HOTĂRÂRE nr. 74 din 5 februarie 2014 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 28 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
*
Prezenta hotărâre transpune Directiva 2013/9/UE a Comisiei din 11 martie 2013 de modificare a anexei III la Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 68 din 12 martie 2013.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Radu Podgorean,

secretar de stat

ANEXĂ: CERINŢE ESENŢIALE
(- Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 877/2010)
CAPITOLUL 1: 1. Cerinţe generale
SECŢIUNEA 1: 1.1. Siguranţă
(1)1.1.1. Proiectarea, construcţia sau asamblarea, întreţinerea şi supravegherea componentelor critice pentru siguranţă şi, în special, a elementelor implicate în circulaţia trenurilor trebuie să garanteze siguranţa la un nivel care să corespundă obiectivelor fixate pentru reţea, inclusiv pentru situaţii-limită speciale.
(2)1.1.2. Parametrii implicaţi în contactul roată/şină trebuie să respecte cerinţele de stabilitate necesare pentru garantarea deplasării sigure la viteza maximă autorizată. Parametrii echipamentului de frânare trebuie să garanteze posibilitatea de oprire într-o anumită distanţă de frânare la viteza maximă autorizată.
(3)1.1.3. Componentele folosite trebuie să reziste la solicitările normale sau excepţionale specificate pe timpul duratei lor de serviciu. Consecinţele în materie de siguranţă ale unor defecţiuni accidentale trebuie limitate prin mijloace adecvate.
(4)1.1.4. Proiectarea instalaţiilor fixe şi a materialului rulant, precum şi alegerea materialelor utilizate trebuie să urmărească limitarea producerii, a propagării şi a efectelor focului şi fumului în caz de incendiu.
(5)1.1.5. Orice dispozitive destinate a fi manevrate de utilizatori trebuie proiectate astfel încât să nu fie afectate funcţionarea sigură a dispozitivelor sau sănătatea şi siguranţa utilizatorilor, în cazul unei utilizări previzibile care nu respectă instrucţiunile afişate.
SECŢIUNEA 2: 1.2. Fiabilitate şi disponibilitate
Monitorizarea şi întreţinerea componentelor fixe sau mobile care sunt implicate în deplasările trenurilor trebuie să fie organizate, efectuate şi cuantificate astfel încât să menţină funcţionarea lor în condiţiile proiectate.
SECŢIUNEA 3: 1.3. Sănătate
(1)1.3.1. Materialele susceptibile să pună în pericol sănătatea persoanelor care au acces la ele, datorită modului de utilizare, nu trebuie utilizate în trenuri şi infrastructuri feroviare.
(2)1.3.2. Aceste materiale trebuie selectate, instalate şi utilizate astfel încât să limiteze emisiile de fumuri sau gaze nocive şi periculoase, în special în caz de incendiu.
SECŢIUNEA 4: 1.4. Protecţia mediului
(1)1.4.1. Impactul asupra mediului al constituirii şi funcţionării sistemului feroviar transeuropean convenţional trebuie să fie evaluat şi luat în considerare în etapa de proiectare a sistemului, în conformitate cu dispoziţiile Uniunii Europene în vigoare.
(2)1.4.2. Materialele folosite în trenuri şi infrastructuri trebuie să împiedice emisiile de fumuri sau gaze nocive şi periculoase pentru mediu, în special în caz de incendiu.
(3)1.4.3. Materialul rulant şi sistemele de alimentare cu energie trebuie proiectate şi produse astfel încât să fie compatibile din punct de vedere electromagnetic cu instalaţiile, echipamentele şi reţelele publice sau private cu care ar putea să interfereze.
(4)1.4.4. Funcţionarea sistemului feroviar trebuie să respecte reglementările existente privind poluarea sonoră.
(5)1.4.5. Funcţionarea sistemului feroviar nu trebuie să provoace un nivel inadmisibil de vibraţii ale solului pentru activităţile şi zonele apropiate infrastructurii, într-un stadiu normal de întreţinere.
SECŢIUNEA 5: 1.5. Compatibilitate tehnică
Caracteristicile tehnice ale infrastructurii şi ale instalaţiilor fixe trebuie să fie compatibile între ele şi cu cele ale trenurilor ce urmează a se folosi în sistemul feroviar.
În cazul în care conformitatea cu aceste caracteristici se dovedeşte dificilă pe anumite secţiuni ale reţelei, se pot aplica soluţii temporare, care să asigure compatibilitatea în viitor.
SECŢIUNEA 6: 1.6. Accesibilitate
(1)1.6.1. Subsistemele "infrastructură" şi "material rulant" trebuie să fie accesibile persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă, pentru a garanta accesul acestora în condiţii de egalitate cu celelalte persoane, prin prevenirea sau eliminarea barierelor şi prin alte măsuri corespunzătoare. Aceasta include proiectarea, construcţia, reînnoirea, modernizarea, întreţinerea şi exploatarea elementelor relevante ale subsistemelor la care publicul are acces.
(2)1.6.2. Subsistemele "operaţiuni" şi "aplicaţii telematice pentru călători" trebuie să asigure funcţionalitatea necesară pentru a facilita accesul persoanelor cu handicap şi al persoanelor cu mobilitate redusă în condiţii de egalitate cu celelalte persoane, prin prevenirea sau eliminarea barierelor şi prin alte măsuri corespunzătoare.
CAPITOLUL 2: 2. Cerinţe specifice fiecărui subsistem
SECŢIUNEA 1: 2.1. Infrastructură
SUBSECŢIUNEA 1: 2.1.1. Siguranţă
Trebuie adoptate măsuri adecvate pentru a preveni accesul la instalaţii sau pătrunderile neautorizate.
Trebuie adoptate măsuri de limitare a pericolelor la care sunt expuse persoanele, în special la trecerea trenurilor prin staţii.
Infrastructura la care publicul are acces trebuie proiectată şi realizată astfel încât să limiteze orice pericole pentru siguranţa persoanelor (stabilitate, incendiu, acces, evacuare, peroane etc.).
Este necesar să se adopte dispoziţii corespunzătoare care să ţină seama de condiţiile speciale de siguranţă în tunelurile şi pe viaductele foarte lungi.
SUBSECŢIUNEA 2: 2.1.2. Accesibilitate
(1)2.1.2.1. Subsistemele "infrastructură" la care publicul are acces trebuie să fie accesibile persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă în conformitate cu pct. 1.6.
SECŢIUNEA 2: 2.2. Energie
SUBSECŢIUNEA 1: 2.2.1. Siguranţă
Funcţionarea sistemelor de alimentare cu energie trebuie să nu afecteze siguranţa trenurilor şi a persoanelor (utilizatori, personal de exploatare, locuitori din zona limitrofă căii ferate şi terţe părţi).
SUBSECŢIUNEA 2: 2.2.2. Protecţia mediului
Funcţionarea sistemelor de alimentare cu energie electrică sau termică nu trebuie să perturbe mediul dincolo de limitele specificate.
SUBSECŢIUNEA 3: 2.2.3. Compatibilitatea tehnică
Sistemele utilizate pentru alimentarea cu electricitate/energie termică trebuie:
- să permită trenurilor atingerea nivelurilor de performanţă specificate;
- în cazul sistemelor de alimentare cu energie electrică, să fie compatibile cu dispozitivele de captare din dotarea trenurilor.
SECŢIUNEA 3: 2.3. Control-comandă şi semnalizare
SUBSECŢIUNEA 1: 2.3.1. Siguranţă
Instalaţiile şi procedurile de control-comandă şi semnalizare trebuie să permită trenurilor să se deplaseze la un nivel de siguranţă care să corespundă obiectivelor fixate pentru reţea. Sistemele de control-comandă şi semnalizare trebuie să permită în continuare circulaţia, în condiţii de siguranţă, a trenurilor cărora li s-a permis să circule în condiţii necorespunzătoare.
SUBSECŢIUNEA 2: 2.3.2. Compatibilitatea tehnică
Întreaga infrastructură nouă şi întregul material rulant nou, produse sau dezvoltate după adoptarea sistemelor compatibile de control-comandă şi semnalizare, trebuie să fie adaptate pentru utilizarea acestor sisteme.
Echipamentul de control-comandă şi semnalizare instalat în cabinele mecanicilor de locomotivă trebuie să permită funcţionarea normală, în condiţiile specificate, pe tot parcursul sistemului feroviar.
SECŢIUNEA 4: 2.4. Materialul rulant
SUBSECŢIUNEA 1: 2.4.1. Siguranţă
Structura materialului rulant şi a legăturilor dintre vehicule trebuie să fie proiectată astfel încât să protejeze compartimentele călătorilor şi ale mecanicilor de locomotivă în caz de coliziune sau de deraiere.
Echipamentele electrice trebuie să nu afecteze siguranţa şi funcţionarea instalaţiilor de control-comandă şi semnalizare.
Tehnicile de frânare şi tensiunile exercitate trebuie să fie compatibile cu concepţia liniilor, a lucrărilor de artă şi a sistemelor de semnalizare.
Trebuie adoptate măsuri pentru prevenirea accesului la componentele aflate sub tensiune, pentru a nu periclita siguranţa persoanelor.
În caz de pericol, dispozitivele trebuie să permită călătorilor să informeze mecanicul de locomotivă şi personalului însoţitor să îl contacteze.
Uşile de acces trebuie să fie dotate cu un sistem de deschidere şi închidere care să garanteze siguranţa călătorilor.
Trebuie prevăzute şi semnalizate ieşiri de siguranţă.
Este necesar să se adopte dispoziţii corespunzătoare care să ţină seama de condiţiile speciale de siguranţă în tunelurile foarte lungi.
Un sistem de iluminare în caz de urgenţă, de intensitate şi durată suficientă, este obligatoriu la bordul trenurilor.
Trenurile trebuie să fie dotate cu un sistem de sonorizare care să permită personalului de bord să se adreseze călătorilor.
SUBSECŢIUNEA 2: 2.4.2. Fiabilitate şi disponibilitate
Proiectarea echipamentelor esenţiale, a echipamentelor de rulare, tracţiune şi frânare şi a sistemului de control-comandă trebuie să permită, într-o situaţie deteriorată specifică, continuarea călătoriei fără consecinţe nefavorabile pentru echipamentele care rămân în funcţiune.
SUBSECŢIUNEA 3: 2.4.3. Compatibilitatea tehnică
Echipamentul electric trebuie să fie compatibil cu funcţionarea instalaţiilor de control-comandă şi semnalizare.
În cazul tracţiunii electrice, caracteristicile dispozitivelor de captare a curentului trebuie să permită trenurilor să se deplaseze în condiţiile sistemelor de alimentare cu energie ale sistemului feroviar. Caracteristicile materialului rulant trebuie să permită deplasarea acestuia pe orice linie pe care este prevăzută funcţionarea sa, ţinându-se seama de condiţiile climatice relevante.
SUBSECŢIUNEA 4: 2.4.4. Controale
Trenurile trebuie dotate cu un dispozitiv de înregistrare. Datele captate de acest dispozitiv şi prelucrarea informaţiilor trebuie armonizate.
SUBSECŢIUNEA 5: 2.4.5. Accesibilitate
(1)2.4.5.1. Subsistemele "material rulant" la care publicul are acces trebuie să fie accesibile persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă în conformitate cu pct. 1.6.
SECŢIUNEA 5: 2.5. Întreţinere
SUBSECŢIUNEA 1: 2.5.1. Sănătate şi securitate
Instalaţiile tehnice şi procedurile folosite în centrele de întreţinere trebuie să asigure funcţionarea în condiţii de siguranţă a subsistemului şi să nu constituie un pericol pentru sănătate şi siguranţă.
SUBSECŢIUNEA 2: 2.5.2. Protecţia mediului
Instalaţiile tehnice şi procedurile utilizate în centrele de întreţinere nu trebuie să depăşească nivelurile de noxe admisibile pentru mediul înconjurător.
SUBSECŢIUNEA 3: 2.5.3. Compatibilitatea tehnică
Instalaţiile de întreţinere pentru materialul rulant trebuie să permită realizarea operaţiunilor de siguranţă, sănătate şi confort pentru toate vehiculele pentru care au fost proiectate.
SECŢIUNEA 6: 2.6. Operarea şi gestionarea traficului
SUBSECŢIUNEA 1: 2.6.1. Siguranţă
Alinierea normelor de funcţionare în reţea şi calificările mecanicilor de locomotivă, ale personalului de bord şi ale personalului din centrele de control trebuie să asigure operarea în condiţii de siguranţă, ţinându-se seama de diferenţa dintre cerinţele serviciilor transfrontaliere şi cele ale serviciilor interne.
Lucrările de întreţinere şi intervalele dintre acestea, formarea şi calificările personalului din centrele de întreţinere şi revizie, precum şi sistemul de asigurare a calităţii adoptat de operatorii respectivi în centrele de întreţinere şi revizie trebuie să asigure un nivel înalt de siguranţă.
SUBSECŢIUNEA 2: 2.6.2. Fiabilitate şi disponibilitate
Lucrările de întreţinere şi perioadele de efectuare a acestora, formarea şi calificările personalului din centrele de întreţinere şi revizie, precum şi sistemul de asigurare a calităţii adoptat de operatorii respectivi în centrele de întreţinere şi revizie trebuie să asigure un nivel înalt de fiabilitate şi disponibilitate a sistemului.
SUBSECŢIUNEA 3: 2.6.3. Compatibilitatea tehnică
Alinierea normelor de funcţionare în reţea şi calificările mecanicilor de locomotivă, ale personalului de bord şi ale impiegaţilor de mişcare trebuie să asigure eficienţa funcţionării în sistemul feroviar, ţinându-se seama de diferenţa dintre cerinţele serviciilor transfrontaliere şi cele ale serviciilor interne.
SUBSECŢIUNEA 4: 2.6.4. Accesibilitate
(1)2.6.4.1. Trebuie luate măsuri adecvate pentru a se garanta faptul că normele de exploatare prevăd funcţionalitatea necesară în vederea asigurării accesibilităţii pentru persoanele cu handicap şi persoanele cu mobilitate redusă.
SECŢIUNEA 7: 2.7. Aplicaţii telematice pentru serviciile de transport feroviar de călători şi marfă
SUBSECŢIUNEA 1: 2.7.1. Compatibilitatea tehnică
Cerinţele esenţiale pentru aplicaţiile telematice garantează o calitate minimă a serviciilor de transport feroviar de călători şi marfă, mai ales în ceea ce priveşte compatibilitatea tehnică.
Trebuie adoptate măsuri pentru a asigura:
- faptul că bazele de date, programele informatice şi protocoalele de comunicare a datelor sunt realizate într-un mod care să permită schimbul de date la nivel maxim între diferitele aplicaţii şi diferiţii operatori, excluzând datele comerciale confidenţiale;
- facilitarea accesului la informaţii pentru utilizatori.
SUBSECŢIUNEA 2: 2.7.2. Fiabilitate şi disponibilitate
Metodele de utilizare, gestionare, actualizare şi întreţinere a acestor baze de date, programe informatice şi protocoale de comunicare a datelor trebuie să garanteze eficienţa acestor sisteme şi calitatea serviciilor.
SUBSECŢIUNEA 3: 2.7.3. Sănătate
Interfeţele dintre aceste sisteme şi utilizatori trebuie să fie în concordanţă cu normele minime privind ergonomia şi protecţia sănătăţii.
SUBSECŢIUNEA 4: 2.7.4. Siguranţă
Pentru stocarea sau transmiterea informaţiilor privind siguranţa trebuie asigurate niveluri corespunzătoare de integritate şi fiabilitate.
SUBSECŢIUNEA 5: 2.7.5. Accesibilitate
(1)2.7.5.1. Trebuie luate măsuri adecvate pentru a se garanta faptul că subsistemele "aplicaţii telematice pentru călători" oferă funcţionalitatea necesară în vederea asigurării accesibilităţii pentru persoanele cu handicap şi persoanele cu mobilitate redusă.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 111 din data de 13 februarie 2014