HOTĂRÂRE nr. 3 din 5 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor privind participarea auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2016
În temeiul prevederilor:
- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;
- art. 7 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte:
Art. 1
Se aprobă Normele privind participarea auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2016, prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2
Departamentele din cadrul aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România vor îndeplini prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

ANEXĂ: NORME privind participarea auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2016
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentele norme reglementează participarea auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România ("CAFR" sau "Camera"), organizată în anul 2016 ("Conferinţa ordinară").
Art. 2
(1)Conferinţa Camerei este organul superior de conducere al CAFR, formată din toţi membrii cu drept de vot ai acesteia.
(2)Conferinţa ordinară se convoacă de către Consiliul Camerei cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înainte de data întrunirii în cel puţin două cotidiene de circulaţie naţională şi pe site-ul CAFR.
(3)Locul, data întrunirii, ora de începere şi ordinea de zi a Conferinţei ordinare se stabilesc prin hotărârea Consiliului Camerei.
Art. 3
La Conferinţa ordinară exercitarea dreptului de vot se realizează conform regulii 1 (un) auditor financiar deţine 1 (un) singur vot.
CAPITOLUL II: Membrii Camerei cu drept de vot participanţi la Conferinţa ordinară
Art. 4
Membrii Camerei cu drept de vot la Conferinţa ordinară sunt auditorii financiari care şi-au îndeplinit toate obligaţiile către CAFR la data de 31 decembrie 2015, după cum urmează:
a)au achitat cotizaţia fixă la termenele stabilite de CAFR pentru anul 2015, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2015;
b)au achitat la termenele prevăzute pentru anul 2015 cotizaţia variabilă conform raportului de activitate pentru anul 2014, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2015;
c)au depus raportul anual de activitate pentru anul 2014/declaraţia privind lipsa activităţii pentru anul 2014, după caz, până la cel târziu 31 decembrie 2015;
d)au participat la cursurile de pregătire profesională continuă organizate de CAFR aferente Programului de pregătire profesională continuă 2015.
Art. 5
(1)CAFR va întocmi Lista cu auditorii financiari menţionaţi la art. 4 ("Lista") şi o va publica pe site-ul propriu până la data de 8 februarie 2016.
(2)Membrii Camerei nemulţumiţi de componenţa Listei pot formula împotriva acesteia contestaţie în scris, transmisă prin e-mail, la adresa conferinta@cafr.ro, până la data de 12 februarie 2016.
(3)Contestaţiile vor fi soluţionate până la data de 15 februarie 2016.
Art. 6
(1)Contestaţiile formulate conform art. 5 alin. (2) vor fi soluţionate de o comisie formată din trei membri, astfel:
a)un membru al Consiliului Camerei desemnat în acest scop de către Consiliu;
b)un membru din cadrul Departamentului de servicii pentru membri desemnat de preşedintele Camerei;
c)directorul executiv al Camerei.
(2)CAFR va menţiona rezultatul contestaţiilor în cadrul Listei.
Art. 7
Lista necontestată în termenul prevăzut la art. 5 alin. (2) sau rezultatul contestaţiilor menţionate la art. 6 alin. (2) va forma obiectul unei liste definitive ("Lista definitivă") care:
a)va fi supusă aprobării Consiliului Camerei prin aceeaşi hotărâre menţionată la art. 2 alin. (3);
b)se va publica pe site-ul Camerei, până la data de 22 februarie 2016;
c)va constitui documentul în baza căruia CAFR va trimite invitaţiile privind participarea la Conferinţa ordinară către auditorii financiari menţionaţi la art. 4.
Art. 8
Poate participa la Conferinţa ordinară auditorul financiar care îndeplineşte condiţiile menţionate la art. 4 şi este înscris în Lista definitivă.
Art. 9
CAFR va transmite până la data de 25 februarie 2016 invitaţiile privind participarea la Conferinţa ordinară către auditorii financiari menţionaţi în Lista definitivă prin e-mailul aflat în Registrul public al auditorilor financiari.
Art. 10
(1)Auditorii financiari invitaţi conform art. 9 şi care doresc să participe la Conferinţa ordinară au obligaţia să confirme participarea prin fax la numărul 021.410.03.48 sau prin poştă electronică la adresa conferinta@cafr.ro, până la data de 14 martie 2016.
(2)Pentru motive întemeiate intervenite ulterior momentului confirmării participării şi care vor împiedica auditorii financiari să participe la Conferinţa ordinară, aceştia trebuie să înştiinţeze CAFR, în privinţa neparticipării, prin aceleaşi mijloace menţionate la alin. (1) până la data de 18 martie 2016.
Art. 11
(1)Constituie abatere disciplinară fapta auditorului financiar care absentează de la Conferinţa ordinară, deşi a confirmat prezenţa în condiţiile art. 10 alin. (1), şi nu a înştiinţat CAFR în termenul menţionat la art. 10 alin. (2) despre existenţa unor motive întemeiate cu privire la neparticipare.
(2)În cazul constatării abaterii disciplinare, auditorul financiar va putea fi obligat la plata cheltuielilor efectuate de CAFR pentru asigurarea prezenţei sale la Conferinţa ordinară.
CAPITOLUL III: Dispoziţii finale
Art. 12
Hotărârile Conferinţei ordinare sunt obligatorii pentru toţi membrii Camerei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 96 din data de 9 februarie 2016