eliberează, la cerere, după cercetarea registrelor Consiliului de disciplină, înscrisuri din care să rezulte dacă un notar public a fost sau nu sancţionat disciplinar.
(3)Secretarul este obligat să respecte confidenţialitatea datelor conţinute de dosarele cauzelor disciplinare, până la soluţionarea definitivă a acestora.
Art. 14
(1)Pentru îndeplinirea activităţii sale, Consiliul de disciplină utilizează registre şi sigiliu proprii, poartă corespondenţă proprie şi deţine şi alte evidenţe prevăzute de Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, şi de prezentul regulament.
(2)Consiliul de disciplină ţine în format electronic şi pe suport hârtie următoarele registre şi evidenţe:
a)Registrul de corespondenţă şi mapele cuprinzând documentele înregistrate în acestea în care se înregistrează toate documentele (anexa nr. 3);
b)Registrul de evidenţă a cauzelor disciplinare (anexa nr. 4);
c)Opisul Registrului de evidenţă a cauzelor (anexa nr. 5);
d)Registrul de evidenţă a hotărârilor (anexa nr. 6);
e)Registrul de evidenţă a dispoziţiilor preşedintelui Consiliului de disciplină (anexa nr. 7).
(3)Forma şi modul de utilizare a sigiliului propriu se aprobă de plenul Consiliului de disciplină.
CAPITOLUL II: Competenţa Consiliului de disciplină
Art. 15
(1)Consiliul de disciplină judecă în primă instanţă:
a)acţiunile disciplinare exercitate împotriva notarilor publici;
b)cererile privind constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii de către notarul public a condiţiei de bună reputaţie. Hotărârea pronunţată într-o astfel de cauză cuprinde, după caz, şi propunerea de încetare a calităţii în temeiul art. 41 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, pentru neîndeplinirea de către notarul public a condiţiei prevăzute de art. 22 lit. e) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare.
(2)Consiliul de disciplină adoptă, în plenul său, analizele şi sintezele întocmite de preşedintele Consiliului de disciplină în temeiul art. 9 lit. c).
(3)Consiliul de disciplină îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013 şi prezentul regulament.
TITLUL III: Acţiunea disciplinară
Art. 16
(1)Acţiunea disciplinară se exercită de ministrul justiţiei, de preşedintele Uniunii sau de Colegiul director al Camerei în circumscripţia căreia îşi desfăşoară activitatea notarul public în cauză.
(2)În vederea exercitării acţiunii disciplinare, cercetarea prealabilă este obligatorie, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, şi de Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013.
Art. 17
Acţiunea disciplinară se exercită într-un termen de 60 (şaizeci) de zile de la data finalizării cercetării prealabile. Acest termen este de recomandare.
Art. 18
(1)Acţiunea disciplinară se exercită într-un termen de 6 luni de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea faptei care întruneşte elementele abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârşirii acesteia.
(2)Termenul de 6 luni, prevăzut la alin. (1), este un termen de prescripţie a exercitării acţiunii disciplinare, iar termenul de 3 ani este un termen de prescripţie a răspunderii disciplinare.
Art. 19
Cererea prin care se solicită Consiliului de disciplină constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii de către notarul public a condiţiei de bună reputaţie se poate face de Ministerul Justiţiei sau, după caz, de Uniune, prin preşedintele acesteia.
TITLUL IV: Participanţii la cauzele disciplinare
Art. 20
Părţile implicate în cauzele disciplinare au obligaţia să îndeplinească actele de procedură, în condiţiile şi termenele stabilite de lege şi de completul de judecată, să îşi susţină şi să îşi probeze cererile şi apărările în scris şi oral, să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului şi să contribuie la dezbaterea fără întârziere a cauzei fără să tergiverseze soluţionarea acesteia.
Art. 21
(1)Părţile au dreptul de a fi reprezentate sau asistate de un notar public sau de un avocat, în tot cursul cauzei disciplinare, dreptul la apărare fiind garantat.
(2)În cazul în care va aprecia ca util pentru soluţionarea cauzei, completul de judecată poate dispune înfăţişarea în persoană a notarului public implicat în cauză, dacă acesta este reprezentat.
Art. 22
Membrii Consiliului de disciplină au obligaţia să îşi îndeplinească atribuţiile cu obiectivitate şi echidistanţă şi să respecte principiile legalităţii, disponibilităţii, bunei-credinţe, contradictorialităţii şi egalităţii în drepturi a părţilor pe întregul curs al cauzei disciplinare.
Art. 23
Este incompatibil să judece o cauză disciplinară acel membru al Consiliului de disciplină care:
a)şi-a exprimat anterior părerea cu privire la soluţie;
b)este soţ, rudă sau afin până la gradul IV inclusiv cu notarul public cercetat disciplinar în acea cauză sau se află cu acesta în alte relaţii care pot afecta obiectivitatea şi echidistanţa cerute pentru judecata cauzei;
c)este reprezentantul Camerei în care îşi desfăşoară activitatea notarul public împotriva căruia se exercită acţiunea disciplinară;
d)a participat la judecarea aceleiaşi cauze, în primă instanţă sau în calea de atac la Consiliul Uniunii, şi cauza a fost trimisă spre rejudecare.
Art. 24
(1)Acel membru al completului de judecată aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 23 este obligat să se abţină de la judecată.
(2)Cererea de abţinere, cu arătarea motivelor pe care se fundamentează, va fi adresată în scris preşedintelui Consiliului care, dacă o găseşte întemeiată, o admite şi desemnează de îndată un alt membru în completul de judecată.
Art. 25
(1)Acel membru al completului de judecată aflat în una dintre situaţiile prevăzute de art. 23, care nu s-a abţinut, poate fi recuzat de părţi.
(2)Cererea de recuzare se poate face verbal, în şedinţă, sau în scris, arătându-se cazul de incompatibilitate şi dovezile pe care se sprijină.
(3)Acel membru al completului de judecată împotriva căruia este formulată cererea de recuzare se poate abţine, cererea de recuzare urmând a fi respinsă ca rămasă fără obiect.
(4)În cazul în care cererea de abţinere se respinge, prin aceeaşi încheiere se soluţionează şi cererea de recuzare.
(5)Atât cererea de abţinere, cât şi cererea de recuzare, prevăzute în prezentul articol, se soluţionează de îndată de preşedintele Consiliului de disciplină, fără prezenţa părţilor, cu ascultarea membrului din completul de judecată care a fost recuzat sau s-a abţinut.
(6)Preşedintele Consiliului de disciplină se pronunţă asupra cererilor de abţinere sau recuzare prin încheiere, care se citeşte în şedinţă publică. Încheierea poate fi atacată odată cu fondul.
Art. 26
Cererea de recuzare a preşedintelui Consiliului de disciplină, atunci când acesta face parte din completul de judecată, va fi soluţionată de vicepreşedinte. În caz de admitere a cererii, acesta va da o încheiere prin care îl va înlocui cu un alt membru al Consiliului de disciplină şi va stabili preşedintele completului.
TITLUL V: Actele de procedură
Art. 27
(1)Cererea prin care se exercită acţiunea disciplinară se formulează în scris şi cuprinde: elementele de identificare ale părţilor, descrierea faptei săvârşite de notar, arătarea dovezilor pe care se întemeiază acţiunea, menţiunea cu privire la efectuarea cercetării prealabile, motivarea în drept, propunerea sancţiunii disciplinare, semnătura titularului acţiunii, precum şi alte elemente relevante în soluţionarea cauzei. La aceasta se ataşează dovada efectuării cercetării prealabile şi, după caz, actul de control, nota explicativă a notarului controlat, referatul cu propunerile echipei de control, precum şi, după caz, sesizarea pe baza căreia s-a declanşat acţiunea disciplinară.
(2)Modelul cererii prin care se exercită acţiunea disciplinară este prevăzut în anexa nr. 1 şi are caracter orientativ.
(3)Lipsa menţiunilor referitoare la elementele de identificare ale părţilor şi la obiectul cererii este sancţionată cu nulitatea acesteia.
(4)Lipsa semnăturii titularului acţiunii se poate acoperi până la primul termen de înfăţişare dacă acesta a fost legal citat, cu menţiunea prezentării în vederea semnării acţiunii.
(5)Cererea, împreună cu toate înscrisurile anexate, se depune la Consiliul de disciplină în numărul de exemplare necesar pentru comunicare, la care se adaugă un exemplar pentru întocmirea dosarului.
Art. 28
(1)Cererea prin care se solicită Consiliului de disciplină constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii de către notarul public a condiţiei de bună reputaţie se formulează în scris şi cuprinde: elementele de identificare ale entităţii petente, elementele de identificare ale notarului public, descrierea faptelor care se impută acestuia, de natură a afecta buna sa reputaţie, arătarea dovezilor pe care se întemeiază acţiunea, semnăturile reprezentanţilor entităţii petente. La cerere se anexează raportul de inspecţie şi obiecţiunile formulate de notarul public.
(2)Modelul cererii prin care se solicită Consiliului de disciplină constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii de către notarul public a condiţiei de bună reputaţie este prevăzut în anexa nr. 2 şi are caracter orientativ.
(3)Titularii acţiunii prin care se solicită Consiliului de disciplină constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii de către notarul public a condiţiei de bună reputaţie pot fi reprezentaţi în faţa Consiliului de disciplină de unul din inspectorii care au întocmit raportul de inspecţie sau de o altă persoană împuternicită în acest sens. Notarul public poate fi reprezentat de un alt notar sau de un avocat.
(4)Dispoziţiile art. 27 alin. (3), (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.
Art. 29
(1)Completul Consiliului de disciplină va putea hotărî asupra unei cereri numai dacă părţile au fost legal citate ori s-au prezentat personal sau prin reprezentant.
(2)Lipsa părţii legal citate nu poate împiedica judecarea cauzei.
(3)Completul va amâna judecata şi va dispune efectuarea citării ori de câte ori va constata că partea care lipseşte nu a fost citată cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege, sub sancţiunea nulităţii actelor de procedură întocmite cu nerespectarea acestei cerinţe.
Art. 30
(1)Comunicarea citaţiilor şi a tuturor actelor de procedura se va face în plic închis, la care se alătură dovada de înmânare/procesul-verbal şi înştiinţarea, conform prevederilor Codului de procedură civilă Plicul va purta menţiunea: "Pentru Consiliul de disciplină de pe lângă Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. A se înmâna cu prioritate."
(2)În materia citării părţilor şi a comunicării actelor de procedură sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură civilă.
TITLUL VI: Procedura de judecată a cauzelor disciplinare
CAPITOLUL I: Sesizarea Consiliului de disciplină
Art. 31
(1)Sesizarea Consiliului de disciplină se face numai de titularii acţiunii disciplinare prevăzuţi de Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare.
(2)Consiliul de disciplină este legal sesizat prin înregistrarea în evidenţele acestuia a acţiunii disciplinare sau a cererii având ca obiect constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii de către notarul public a condiţiei de bună reputaţie.
(3)Cel care formulează cererea se numeşte petent, iar notarul public împotriva căruia se exercită acţiunea se numeşte cercetat disciplinar.
Art. 32
(1)La data înregistrării cauzei în evidenţele Consiliului de disciplină, secretarul Consiliului de disciplină verifică dacă cererea cuprinde toate elementele şi este însoţită de toate înscrisurile prevăzute de lege şi, în caz contrar, întocmeşte un referat, pe care îl prezintă completului de judecată, la primul termen de înfăţişare.
(2)În cazul în care completul de judecată constată că cererea este incompletă sau nu este însoţită de înscrisurile prevăzute de lege, va dispune completarea acesteia de către titular, cu excepţiile prevăzute la art. 27 alin. (3).
CAPITOLUL II: Judecata abaterilor disciplinare
Art. 33
(1)Cauzele având ca obiect acţiunile pentru săvârşirea unor abateri disciplinare se judecă în complet format din 3 membri ai Consiliului de disciplină din care unul este preşedintele completului, iar soluţiile se adoptă cu votul majorităţii acestora.
(2)Şedinţa de judecată este publică.
Art. 34
(1)Notarul public cercetat disciplinar poate formula întâmpinare în care va menţiona apărările sale şi dovezile pe care se sprijină acestea.
(2)Întâmpinarea se va depune până la primul termen la care procedura este legal îndeplinită, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai propune noi probe sau de a invoca alte excepţii în afară de: prescrierea acţiunii disciplinare sau a răspunderii disciplinare, lipsa cercetării prealabile şi lipsa calităţii procesuale active a titularului acţiunii disciplinare.
(3)În cazul în care cercetatul disciplinar va opta pentru a fi reprezentat sau asistat de un notar public, va indica în întâmpinare numele acestuia, sediul biroului şi Camera din care face parte.
Art. 35
(1)Preşedintele completului conduce şedinţa de judecată. El deschide, suspendă şi ridică şedinţa.
(2)Preşedintele dă cuvântul întâi petentului, apoi notarului public cercetat disciplinar, această ordine fiind păstrată pe parcursul şedinţei în cazul în care intervenţia părţilor este necesară de mai multe ori.
(3)Preşedintele poate să limiteze în timp intervenţiile fiecărei părţi.
(4)Ceilalţi membri ai completului pot pune întrebări părţilor numai prin mijlocirea preşedintelui care poate încuviinţa ca aceştia să pună întrebările direct.
(5)Preşedintele completului asigură poliţia şedinţei şi poate dispune îndepărtarea din sala de judecată a persoanelor care tulbură şedinţa, nu au o purtate şi o ţinută cuviincioase şi nu respectă ordinea şi buna-cuviinţă.
(6)Partea îndepărtată din sală în condiţiile mai sus enunţate va fi chemată înainte de închiderea dezbaterilor pentru a i se aduce la cunoştinţă probele administrate în lipsa ei şi pentru a pune concluzii cu referire la acestea.
(7)La primul termen de judecată se soluţionează excepţiile de procedură sau de fond, apoi se trece efectiv la judecarea cauzei.
Art. 36
(1)Preşedintele completului va verifica identitatea părţilor, dovezile care atestă calitatea de reprezentant, precum şi împuternicirea avocaţială.
(2)Notarul public care va asista sau îl va reprezenta pe cel cercetat disciplinar va fi identificat cu legitimaţia emisă de Uniune sau prin alte mijloace aflate la îndemâna Consiliului de disciplină.
Art. 37
Notarul cercetat disciplinar va putea cere amânarea cauzei pentru lipsă de apărare doar o singură dată. Amânarea cauzei prin acordul părţilor se va putea cere doar o singură dată.
Art. 38
(1)Partea care a fost prezentă personal sau prin reprezentant la un termen de judecată nu va mai fi citată în tot cursul judecării cauzei, considerându-se că are cunoştinţă de termenele ulterioare.
(2)Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în următoarele cazuri:
- reluarea cauzei după suspendare;
- completul apreciază pentru motive temeinice că este necesară citarea sa;
- după rămânerea în pronunţare, completul dispune repunerea cauzei pe rol.
(3)Termenul poate fi preschimbat prin dispoziţia preşedintelui Consiliului de disciplină, pentru motive temeinice, la cererea părţilor sau a completului, părţile fiind citate de îndată pentru noul termen.
Art. 39
(1)La primul termen, completul va aprecia dacă cercetarea prealabilă este completă, iar, în caz contrar, va solicita titularului acţiunii disciplinare să efectueze verificările suplimentare şi/sau să depună înscrisurile care lipsesc.
(2)Titularul acţiunii disciplinare are obligaţia să completeze cercetarea prealabilă în termen de 60 de zile de la data primirii solicitării de completare.
(3)Termenul de la alin. (2) este un termen de decădere care curge pentru titularul acţiunii disciplinare prezent la judecată, de la data termenului la care s-a solicitat completarea, iar pentru cel care a lipsit, de la data primirii adresei prin care completul solicită completarea.
Art. 40
(1)Pentru fiecare şedinţă, secretarul întocmeşte pe baza însemnărilor sale o încheiere care va cuprinde următoarele menţiuni:
a)antetul Consiliului de disciplină şi numărul dosarului;
b)data şedinţei de judecată;
c)numele, prenumele şi calitatea membrilor completului, cu indicarea Camerelor din care fac parte, şi numele şi prenumele secretarului;
d)numele şi prenumele sau, după caz, denumirea părţilor, precum şi numele şi prenumele celor care le reprezintă sau asistă, cu arătarea calităţii lor şi a dovezilor acestei calităţi;
e)dacă procedura a fost legal îndeplinită;
f)obiectul cauzei;
g)probele care au fost administrate;
h)declaraţiile, cererile şi prezentarea pe scurt a susţinerilor părţilor;
i)dispoziţiile completului şi motivarea, în fapt şi în drept, a acestora;
j)calea de atac şi termenul de exercitare a acesteia, atunci când, potrivit legii, încheierea poate fi atacată separat;
k)menţiunea că judecata s-a făcut în şedinţă publică;
l)semnăturile membrilor completului şi a secretarului.
(2)În cazul în care hotărârea se pronunţă în ziua în care au avut loc dezbaterile, nu se întocmeşte încheierea de şedinţă, menţiunile de la alin. (1) constituind parte a hotărârii.
Art. 41
Opiniile separate ale membrilor completului se menţionează atât în încheierile de şedinţă, cât şi în hotărâri.
Art. 42
În vederea pronunţării hotărârii, completul va parcurge etapa cercetării cauzei, care constă în:
a)rezolvarea excepţiilor;
b)examinarea fiecărei susţineri şi apărări pe baza cererii, întâmpinării sau explicaţiilor părţilor;
c)constatarea faptelor recunoscute şi a celor contestate;
d)înregistrarea renunţării la acţiune a titularului acesteia;
e)încuviinţarea probelor solicitate de părţi pe care le consideră concludente şi a celor pe care, din oficiu, le găseşte necesare pentru soluţionarea cauzei şi administrarea acestora în condiţiile Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, ale Regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013 şi ale prezentului regulament;
f)deciderea cu privire la orice alte cereri formulate de părţi;
g)solicitarea adresată părţilor de a-i da toate lămuririle şi de a-i pune la dispoziţie toate înscrisurile necesare soluţionării cauzei, fără ca acestea să poată invoca păstrarea secretului profesional sau confidenţialitatea datelor cu caracter personal;
h)îndeplinirea oricărui altui act de procedură necesar soluţionării cauzei.
Art. 43
(1)Pentru asigurarea celerităţii soluţionării cauzei completul poate acorda termene scurte, chiar de la o zi la alta.
(2)În procedura de judecare a acţiunilor disciplinare termenele acordate nu pot fi mai mari de 15 zile, cu excepţiile prevăzute de lege.
Art. 44
(1)Titularul acţiunii disciplinare are obligaţia să îşi dovedească susţinerile.
(2)Nimeni nu este ţinut să dovedească ceea ce completul este dator să cunoască din oficiu, respectiv dispoziţiile legale aplicabile.
Art. 45
(1)În faţa Consiliului de disciplină părţile vor putea propune şi se vor putea administra următoarele probe: prezumţiile, interogatoriul, înscrisurile, precum şi mijloacele materiale de probă, cum ar fi: fotografii, fotocopii, filme, benzi de înregistrare a sunetului, precum şi alte asemenea mijloace tehnice definite în acest sens de Codul de procedură civilă.
(2)În procedura judecării abaterilor disciplinare sunt admisibile numai prezumţiile legale, acestea putând fi înlăturate prin proba contrară.
Art. 46
(1)Probele se propun, sub sancţiunea decăderii, de către petent prin cererea de exercitare a acţiunii disciplinare, iar de către notarul public cercetat disciplinar, prin întâmpinare. Ele pot fi propuse şi oral, la primul termen, sau ulterior, dacă necesitatea administrării lor rezultă din cercetarea cauzei, şi pot fi dispuse şi din oficiu, de către complet.
(2)Părţile au obligaţia să depună toate înscrisurile invocate ca probe cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat, dacă proba a fost dispusă sau încuviinţată de complet.
(3)Părţile nu pot invoca în căile de atac omisiunea completului de a ordona din oficiu probe pe care ele însele nu le-au propus şi administrat.
(4)Părţile pot renunţa la probele propuse, dar completul are dreptul să dispună administrarea din oficiu a probei la care s-a renunţat.
(5)Completul poate reveni asupra unei probe încuviinţate cu obligaţia de a pune în discuţia părţilor această împrejurare.
(6)Partea decăzută din dreptul de a administra o probă va putea să se apere şi să discute temeinicia în fapt şi în drept a susţinerilor şi dovezilor celeilalte părţi.
Art. 47
(1)Când completul se consideră lămurit, declară cercetarea cauzei încheiată şi dispune dezbaterea acesteia.
(2)Părţile pot depune concluzii scrise şi pot cere judecata în lipsă.
Art. 48
Petentul poate renunţa oricând la judecată, în tot sau în parte, fie verbal, în şedinţa de judecată, fie prin cerere scrisă, în orice stare a cauzei.
Art. 49
Consiliul de disciplină suspendă cauza disciplinară în următoarele cazuri:
a)la cererea motivată a tuturor părţilor;
b)când niciuna dintre părţile legal citate nu se prezintă la strigarea cauzei şi nu s-a cerut judecata în lipsă;
c)din oficiu, în cazul în care există o cauză penală în cura de soluţionare pentru aceeaşi faptă pentru care s-a exercitat acţiunea disciplinară. În acest caz, suspendarea va dura până la rămânerea definitivă a hotărârii pronunţate în cauza care a provocat suspendarea, notarul public fiind obligat să aducă de îndată la cunoştinţa Consiliului de disciplină hotărârea instanţei penale, în vederea repunerii pe rol şi soluţionării cauzei disciplinare.
Art. 50
(1)Suspendarea se dispune prin încheiere motivată în fapt şi în drept, care poate fi atacată cu contestaţie la Consiliul Uniunii.
(2)În cazul în care Consiliul Uniunii va admite contestaţia şi va constata că suspendarea s-a dispus cu nerespectarea dispoziţiilor legale, va trimite cauza la Consiliul de disciplină în vederea soluţionării.
Art. 51
Judecata cauzei suspendate se reia:
a)prin cererea de redeschidere făcută de una dintre părţi atunci când suspendarea s-a dispus în baza art. 49 lit. a) şi b);
b)prin repunerea pe rol din oficiu, în baza dispoziţiei preşedintelui Consiliului de disciplină, ca urmare a depunerii de către notarul public a hotărârii definitive pronunţate de instanţa de judecată în cauza penală, care a dus la suspendare.
Art. 52
Cauza disciplinară va fi clasată ca fiind fără obiect în cazul în care a încetat calitatea de notar public a celui cercetat disciplinar. Încetarea calităţii de notar public se dovedeşte cu ordinul ministrului justiţiei.
Art. 53
(1)Cererile având ca obiect abateri disciplinare aflate pe rolul Consiliului de disciplină se perimă de drept în termen de 1 an de la data suspendării, în baza art. 49 lit. a) şi b);
(2)Perimarea se constată din oficiu sau la cererea notarului public cercetat disciplinar, cu citarea părţilor, printr-o hotărâre care poate fi atacată cu contestaţie la Consiliul Uniunii.
(3)În cazul în care Consiliul Uniunii va admite contestaţia şi va constata că perimarea nu a avut loc, va trimite cauza la Consiliul de disciplină în vederea continuării judecăţii.
Art. 54
(1)În cazul în care pe rolul Consiliului de disciplină este înregistrată o acţiune disciplinară împotriva unui notar public ales sau numit într-o funcţie, preşedintele Consiliului de disciplină va sesiza Consiliul Uniunii în vederea aplicării dispoziţiilor art. 206 alin. (1) din Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013.
(2)Notarul public cercetat disciplinar are obligaţia de a aduce la cunoştinţa completului de judecată funcţia deţinută, în cazul în care aceasta nu a fost evidenţiată în cuprinsul acţiunii disciplinare.
CAPITOLUL III: Judecarea sesizărilor pentru constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii condiţiei de bună reputaţie a notarului public
Art. 55
(1)Cauzele având ca obiect constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii de către notarul public a condiţiei de bună reputaţie se judecă de plenul Consiliului de disciplină, prezidat de preşedintele Consiliului de disciplină sau de vicepreşedinte, după caz, iar soluţia se adoptă cu votul majorităţii membrilor acestuia. Reprezentantul în Consiliul de disciplină al Camerei din care face parte notarul public cercetat disciplinar va putea participa la cercetarea cauzei şi la dezbateri fără a avea drept de vot.
(2)Aceste cauze se cercetează şi se dezbat doar în camera de consiliu.
(3)Pentru adoptarea hotărârii, prezenţa tuturor membrilor Consiliului de disciplină cu drept de vot este obligatorie.
Art. 56
(1)După primirea cererii însoţite de raportul de inspecţie şi de obiecţiunile formulate de notarul public, după caz, preşedintele Consiliului de disciplină stabileşte prin dispoziţie termenul la care va avea loc şedinţa, în vederea citării părţilor şi a convocării membrilor Consiliului de disciplină.
(2)În aceste cauze au calitatea de părţi: notarul public cu privire la care s-a formulat cererea şi instituţiile din care fac parte inspectorii care au întocmit raportul.
Art. 57
(1)La primul termen la care părţile sunt legal citate, completul va aprecia dacă obiecţiunile formulate de notarul public cu privire la raportul de inspecţie sunt întemeiate şi va dispune, prin încheiere motivată, retrimiterea raportului entităţii care a dispus verificarea, în vederea completării verificărilor.
(2)În încheiere se vor arăta expres aspectele care trebuie completate.
(3)În vederea adoptării deciziei completării verificărilor, completul va avea în vedere dacă raportul de inspecţie respectă cerinţa verificării sesizării din cel puţin 3 surse credibile, altele decât autorul sesizării, care să fi luat cunoştinţă nemijlocit de faptele imputate notarului.
Art. 58
Similar cazului completării cercetării prealabile, petentul are obligaţia să completeze verificările în termen de 60 de zile de la data primirii încheierii prin care s-a dispus completarea verificărilor, acesta fiind un termen de recomandare.
Art. 59
În vederea pronunţării hotărârii, Consiliul de disciplină va putea dispune administrarea probelor prevăzute de Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013 şi de prezentul regulament.
Art. 60
Toate dispoziţiile din prezentul regulament sunt aplicabile în măsura în care Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, şi Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013 nu conţin dispoziţii derogatorii.
TITLUL VII: Hotărârile Consiliului de disciplină
Art. 61
Hotărârea Consiliului de disciplină prin care se soluţionează acţiunea exercitată pentru abateri disciplinare are în cuprinsul său următoarele elemente:
a)partea introductivă, care va cuprinde antetul Consiliului de disciplină, numărul dosarului, numărul şi data hotărârii, numele, prenumele şi calitatea membrilor completului, cu indicarea Camerei din care fac parte, numele şi prenumele secretarului;
b)considerentele, în care se vor arăta: datele petentului, numele, prenumele, sediul şi Camera notarului public cercetat disciplinar, menţiunea îndeplinirii procedurii, obiectul cererii, respectiv descrierea faptei care constituie abatere disciplinară, încadrarea sa juridică şi sancţiunea propusă de titularul acţiunii disciplinare, susţinerile pe scurt ale părţilor, expunerea situaţiei de fapt reţinute pe baza probelor administrate, motivele de fapt şi de drept pentru care s-a admis sau s-a respins cererea şi/sau s-a avut sau nu în vedere propunerea de sancţiune formulată de titularul acţiunii disciplinare, motivele pentru care au fost reţinute sau înlăturate apărările notarului public cercetat disciplinar;
c)dispozitivul, în care se vor menţiona soluţia, menţiunile referitoare la pronunţarea în şedinţă publică, calea de atac şi semnăturile membrilor completului de judecată. În cazul admiterii cererii, se va preciza abaterea disciplinară săvârşită de notarul public, cu indicarea textului legal care o prevede, precum şi sancţiunea disciplinară aplicată, cu indicarea textului legal care o reglementează. În cazul în care sancţiunea aplicată va fi amenda, se va face precizarea că aceasta constituie venit la bugetul Uniunii.
Art. 62
Hotărârea Consiliului de disciplină rămasă definitivă este executorie.
Art. 63
(1)Hotărârea prin care notarul public a fost sancţionat disciplinar, rămasă definitivă, se comunică de îndată de către Uniune compartimentului de specialitate din Ministerul Justiţiei şi Camerei în a cărei circumscripţie îşi desfăşoară activitatea notarul public.
(2)Hotărârea prin care a fost sancţionat disciplinar un notar public ales sau numit într-o funcţie administrativă, de execuţie sau de conducere, în cadrul organizaţiei profesionale, rămasă definitivă, se înaintează de către secretarul Consiliului de disciplină organului competent să dispună revocarea.
Art. 64
Hotărârea Consiliului de disciplină prin care se soluţionează cererea având ca obiect constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii de către notarul public a condiţiei de bună reputaţie are în cuprinsul său următoarele elemente:
a)partea introductivă, care va cuprinde antetul Consiliului de disciplină, numărul dosarului, numărul şi data hotărârii, numele, prenumele şi calitatea membrilor completului cu drept de vot, cu indicarea Camerei din care fac parte, numele şi prenumele secretarului;
b)considerentele, în care se vor arăta datele petentului, numele, prenumele, sediul şi Camera notarului public, menţiunea îndeplinirii procedurii, descrierea faptelor care pun în discuţie buna reputaţie a notarului, susţinerile pe scurt ale părţilor, expunerea situaţiei de fapt reţinute pe baza probelor administrate, motivele de fapt şi de drept ale soluţiei pronunţate;
c)dispozitivul, în care se vor menţiona soluţia dată cererii, menţiunile referitoare la pronunţarea în camera de consiliu, propunerea de încetare a calităţii de notar public în temeiul legii în cazul admiterii cererii, calea de atac şi semnăturile membrilor completului de judecată.
Art. 65
(1)Hotărârea pronunţată de Consiliul de disciplină în această procedură, însoţită de actele care au stat la baza acesteia, se comunică entităţii care a formulat sesizarea şi notarului public, în termen de 5 zile de la pronunţare.
(2)Hotărârea Consiliului de disciplină pronunţată în această procedură, rămasă definitivă, se va publica în una dintre revistele de specialitate ale Uniunii fără a se dezvălui date care să poată duce la identificarea notarului public a cărui bună reputaţie a fost verificată.
Art. 66
Toate hotărârile Consiliului de disciplină se comunică din oficiu părţilor, în copie conformă cu originalul.
Art. 67
Erorile materiale strecurate în cuprinsul hotărârilor pot fi îndreptate prin încheiere, din oficiu sau la sesizarea oricăreia dintre părţi, numai cu votul şi semnătura tuturor membrilor completului.
TITLUL VIII: Căile de atac
Art. 68
(1)Împotriva hotărârilor Consiliului de disciplină pronunţate în toate procedurile date de lege în competenţa sa, părţile pot face contestaţie la Consiliul Uniunii în termen de 15 zile de la comunicare.
(2)Cererea scrisă prin care se exercită această cale de atac se depune la Consiliul de disciplină.
(3)Împotriva hotărârii Consiliului de disciplină prin care se soluţionează cererea având ca obiect constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii de către notarul public a condiţiei de bună reputaţie pot face contestaţie notarul public şi entitatea care a dispus efectuarea inspecţiei.
Art. 69
Titularul acţiunii disciplinare are obligaţia să depună la dosarul cauzei câte un exemplar al hotărârilor pronunţate în căile de atac în vederea arhivării şi a certificării faptului că hotărârea Consiliului de disciplină a rămas definitivă.
TITLUL IX: Dispoziţii finale
Art. 70
Dispoziţiile prezentului regulament se aplică cauzelor aflate în competenţa Consiliului de disciplină înregistrate după intrarea în vigoare a acestuia. Cauzele aflate pe rolul Consiliului de disciplină nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentului regulament vor fi soluţionate după normele în vigoare la data primirii acţiunii disciplinare.
Art. 71
După intrarea în vigoarea prezentului regulament, Consiliul de disciplină va utiliza sigiliul propriu ale cărui formă şi mod de utilizare au fost hotărâte în condiţiile vechiului regulament, până la data la care plenul Consiliului va hotărî adoptarea unui alt sigiliu şi unor alte reguli pentru utilizarea lui.
Art. 72
Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile din Codul de procedură civilă în măsura în care normele sale nu derogă de la acestea.
Art. 73
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament.
-****-
ANEXA nr. 1:
Domnule Preşedinte al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România,
......................................, în calitate de ministru al justiţiei, reprezentat de numitul ............................ în baza ............/......................, în calitate de preşedinte al Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, reprezentat de ................................................................... în baza ........../Colegiul director al Camerei Notarilor Publici cu sediul în .................................., reprezentat de ................... în baza ................., în temeiul art. 75 alin. (1) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, formulăm prezenta
ACŢIUNE DISCIPLINARĂ
împotriva notarului public .............................., cu sediul biroului în ............................, prin care solicităm aplicarea sancţiunii disciplinare .................... prevăzute de art. 77 alin. (1) lit. .......... din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, pentru săvârşirea următoarei fapte la data de ....................: (descrierea faptei)
Apreciem că prin fapta săvârşită notarul public a încălcat următoarele prevederi legale: ........................ fiind întrunite elementele constitutive ale abaterii disciplinare prevăzute de art. 74 lit. ............. din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare.
Am luat cunoştinţă de săvârşirea acestei fapte la data de ........................ ca urmare a ..................... conform .................... (vor fi indicate modalitatea prin care s-a luat cunoştinţă despre săvârşirea faptei şi proba care atestă data indicată, pentru respectarea art. 75 alin. (5), respectiv art. 75 alin. (13) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare).
Cercetarea prealabilă a faptei pentru care solicităm aplicarea sancţiunii disciplinare a fost efectuată la data de ............, aşa cum rezultă din următoarele înscrisuri anexate prezentei acţiuni:
- actul de control (dispus de entitatea care formulează acţiunea ca urmare a sesizării sau din oficiu) şi referatul cu propunerile echipei de control, după caz;
- nota explicativă a notarului public;
- înscrisurile doveditoare ale efectuării cercetării prealabile (cum ar fi: dovada citării notarului public cercetat, dovada prezentării învinuirii, procesul-verbal în care au fost consemnate susţinerile notarului public şi s-a hotărât intentarea acţiunii disciplinare, înscrisurile prezentate de persoana care a sesizat petentului săvârşirea faptelor şi înscrisurile prezentate de notarul public în apărarea sa, înscrisurile din care rezultă verificarea apărărilor formulate de notarul public) etc.
În cazul în care notarul public cercetat disciplinar nu s-a prezentat în vederea efectuării cercetării prealabile, se va menţiona această împrejurare în cuprinsul acţiunii şi se va anexa convocarea scrisă cuprinzând obiectul, data, ora şi locul unde trebuia să aibă loc cercetarea prealabilă însoţită de dovada comunicării către notarul public, cu menţiunea că neprezentarea nu împiedică finalizarea cercetării.
Prezenta acţiune a fost redactată în două exemplare, din care un exemplar împreună cu copii ale înscrisurilor mai sus menţionate urmează să fie comunicate notarului public cercetat disciplinar.
Semnătura
.................
NOTĂ:
Conform art. 75 alin. (13) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de 6 luni de la data luării la cunoştinţă a săvârşirii abaterii, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârşirii acesteia.
ANEXA nr. 2:
Domnule Preşedinte al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România,
Ministerul Justiţiei, cu sediul în ..........................., reprezentat de ........................... în baza .................../Uniunea Naţională al Notarilor Publici din România, cu sediul în .........................., reprezentată de ....................... în baza .........................., în temeiul art. 76 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,
formulăm prezenta cerere prin care solicităm să constataţi dacă notarul public ...................... numit prin Ordinul nr. ................ cu sediul biroului în ........................, îndeplineşte sau nu îndeplineşte condiţia de bună reputaţie prevăzută de art. 22 lit. e) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, ca urmare a săvârşirii următoarelor fapte: ...................... (descrierea faptelor).
Menţionăm că sesizarea despre săvârşirea acestor fapte a fost făcută din oficiu/de: ministrul justiţiei/preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România/Colegiul director ai Camerei Notarilor Publici .... conform înscrisului din data de ....
Verificarea faptelor sesizate s-a făcut conform raportului de inspecţie întocmit la data de ... de numiţii ... (funcţia sau calitatea în cadrul entităţii petente), şi comunicat notarului public la data de .............. .
Anexăm raportul de inspecţie şi obiecţiunile formulate de notarul public (după caz).
Prezenta cerere a fost redactată în două exemplare, din care un exemplar împreună cu copii ale înscrisurilor mai sus menţionate urmează să fie comunicate notarului public.
Semnătura
.................
ANEXA nr. 3:
Consiliul de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România
Registrul de corespondenţă (Consiliul de disciplină)
- model -

Numărul de înregistrare

Data înregistrării

Numărul şi data documentului emitentului

Numărul filelor documentului

Numărul anexelor

Emitentul

Conţinutul documentului (în rezumat)

Modul rezolvării

Data expedierii

Destinatarul

Numărul de înregistrare al documentului la care se conexează şi indicativul dosarului potrivit nomenclatorului

Observaţii (semnătura responsabilului etc.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

            
NOTE:
1.În acest registru se înscriu, de îndată, toate documentele, ce sunt primite şi/sau expediate de către consiliul de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumit în continuare Consiliul de disciplină.
2.Corespondenţa purtată pentru rezolvarea unei lucrări cu diferite persoane sau instituţii se înscrie în spaţiul alocat înregistrării iniţiale.
3.În rubrica "Număr de înregistrare" se înscrie numărul lucrării primite sau expediate. În cazul în care trebuie formulat răspuns la o lucrare primită, acesta va avea acelaşi număr şi se va înscrie în acelaşi rând.
4.Rubrica 3 va cuprinde numărul şi data documentului primit.
5.Rubrica 6 va cuprinde numele sau denumirea celui care a emis documentul. Pentru documentele expediate de Consiliul de disciplină, care nu au corespondent o lucrare primită, se va face menţiunea "D.O."(din oficiu).
6.În rubrica 7 se va înscrie pe scurt conţinutul lucrării primite sau expediate.
7.În rubrica 8 se va scrie pe scurt despre modul în care s-a rezolvat lucrarea. Pentru o lucrare primită, despre răspunsul ce s-a formulat, pentru o lucrare expediată din oficiu, despre răspunsul primit, sau despre toată corespondenţa purtată pentru rezolvarea unei lucrări. Se va mai menţionaşi modul expedierii sau primirii lucrării (poştă, curier, e-mail etc.). În această rubrică se mai înscrie în întregime şi rezoluţia conducătorului instituţiei consemnată pe lucrare.
8.Rubricile 9 şi 10 se completează în momentul expedierii răspunsului sau lucrării din oficiu.
9.În rubrica 11 se înscriu numărul şi data lucrării cu sau la care se conexează cea în cauză şi indicativul dosarului unde urmează să se arhiveze lucrarea.
10.În rubrica "Observaţii" seva consemna semnătura responsabilului lucrării, dacă lucrarea urmează a fi supusă dezbaterii organelor de conducere ale Consiliului de disciplină.
ANEXA nr. 4:
Consiliul de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România
Registrul de evidenţă a cauzelor disciplinare
- model -

Numărul de înregistrare

Data înregistrării

Numărul şi data actului de sesizare

Părţile

Obiectul cauzei

Evidenţa termenelor

Numărul hotărârii şi soluţia

Căile de atac

Mişcarea dosarului

Observaţii

Petentul

Notarul public cercetat disciplinar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

          
1.În acest registru se înscriu acţiunile (cauzele) disciplinare judecate de către Consiliul de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.
2.Înregistrarea acţiunilor (cauzelor) disciplinare se efectuează cronologic, în ordinea primirii lor.
3.Rubrica 3 cuprinde numărul şi data actului de sesizare la emitent.
4.În rubrica 5 se consemnează scurt, clar şi concis obiectul cauzei.
5.În rubrica 6 se vor evidenţia termenele de judecată fixate pentru acţiunea (cauza) disciplinară (Se vor înscrie anul, luna, ziua, ora.).
6.În rubrica 8 se consemnează numele părţii care formulează calea de atac şi data declarării acesteia.
7.În rubrica 9 se consemnează data la care acţiunea (cauza) se înaintează către Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România în vederea soluţionării căii de atac.
8.În rubrica 10 se menţionează informaţii relevante care nu pot fi înscrise în celelalte rubrici.
ANEXA nr. 5:
Consiliul de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România
Opisul Registrului de evidenţă a cauzelor
- model -

Numărul de înregistrare al dosarului

Data înregistrării

Numele şi prenumele părţilor

Obiectul cauzei

Observaţii

1

2

3

4

5

     
1.Acest opis cuprinde evidenţa cauzelor (acţiunilor) disciplinare judecate de către Consiliul de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.
2.Evidenţierea cauzelor se efectuează alfabetic, după numele notarului public.
3.În rubrica 1 se înscrie numărul de înregistrare al dosarului din registrul de evidenţă a acţiunilor (cauzelor) disciplinare.
4.În rubrica 2 se va consemna data de înregistrare a dosarului din registrul de evidenţă a acţiunilor (cauzelor) disciplinare.
5.În rubrica 4 se consemnează scurt, clar şi concis obiectul cauzei.
6.În rubrica 5 se menţionează informaţii relevante care nu pot fi înscrise în celelalte rubrici.
ANEXA nr. 6:
Consiliul de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România
Registrul de evidenţă a hotărârilor
- model -

Numărul de înregistrare (hotărâre)

Numărul de înregistrare al dosarului

DATA

PĂRŢILE

Conţinutul

Data comunicării hotărârii

Observaţii

Anul

Luna

Ziua

Petentul

Notarul public cercetat disciplinar

1

2

3

4

5

6

7

       
1.În acest registru se înscriu hotărârile Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.
2.Înregistrarea hotărârilor se efectuează cronologic, în ordinea emiterii lor.
3.În rubrica 2 se va consemna numărul de înregistrare al dosarului din registrul de evidenţă a acţiunilor (cauzelor) disciplinare.
4.Rubrica 3 va cuprinde data înregistrării hotărârii (anul, luna, ziua).
5.În rubrica 5 se consemnează scurt, clar şi concis conţinutul hotărârii.
6.În rubrica 6 se va menţiona data la care hotărârea se comunică părţilor.
7.În rubrica 7 se menţionează informaţii relevante care nu pot fi înscrise în celelalte rubrici.
ANEXA nr. 7:
Consiliul de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România
Registrul de evidenţă a dispoziţiilor preşedintelui Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România
- model -

Numărul de înregistrare

Data

Conţinutul

Responsabilii cu ducerea la îndeplinire a prevederilor dispoziţiei

Modificări

Observaţii

Anul

Luna

Ziua

1

2

3

4

5

6

7

       
1.În acest registru se înscriu dispoziţiile preşedintelui Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.
2.Înregistrarea dispoziţiilor se efectuează cronologic, în ordinea emiterii lor.
3.Rubricile 2 şi 3 vor cuprinde data înregistrării dispoziţiei (anul, luna, ziua).
4.În rubrica 4 se consemnează scurt, clar şi concis conţinutul dispoziţiei.
5.În rubrica 5 se vor evidenţia, după caz, numele persoanelor desemnate a duce la îndeplinire prevederile dispoziţiei.
6.În rubrica 6 se vor evidenţia, după caz, numărul şi data actului emis ulterior, prin care se modifică/abrogă dispoziţia.
7.În rubrica 7 se menţionează informaţii relevante care nu pot fi înscrise în celelalte rubrici.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 530 din data de 22 august 2013