REGULAMENT din 13 ianuarie 2014 privind asistenţa religioasă în Armata României
CAPITOLUL I: Principii generale
Art. 1
(1)Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a structurilor de asistenţă religioasă, participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, precum şi normele privind aprecierea de serviciu, recrutarea, selecţionarea, încadrarea, evidenţa, promovarea, recompensele şi sancţiunile preoţilor militari în Ministerul Apărării Naţionale.
(2)Clerul militar este o categorie socioprofesională constituită din preoţii militari care îşi desfăşoară activitatea în structurile Ministerului Apărării Naţionale în scopul satisfacerii cerinţelor spiritual-religioase ale personalului.
(3)Statutul şi ierarhia preoţilor militari din Ministerul Apărării Naţionale sunt stabilite de lege.
(4)Preoţii militari sunt asimilaţi corpului ofiţerilor şi încadrează funcţii în condiţiile legii, conform statelor de organizare.
(5)Exercitarea asistenţei religioase în garnizoane şi unităţi militare completează gama activităţilor de educare a personalului.
Art. 2
(1)Preoţii militari se subordonează militar-administrativ şefilor structurilor militare în care sunt încadraţi şi spiritual-canonic ierarhiei bisericeşti sau cultului legal constituit care i-a recomandat.
(2)Preoţii militari se subordonează, pe linie de asistenţă religioasă, în limitele impuse de regulamentele militare, inspectorului general şi şef al Secţiei asistenţă religioasă.
(3)Preoţii militari contribuie, prin mijloace specifice, fără a face prozelitism, la cultivarea virtuţilor ostăşeşti, formarea răspunderii civice şi a sentimentelor patriotice în rândul militarilor.
(4)Preoţii militari respectă întocmai reglementările militare în vigoare, principiile doctrinare şi morale ale cultului, precum şi reglementările, canoanele şi legiuirile bisericeşti potrivit propriilor statute.
(5)Preoţii militari de la toate eşaloanele aplică în teritoriu atât reglementările specifice ale Ministerului Apărării Naţionale, cât şi cele elaborate de Secţia asistenţă religioasă.
CAPITOLUL II: Organizarea asistenţei religioase în Armata României
Art. 3
(1)În Ministerul Apărării Naţionale funcţionează Secţia asistenţă religioasă, ca structură specializată, în subordinea nemijlocită a şefului Statului Major General, cu responsabilităţi şi competenţe în domeniul asistenţei religioase în Armata României.
(2)La nivelul statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi al comandamentelor de sprijin pot funcţiona entităţi organizaţionale de asistenţă religioasă, cu avizul Secţiei asistenţă religioasă, potrivit statelor de organizare; dimensionarea acestora se realizează în funcţie de necesităţi, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
(3)La nivelul structurilor de tip divizie/similare, al instituţiilor militare de învăţământ, al unităţilor sanitare cu paturi, al marilor unităţi şi unităţilor militare este încadrat câte un preot militar, în conformitate cu prevederile cuprinse în statele de organizare.
(4)Preotul militar care este încadrat la o mare unitate, respectiv unitate militară, al cărei comandant este şi comandant al garnizoanei, este preotul militar al garnizoanei.
Art. 4
Clerul militar face parte din serviciul culte şi deţine una din specialităţile militare corespunzătoare, potrivit nomenclatorului armelor, serviciilor şi specialităţilor militare.
Art. 5
Preotul militar beneficiază de ajutorul unui cântăreţ, selecţionat pe bază de voluntariat din rândul soldaţilor/gradaţilor profesionişti, încadrat la aceeaşi unitate militară.
Art. 6
Evidenţa clerului militar se realizează nominal, statistic şi în sistem informatic, în mod similar cadrelor militare. Modelul fişei matricole pentru preoţii militari este prevăzut în anexa nr. 1. Coperta memoriului original este de culoare neagră.
Art. 7
(1)Toate lăcaşurile de cult, respectiv paraclise, capele şi biserici destinate asigurării asistenţei religioase în spaţiul militar se asigură prin construcţii/părţi din acestea edificate pe terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
(2)Beneficiarul unui lăcaş de cult din cadrul unei unităţi militare este Ministerul Apărării Naţionale, prin unitatea militară în care se execută investiţia imobiliară sau schimbarea de destinaţie.
(3)Procesul de realizare a unui obiectiv de investiţie imobiliară cu destinaţia lăcaş de cult se desfăşoară conform prevederilor legale în vigoare privind realizarea obiectivelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale.
(4)În cazul în care, în urma restructurării şi/sau desfiinţării unităţii militare care are în evidenţă lăcaşul de cult şi în cazul în care în garnizoană nu mai există o altă unitate militară care să preia în administrare lăcaşul, acesta poate trece în administrarea unei alte instituţii, conform prevederilor legale, pentru folosinţa unităţii de cult în a cărei jurisdicţie canonică se află, potrivit scopului pentru care a fost construit.
(5)Lăcaşurile de cult sunt gestionate şi utilizate de către unităţile militare în perimetrul cărora sunt construite.
(6)Lăcaşurile de cult sunt utilizate şi de către personalul militar şi civil din afara unităţilor militare în care sunt construite acestea.
(7)Comandanţii unităţilor militare prevăzute la alin. (5) asigură condiţiile necesare şi aprobă proceduri interne în vederea interzicerii accesului în zone neautorizate, precum şi pentru protejarea informaţiilor clasificate.
Art. 8
Şeful Secţiei asistenţă religioasă este inspectorul general al clerului militar, asimilat gradului de general de brigadă, are rang onorific de vicar administrativ şi este numit în funcţie în condiţiile legii.
CAPITOLUL III: Funcţionarea structurilor de asistenţă religioasă
Art. 9
- Secţia asistenţă religioasă are următoarele atribuţii:
a)coordonează asigurarea asistenţei religioase personalului din Armata României, organizează şi execută activităţile de îndrumare şi control pe această linie;
b)obţine de la conducătorii cultelor legal recunoscute aprobările/avizele necesare numirii, mutării sau eliberării din funcţie a clerului militar, indiferent de eşalon sau de cult;
c)elaborează şi promovează proiecte de acte normative specifice, rapoarte şi alte documente privind conducerea şi desfăşurarea activităţii de asistenţă religioasă;
d)concepe şi realizează programe, metodologii şi documente privind activitatea de asistenţă religioasă;
e)propune şi pregăteşte în timp de pace măsurile necesare continuării procesului de educaţie moral-religioasă în vreme de război, elaborează metode de conservare şi/sau ocrotire a patrimoniului naţional şi spiritual al Armatei României, ce aparţine serviciului de asistenţă religioasă;
f)colaborează cu Secretariatul de Stat pentru Culte, cu Biserica Ortodoxă Română şi cu celelalte biserici sau culte legal recunoscute, în vederea asigurării asistenţei religioase pentru toţi militarii în activitate şi familiile acestora, indiferent de confesiune;
g)dezvoltă relaţii de colaborare cu structurile similare din armatele altor state, pentru sporirea prestigiului Armatei României pe plan extern şi pentru perfecţionarea asistenţei religioase pe plan intern;
h)colaborează cu structurile de relaţii publice din Ministerul Apărării Naţionale în vederea mediatizării activităţilor moral-religioase din Armata României, asigurând o legătură permanentă cu societatea civilă, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate;
i)asigură asistenţa religioasă personalului militar şi civil, precum şi familiilor acestora din structurile centrale, din cele care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale şi din cele care funcţionează în sediul Ministerului Apărării Naţionale, cu excepţia celui din structurile care au prevăzut şi încadrat preot militar;
j)elaborează tematicile şi programele de pregătire a preoţilor militari;
k)propune modelul documentelor prin care preoţii militari se identifică în ţară, străinătate şi teatrele de operaţii; documentul prin care se dovedeşte identitatea şi calitatea de preot militar este legitimaţia preotului militar, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;
l)preoţii militari încadraţi în Secţia asistenţă religioasă execută şi atribuţiile preotului militar prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. c)-o).
Art. 10
Preoţii militari încadraţi în entităţile organizaţionale din cadrul statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentelor de sprijin sunt subordonaţi nemijlocit comandanţilor acestor unităţi militare şi au următoarele atribuţii:
a)coordonează asistenţa religioasă din structurile statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentelor de sprijin, execută activităţi de îndrumare şi control pe această linie, cu avizul Secţiei asistenţă religioasă;
b)implementează în structurile statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentelor de sprijin, regulamentele, normele, dispoziţiile şi instrucţiunile elaborate de Secţia asistenţă religioasă;
c)înaintează semestrial la Secţia asistenţă religioasă un raport de activitate propriu şi o sinteză a activităţilor desfăşurate de preoţii militari din cadrul statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentelor de sprijin;
d)asigură asistenţa religioasă personalului militar în activitate şi civil din statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentele de sprijin, precum şi familiilor acestora;
e)organizează, cu avizul Secţiei asistenţă religioasă, convocările anuale ale preoţilor militari din structurile subordonate statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentelor de sprijin;
f)execută atribuţiile preotului militar prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. c)-o).
Art. 11
(1)Preotul militar care funcţionează la nivel divizie/similar, instituţie militară de învăţământ, mare unitate şi unitate militară are următoarele atribuţii:
a)înaintează un raport de activitate Secţiei asistenţă religioasă, semestrial, ierarhic, prin entităţile organizaţionale de la statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentele de sprijin;
b)asigură asistenţa religioasă cadrelor militare, personalului civil, precum şi familiilor acestora, conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar;
c)oficiază Sfânta Liturghie, celelalte slujbe şi servicii religioase, administrează Sfintele Taine, asigurând mărturisirea şi împărtăşirea personalului militar şi civil, desfăşoară activităţi de pastoraţie individuală şi de grup în unităţi militare, în timp de pace sau la campanie;
d)transmite militarilor învăţătura de credinţă a Bisericii strămoşeşti/cultului legal recunoscut, cultivă în sufletele acestora valorile spirituale străbune, precum omenia, dragostea şi respectul faţă de memoria şi jertfele înaintaşilor, moralitatea sănătoasă, demnitatea şi onoarea militară, responsabilitatea, iubirea aproapelui, iubirea de neam şi de ţară, grija pentru ducerea la îndeplinire a misiunilor încredinţate, modestia, supunerea, precum şi alte virtuţi;
e)desfăşoară activităţi de educaţie moral-religioasă, etică şi civică a personalului armatei prin conferinţe, prelegeri, predici, cateheze, articole şi alte modalităţi misionar-pastorale;
f)colaborează cu ceilalţi factori educaţionali din unităţi militare, comandamente şi garnizoane pentru organizarea serviciilor religioase cu ocazia unor evenimente importante din istoria şi spiritualitatea poporului român - Ziua Naţională a României, sărbători religioase, aniversări, comemorări şi evocări, Ziua Armatei României, Ziua Eroilor, Ziua rezervistului militar, zilele categoriilor de forţe ale armatei, armelor, unităţilor militare, depunerea jurământului militar şi alte manifestări comemorative;
g)acordă asistenţă religioasă personalului militar şi civil care suferă de afecţiuni, aflat în spital sau la domiciliu, la cererea acestuia ori a familiei;
h)expune punctul de vedere creştin, când consideră necesar sau când este solicitat, în cazul sancţionării disciplinare a militarilor, ţinând cont atât de iubirea aproapelui, cât şi de grija pentru păstrarea ordinii, disciplinei, onoarei şi demnităţii militare;
i)propune comandantului unităţii militare, în funcţie de activităţile specifice desfăşurate la nivelul unităţii militare, în zilele de sărbători religioase, acordarea de învoiri sau permisii militarilor ce aparţin cultelor legal recunoscute;
j)conlucrează cu toţi factorii pentru prevenirea şi combaterea, prin mijloace pastorale specifice, atât a manifestărilor antisociale, cât şi a celor îndreptate împotriva ordinii constituţionale ori a capacităţii de luptă;
k)se preocupă de starea psiho-morală şi disciplinară a militarilor, conlucrând cu factorii responsabili din unităţile militare;
l)acordă o atenţie deosebită problemelor de educaţie privind familia;
m)participă, cu aprobarea comandanţilor, la programele de pregătire pastorală, organizate de Biserică, fără a afecta activitatea de asistenţă religioasă din structurile militare unde îşi desfăşoară activitatea;
n)întocmeşte şi supune aprobării comandantului/şefului unităţii militare programe de lucru pe perioade de timp determinate - lunar, trimestrial, semestrial - şi urmăreşte îndeplinirea acestora;
o)preotul militar poate acorda interviuri şi declaraţii de presă sau poate participa la emisiuni radio şi TV, în conformitate cu instrucţiunile privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale, cu aprobarea prealabilă a ierarhului locului şi înştiinţarea, ierarhic, a Secţiei asistenţă religioasă despre activitate.
(2)În sensul prezentului regulament, prin sintagma cadre militare se înţelege:
a)cadre militare în activitate;
b)cadre militare în rezervă şi retragere care anterior au avut calitatea de cadru militar în activitate.
(3)Acordarea asistenţei religioase pentru cadrele militare în rezervă şi retragere se face fără alocarea de fonduri financiare din bugetul Ministerului Apărării Naţionale.
CAPITOLUL IV: Participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român
Art. 12
(1)Preoţii militari însoţesc structurile militare ce participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român cu acordul scris/binecuvântarea conducătorilor bisericilor/cultelor legal constituite care i-au recomandat.
(2)Secţia asistenţă religioasă organizează şi desfăşoară testările pe linie de specialitate şi pregătirea pentru preoţii militari care vor participa la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, în colaborare cu entitatea organizaţională de asistenţă religioasă de la nivelul statului major al categoriei de forţe ale armatei sau al comandamentului de sprijin care gestionează misiunea.
(3)Examinarea medicală a preoţilor militari se efectuează în perioada în care sunt planificate structurile militare pe care le însoţesc.
(4)Secţia asistenţă religioasă avizează propunerile şi efectuează demersurile necesare obţinerii binecuvântării/ aprobării Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române/şefului bisericii sau cultului de care aparţin, pentru preoţii militari care au fost selectaţi în urma testărilor şi examenelor prevăzute la alin. (2) şi (3) pentru participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.
Art. 13
(1)Pe durata participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, preoţii militari în cauză sunt asimilaţi corpului ofiţerilor cu gradul corespunzător funcţiei prevăzute în statul de organizare al structurii militare pe care o însoţesc.
(2)Preoţii militari participanţi la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român asigură asistenţa religioasă şi consiliază comandantul/şeful structurii militare pe care o însoţesc, pe linie de asistenţă religioasă.
Art. 14
La încheierea misiunii şi operaţiilor în afara teritoriului statului român, preoţii militari întocmesc un raport de activitate, avizat de comandantul/şeful structurii militare pe care au însoţit-o, pe care-l înaintează, ierarhic, Secţiei asistenţă religioasă.
CAPITOLUL V: Aprecierea de serviciu a preoţilor militari
Art. 15
(1)Evaluarea profesională a preoţilor militari se efectuează cu respectarea principiilor şi regulilor privind aprecierea, desfăşurarea activităţii specifice, precum şi contestarea şi revizuirea, prevăzute de actele normative specifice în vigoare care reglementează aprecierea de serviciu a cadrelor militare; responsabilităţile privind evaluarea profesională a preoţilor militari se stabilesc prin prezentul regulament.
(2)Aprecierea de serviciu a preoţilor militari se realizează conform fişei de apreciere a activităţii preotului militar anuală/specială, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.
(3)Evaluatorul iniţial este comandantul/şeful structurii militare în care este încadrat preotul militar.
(4)Evaluatorul decident este inspectorul general şi şef al Secţiei asistenţă religioasă.
(5)Fişa de apreciere a activităţii preotului militar anuală/specială este trimisă, ierarhic, la Secţia asistenţă religioasă prin statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentele de sprijin.
(6)Evaluarea preoţilor militari din Secţia asistenţă religioasă se face de către inspectorul general şi şef al Secţiei asistenţă religioasă, ca evaluator unic.
(7)Calificativul obţinut de preotul militar la activitatea specifică se comunică de către Secţia asistenţă religioasă ierarhului în a cărui eparhie îşi desfăşoară activitatea preotul militar, prin Sectorul social-filantropic al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române.
Art. 16
(1)Secţiunea E1 "Organizarea şi desfăşurarea asistenţei religioase" din anexa nr. 3 se completează de către evaluatorul iniţial avându-se în vedere următorii indicatori analitici:
a)cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei, regulamentelor şi normativelor ce reglementează activitatea de asistenţă religioasă în Armata României;
b)îndeplinirea atribuţiilor funcţionale care îi revin preotului militar conform fişei postului acestuia; întocmirea planului anual cu principalele activităţi şi, eventual, împărţirea lui pe trimestre, luni, săptămâni;
c)participarea preotului militar la activităţile din mari unităţi sau unităţi militare cu implicarea în desfăşurarea activităţilor organizate sau la care este invitat să participe.
(2)Secţiunea E2 "Activitatea liturgică şi pastorală" din anexa nr. 3 se completează de către evaluatorul iniţial avându-se în vedere următorii indicatori analitici:
a)programul liturgic şi oficierea celorlalte slujbe religioase - duminica şi sărbătorile din timpul săptămânii - în măsura în care programul liturgic este în concordanţă cu planul anual cu principalele activităţi şi/sau cu planul instrucţiei;
b)activităţile pastoral-misionare individuale şi de grup care presupun desfăşurarea unor activităţi cu militarii care îndeplinesc diferite misiuni, cu militarii care săvârşesc abateri disciplinare, cu cadrele militare tinere sau cu cele care au probleme deosebite, precum şi cu membrii familiilor acestora sau cu militarii ce aparţin altor confesiuni religioase;
c)prelegerile/conferinţele susţinute cu diferite ocazii în măsura în care au fost susţinute prelegeri/conferinţe cu caracter religios moral în cadrul adunărilor de comandament, cu ocazia participării la diferite evenimente cu specific religios şi/sau militar.
(3)Secţiunea E3 "Asigurarea logistică specifică" din anexa nr. 3 se completează de către evaluatorul iniţial avându-se în vedere următorii indicatori analitici:
a)spaţiul liturgic - capelă amenajată/paraclis/biserică construită - şi modul amenajării acestuia, care presupun preocuparea şi grija pentru construirea/administrarea unui spaţiu liturgic propriu în incinta unităţii militare;
b)asigurarea obiectelor şi materialelor de cult necesare oficierii slujbelor aparţinând cultului divin public.
Art. 17
(1)În stabilirea calificativului final, evaluatorul decident ia în considerare rapoartele de activitate înaintate.
(2)Raportul de activitate al preotului militar, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, se înaintează semestrial, până la data de 15 ale primei luni a semestrului următor, iar preoţii de la statele majore ale categoriilor de forţe şi comandamentele de sprijin ale armatei înaintează Secţiei asistenţă religioasă, centralizat, rapoartele de activitate până la data de 20 a aceleiaşi luni.
(3)Raportul de activitate se completează în două exemplare, exemplarul al doilea fiind păstrat la preotul militar care l-a întocmit, şi se marchează cu litera "X" numai căsuţele ce corespund activităţii desfăşurate.
(4)Raportul de activitate nu trebuie să depăşească trei pagini şi se redactează folosind fontul "Times New Roman", mărimea 14, iar detalierea activităţilor de la sfârşitul fiecărui capitol se face succint şi la obiect.
CAPITOLUL VI: Recrutarea, selecţia, încadrarea şi promovarea preoţilor militari
Art. 18
(1)Recrutarea preoţilor militari se face de către Ministerul Apărării Naţionale prin Secţia asistenţă religioasă şi Direcţia personal şi mobilizare din Statul Major General în condiţiile legii.
(2)Vârsta minimă a candidaţilor este de 25 de ani, iar vârsta maximă este de 30 de ani.
Art. 19
(1)Selecţia personalului hirotonit sau ordinat aparţinător cultelor legal recunoscute, recrutat în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) se realizează prin concurs sau examen, potrivit legislaţiei în vigoare.
(2)Pentru preoţii ortodocşi, examenul se desfăşoară la Patriarhia Română, cu o comisie alcătuită din reprezentanţi ai Secţiei asistenţă religioasă şi ai Direcţiei personal şi mobilizare din Statul Major General şi profesori de la Facultatea de Teologie nominalizaţi de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, preşedintele comisiei fiind ierarhul din Sfântul Sinod care gestionează asistenţa religioasă în mediul militar, tematica după care se va desfăşura concursul fiind cea aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
(3)Pentru candidaţii aparţinând altor biserici sau culte, examenul se desfăşoară la sediul bisericii sau cultului respectiv, din comisie făcând parte şi reprezentanţi ai bisericii sau cultului de care aparţin candidaţii. Reprezentanţii bisericii sau cultului stabilesc tematica de specialitate.
(4)Încadrarea personalului declarat admis în urma concursului se face în baza contractului individual de muncă încheiat între comandantul/şeful unităţii/instituţiei militare şi acesta.
Art. 20
(1)Promovarea în funcţii se face pe bază de concurs sau examen şi cu acordul autorităţilor cultului care i-a recomandat şi/sau în a căror jurisdicţie canonică se află.
(2)Candidaţii la concursul/examenul pentru ocuparea unor funcţii superioare, dacă acestea sunt prevăzute în statele de organizare ale comandamentelor de divizie/similare, ale statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi ale comandamentelor de sprijin, inclusiv a celor din Secţia asistenţă religioasă, trebuie să fie absolvenţi de studii postuniversitare de specialitate, organizate de Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" la propunerea Secţiei asistenţă religioasă sau de alte instituţii de învăţământ superior.
(3)Criteriile de studii se consemnează în fişele posturilor de la eşaloanele respective.
CAPITOLUL VII: Recompense şi sancţiuni
Art. 21
(1)Preoţilor militari li se pot acorda decoraţii, medalii, titluri de onoare, ordine militare, ranguri şi distincţii bisericeşti, recompense morale şi materiale potrivit reglementărilor militare şi bisericeşti şi în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 195/2000.
(2)Pentru abateri de la disciplină, neîndeplinirea atribuţiilor funcţionale sau încălcarea regulilor de convieţuire socială, preoţii militari pot fi sancţionaţi disciplinar, conform prezentului regulament şi/sau regulamentelor ecleziastice, potrivit canoanelor şi legiuirilor bisericeşti, de către comandanţii/şefii unităţilor militare în care sunt încadraţi, inspectorul general şi şef al Secţiei asistenţă religioasă sau autoritatea eclesiastică în a cărei jurisdicţie se află, după caz.
(3)Orice abatere disciplinară a preoţilor militari este adusă la cunoştinţa inspectorului general şi şef al Secţiei asistenţă religioasă de către comandanţii/şefii unităţilor militare în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. În cazul în care abaterea are conotaţii penale şi face obiectul unor sancţiuni canonice, ea este adusă şi la cunoştinţa autorităţii ecleziastice în a cărei sferă de competenţă canonică se găseşte cel în cauză, prin Sectorul social-filantropic al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române.
Art. 22
(1)Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate de către comandanţii/şefii unităţilor militare în care sunt încadraţi preoţii militari şi inspectorul general şi şef al Secţiei asistenţă religioasă sunt:
a)avertisment;
b)mustrare scrisă;
c)reducerea soldei funcţiei de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d)desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
(2)Aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se face după executarea unei cercetări prealabile efectuate de către o comisie stabilită de către comandantul/şeful unităţii militare din care fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Secţiei asistenţă religioasă şi reprezentantul autorităţii eclesiastice locale în a cărei jurisdicţie canonică este preotul militar cercetat; comisia se alcătuieşte din 5 membri.
(3)Aplicarea sancţiunilor disciplinare preoţilor militari se face cu respectarea prevederilor art. 251 alin. (2)-(4) şi ale art. 252 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în părţile care corespund.
Art. 23
(1)Pentru cercetarea şi aplicarea sancţiunilor de către autoritatea eclesiastică competentă, inspectorul general şi şef al Secţiei asistenţă religioasă întocmeşte şi transmite un referat.
(2)Referatul cuprinde prezentarea detaliată a cazului şi se transmite prin Sectorul social-filantropic al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române sau conducătorilor cultelor legal constituite şi reprezentate în Ministerul Apărării Naţionale, după caz.
CAPITOLUL VIII: Dispoziţii finale
Art. 24
(1)Candidaţii declaraţi admişi pot urma, după încadrare, cursuri specifice domeniului militar în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".
(2)Durata cursurilor şi programa acestora se stabileşte de către Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" împreună cu Secţia asistenţă religioasă şi sunt avizate de către Direcţia management resurse umane.
(3)Pregătirea de specialitate a preoţilor militari se face şi prin cursuri organizate în sistemul clerical civil de către cultul de care aparţin sau în alte instituţii de învăţământ superior.
(4)Cursurile efectuate în străinătate pe linia cultului respectiv pot fi asimilate celor organizate în sistemul militar de învăţământ, dacă au durate şi programe asemănătoare şi sunt recunoscute/omologate de către statul român şi cu respectarea prevederilor/procedurilor interne ale Ministerului Apărării Naţionale.
Art. 25
Preoţii militari participă la convocările de specialitate organizate de Secţia asistenţă religioasă şi de entitatea organizaţională de asistenţă religioasă de la statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentele de sprijin.
Art. 26
(1)Drepturile băneşti, de hrană şi celelalte drepturi prevăzute de lege pentru preoţii militari sunt cele corespunzătoare cadrelor militare din structurile unde sunt încadraţi, potrivit legislaţiei în vigoare.
(2)Preoţii militari poartă la serviciile religioase vestimentaţia cultului de care aparţin, iar în celelalte ocazii, uniforma clericală adecvată şi beneficiază de drepturile de echipament prevăzute de Regulamentul privind descrierea uniformei militare clericale, a însemnelor distinctive şi de ierarhizare, specifice clerului militar din Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2004.
(3)Uniformele militare clericale sunt asigurate conform normelor de echipare a cadrelor militare şi confecţionate în atelierele Ministerului Apărării Naţionale sau prin atelierele civile de haine preoţeşti, potrivit legislaţiei în vigoare.
(4)Normele de înzestrare în timp de pace şi la campanie, cu tehnică şi materiale specifice, se elaborează de Secţia asistenţă religioasă împreună cu Direcţia logistică din Statul Major General şi se aprobă de către ministrul apărării naţionale.
Art. 27
Preoţii militari beneficiază de încadrare în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, în funcţie de situaţia concretă a fiecăruia, în aceleaşi condiţii ca şi cadrele militare.
Art. 28
- Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.
ANEXA nr. 1: FIŞA MATRICOLĂ
- Model -
             
(cod numeric personal)
................................ (numele, prenumele tatălui şi prenumele preotului militar)
................................ (schimbări de nume)

1. Grade militare asimilate

Grade militare asimilate

Data acordării

(înaintării)

Numărul şi data decretului sau ordinului

Observaţii

    
    
    
    
    

2. Arma, serviciul şi specialitatea militară

Denumirea

Numărul specialităţii militare

Numărul şi data ordinului

Armei sau serviciului

Specialităţii militare

    
    

3. Starea civilă

a) Născut(ă) la .......... în .........., naţionalitatea (etnia) .........., de religie .........., fiul (fiica) lui .........., de profesie .........., ocupaţia .........., naţionalitatea (etnia) .........., de religie .........., şi al(a) .........., de profesie .........., ocupaţia .........., naţionalitatea (etnia) .........., de religie ..........

b) Căsătorit(ă) la .......... cu .........., născut(ă) la .......... în .........., de profesie .........., ocupaţia .........., naţionalitatea (etnia) .........., de religie .........., absolvent(ă) al(a) .........., fiul (fiica) lui .........., de profesie .........., ocupaţia .........., naţionalitatea (etnia) .........., de religie .........., şi al(a) .........., de profesie .........., ocupaţia .........., naţionalitatea (etnia) .........., de religie ..........

c) Copii:

prenumele .......... născut(ă) la .......... ocupaţia ..........

prenumele .......... născut(ă) la .......... ocupaţia ..........

prenumele .......... născut(ă) la .......... ocupaţia ..........

prenumele .......... născut(ă) la .......... ocupaţia ..........

prenumele .......... născut(ă) la .......... ocupaţia ..........

prenumele .......... născut(ă) la .......... ocupaţia ..........

d) Divorţat(ă): din vina cui s-a pronunţat .........., nr. şi data sentinţei .......... ; de către cine a fost pronunţată: ..........

e) Divorţat(ă): din vina cui s-a pronunţat .........., nr. şi data sentinţei .......... ; de către cine a fost pronunţată: ..........

f) Recăsătorit(ă) cu .........., născut(ă) la .......... în .........., de profesie .........., ocupaţia .........., naţionalitatea

(etnia) .........., de religie .........., absolvent(ă) al(a) .........., fiul (fiica) lui .........., de profesie .........., ocupaţia .........., naţionalitatea (etnia) .........., de religie .........., şi al(a) .........., de profesie .........., ocupaţia .........., naţionalitatea (etnia) .........., de religie ..........

g) Recăsătorit(ă) .......... cu .........., născut(ă) la .......... în .........., de profesie .........., ocupaţia .........., naţionalitatea (etnia) .........., de religie .........., absolvent(ă) al(a) .........., fiul (fiica) lui .........., de profesie .........., ocupaţia .........., naţionalitatea (etnia) .........., de religie .........., şi al(a) .........., de profesie .........., ocupaţia .........., naţionalitatea (etnia) .........., de religie ..........

h) Decese (militar, soţie, copii):

4. Studii

a) Civile: profesionale, liceale, postliceale, superioare şi postuniversitare (se vor menţiona: denumirea instituţiei de învăţământ absolvite, durata studiilor şi anul absolvirii).

b) Militare: se vor menţiona: denumirea instituţiei militare de învăţământ (cursului, colegiului), durata studiilor şi anul absolvirii, media la absolvire.

Date clericale
 

Data

Ierarhul care a hirotonit

Hirotonia întru diacon

  

Hirotonia întru preot

  

Distincţia bisericească

Data acordării

Ierarhul care a acordat-o

   
   
   
   
   

Rangul bisericesc

Data acordării

Ierarhul care l-a acordat

   
   
   

5. Limbi străine, sporturi practicate, descrierea fizică

a) Limbi străine şi nivelul de cunoaştere

b) Sporturi practicate; hobby

c) Descrierea fizică: înălţimea .........., culoarea ochilor .........., culoarea părului .........., dacă poartă mustaţă/barbă .........., semne particulare ..........

6. Ocupaţiile avute în viaţa civilă

(după terminarea gimnaziului, şcolii profesionale, liceului sau instituţiei de învăţământ superior)

Intervalul (luna şi anul)

Funcţii îndeplinite

Denumirea agentului economic sau a instituţiei şi localitatea

Numărul şi data documentului care atestă vechimea în muncă

de la

până la

     
     
     
     
     
     
     

7. Dacă are rude până la gradul II inclusiv, stabilite în străinătate*

(unde şi când au plecat)

8. Dacă a fost condamnat*

[numărul sentinţei, data, instanţa care a pronunţat-o, pedeapsa aplicată şi infracţiunea săvârşită.

Dacă s-a pronunţat o hotărâre de amnistiere, graţiere sau de anulare a pedepsei (numărul şi data hotărârii).

Dacă a fost reabilitat.]

* Titularul şi soţia (soţul)

9. Alte date

a) Averea personală, data dobândirii

b) Activităţi salarizate practicate în afara serviciului

Intervalul (luna şi anul)

Activitatea

Locul de muncă

de la

până la

    
    
    
    

c) Date referitoare la: specialitatea de clasă (menţionându-se calificarea sau clasa pe care o are). Permis de conducere auto şi categoria.

Data completării ....................

.....................

(gradul, numele, prenumele şi semnătura titularului fişei)

.......................

(gradul, numele, prenumele şi semnătura persoanei din structura de resurse umane care a efectuat înscrisurile)

10. Funcţii îndeplinite ca militar şi ca preot militar

(militar în termen, militar cu termen redus, soldat şi gradat profesionist - se vor scoate în evidenţă inclusiv perioadele de pregătire în cadrul modulelor).

Data numirii în funcţie (ziua, luna, anul)

Funcţia*

Unitatea şi eşalonul superior acesteia

Numărul şi data ordinului de numire în funcţie şi cine l-a emis

Depus jurământul militar la ................ (ziua, luna, anul, ordinul de zi pe unitate nr. ..........)

    
    

* După înscrierea funcţiei în care a fost numit se vor menţiona în paranteză următoarele: gradul funcţiei, numărul specialităţii militare, coeficientul de ierarhizare

    

11. Detaşări

Perioada

Unde se detaşează

Scopul

Numărul şi data ordinului de detaşare şi cine l-a emis

de la

până la

     
     
     
     

12. Misiuni de menţinere a păcii sau în scopuri umanitare

(denumirea misiunii, ţara, funcţia şi perioada)

13. Decoraţii, distincţii militare şi titluri

Denumirea decoraţiei sau a titlului

Numărul şi data decretului

    
    
    
    
    

14. Gradaţii

Data acordării (ziua, luna, anul)

Numărul gradaţiei acordate

Numărul şi data ordinului de zi şi unitatea emitentă

Observaţii

    
    
    
    
    

15. Schimbări intervenite după întocmirea fişei matricole care nu are spaţii rezervate în cuprinsul acesteia sau pentru care s-au completat spaţiile

Data raportării

Schimbări intervenite

Data producerii schimbărilor

Gradul, numele, prenumele şi semnătura titularului fişei matricole

    
    

16. Starea de sănătate

a) Grupa sanguină

b) Internări în spitale, concedii medicale, concedii pentru creşterea şi îngrijirea copilului, scutiri medicale

Perioada internării în spital, a concediului medical sau a scutirii medicale

Menţiuni privind: internarea, locul şi diagnosticul; concediul sau scutirea medicală acordată; diagnosticul, nr. şi data O.Z.U.*

  
  

c) Clasări medicale şi ridicarea acestora (felul clasării, diagnosticul care a hotărât clasarea sau ridicarea acesteia;denumirea, numărul şi data documentului).

* Ordin de zi pe unitate.

17. Recompense

Nr. şi data O.Z.U.

Felul recompensei

De către cine a fost recompensat

   

18. Sancţiuni disciplinare

Pentru ce a fost sancţionat

Data săvârşirii abaterii

Sancţiunea aplicată şi data când a fost executată

De către cine a fost sancţionat

Când şi de către cine a fost ridicată sancţiunea

     

19. Confruntarea datelor din fişă cu titularul

Data

Semnătura titularului

Gradul, numele şi prenumele persoanei din compartimentul resurse umane în prezenţa căreia s-a efectuat confruntarea

Semnătura persoanei din compartimentul resurse umane în prezenţa căreia s-a efectuat confruntarea

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
ANEXA nr. 2: LEGITIMAŢIA PREOTULUI MILITAR
- Model -

Coperta:

În interior

ANEXA nr. 3: FIŞĂ DE APRECIERE A ACTIVITĂŢII PREOTULUI MILITAR
- Model -
ANEXA nr. 4: RAPORT DE ACTIVITATE al preotului militar
- Model -
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
U.M. ............
Nr. ....... din .............
Aprob,
Comandantul U.M.,
......................
RAPORT DE ACTIVITATE al preotului militar
Nume ................. prenume ................
Sem. ....... anul ..................
I.Activitatea liturgică
1) Sfânta Liturghie:
duminica |_| sărbători în cursul săptămânii |_| alte ocazii |_|
2) Sfintele Taine:
duminica |_| în cursul săptămânii |_|
3) Ierurgii: |_|
Tipul a) ..............; b) ..............; Periodicitatea ..............;

Activităţi cultice care ţin de specificul unităţii militare:

II.Activitatea misionar-pastorală
1) Consiliere spirituală personală |_|
2) Prelegeri pe teme religios-morale:
săptămânal |_| lunar |_| ocazional |_|
3) Cateheze susţinute:
săptămânal |_| lunar |_| ocazional |_|
4) Vizite pastorale la personalul aflat în situaţii deosebite: spitale |_| infirmerie |_|
5) Participare la pregătirea militarilor care vor efectua serviciul de pază şi intervenţie |_|
6) Activitate pastorală cu membrii familiilor personalului |_|
7) Activităţi cu militarii care aparţin altor confesiuni religioase |_|

Activităţi pastorale date de specificul unităţii militare:

Tematica prelegerilor susţinute:

III.Alte tipuri de activităţi
1) Participarea la ceremoniale religios-militare |_|
2) Participarea la aplicaţii şi exerciţii |_|
3) Participarea la misiuni internaţionale |_|
4) Participarea la pregătirea militarilor care vor efectua diverse misiuni |_|

Alte activităţi date de specificul unităţii militare:

IV.Asigurarea bazei materiale specifice
1) Spaţiul liturgic existent
capelă |_| biserică |_|
2) Dotarea spaţiului liturgic
insuficientă |_| suficientă |_| bună |_| foarte bună |_|

Detalierea situaţiei logistice

V.Relaţia cu autoritatea ecleziastică locală
insuficientă |_| suficientă |_| bună |_| foarte bună |_|
Preot militar .......................
Semnătura .................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 43 din data de 20 ianuarie 2014