În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013,
ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare acestuia.
Art. 3
Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 229 din data de 22 aprilie 2013