ORDIN nr. 387 din 28 martie 2016 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind recepţia lucrărilor de montaj şi finisare a subansamblurilor nestructurale realizate în sisteme de plăci subţiri pentru montaj uscat", indicativ GE 059/2016
În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 3/2015 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 11 - Cerinţe funcţionale pentru construcţii şi fizica construcţiilor şi Procesul-verbal de avizare nr. 1/2016 al Comitetului tehnic de coordonare generală,
În temeiul prevederilor art. 4 pct. II lit. e) şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă reglementarea tehnică "Ghid privind recepţia lucrărilor de montaj şi finisare a subansamblurilor nestructurale realizate în sisteme de plăci subţiri pentru montaj uscat", indicativ GE 059/2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXA nr. 1: "GHID privind recepţia lucrărilor de montaj şi finisare a subansamblurilor nestructurale realizate în sisteme de plăci subţiri pentru montaj uscat", indicativ GE 059/2016
PARTEA 1:

CUPRINS

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Obiect

1.2. Domeniu de aplicare

1.3. Definiţii

1.4. Menţiuni speciale

2. RECEPŢIA LUCRĂRILOR

2.1. Lucrări ascunse

2.2. Evaluarea rezultatului final

2.2.1. Metoda de măsurare

2.2.1.1. Abaterea suprafeţei faţă de plan

2.2.1.2. Abaterea marginii suprafeţei faţă de linia dreaptă

2.2.1.3. Abaterea suprafeţei şi a marginii faţă de direcţia verticală

2.2.1.4. Abaterea suprafeţei şi a muchiilor faţă de direcţia orizontală

2.2.1.5. Abaterea intersecţiei suprafeţelor faţă de unghiul drept

2.3. Evaluarea calităţii suprafeţei finite

2.3.1. Nivelurile de calitate ale finisării suprafeţelor realizate cu plăci subţiri pentru montaj uscat

2.3.1.1. Nivel 1 de calitate al finisării suprafeţelor (Q1)

2.3.1.2. Nivel 2 de calitate al finisării suprafeţelor (Q2)

2.3.1.3. Nivel 3 de calitate al finisării suprafeţelor (Q3)

2.3.1.4. Nivel 4 de calitate al finisării suprafeţelor (Q4)

3. PARAMETRI DE BAZĂ SEMNIFICATIVI PENTRU RECEPŢIA LUCRĂRILOR SISTEMULUI DE PLĂCI SUBŢIRI PENTRU MONTAJ USCAT

3.1. Sistemul de pereţi despărţitori

3.1.1. Verificarea montării structurii-suport

3.1.2. Verificarea montării izolaţiei din vată minerală

3.1.3. Verificarea montării plăcilor subţiri pentru montaj uscat

3.1.4. Verificarea îmbinării

3.1.5. Verificarea finisării suprafeţei

3.2. Sistemul de tavane din plăci subţiri pentru montaj uscat

3.2.1. Verificarea montării structurii-suport

3.2.2. Verificarea montării izolaţiei din vată minerală

3.2.3. Verificarea montării plăcilor subţiri pentru montaj uscat

3.2.4. Verificarea îmbinării

3.2.5. Verificarea finisării suprafeţei

3.3. Placarea pereţilor cu plăci subţiri pentru montaj uscat pe structură de profile CD cu bridă de fixare directă

3.3.1. Verificarea montării structurii-suport

3.3.2. Verificarea montării izolaţiei din vată minerală

3.3.3. Verificarea montării plăcilor subţiri pentru montaj uscat

3.3.4. Verificarea îmbinării

3.3.5. Verificarea finisării suprafeţei

3.4. Placarea cu plăci subţiri pentru montaj uscat pe structură independentă

3.4.1. Verificarea montării structurii-suport

3.4.2. Verificarea montării izolaţiei din vată minerală

3.4.3. Verificarea montării plăcilor subţiri pentru montaj uscat

3.4.4. Verificarea îmbinării

3.4.5. Verificarea finisării suprafeţei

3.5. Placarea tavanului cu plăci subţiri pentru montaj uscat

3.5.1. Verificarea montării structurii-suport

3.5.2. Verificarea montării izolaţiei din vată minerală

3.5.3. Verificarea montării plăcilor subţiri pentru montaj uscat

3.5.4. Verificarea îmbinării

3.5.5. Verificarea finisării suprafeţei

3.6. Sisteme din plăci subţiri pentru montaj uscat specifice mansardelor

3.6.1. Verificarea montării structurii-suport

3.6.2. Verificarea montării izolaţiei din vată minerală

3.6.3. Verificarea montării plăcilor subţiri pentru montaj uscat

3.6.4. Verificarea îmbinării

3.6.5. Verificarea finisării suprafeţei

3.7. Placarea directă a pereţilor cu plăci subţiri pentru montaj uscat

3.7.1. Verificarea suprafeţei-suport

3.7.2. Verificarea plăcilor subţiri pentru montaj uscat

3.7.3. Verificarea îmbinării

3.7.4. Verificarea finisării suprafeţei

4. REFERINŢE TEHNICE

ANEXA A - INFORMATIVĂ - Informaţii de bază despre tehnologia execuţiei sistemelor de plăci subţiri pentru montaj uscat

ANEXA B - INFORMATIVĂ - Proces-verbal de lucrări ascunse

Listă figuri

Nr. crt.

Număr figură

Denumire figură

1.

Figura 1

Metoda de măsurare - abaterea suprafeţei faţă de plan

2.

Figura 2

Metoda de măsurare - abaterea marginii faţă de linia dreaptă

3.

Figura 3

Determinarea golurilor la măsurarea abaterii suprafeţei faţă de plan şi abaterea marginii faţă de linia dreaptă

4.

Figura 4

Metoda de măsurare - abaterea suprafeţei faţă de poziţia verticală

5.

Figura 5

Metoda de măsurare - abaterea faţă de poziţia orizontală

6.

Figura 6

Racord cu perete şi tavan

7.

Figura 7

Metoda de instalare a plăcii pentru tavanele din plăci pentru montaj uscat

8.

Figura 8

Cadrul de intersecţie pe două niveluri

9.

Figura 9

Decalarea stratului de placare

10.

Figura 10

Îmbinările din straturile ulterioare la placarea tavanelor şi mansardelor

11.

Figura A.1

Îmbinarea marginilor tăiate ale plăcilor cu material de chituire şi bandă de armare

12.

Figura A.2

Profile C pentru plafon (CD) cu diferite forme ale rebordului de suspendare şi cu o singură formă de nervură de rigidizare conform SR EN 14195:2006

13.

Figura A.3

Profile C pentru perete (CW) cu diferite forme de borduri şi cu diferite forme de nervuri de rigidizare conform SR EN 14195:2006

14.

Figura A.4

Profil U pentru perete (UW), profil U pentru perete plafon (UD) conform SR 13495-1:2006

15.

Figura A.5

Profil L pentru perete cu unghi exterior (LWa) conform SR EN 14353+A1:2010

16.

Figura A.6

Profil L pentru perete cu unghi interior (LW) conform SR EN 14353+A1:2010

17.

Figura A 7

U - Profil pentru rigidizare, conform SR EN 14195:2006

Listă tabele

Nr. crt.

Număr labei

Denumire tabel

1.

Tabel nr. 1

Lista deviaţiilor

2.

Tabel nr. A.1

Exemple de tipuri de cuie, conform SR EN 14566+A1:2010

3.

Tabel nr. A.2

Exemple de tipuri de cleme, conform SR EN 14566+A1:2010

PARTEA 2:
1.Prevederi generale
1.1.Obiect
(1)Prezentul ghid prevede criterii specifice de recepţie calitativă a lucrărilor de montaj şi finisare a sistemelor de plăci subţiri pe bază de ipsos sau ciment, pentru montaj uscat.
(2)Lucrările de finisare prevăzute la alin. (1) nu includ lucrările de zugrăvire, vopsire, placare şi aplicare tapet.
1.2.Domeniu de aplicare
(1)Prevederile prezentului ghid se adresează proiectanţilor, executanţilor, responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, diriginţilor de şantier şi, după caz, potrivit prevederilor legale, autorităţii responsabile cu executarea controlului de stat al calităţii în construcţii.
(2)Prezentul ghid se aplică în activitatea de verificare în vederea recepţiei lucrărilor de montaj şi finisare a sistemelor de plăci subţiri pe bază de ipsos sau ciment - panouri de fibrociment, panouri de gips-carton, panouri de ipsos armate cu fibre, ţesătură sau împâslitură - pentru montaj uscat, realizate cu produse care fac obiectul domeniului de aplicare al următoarelor standarde:
a)SR EN 520+A1:2010*) - Plăci de gips-carton. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări;
b)SR EN 15283-1+A1:2010*) - Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercare. Partea 1: Plăci de ipsos armate cu ţesătură sau împâslitură;
c)SR EN 15283-2+A1:2010*) - Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercare. Partea 2: Plăci de ipsos cu fibre;
d)SR EN 12467:2012*) - Plăci plane de fibrociment. Specificaţii de produs şi metode de încercare;
e)SR EN 14195:2005*) - Componentele structurii metalice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare;
f)SR EN 14195:2005*) şi SR EN 14195:2005/AC:2006 - Elemente metalice ale cadrului pentru sisteme de panouri de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare;
g)SR EN 13950:2014*) - Panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercări;
h)SR EN 13963:2005*) şi SR EN 13963:2005/AC:2006 - Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare;
i)SR EN 14496:2006*) - Adezivi pe bază de ipsos pentru panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercare;
j)SR EN 14209:2006*) - Cornişe din plăci de gips-carton preformate. Definiţii, condiţii şi metode de încercare;
k)SR EN 14353+A1:2010*) - Profiluri metalice şi profile caracteristice pentru utilizare la plăcile de gips-carton. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare;
l)SR 13495-1:2006 - Accesorii pentru utilizare cu plăci de gips-carton. Partea 1: Profile din tablă de oţel;
m)SR 13495-2:2006 - Accesorii pentru utilizare cu plăci de gips-carton. Partea 2: Şuruburi cu fixare rapidă;
n)SR 13495-3:2006 - Accesorii pentru utilizare cu plăci de gips-carton. Partea 3: Cleme;
o)SR 13495-4:2006 - Accesorii pentru utilizare cu plăci de gips-carton. Partea 4: Cuie;
p)SR EN 14566+A1:2010*) - Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare.
___
*)Se utilizează versiunea citată în Comunicarea Comisiei Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, în vigoare la data aplicării.
(3)Pentru lucrările executate cu alte sisteme de plăci subţiri pe bază de ipsos sau ciment decât cele prevăzute la alin. (2), proiectanţii vor stabili procedurile de recepţie a acestora astfel încât cerinţele fundamentale aplicabile construcţiei în cauză să fie îndeplinite.
1.3.Definiţii
În sensul prezentului ghid, următoarele sintagme semnifică:
a)plăci subţiri pentru montaj uscat - panouri de fibrociment, panouri de gips-carton, panouri de ipsos armate cu fibre, ţesătură sau împâslitură, care fac obiectul domeniului de aplicare al standardelor prevăzute la pct. 1.2, alin. (2) lit. a)-d);
b)sistem de plăci subţiri pentru montaj uscat - ansamblu de elemente compatibile între ele, introduse pe piaţă ca un tot unitar pe bază de declaraţie de performanţă, declaraţie de conformitate sau agrement tehnic în construcţii, după caz;
c)furnizor de sistem - operatorul economic care comercializează, sub numele sau sub marca sa, sistemul de plăci subţiri pentru montaj uscat şi este titularul documentelor de introducere pe piaţă a acelui sistem, şi anume declaraţie de performanţă, declaraţie de conformitate sau agrement tehnic în construcţii, după caz;
d)fabricant - operatorul economic care comercializează, sub numele sau sub marca sa, unul sau mai multe elemente ale sistemului de plăci subţiri pentru montaj uscat şi este titularul documentelor de introducere pe piaţă a acelor elemente, şi anume declaraţie de performanţă, declaraţie de conformitate sau agrement tehnic în construcţii, după caz.
1.4.Menţiuni speciale
Prezentul text conţine reproduceri din standarde române. Această reproducere a fost făcută cu acordul Asociaţiei de Standardizare din România-ASRO nr. LUC/16/226-1 -4 din 8.02.2016. Orice încălcare a dreptului de autor asupra standardelor SR EN 14566+A1:2010, SR EN 14353+A1:2010, SR 13495-1:2006, SR EN 14195:2005 constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
2.Recepţia lucrărilor
Informaţii de bază privind tehnologia execuţiei sistemelor de plăci subţiri pentru montaj uscat utilizând produsele menţionate la pct. 1.2 alin. (2), utile pentru evaluarea calităţii lucrărilor de montaj şi finisare a acestor sisteme, sunt prezentate în anexa A informativă a prezentului ghid.
2.1.Lucrări ascunse
(1)În anexa B informativă a prezentului ghid este prevăzut, cu titlu orientativ, un model de proces-verbal de lucrări ascunse pentru subansambluri nestructurale realizate în sisteme din plăci subţiri pentru montaj uscat.
(2)Recepţia lucrărilor se bazează pe verificarea corectitudinii instalării sistemului şi utilizării produselor pentru construcţii potrivit prevederilor din proiect, coroborate, după caz, cu prevederile din specificaţiile indicate de către furnizorul sistemului.
(3)Lucrările care necesită verificări în fazele premergătoare recepţiei lucrării sunt: montarea profilelor metalice, a vatei minerale, a plăcii subţiri pentru montaj uscat, a benzilor de armare şi a instalaţiilor în spaţiul închis între plăci. Se verifică următoarele:
a)montarea profilelor din oţel pentru placa pentru montaj uscat, inclusiv determinarea poziţiei structurii-suport în raport cu elementele structurale ale clădirii, precum şi coplaneitatea acestora;
b)calitatea şi grosimea foii de tablă a profilelor şi metoda de fixare a profilelor structurii-suport metalice faţă de elementele structurale ale clădirii;
c)punctele de fixare ale profilelor structurii-suport metalice, îmbinările şi utilizarea corectă a benzii de armare;
d)instalarea corectă a vatei minerale sau a vatei de sticlă şi conformitatea parametrilor declaraţi cu parametrii necesari pentru un sistem specific de plăci subţiri pentru montaj uscat (de exemplu, conductivitatea termică, densitate);
e)modul de execuţie a rosturilor de dilataţie şi umplerea cu vată a profilelor orizontale şi verticale;
f)montarea plăcii, inclusiv tipul de placă pentru montaj uscat folosit, tipul elementelor de fixare şi poziţia, distanţa în raport cu pardoseala şi tavanul;
g)pregătirea marginilor pentru chituire, inclusiv şanfrenarea marginilor tăiate fără acoperire cu hârtie;
h)tipurile de bandă de armare folosite şi dispunerea acesteia în rost;
i)tipul materialului de chituire folosit şi numărul de straturi aplicate.
2.2.Evaluarea rezultatului final
(1)Rezultatul final este evaluat după ce verificarea lucrărilor ascunse s-a finalizat.
(2)Evaluarea finală (recepţia) include verificarea conformităţii sistemului cu proiectul peretelui/tavanului/placării.
(3)Conformitatea este evaluată cu ajutorul ruletei, vinciului, riglelor sau dispozitivelor laser, prin verificarea poziţiei plăcii subţiri pentru montaj uscat şi a respectării toleranţelor dimensionale pentru planuri şi margini.
(4)Verificarea poziţiei pereţilor din plăci subţiri pentru montaj uscat se realizează prin verificarea proiecţiei plăcii faţă de podea.
(5)Verificarea poziţiei tavanelor din plăci subţiri pentru montaj uscat se realizează prin verificare în raport cu puncte fixe specifice pentru clădire.
2.2.1.Metoda de măsurare
2.2.1.1.Abaterea suprafeţei faţă de plan
(1)Scule necesare:
a)dreptar de 2 m din aluminiu;
b)riglă,
c)ruletă cu scară în milimetri.
(2)Metoda de măsurare constă în:
- aşezarea dreptarului pe perete, potrivit fig. 1, şi verificarea contactului cu peretele;
- verificarea golurilor dintre dreptar şi suprafaţa peretelui;
- măsurarea golului, în milimetri, între oricare două puncte de contact, potrivit fig. 3;
- verificarea numărului de goluri pe lungimea dreptarului. Fiecare punct se măsoară în patru direcţii:
a)vertical - A1;
b)orizontal - A3;
c)la 45° la dreapta - A2;
d)la 45° la stânga - A4.
(3)Rezultatele măsurătorii se compară cu cerinţele specificate în tabelul 1 prevăzut la secţiunea 2.2.1.5.
Fig. 1. Metoda de măsurare - abaterea suprafeţei faţă de plan
2.2.1.2.Abaterea marginii suprafeţei faţă de linia dreaptă
(1)Scule necesare:
a)dreptar de 2 m din aluminiu;
b)ruletă cu scară în milimetri.
(2)Metoda de măsurare constă în:
- aşezarea dreptarului la intersecţia a două planuri, potrivit fig. 2, de exemplu, colţurile - orizontal şi vertical -, colţurile pereţilor sau stâlpilor, marginile grinzilor sau alte muchii;
- inspecţia vizuală a zonelor cu goluri între muchie şi dreptar;
- măsurarea golului, în milimetri, potrivit fig. 3;
- verificarea numărului de goluri pe lungimea dreptarului;
- compararea rezultatelor cu cerinţele specificate în tabelul 1 prevăzut la secţiunea 2.2.1.5.
Fig. 2. Metoda de măsurare - abaterea marginii faţă de linia dreaptă
Fig. 3. Determinarea golurilor la măsurarea abaterii suprafeţei faţă de plan şi abaterea marginii faţă de linia dreaptă
2.2.1.3.Abaterea suprafeţei şi a marginii faţă de direcţia verticală
(1)Scule necesare:
a)fir cu plumb sau dispozitiv laser;
b)ruletă cu scară în mm.
(2)Metoda de măsurare constă în:
a)_
a.1)în cazul folosirii firului cu plumb, recomandat numai în cazul în care persoanele care efectuează măsurătoarea au experienţă în folosirea acestuia şi, pentru limitarea erorii, numai pentru înălţimi de până la 3 m:
- fixarea firului cu plumb pe tavan, cât mai aproape posibil de perete, conul rămânând suspendat deasupra pardoselii, liber să se mişte şi fără să atingă peretele sau pardoseala;
- măsurarea, cu ajutorul ruletei, a distanţei de la perete la fir, potrivit fig. 4, la partea de sus - a2 şi la partea de jos - a1;
- diferenţa citită este deviaţia suprafeţei sau a muchiei faţă de poziţia verticală, în funcţie de punctul de măsurare.
a.2)în cazul folosirii unui dispozitiv cu laser:
- măsurarea deviaţiei suprafeţei sau a muchiei de la verticală.
b)Compararea rezultatelor cu cerinţele specificate în tabelul 1 de la secţiunea 2.2.1.5.
Fig. 4. Metoda de măsurare - abaterea suprafeţei faţă de poziţia verticală
2.2.1.4.Abaterea suprafeţei şi a muchiilor faţă de direcţia orizontală
(1)Scule necesare:
a)furtun de nivel;
b)nivelă cu laser cu tripod şi cap rotativ;
c)riglă cu scară în milimetri.
(2)Metoda de măsurare constă în măsurarea cotelor punctelor specifice,
(3)Pentru a măsura diferenţa de nivel între H3 şi H4, potrivit fig. 5, se plasează tuburile gradate pe perete, la o înălţime de aproximativ 40 cm sub tavan, şi se scot dopurile tuburilor; după ce lichidul din nivelă este stabilizat se marchează nivelul.
(4)Pentru a determina deviaţia suprafeţei faţă de planul orizontal se măsoară distanţa de la marcaje către nivelul tavanului.
(5)Pentru măsurătorile cu instrumente de nivelment se pot folosi nivele optice sau nivele laser alături de mira cu invar care poate fi, de asemenea, înlocuită cu o ruletă de 2 m; se setează instrumentul de nivelment pe orizontală, se îndreaptă nivela optică sau nivela laser către miră sau ruletă şi se citeşte rezultatul; diferenţa este citită pentru două puncte relevante de pe tavan; în funcţie de punctul de măsurare poate fi determinată deviaţia suprafeţei sau a muchiilor faţă de planul orizontal.
(6)Se foloseşte aceeaşi metodă pentru şape (H1 şi H2) şi muchiile grinzilor (H5 şi H6).
(7)Se compară rezultatele cu cerinţele specificate în tabelul 1 prevăzut la secţiunea 2.2.1.5.
Fig. 5. Metoda de măsurare - abaterea faţă de poziţia orizontală
2.2.1.5.Abaterea intersecţiei suprafeţelor faţă de unghiul drept
(1)Se verifică unghiurile orizontale la intersecţia a doi pereţi şi unghiurile verticale la intersecţia pereţilor cu tavanele.
(2)Deviaţia planurilor de intersecţie faţă de unghiul specificat se verifică cu ajutorul unui şablon cu braţe de cel puţin 1 metru lungime; acesta se aşază cu unul dintre braţe lipit de suprafaţa peretelui şi cu vârful pe muchia de intersecţie între cei doi pereţi sau, după caz, perete şi tavan; se măsoară distanţa maximă dintre suprafaţa plăcii subţiri pentru montaj uscat şi cel de-al doilea braţ al vinciului, cu o precizie de 0,5 mm, şi se compară cu măsurătorile specificate în tabelul 1.
(3)Pentru măsurarea unghiurilor drepte se foloseşte dispozitivul laser sau vinciul.

Clasa

Abaterea suprafeţei faţă de plan şi deviaţia muchiei faţă de linia dreaptă

Abaterea suprafeţei şi a muchiei faţă de direcţia

Abaterea planurilor de intersecţie faţă de unghiul specificat

verticală

orizontală

2.

Nu depăşeşte 3 mm Nu depăşeşte 3 goluri pe lungimea riglei (2 m)

Nu mai mult de 2 mm pentru 1 m şi în total nu mai mult de 4 mm în camere cu înălţimea de până la 3,5 m şi nu mai mult de 6 mm pentru camere mai înalte

Nu mai mult de 3 mm pentru 1 m şi în total nu mai mult de 10 mm la lungimea muchiei între două elemente verticale pe o distanţă de până la 10 m şi nu mai mult de 20 mm pentru altele

Nu mai mult de 4 mm pentru 1 m sau 2 mm pentru 0,5 m

1.

Nu depăşeşte 2 mm Nu depăşeşte 3 goluri pe lungimea riglei (2 m)

Nu mai mult de 1,5 mm pentru 1 m şi în total nu mai mult de 3 mm în camere cu înălţimea de până la 3,5 m şi nu mai mult de 4 mm pentru camere mai înalte

Nu mai mult de 2 mm pentru 1 m şi în total nu mai mult de 5 mm la lungimea muchiei între două elemente verticale pe o distanţă de până la 10 m şi nu mai mult de 10 mm pentru altele

Nu mai mult de 2 mm pentru 1 m sau 1 mm pentru 0,5 m

Tabel 1. Lista deviaţiilor
2.3.Evaluarea calităţii suprafeţei finite
2.3.1.Nivelurile de calitate ale finisării suprafeţelor realizate cu plăci subţiri pentru montaj uscat
(1)Pentru evaluarea nivelului de prelucrare a îmbinărilor şi de finisare a suprafeţelor realizate cu plăci subţiri pentru montaj uscat trebuie luate în considerare următoarele:
a)Destinaţia preconizată a încăperii (de exemplu: cameră pentru echipamente, magazie, birou, cameră de locuinţă, cameră de hotel, cameră de prezentare, hol de hotel, altele);
b)Metoda de finisare a suprafeţei (de exemplu: acoperire cu materiale ceramice, vopsea structurală, tencuială, tapet gros, subţire sau tip texturat, vopsea mată, vopsea semilucioasă, vopsea lucioasă);
c)Metoda de iluminare (lumină difuză, lumină directă, lumină la distanţă de cel puţin 40 cm faţă de perete şi tavan, lumină punctiformă paralelă cu suprafaţa).
(2)Pentru a defini şi clasifica cerinţele s-au stabilit patru niveluri de calitate a suprafeţelor sistemului de plăci subţiri pentru montaj uscat; descrierile permit clientului să definească cerinţele din etapa de lansare a comenzii şi pot fi incluse în recepţia lucrărilor într-un mod asemănător cu metodele de măsurare definite în secţiunea 2.2.1.
(3)Nivelurile de calitate a suprafeţelor sistemului de plăci subţiri pentru montaj uscat, prevăzute la alin. (2), sunt următoarele:
a)Nivelul de calitate Q1, specific suprafeţelor care nu au nicio cerinţă de finisare decorativă - de exemplu, strat suport pentru placări ceramice, finisarea rosturilor placărilor deasupra cotei tavanului, în încăperi fără pretenţii estetice ale suprafeţelor de tip: magazii, arhive, debarale, spaţiile temporare şi spaţiile pentru echipamente etc.
b)Nivelul de calitate Q2, specific suprafeţelor destinate:
(i)acoperirilor structurate medii şi grosiere pentru perete, de exemplu, tapetul cu suprafaţă amprentată profund, tapet gofrat sau cu efect texturat;
(ii)straturilor de vopsitorie cu suprafaţă structurată grosier;
(iii)straturilor de vopsea mată, emulsie şi vopsea acrilică aplicate manual cu pensula sau trafaletul;
(iv)tencuielii decorative.
c)Nivelul de calitate Q3, specific suprafeţelor destinate:
(i)acoperirilor structurate fin, pentru perete;
(ii)acoperirilor cu vopsea mată structurată fin;
(iii)acoperirilor cu vopsea semilucioasă şi lucioasă;
(iv)gleturilor cu dimensiunea maximă a particulelor de 1 mm, dacă este permisă pentru un tip specific de suprafaţă.
d)Nivelul de calitate Q4, specific suprafeţelor destinate:
(i)acoperirilor uniforme sau structurate lucioase ale peretelui, cum ar fi tapetul cu efect/film metalic sau cel vinilic;
(ii)acoperirilor cu vopsea lucioasă;
(iii)finisării decorative a tencuielii sclivisite.
(4)Nivelul de calitate a suprafeţei se evaluează la lumină naturală, cu ochiul liber, la o distanţă mai mică de 1 metru, sau cu o sursă de lumină planificată a fi utilizată în acea încăpere.
(5)În cazuri speciale, tipul, direcţia şi iluminarea suprafeţelor evaluate se definesc din faza de proiectare şi se aplică, potrivit proiectului, şi la evaluarea nivelului de calitate a suprafeţei.
2.3.1.1.Nivel 1 de calitate al finisării suprafeţelor (Q1)
(1)Nivelul de calitate Q1 este minim din punct de vedere tehnic şi este considerat nivel de bază.
(2)Realizarea nivelului de calitate Q1 presupune:
a)umplerea rosturilor dintre plăci;
b)acoperirea părţilor vizibile ale elementelor de fixare - şuruburi.
(3)Închiderea rosturilor include înglobarea bandei de armare corespunzătoare între două straturi de material de chituire, în concordanţă cu documentaţia tehnică de execuţie.
(4)În cazul în care montatorul sistemului de plăci foloseşte bandă de armare din hârtie sau fibră de sticlă la îmbinările dintre plăci, verificarea lucrărilor ascunse va urmări dacă materialul de chituire a fost aplicat pe rosturi şi dacă banda de armare a fost înglobată în acesta. După uscarea primului strat de material de chituire cu banda de armare înglobată se aplică cel de-al doilea strat de material de chituire.
(5)Pentru finisarea sistemelor pentru montaj uscat la un nivel de calitate Q1 se admite scăderea volumetrică a materialului de chituire format în zona muchiilor de fabrică tip drepte, trapezoidale, semirotunde, în procesul de uscare şi a urmelor de scule.
(6)Şanţurile şi ridicăturile din zona rosturilor sunt admise, fiind specifice materialelor pe bază de ipsos, rezultatul fiind apariţia unei uşoare concavităţi în zona rostului.
(7)În zona rosturilor transversale dintre plăci, formate de marginile tăiate, se recomandă şanfrenarea la 45° şi amorsarea prealabilă a acestor muchii din ipsos fără acoperire de carton. Operaţiunile ulterioare de prelucrare ale acestui tip de rost sunt similare celor prezentate anterior. În acest caz, se admite o uşoară denivelare convexă a suprafeţei în zona acestor rosturi, în urma uscării materialului de şpăcluire.
(8)Rolul operaţiunii de chituire a rosturilor la nivel Q1 este strict de închidere/sigilare a îmbinărilor dintre plăci. După uscarea completă se şlefuieşte zona rostului şi se desprăfuieşte.
(9)În cazul sistemelor de plăci subţiri pentru montaj uscat cu mai mult de un strat, rosturile straturilor "ascunse" se vor prelucra la nivel de finisare Q1. Acoperirea părţilor vizibile ale elementelor de fixare nu este necesară.
2.3.1.2.Nivel 2 de calitate al finisării suprafeţelor (Q2)
(1)Nivelul de calitate Q2 presupune un nivel de calitate al îmbinărilor considerat standard şi un nivelul de calitate al finisării suprafeţelor, considerat de bază.
(2)Obiectivul principal al acestui nivel de calitate este de a alinia zona de îmbinare faţă de suprafaţa plăcii. Se intervine local numai în zona rosturilor, fără a lăţi rostul, pentru nivelarea concavităţilor rezultate în urma operaţiunilor de chituire la nivel Q1. În cazul rosturilor transversale dintre muchiile tăiate, se extinde zona chituită în lateralul rostului pe o lăţime totală - stg. + dr. rost-de cca 50 cm, astfel atenuându-se convexitatea creată prin prelucrarea la nivel Q1.
(3)Operaţiunile de la alin. (2) se aplică şi elementelor de fixare, colţurilor şi conexiunilor cu materiale de chituire.
(4)Nivelul Q2 de finisare include:
a)finisare la nivelul Q1;
b)finisare suplimentară pentru realizarea unei tranziţii în raport cu suprafaţa plăcii.
(5)Urmele sculelor sau ridicăturile locale trebuie evitate.
(6)Finisarea poate să includă, de asemenea, şlefuirea zonelor îmbinate, dacă este necesar.
(7)În cazul în care nivelul de calitate Q2 este folosit ca bază de finisare, se admite a fi vizibilă denivelarea între zona rostului şi suprafaţa plăcii subţiri pentru montaj uscat. Acest tip de denivelare este rezultatul structurii şi capacităţii de absorbţie diferită a materialului folosit (hârtia pentru placa pentru montaj uscat şi materialul de chituire). Denivelarea este vizibilă sub o lumină specifică pentru straturile de vopsea de culoare închisă.
(8)În cazul nivelurilor de calitate Q1 şi Q2, dacă operaţiunile ulterioare de finisare a suprafeţei, de exemplu ridicarea calităţii finisării spre Q3 sau Q4, se vor realiza după o perioadă mai mare de două săptămâni, se recomandă în cel mai scurt timp protejarea plăcilor şi conservarea suprafeţei acestora prin grunduire pe toată suprafaţa cu un grund care să blocheze absorbţia umidităţii ambientale spre miezul plăcii, protejând placa pentru montaj uscat de o eventuală degradare, să blocheze migrarea sărurilor din interiorul plăcii spre suprafaţă, evitând apariţia unor zone pătate pe suprafaţa plăcilor care nu mai pot fi acoperite de zugrăveală, să protejeze hârtia de pe placă la fenomenul de fotosensibilitate, evitând îngălbenirea acesteia - fenomen care nu poate fi considerat un defect al plăcii, fiind un fenomen normal în cazul spaţiilor foarte vitrate expuse la însorire puternică şi care este deranjant optic - şi înlocuieşte amorsa pentru vopseaua lavabilă. Aplicarea acestui grund trebuie obligatoriu să se facă pe o suprafaţă a plăcilor complet uscată, fără umiditate în exces, inclusiv în miezul plăcilor pentru montaj uscat.
2.3.1.3.Nivel 3 de calitate al finisării suprafeţelor (Q3)
(1)Nivelul Q3 de finisare include:
a)finisare la nivelul Q2;
b)aplicarea pe toată suprafaţa plăcii subţiri pentru montaj uscat a unui strat continuu de material de chituire sau glet, acoperind porii, integrând textura şi uniformizând capacitatea de absorbţie a suprafeţei.
(2)Acest strat rezolvă problema concavităţii rezultată din scăderea volumetrică a materialului care apare la nivelul Q1, diminuează convexitatea în cazul rosturilor transversale dintre muchiile tăiate, închide porii cartonului de pe plăcile subţiri pentru montaj uscat creând o suprafaţă continuă şi uniformă din ipsos. Această operaţiune necesită grunduire prealabilă pe toată suprafaţa plăcilor cu un grund de uniformizare a absorbţiei suprafeţelor.
(3)Grosimea stratului aplicat este mică şi de obicei nu depăşeşte 1 mm. Efectul poate fi obţinut cu ajutorul unei gletiere din oţel cu margini drepte. Toate neregularităţile pot fi îndepărtate cu ajutorul unei benzi abrazive sau a unui şmirghel cu granulaţie de 200.
(4)Nivelul de calitate Q3 poate include defecte, în special cele vizibile în condiţii de iluminare defavorabile vizualizării defectelor.
(5)Gradul şi numărul defectelor în comparaţie cu nivelul de calitate Q2 este mult redus.
2.3.1.4.Nivel 4 de calitate al finisării suprafeţelor (Q4)
(1)Dacă este necesară o suprafaţă a plăcii subţiri pentru montaj uscat de calitate superioară, atunci întreaga suprafaţă a plăcii trebuie complet acoperită cu un strat de tencuială decorativă subţire sau glet.
(2)Aplicarea gletului sau a tencuielii în strat subţire de până la 3 mm poate fi manuală sau mecanică.
(3)Pe lângă nivelare, este necesară de obicei şi lustruirea suprafeţei. Stratul de glet anulează problema concavităţii rezultată din scăderea volumetrică a materialului care apare la nivelul Q1, anulează convexitatea în cazul rosturilor transversale dintre muchiile tăiate, creează o suprafaţă continuă şi nivelată (perfect plană) din ipsos. Această operaţiune necesită grunduire prealabilă pe toată suprafaţa plăcilor cu un grund de uniformizare a absorbţiei suprafeţelor.
(4)Acoperirea cu strat nivelat ce îndeplineşte cerinţele în concordanţă cu acest nivel de calitate trebuie să reducă la minim orice semne sau urme pe suprafaţa plăcii subţiri pentru montaj uscat şi în îmbinări, indiferent de sursa de lumină.
(5)Cu toate operaţiile prevăzute la alin. (1)-(4), efectele nu pot fi evitate complet deoarece acoperirea aplicată manual nu va fi ideală şi fluxul de lumină punctiformă paralel cu suprafaţa va dezvălui chiar şi cele mai mici nereguli.
(6)Recepţia suprafeţelor de nivel Q4 permite limitările prevăzute la alin. (5).
3.Parametri de bază semnificativi pentru recepţia lucrărilor sistemului de plăci subţiri pentru montaj uscat
3.1.Sistemul de pereţi despărţitori
3.1.1.Verificarea montării structurii-suport
(1)Se verifică dacă performanţele profilului corespund cu prevederile din documentaţia tehnică de execuţie. Se verifică, în principal, următoarele:
a)tipul;
b)grosimea foii de tablă;
c)greutatea profilului;
d)dimensiuni exterioare;
e)calitatea suprafeţei;
f)caracteristicile geometrice;
g)grosimea şi tipul acoperirii anticoroziune.
(2)Se verifică poziţia elementelor de fixare pe perimetrul peretelui şi se compară cu prevederile din documentaţia tehnică de execuţie.
(3)Se verifică distanţele maxime între punctele de prindere, tipurile elementelor de fixare şi se compară cu prevederile din documentaţia tehnică de execuţie.
(4)Se folosesc diblurile sau ancorele cu diametrul şi lungimea compatibile cu stratul-suport - stratul în care se ancorează -, cel puţin 6 x 40 mm, cu distanţa interax de cel mult 100 cm, în conformitate cu documentaţia tehnică de execuţie.
(5)Se verifică dacă banda de etanşare de pe perimetrul peretelui este conformă cu prevederile documentaţiei tehnice de execuţie.
(6)Se foloseşte bandă de polietilenă expandată cu grosimea minimă de 3 mm.
(7)Se verifică poziţionarea corectă a benzii de etanşare pe perimetrul structurii peretelui. Furnizorii sistemului recomandă folosirea benzii pe perimetrul structurii peretelui şi anume de-a lungul montanţilor marginali CW (C) şi a profilelor UW (U). Banda trebuie să fie îmbinată cap la cap la rosturile segmentului. Pe toată lungimea, banda trebuie să adere la suprafaţa-suport şi la profile, iar spaţiul între profile şi suprafaţă nu trebuie să fie vizibil.
(8)Se verifică lungimea şi punctele de montaj ale montanţilor CW (C). Montanţii vor fi cu 1,5-2,0 cm mai scurţi decât înălţimea utilă a încăperii. Pasul de montaj al profilului este 60, 40 sau 30 cm, în funcţie de sistem.
(9)Se verifică tipurile de îmbinări între montanţii CW (C) şi profilele UW (U). Nu sunt admise îmbinări fixe şi rigide între montanţii CW (C) şi profilele UW (U) cu şuruburi autoperforante sau cu cleştele de fixare a montanţilor (sertizare).
(10)Verificarea trebuie să includă verificarea prelungirii lungimii montanţilor CW (C). Profilele se îmbină prin suprapunere, astfel:
a)50 cm pentru profilul CW (C) 50, sau suprapunerea unui profil suplimentar cu lungimea de 100 cm;
b)75 cm pentru CW (C) 75, sau suprapunerea unui profil suplimentar cu lungimea de 150 cm;
c)100 cm pentru profilul CW (C) 100, sau suprapunerea unui profil suplimentar cu lungimea de 200 cm.
(11)Se verifică conformitatea distanţei între axele profilelor consecutive cu distanţa prevăzută în documentaţia tehnică de execuţie.
(12)Se acceptă utilizarea de profile prelungite pentru pereţi cu înălţimea < 300 cm.
(13)Verificarea calităţii de montare a peretelui despărţitor va include selectarea corectă a sistemului cadrului uşii. Pot fi folosiţi montanţi standard CW (C) pentru pereţi cu înălţimea de până la 260 cm, deschiderea uşii de până la 90 cm în lăţime şi greutatea foii uşii de până la 25 kg.
(14)Dacă oricare din condiţiile de mai sus sunt depăşite, se vor folosi profilele UA.
(15)Montarea canatului uşii cu un singur canat sau canat dublu cu profil UA este acceptată pentru lăţimea deschiderii uşii de până la 90 cm pentru pereţi de până la 650 cm înălţime şi greutatea totală a canatului de până la:
a)50 kg, pentru montarea cu profile UA 50;
b)75 kg, pentru profile UA 75;
c)100 kg, pentru profile UA 100.
(16)Pentru lăţimea deschiderii uşii > 120 cm, înălţimea pereţilor > 650 cm şi greutatea canatului > 50, 75 şi, respectiv, 100 kg, este necesară o structură de susţinere pentru uşi proiectată special.
(17)Verificarea trebuie să includă montarea corectă a cadrului uşii. Se verifică dacă montanţii CW (C) sunt instalaţi direct în profilele UW (U). Se verifică dacă profilele UA sunt fixate de stratul-suport cu colţare şi oferă rigiditatea necesară. Colţarul se fixează de podea cu cel puţin 2 dibluri sau ancore. Colţarul se fixează de profilul UA cu un şurub de 8 mm şi piuliţă:
a)o bucată, pentru UA 50;
b)2 bucăţi, pentru UA 75 şi UA 100, pe fiecare îmbinare.
(18)Se verifică, în ambele cazuri, dacă buiandrugul din profile UW (U) (UA) este fixat de ambele părţi ale montanţilor din profile CW/UA. În bordarea golului uşii se folosesc minimum 2 montanţi CW (C) la distanţă de cel puţin 10 cm faţă de margine.
3.1.2.Verificarea montării izolaţiei din vată minerală
(1)Se verifică conformitatea montării izolaţiei din vată minerală cu prevederile documentaţiei tehnice de execuţie.
(2)Se verifică dacă performanţele saltelei/plăcii de vată minerală corespund cu prevederile din documentaţia tehnică de execuţie. Se verifică, în principal, următoarele:
a)tipul;
b)grosimea saltelei/plăcii de vată minerală;
c)densitatea compactă sau greutatea specifică;
d)lăţimea saltelei/plăcii;
e)alte caracteristici declarate pentru un sistem specific de plăci pentru montaj uscat.
(3)Se verifică dimensiunile minime ale saltelelor/plăcilor de vată minerală. Lăţimea acestora trebuie să permită montarea fără îmbinări verticale între montanţi. Se poate folosi un material de izolare tăiat cu înălţimea < 30 cm, pentru o suprafaţă de până la 25%.
(4)Se verifică dacă, în conformitate cu documentaţia tehnică de execuţie, lăţimea saltelelor/plăcilor de vată minerală este în concordanţă cu interaxul montanţilor, adică lăţimea de 30, 40 sau 60 cm.
(5)Se verifică dacă izolaţia este continuă pe toată înălţimea şi lăţimea peretelui. Nu sunt permise goluri (de orice fel), spaţii libere, neetanşeităţi la îmbinările pe orizontală şi pe verticală între saltelele/plăcile de material izolant sau capetele saltelelor/plăcilor.
Se verifică dacă saltelele/plăcile de material izolant sunt fixate pe plăcile subţiri pentru montaj uscat din alcătuirea pereţilor cu elementele de agăţare prevăzute în documentaţia tehnică de execuţie, cu scopul de a evita deplasarea şi/sau tasarea materialului izolant.
(6)Grosimea maximă a saltelei sau a plăcilor de vată minerală nu trebuie să depăşească lăţimea montanţilor CW (C). Dacă grosimea acestora este mai mică decât lăţimea montanţilor se va verifica asigurarea susţinerii pe verticală a vatei minerale în conformitate cu documentaţia tehnică de execuţie.
(7)În cazul în care profilele principale formează un cadru închis, îmbinarea se umple cu vată minerală în conformitate cu documentaţia tehnică de execuţie.
3.1.3.Verificarea montării plăcilor subţiri pentru montaj uscat
(1)Se verifică dacă performanţele plăcii subţiri pentru montaj uscat corespund cu prevederile din documentaţia tehnică de execuţie. Se verifică, în principal, următoarele:
a)tipul;
b)grosimea;
c)clasa de reacţie la foc;
d)profilul marginii.
(2)Se verifică dacă între placa pentru montaj uscat şi elementul masiv al construcţiei există un element de separaţie care să prevină apariţia fisurilor cu traseu necontrolat - a se vedea fig. 6.
Racord cu perete
Racord cu tavan
Fig. 6. Racord cu perete şi tavan. 1. Pastă de chituire 2. bandă adezivă de etanşare pentru izolarea acustică 3. diblu 4. placă subţire pentru montaj uscat 5. bandă de delimitare (de separare) 6. şuruburi metalice 7. montant CW (C) 8. vată minerală 9. profil UW (U)
(3)Se verifică, în cazul pereţilor cu o lungime mai mare de 15 m, dacă sunt executate rosturi de dilataţie, în conformitate cu documentaţia tehnică de execuţie, dar nu la un interval mai mare de 15 m.
(4)Se verifică dacă rosturile structurii de rezistenţă ale construcţiei sunt preluate şi în realizarea pereţilor din plăci subţiri pentru montaj uscat.
(5)Se verifică dacă în cazul planşeelor/tavanelor cărora le este estimată o săgeată în exploatare > 1 cm sunt dispuse racorduri flexibile între acestea şi peretele din plăci subţiri pentru montaj uscat.
(6)Se verifică dimensiunile plăcii subţiri pentru montaj uscat folosite, în concordanţă cu documentaţia tehnică de execuţie. Lăţimea minimă a plăcii subţiri pentru montaj uscat va fi cel puţin de două ori mai mare decât pasul punctelor de fixare ale montanţilor structurii. Îmbinările pe orizontală între plăci pot fi folosite pentru pereţi cu înălţimea > 260 cm. Pentru placarea multistrat se poate folosi o singură îmbinare pe orizontală, pentru înălţimea placării peretelui < 260 cm.
(7)Se verifică dacă distanţa dintre îmbinările pe orizontală ale plăcii subţiri pentru montaj uscat din acelaşi front de placare (acelaşi strat de pe aceeaşi parte) este > 200 cm. Se poate folosi, de asemenea, placa pentru montaj uscat tăiată cu înălţimea > 40 cm.
(8)Se verifică decalarea minimă a îmbinărilor de pe orizontală. Îmbinările pe orizontală din fâşiile adiacente din fiecare strat de placare vor fi deplasate cu cel puţin 40 cm. Îmbinările pe orizontală din stratul adiacent de placare, primul şi al doilea strat din placarea în două straturi, de pe fiecare parte a peretelui trebuie să fie decalate cu cel puţin 40 cm. De asemenea, îmbinările pe orizontală din straturile de placare simetrice de pe ambele părţi ale peretelui vor fi deplasate cu cel puţin 40 cm.
(9)Se verifică decalarea minimă a îmbinărilor pe verticală, îmbinările pe verticală din stratul de placare adiacent, de pe ambele părţi ale peretelui, vor fi deplasate cu cel puţin o lăţime a modulului punctelor de fixare ale structurii, adică 60 cm. Pentru pereţii despărţitori cu puncte interax (de exemplu, 30 sau 40 cm) cu placare multistrat (două sau trei straturi) îmbinările pe verticală din straturile de placare adiacente trebuie să fie decalate cu cel puţin o lăţime a modulului punctelor centrale ale structurii. Îmbinările pe verticală din straturile placării simetrice de pe ambele părţi ale peretelui trebuie să fie decalate cu cel puţin o lăţime a punctelor de fixare ale structurii, adică 60 cm.
(10)Se verifică dimensiunea rostului dintre plăcile adiacente. Distanţa dintre marginile longitudinale sau transversale nu poate depăşi 3 mm.
(11)Se verifică dacă se folosesc şuruburi adecvate. Tipul de şurub va fi compatibil cu profilele folosite. Şuruburile metalice vor fi folosite pentru fixarea plăcii subţiri pentru montaj uscat, de montantul CW (C) cu dimensiunea foii de tablă < 0,6 mm. Şuruburile metalice autoperforante vor fi folosite pentru profilele UA de 2,0 mm. Se verifică dacă şuruburile folosite sunt mai lungi decât grosimea plăcii sau grosimea totală a plăcilor folosite pentru placările multistrat cu cel puţin 10 mm. Şuruburile metalice 3,5 x 25 mm vor fi folosite pentru fixarea plăcii subţiri pentru montaj uscat de structura-suport executată din montanţii CW (C) (1 x 12,5 mm placare), iar şuruburile metalice autoperforante 3,5 x 25 mm vor fi folosite pentru fixarea de structura executată din profile UA.
(12)Se verifică dacă distanţele maxime între punctele de fixare ale şurubului dintr-un singur strat de placare sau straturile exterioare ale placării multistrat respectă distanţa optimă de 25 cm, dar nu mai mult de 30 cm. Interaxul maxim ale şuruburilor din straturile interne ale placării multistrat nu va depăşi 75 cm.
(13)Capetele şuruburilor se verifică dacă sunt înşurubate în planul delimitat de acoperirea din hârtie a plăcii subţiri pentru montaj uscat. Capetele şuruburilor nu trebuie să treacă prin stratul de acoperire din hârtie.
3.1.4.Verificarea îmbinării
(1)Se verifică dacă performanţele materialelor de chituire corespund cu prevederile din documentaţia tehnică de execuţie.
(2)În concordanţă cu documentaţia tehnică de execuţie se foloseşte material de chituire pentru îmbinarea plăcii subţiri pentru montaj uscat cu sau fără bandă de armare a îmbinărilor.
(3)Calitatea îmbinării se verifică prin verificarea tipului, lăţimii, aplicabilitatea şi performanţele declarate ale benzii de armare. În concordanţă cu documentaţia tehnică de execuţie se va folosi una din următoarele benzi de îmbinare, având o lăţime minimă de 45 mm:
a)banda din fibră de sticlă autoadezivă;
b)banda de armare din fibră de sticlă;
c)banda de armare din hârtie.
(4)Se verifică tipurile de benzi folosite. Se verifică dacă chituirea pe orizontală a îmbinărilor între plăci, adică a marginilor tăiate, este făcută cu benzi de armare din fibră de sticlă sau bandă de armare din hârtie înglobată în materialul de chituire.
(5)Se verifică modul de pregătire a marginilor tăiate pentru îmbinările pe orizontală. În concordanţă cu instrucţiunile furnizorului sistemului, marginile tăiate pentru îmbinările pe orizontală trebuie teşite la 45°, la aproximativ 2/3 din grosimea plăcii: 9-10 mm pentru o placă pentru montaj uscat de 12,5 mm. Se verifică dacă marginile tăiate sunt curate, fără praf sau umiditate înainte de aplicarea materialului de chituire.
(6)Se verifică îmbinările pe orizontală şi verticală. Chituirea îmbinărilor pe orizontală şi verticală dintre plăcile pentru montaj uscat cu bandă înglobată în materialul de chituire necesită aplicarea celui de-al doilea strat de material. Chituirea îmbinărilor verticale cu bandă de armare, în funcţie de adâncimea marginii, poate necesita aplicarea unui al doilea strat de material de chituire al îmbinării, potrivit prevederilor din documentaţia tehnică de execuţie. Dacă este necesară o calitate mai bună a îmbinării şi finisării, adică un aspect îmbunătăţit al îmbinărilor sau a întregii suprafeţe a peretelui, se verifică dacă s-a folosit materialul corespunzător pentru finisare.
(7)Îmbinările pe orizontală şi verticală dintre plăci şi toate rosturile perimetrele (în jurul peretelui despărţitor şi structura clădirii) vor fi umplute cu material de chituire în toate straturile placării. Se verifică dacă toate îmbinările pe orizontală şi, în majoritatea cazurilor, îmbinările pe verticală din straturile placării externe sunt armate cu bandă, potrivit prevederilor din documentaţia tehnică de execuţie.
3.1.5.Verificarea finisării suprafeţei
(1)Ca parte a verificării calităţii suprafeţei, evaluarea nivelului calităţii îmbinării şi finisării se bazează pe nivelurile de calitate ale îmbinării şi finisării detaliate în secţiunea 2.3.
(2)Abaterea suprafeţelor de intersecţie a peretelui este evaluată pe baza măsurătorilor specificate în secţiunea 2.2.
3.2.Sistemul de tavane din plăci subţiri pentru montaj uscat
3.2.1.Verificarea montării structurii-suport
(1)Se verifică dacă performanţele profilului corespund cu prevederile din documentaţia tehnică de execuţie. Se verifică, în principal, următoarele:
a)tipul;
b)grosimea tablei;
c)greutatea profilului;
d)dimensiuni exterioare;
e)calitatea suprafeţei;
f)caracteristicile geometrice;
g)grosimea şi tipul acoperirii anticoroziune.
(2)Se verifică conformitatea realizării structurii-suport cu documentaţia tehnică de execuţie.
(3)Se verifică dacă banda de etanşare de pe perimetrul tavanului, sub profilele UD, este conformă cu prevederile documentaţiei tehnice de execuţie. Se va folosi bandă din polietilenă expandată, cu o grosime minimă de 3 mm.
(4)Se verifică distanţele interax între elementele de suspendare/elementele de fixare, distanţele maxime între punctele de fixare, tipul de piese de fixare în stratul-suport şi conformitatea acestora cu prevederile din documentaţia tehnică de execuţie.
(5)Se verifică punctele de fixare ale profilului principal (superior) şi ale profilului de montaj secundar (inferior). Se verifică dacă distanţele maxime între punctele de fixare ale profilelor corespund prevederilor din documentaţia tehnică de execuţie.
(6)Se verifică elementele de fixare din oţel, ancore de fixare sau alte elemente de suspendare. Elementele de fixare vor fi compatibile cu materialul-suport (în care se vor prinde) şi condiţiile de lucru ale structurii (zone de solicitare la compresie sau la întindere în betonul armat), potrivit prevederilor din proiectul lucrărilor de construcţie.
(7)Se verifică metodele de îmbinare a profilelor CD cu profilele perimetrului UD. În concordanţă cu instrucţiunile furnizorului sistemului nu pot fi folosite prinderi definitive şi rigide cu şuruburi autofiletante/autoperforante sau alte metode, adică cu cleştele de sertizare Se verifică dacă ancorele de fixare ale profilelor principale se află la o distanţă de cel mult 40 cm faţă de perete.
(8)Se verifică modul de prelungire a profilului CD de-a lungul lungimii sale. Îmbinarea în prelungire a două profile CD se realizează cu piesa de îmbinare indicată în instrucţiunile furnizorului de sistem. Elementele de suspendare, ancorele de agăţare se poziţionează la o distanţă de cel puţin 15 cm faţă de zona de îmbinare în prelungire a profilelor CD. Îmbinările în prelungire a profilelor CD se decalează cu cel puţin 100 cm.
Fig. 7. Metoda de instalare a plăcii pentru tavanele din plăci pentru montaj uscat
3.2.2.Verificarea montării izolaţiei din vată minerală
(1)Se verifică conformitatea montării izolaţiei din vată minerală cu prevederile documentaţiei tehnice de execuţie.
(2)Se verifică dacă performanţele saltelei/plăcii de vată minerală corespund cu prevederile din documentaţia tehnică de execuţie. Se verifică, în principal, următoarele:
a)tipul;
b)grosimea saltelei/plăcii;
c)densitatea compactă sau greutatea specifică;
d)lăţimea saltelei/plăcii;
e)alte caracteristici declarate pentru un sistem specific de plăci subţiri pentru montaj uscat.
(3)Se verifică continuitatea stratului de izolaţie, respectiv lipsa golurilor la îmbinările saltelelor/plăcilor de vată minerală. Golurile vizibile la îmbinările pe orizontală între salteaua/placa de material izolant sau capetele acestora nu sunt admise.
(4)Grosimea maximă a saltelei/plăcii de vată minerală folosită pentru izolarea tavanelor suspendate trebuie să fie în concordanţă cu prevederile din documentaţia de execuţie.
3.2.3.Verificarea montării plăcilor subţiri pentru montaj uscat
(1)Se verifică dacă performanţele plăcii subţiri pentru montaj uscat corespund cu prevederile din documentaţia tehnică de execuţie. Se verifică, în principal, următoarele:
a)tipul;
b)grosimea, minimum 12,5 mm;
c)clasa de reacţie la foc;
d)profilul marginii.
(2)Se verifică dacă banda de separare este folosită la rosturile de dilataţie dintre peretele clădirii, executat din alt material, şi placarea tavanului. Se verifică dacă la intersecţia dintre un perete masiv cu tavanul din plăci subţiri pentru montaj uscat s-a folosit banda de separare pentru a nu permite aderenţa chitului din rost la elementul masiv.
(3)Se verifică dacă rosturile de dilataţie realizate între tavanul fals şi pereţi sunt în conformitate cu documentaţia tehnică de execuţie. Se verifică dacă rosturile de dilataţie sunt realizate la interfaţa plăcii subţiri pentru montaj uscat cu structura clădirii fabricate din alt material decât placa pentru montaj uscat, potrivit fig. 6.
(4)Se verifică calitatea îmbinării dintre placarea tavanului şi peretele din plăci subţiri pentru montaj uscat prin verificarea conformităţii cu prevederile documentaţiei tehnice de execuţie şi verificarea tipului, lăţimii, aplicabilitatea şi performanţele declarate ale benzii de armare. În concordanţă cu prevederile documentaţiei tehnice de execuţie se va folosi una dintre următoarele benzi de îmbinare, având o lăţime minimă de 45 mm:
a)banda din fibră de sticlă autoadezivă;
b)banda de armare din fibră de sticlă;
c)banda de armare din hârtie.
(5)Se verifică dacă rosturile de dilataţie sunt poziţionate şi realizate potrivit documentaţiei tehnice de execuţie.
(6)Se verifică dimensiunile plăcii subţiri pentru montaj uscat folosite. Lăţimea minimă a plăcii trebuie să fie de cel puţin două ori pasul profilelor de montaj (cel puţin 80 cm). Placa pentru montaj uscat tăiată la > 40 cm în lungime şi > 30 cm în lăţime poate fi folosită ca placare pentru tavan.
(7)Se verifică decalarea minimă a marginilor plăcii cu placa din acelaşi plan. Îmbinările marginilor plăcilor scurte pentru completarea suprafeţei trebuie să corespundă poziţiei profilelor CD 60. Îmbinările în straturile ulterioare vor fi decalate, potrivit fig. 9.
(8)Se verifică distanţa dintre plăcile adiacente (rostul). Distanţa între marginile longitudinale şi/sau între marginile transversale nu poate depăşi 3 mm.
(9)Se verifică dacă se folosesc şuruburi adecvate. Tipurile de şuruburi trebuie să fie compatibile cu tipul structurii-suport.
(10)Şuruburile metalice vor fi folosite pentru fixarea plăcii pentru montaj uscat de montanţii CD 60 cu dimensiunea foii < 0,6 mm. Se verifică dacă şuruburile folosite sunt mai lungi cu cel puţin 10 mm decât grosimea plăcii sau grosimea totală a plăcilor folosite în placările multistrat. Şuruburile metalice 3,5 x 25 mm vor fi folosite pentru fixarea plăcii subţiri pentru montaj uscat de structura-suport executată din profile CD 60 (placare 1 x 12,5 mm).
(11)Se verifică dacă distanţele maxime între şuruburile pentru o placare într-un singur strat şi straturile exterioare ale unei placări multistrat sunt < 17 cm. Distanţele maxime între şuruburile din straturile interioare ale placării multistrat nu vor depăşi 40 cm.
(12)Capetele şuruburilor se verifică dacă sunt înşurubate în planul delimitat de acoperirea din hârtie a plăcii subţiri pentru montaj uscat. Capetele şuruburilor nu trebuie să treacă prin stratul de acoperire din hârtie.
Fig. 8. Cadrul de intersecţie pe două niveluri: 1 - profil UD, 2 - profil CD 60, 3 - conector de intersecţie, 4 - tijă, 5 - element de suspendare, 6 - placă, 7 - profil principal, 8 - profil-suport
Fig. 9. Decalarea stratului de placare
3.2.4.Verificarea îmbinării
(1)Se verifică dacă performanţele materialelor de chituire corespund cu prevederile din documentaţia tehnică de execuţie.
(2)Pentru îmbinarea plăcilor subţiri pentru montaj uscat se foloseşte material de chituire cu sau fără bandă de armare a îmbinărilor, în concordanţă cu prevederile documentaţiei tehnice de execuţie.
(3)Verificarea calităţii îmbinării include verificarea performanţelor, a tipului, lăţimii şi aplicabilităţii benzii de armare, în concordanţă cu documentaţia tehnică de execuţie se foloseşte una din următoarele benzi de îmbinare, cu lăţimea minimă de 45 mm:
a)banda din fibră de sticlă autoadezivă;
b)banda de armare din fibră de sticlă;
c)banda de armare din hârtie.
(4)Se verifică tipurile de benzi folosite. Pentru îmbinările pe verticală ale plăcilor subţiri pentru montaj uscat cu profilul teşit al marginii se pot folosi toate tipurile de benzi, cu respectarea prevederilor documentaţiei tehnice de execuţie. Banda este aplicată direct pe marginile plăcilor subţiri pentru montaj uscat adiacente sau este înglobată în materialul de chituire, în funcţie de profilele de margini. Dacă se foloseşte bandă din fibră de sticlă sau hârtie, se verifică dacă banda este înglobată în materialul de chituire. Îmbinările transversale - cu margini tăiate - ale plăcii subţiri pentru montaj uscat pot fi chituite şi fără a folosi bandă de armare, folosind materiale de chituire speciale, definite corespunzător în standardul de referinţă.
(5)Se verifică dacă chituirea pe transversală între plăci, adică chituirea marginilor tăiate, este realizată cu benzi de armare din fibră de sticlă sau bandă de armare din hârtie înglobată în materialul de chituire.
(6)Se verifică modul de pregătire a marginilor tăiate pentru îmbinările pe orizontală. Marginile tăiate pentru îmbinările pe orizontală sunt teşite la 45°, la aproximativ 2/3 din grosimea plăcii (9-10 mm pentru o placă pentru montaj uscat de 12,5 mm - a se vedea fig. 7). Înainte de aplicarea materialului de chituire se verifică dacă marginile tăiate sunt curate, fără praf sau umiditate.
(7)Se verifică îmbinările longitudinale şi transversale. Chituirea îmbinărilor longitudinale şi transversale dintre plăcile pentru montaj uscat cu bandă înglobată în materialul de chituire necesită aplicarea celui de-al doilea strat de material de chituire. Dacă este necesară o calitate mai bună a îmbinării şi finisării, adică un aspect îmbunătăţit al îmbinărilor sau al întregii suprafeţe a peretelui, se verifică dacă s-a folosit materialul corespunzător pentru finisare (a se vedea descrierea nivelului de îmbinare şi finisare).
(8)Îmbinările longitudinale şi transversale dintre plăci şi toate rosturile perimetrale (în jurul peretelui despărţitor şi structura clădirii) vor fi umplute cu material de chituire în toate straturile placării, în concordanţă cu documentaţia tehnică de execuţie. Se verifică dacă toate îmbinările pe transversală şi, în majoritatea cazurilor, îmbinările longitudinale din straturile placării externe sunt armate cu bandă.
3.2.5.Verificarea finisării suprafeţei
(1)Ca parte a verificării calităţii suprafeţei, evaluarea nivelului calităţii îmbinării şi finisării se bazează pe nivelurile de calitate ale îmbinării şi finisării detaliate în secţiunea 2.3.
(2)Abaterea suprafeţelor de intersecţie a peretelui se evaluează pe baza măsurătorilor specificate în secţiunea 2.2.
3.3.Placarea pereţilor cu plăci subţiri pentru montaj uscat pe structură de profile CD cu bridă de fixare directă
3.3.1.Verificarea montării structurii-suport
(1)Se verifică dacă performanţele profilului corespund cu prevederile din documentaţia tehnică de execuţie. Se verifică, în principal, următoarele:
a)tipul;
b)grosimea foii de tablă;
c)greutatea profilului;
d)dimensiuni exterioare;
e)calitatea suprafeţei;
f)caracteristicile geometrice;
g)grosimea şi tipul acoperirii anticoroziune.
(2)Se verifică conformarea realizării structurii-suport cu documentaţia tehnică de execuţie.
(3)Se verifică următoarele caracteristici ale pieselor de fixare ale elementelor de prindere, respectiv ale şuruburilor, diblurilor, bolţurilor:
a)tipul;
b)poziţia;
c)dimensiunea;
d)dimensiuni exterioare;
e)calitatea suprafeţei.
(4)Se verifică dacă performanţele pieselor de fixare ale elementelor de prindere corespund cu prevederile din documentaţia tehnică de execuţie.
(5)Se verifică tipul pieselor de fixare folosite în concordanţă cu documentaţia tehnică de execuţie. Se vor folosi diblurile sau ancorele cu diametrul şi lungimea compatibile cu baza, cel puţin 6 x 40 mm, la interax < 125 cm.
(6)Verificarea include verificarea poziţiei elementelor de fixare pe perimetrul peretelui. Se verifică distanţele maxime între punctele de prindere, tipurile de piese de fixare şi se compară cu prevederile documentaţiei tehnice de execuţie. Se vor folosi diblurile sau ancorele cu diametrul şi lungimea compatibile cu baza (stratul în care se ancorează), cel puţin 6 x 35 mm, la interax < 100 cm.
(7)Se verifică modul de prindere a bridelor pe stratul-suport. Se vor folosi diblurile sau ancorele cu diametrul şi lungimea compatibile cu baza (stratul în care se ancorează), cel puţin 6 x 35 mm, la interax < 150 cm.
(8)Pentru etanşarea de pe perimetrul peretelui şi sub brida de fixare directă a profilelor de peretele portant se va folosi bandă de polietilenă expandată cu grosimea minimă de 3 mm.
(9)Se verifică poziţionarea corectă a benzii de etanşare pe perimetrul peretelui, şi anume de-a lungul montanţilor marginali CD (C) şi a profilelor UD (U). Banda trebuie să fie continuă şi să adere pe toată lungimea la suprafaţă şi la profile, iar spaţiul între profile şi suprafaţă nu trebuie să fie vizibil.
(10)Se verifică lungimea şi punctele de montaj ale montanţilor CD (C). Montanţii vor fi cu 1,5-2,0 cm mai scurţi decât înălţimea utilă a încăperii. Pasul de montaj al profilului este 60, 40 sau 30 cm, în funcţie de sistem.
(11)Se verifică tipurile de îmbinări între montanţii CD (C) şi profilele UD (U). Nu se admit îmbinări fixe şi rigide între montanţii CD (C) şi profilele UD (U) realizate cu şuruburi autoperforante sau cu cleştele de fixare a montanţilor. Distanţa minimă între profilele adiacente trebuie să fie de 30 cm.
3.3.2.Verificarea montării izolaţiei din vată minerală
Pentru verificarea montării izolaţiei din vată minerală se aplică prevederile de la pct. 3.1.2.
3.3.3.Verificarea montării plăcilor subţiri pentru montaj uscat
(1)Se verifică dacă performanţele plăcii subţiri pentru montaj uscat corespund cu prevederile din documentaţia tehnică de execuţie. Se verifică, în principal, următoarele:
a)tipul;
b)grosimea, minimum 12,5 mm;
c)clasa de reacţie la foc;
d)profilul marginii.
(2)Se verifică dacă banda de separare este folosită la rosturile de dilataţie dintre peretele clădirii, executat din alt material, şi placa pentru montaj uscat. Se verifică dacă banda de armare din hârtie sau fibră de sticlă este folosită la îmbinările dintre perete şi placa pentru montaj uscat.
(3)Se verifică dacă rosturile dintre placarea peretelui şi pereţii construcţiei sunt în concordanţă cu documentaţia tehnică de execuţie. Se verifică dacă rosturile de dilataţie sunt realizate la interfaţa plăcii subţiri pentru montaj uscat cu structura construcţiei (fabricate din alt material decât placa pentru montaj uscat). Rosturile dintre placarea peretelui şi perete sau placarea plăcii subţiri pentru montaj uscat vor fi întărite cu bandă de armare din hârtie sau fibră de sticlă.
(4)Lăţimea minimă a plăcii subţiri pentru montaj uscat va fi cel puţin de două ori modulul distanţei dintre montanţii structurii pentru placare pe structura independentă. Pentru majoritatea cazurilor este 120 cm, cu distanţe între montanţi din 60 în 60 cm. Înălţimea va fi egală cu lungimea plăcii subţiri pentru montaj uscat sau deschiderea utilă a încăperii.
(5)Pentru o placare se poate folosi o singură îmbinare pe orizontală pentru înălţimea de placare a peretelui < 260 cm.
(6)Distanţa între îmbinările plăcii subţiri pentru montaj uscat pe orizontală în acelaşi strat de placare va depăşi 200 cm (nu se aplică straturilor interioare). Este permisă utilizarea plăcii subţiri pentru montaj uscat tăiată cu lungimea > 40 cm.
(7)Se verifică decalarea minimă a îmbinărilor pe orizontală, îmbinările pe orizontală dintre fâşiile adiacente din fiecare strat de placare trebuie să fie decalate cu cel puţin 40 cm.
(8)Se verifică decalarea minimă a îmbinărilor pe verticală, îmbinările pe verticală din stratul de placare adiacent, de pe ambele părţi ale peretelui, trebuie să fie decalate cu cel puţin lăţimea distanţei între montanţii structurii, adică 60 cm. Pentru placare cu montanţi deşi (de exemplu, la 30 sau 40 cm) cu placare multistrat (două sau trei straturi), îmbinările pe verticală dintre straturile de placare adiacente trebuie să fie decalate cu cel puţin lăţimea distanţei dintre montanţii structurii.
(9)Se verifică distanţa dintre plăcile adiacente. Distanţa dintre marginile longitudinale şi/sau dintre marginile transversale nu poate depăşi 3 mm.
(10)Se verifică dacă sunt folosite şuruburi adecvate. Tipul de şuruburi va fi compatibil cu profilele folosite. Şuruburile metalice vor fi folosite pentru fixarea plăcii subţiri pentru montaj uscat de montanţii CD/CW cu grosimea foii de tablă < 0,6 mm.
(11)Se verifică dacă şuruburile folosite sunt mai lungi cu cel puţin 10 mm decât grosimea plăcii sau grosimea totală a plăcilor folosite în placările multistrat. Pentru fixarea plăcii subţiri pentru montaj uscat de structura-suport executată din profilele CW (C) (placare 1 x 12,5 mm) se vor folosi şuruburi metalice 3,5 x 25 mm.
(12)Se verifică dacă distanţele maxime între punctele de fixare ale şurubului dintr-o singură placare a stratului sau straturile exterioare ale placării multistrat nu depăşesc 25 cm. În concordanţă cu instrucţiunile furnizorului sistemului, interaxul maximal şuruburilor din straturile interioare ale placării multistrat nu va depăşi 60-75 cm.
(13)Capetele şuruburilor se verifică dacă sunt înşurubate în planul delimitat de acoperirea din hârtie a plăcii subţiri pentru montaj uscat. Capetele şuruburilor nu trebuie să treacă prin stratul de acoperire din hârtie.
3.3.4.Verificarea îmbinării
Pentru verificarea îmbinării se aplică prevederile de la pct. 3.1.4.
3.3.5.Verificarea finisării suprafeţei
(1)Ca parte a verificării calităţii suprafeţei, evaluarea nivelului calităţii - nivelul îmbinării şi finisării - se bazează pe nivelurile de calitate ale îmbinării şi finisării detaliate la pct. 2.3.
(2)Deviaţia suprafeţelor de intersecţie a peretelui se evaluează pe baza măsurătorilor specificate în secţiunea 2.2.
3.4.Placarea cu plăci subţiri pentru montaj uscat pe structură independentă
3.4.1.Verificarea montării structurii-suport
Pentru verificarea montării structurii-suport se aplică prevederile de la pct. 3.1.1.
3.4.2.Verificarea montării izolaţiei din vată minerală
Pentru verificarea montării izolaţiei din vată minerală se aplică prevederile de la pct. 3.1.2.
3.4.3.Verificarea montării plăcilor subţiri pentru montaj uscat
(1)Se verifică dacă performanţele plăcii subţiri pentru montaj uscat corespund cu prevederile din documentaţia tehnică de execuţie. Se verifică, în principal, următoarele:
a)tipul;
b)grosimea;
c)clasa de reacţie la foc;
d)profilul marginii.
(2)Se verifică dacă banda de separare este folosită la rosturile de dilataţie dintre peretele clădirii, executat din alt material, şi placa pentru montaj uscat. Se verifică dacă banda de armare din hârtie sau fibră de sticlă este folosită la îmbinările dintre perete şi placa pentru montaj uscat. Se verifică dacă peretele în linie dreaptă de-a lungul lungimii sale >15 m include cel puţin un rost de dilataţie în conformitate cu documentaţia tehnică de execuţie. De asemenea se verifică dacă rostul de dilataţie din peretele despărţitor corespunde rostului de dilataţie din structura clădirii.
(3)Se verifică dimensiunile plăcii subţiri pentru montaj uscat folosite. Lăţimea minimă a plăcii va fi cel puţin de două ori mai mare decât pasul punctelor de fixare ale montanţilor structurii şi în concordanţă cu documentaţia tehnică de execuţie.
(4)Lăţimea este, de obicei, 120 cm, pentru o distanţă de 60 cm între punctele de fixare ale montantului.
(5)Se verifică dacă înălţimea plăcilor subţiri pentru montaj uscat folosite este egală cu lungimea lor de livrare sau înălţimea utilă a încăperii.
(6)Îmbinările pe orizontală între plăci pot fi folosite pentru placări de pereţi cu înălţimea > 260 cm. Pentru placarea multistrat se poate folosi o singură îmbinare pe orizontală pentru înălţimea placării peretelui < 260 cm.
(7)Se verifică dacă distanţa dintre îmbinările pe orizontală ale plăcii subţiri pentru montaj uscat din acelaşi front de placare (acelaşi strat de pe aceeaşi parte) este > 200 cm. Se poate folosi de asemenea placa pentru montaj uscat tăiată cu înălţimea > 40 cm.
(8)Se verifică decalarea minimă a îmbinărilor de pe orizontală. Îmbinările pe orizontală din fâşiile adiacente din fiecare strat de placare trebuie să fie decalate cu cel puţin 40 cm. Îmbinările pe orizontală din stratul adiacent de placare, primul şi al doilea strat din placarea în două straturi, de pe fiecare parte a peretelui, trebuie să fie decalate cu cel puţin 40 cm. De asemenea, îmbinările pe orizontală din straturile de placare simetrice de pe ambele părţi ale peretelui trebuie să fie decalate cu cel puţin 40 cm.
(9)Se verifică decalarea minimă a îmbinărilor pe verticală, îmbinările pe verticală din stratul de placare adiacent, de pe ambele părţi ale peretelui, trebuie să fie decalate cu cel puţin o lăţime de modul a punctelor de fixare ale structurii, adică 60 cm. Pentru pereţii despărţitori cu puncte centrale dense (de exemplu 30 sau 40 cm) cu placare multistrat (două sau trei straturi), îmbinările pe verticală din straturile de placare adiacente vor fi decalate cu cel puţin o lăţime de modul a punctelor centrale ale structurii.
(10)Se verifică distanţa dintre plăcile adiacente. Distanţa dintre marginile longitudinale şi/sau transversale nu poate depăşi 3 mm.
(11)Se verifică dacă se folosesc şuruburi adecvate. Tipul de şurub va fi compatibil cu profilele folosite Şuruburile metalice autofiletante sau autoforante se folosesc pentru fixarea plăcii subţiri pentru montaj uscat de montantul CW (C) cu grosimea foii de tablă de cel puţin 0,6 mm. Şuruburile metalice autoforante se folosesc pentru profilele UA de 2,0 mm. Se verifică dacă şuruburile folosite sunt mai lungi cu cel puţin 10 mm decât grosimea plăcii sau grosimea totală a plăcilor folosite pentru placările multistrat. Şuruburile metalice 3,5 x 25 mm se folosesc pentru fixarea plăcii subţiri pentru montaj uscat de cadrul fabricat din montanţii CW (C) (1 x 12,5 mm placare), iar şuruburile metalice autoforante 3,5 x 25 mm se folosesc pentru fixarea de structura executată din profile UA.
(12)Se verifică dacă distanţele maxime între punctele de fixare ale şurubului dintr-un singur strat de placare sau straturile exterioare ale placării multistrat nu depăşesc 25 cm. Punctele centrale maxime ale şurubului din straturile interne ale placării multistrat nu vor depăşi 75 cm.
(13)Capetele şuruburilor se verifică dacă sunt înşurubate în planul delimitat de acoperirea din hârtie a plăcii subţiri pentru montaj uscat. Capetele şuruburilor nu trebuie să treacă prin stratul de acoperire din hârtie.
3.4.4.Verificarea îmbinării
(1)Se verifică dacă performanţele materialelor de chituire corespund cu prevederile din documentaţia tehnică de execuţie.
(2)Se foloseşte material de chituire pentru îmbinarea plăcii subţiri pentru montaj uscat, cu sau fără bandă de armare a îmbinărilor, în concordanţă cu documentaţia tehnică de execuţie.
(3)Verificarea calităţii de îmbinare va include specificaţia, tipul, lăţimea, aplicabilitatea şi performanţele declarate ale benzii de armare. În concordanţă cu documentaţia tehnică de execuţie, se va folosi una din următoarele benzi de îmbinare, având o lăţime minimă de 45 mm;
a)banda din fibră de sticlă autoadezivă;
b)banda de armare din fibră de sticlă;
c)banda de armare din hârtie.
(4)Se verifică tipurile de benzi folosite, în concordanţă cu prevederile documentaţiei tehnice de execuţie. Pentru îmbinările pe verticală ale plăcilor subţiri pentru montaj uscat cu profilul teşit al marginii, pot fi folosite toate tipurile de benzi. Banda se aplică direct pe marginile plăcilor subţiri pentru montaj uscat adiacente sau se înglobează în materialul de chituire, în funcţie de profilele de margini. Dacă se foloseşte bandă din fibră de sticlă sau hârtie, se verifică dacă banda este înglobată în materialul de chituire.
(5)Se verifică modul de pregătire a marginilor tăiate pentru îmbinările pe orizontală. Marginile tăiate pentru îmbinările pe orizontală sunt teşite la 45°, la aproximativ 2/3 din grosimea plăcii (9-10 mm pentru o placă pentru montaj uscat de 12,5 mm, fig. 7). Se verifică dacă, înainte de aplicarea materialului de chituire, marginile tăiate sunt curate, fără praf sau umiditate.
(6)Se verifică realizarea îmbinărilor pe orizontală şi verticală în concordanţă cu prevederile documentaţiei tehnice de execuţie. Chituirea îmbinărilor pe orizontală şi verticală dintre plăcile subţiri pentru montaj uscat cu bandă înglobată în materialul de chituire necesită aplicarea celui de-al doilea strat de material. Chituirea îmbinărilor verticale cu bandă de armare, în funcţie de adâncimea marginii, poate necesita aplicarea unui al doilea strat de material de chituire al îmbinării. Dacă este necesară o calitate mai bună a îmbinării şi finisării, adică un aspect îmbunătăţit al îmbinărilor sau a întregii suprafeţe a peretelui, se verifică dacă s-a folosit materialul corespunzător pentru finisare.
(7)Îmbinările pe orizontală şi verticală dintre plăci şi toate rosturile perimetrale (în jurul peretelui despărţitor şi structura clădirii) se umplu cu material de chituire, în toate straturile placării. Se verifică dacă toate îmbinările pe orizontală şi, în majoritatea cazurilor, îmbinările pe verticală din straturile placării externe sunt armate cu bandă în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice de execuţie.
3.4.5.Verificarea finisării suprafeţei
(1)Ca parte a verificării calităţii suprafeţei, evaluarea nivelului calităţii îmbinării şi finisării se bazează pe nivelurile de calitate ale îmbinării şi finisării detaliate în secţiunea 2.3.
(2)Abaterea suprafeţelor de intersecţie a peretelui se evaluează pe baza măsurătorilor specificate în secţiunea 2.2.
3.5.Placarea tavanului cu plăci subţiri pentru montaj uscat
3.5.1.Verificarea montării structurii-suport
(1)Se verifică dacă performanţele profilului pentru montaj uscat corespund cu prevederile din documentaţia tehnică de execuţie. Se verifică, în principal, următoarele:
a)tipul;
b)grosimea foii de tablă;
c)greutatea profilului;
d)dimensiuni exterioare;
e)calitatea suprafeţei;
f)caracteristicile geometrice;
g)grosimea şi tipul acoperirii anticoroziune.
(2)Se verifică conformarea realizării structurii-suport cu documentaţia tehnică de execuţie.
(3)Se verifică poziţia de fixare de pe perimetrul tavanului. Se verifică dacă distanţele maxime între punctele de fixare şi tipul de elemente de fixare sunt conforme cu prevederile documentaţiei tehnice de execuţie. Se folosesc dibluri sau ancore cu diametrul şi lungimea compatibile cu stratul suport (stratul în care se ancorează), de cel puţin 6 x 40 mm, la interax < 100 cm.
(4)Se verifică dacă banda de etanşare de pe perimetrul tavanului sub profilele UD este conformă cu prevederile documentaţiei tehnice de execuţie. Se verifică specificaţia benzii de etanşare recomandată pentru utilizare pe perimetrul tavanului. Se foloseşte bandă din polietilenă expandată cu o grosime minimă de 3 mm.
(5)Se verifică montarea benzii de etanşare pe întreg perimetrul tavanului şi între elementele de prindere directă, dacă aceasta este prevăzută în documentaţia tehnică de execuţie. Se poate dispune banda de etanşare pe toată suprafaţa contactului elementului suport cu elementul de care se prinde, cum ar fi de-a lungul profilelor UD, prinse de tavanul structural. Banda va fi îmbinată cap la cap şi lipită de elementul portant şi profile de-a lungul lor, fără goluri vizibile între bandă, profil şi bază.
(6)Se verifică dacă elementele de agăţare folosite pentru montarea placării tavanului sunt conforme cu prevederile documentaţiei tehnice de execuţie. Se verifică conformitatea performanţelor elementelor de fixare cu prevederile din documentaţia tehnică de execuţie.
(7)Se verifică dacă punctele de fixare ale elementelor de agăţare respectă prevederile din documentaţia tehnică de execuţie. Se verifică distanţele maxime între elementele de fixare. Pentru placarea tavanului cu un singur strat cu placă pentru montaj uscat de 12,5 mm, interaxul elementelor de agăţare fără sarcină suplimentară nu va depăşi 100 cm.
3.5.2.Verificarea montării izolaţiei din vată minerală
Pentru verificarea montării izolaţiei din vată minerală se aplică prevederile de la pct. 3.2.2.
3.5.3.Verificarea montării plăcilor subţiri pentru montaj uscat
(1)Se verifică dacă performanţele plăcii subţiri montaj uscat corespund cu prevederile din documentaţia tehnică de execuţie. Se verifică, în principal, următoarele:
a)tipul;
b)grosimea;
c)clasa de reacţie la foc;
d)profilul marginii.
(2)Se verifică dacă rosturile realizate între placarea tavanului şi pereţi sunt în conformitate cu documentaţia tehnică de execuţie. Se verifică dacă rosturile de dilataţie sunt realizate la interfaţa plăcii subţiri pentru montaj uscat cu structura clădirii (fabricate din alt material decât placa pentru montaj uscat) - a se vedea fig. 6.
(3)Îmbinările dintre placarea tavanului şi perete trebuie să fie întărite cu bandă din hârtie sau fibră de sticlă.
(4)Dimensiunile minime ale plăcilor montate nu trebuie să fie sub dimensiunile la care au fost furnizate sau a pasului profilelor structurii metalice. Fâşiile de completare a suprafeţelor tavanului pe conturul camerei de placare de capăt (din jurul perimetrului de placare a tavanului) pot include o placă pentru montaj uscat cu lăţimea > 30 cm. Pentru montarea transversală se poate folosi o placă pentru montaj uscat tăiată ce are lungimea minimă de două ori pasul profilelor. Pentru montarea pe longitudinală se poate folosi o placă pentru montaj uscat tăiată de 40 de cm lungime.
(5)Se verifică decalarea minimă a marginilor plăcii. Chituirea marginilor plăcilor scurte în plan lateral trebuie să corespundă poziţiei profilelor CD 60.
(6)Îmbinările din straturile ulterioare trebuie să fie decalate - a se vedea fig. 10.
Fig. 10. Îmbinările din straturile ulterioare la placarea tavanelor şi mansardelor
(7)Se verifică distanţa dintre plăcile adiacente. Distanţa între marginile longitudinale şi transversale nu poate depăşi 3 mm.
(8)Se verifică dacă şuruburile folosite sunt adecvate. Şuruburile metalice se folosesc pentru fixarea plăcii subţiri pentru montaj uscat de montanţii CD 60 cu grosimea foii de tablă de 0,6 mm.
(9)Se verifică dacă şuruburile folosite sunt mai lungi cu cel puţin 10 mm decât grosimea plăcii sau grosimea totală a plăcilor folosite în placările multistrat. Şuruburile metalice 3,5 x 25 mm vor fi folosite pentru fixarea plăcii subţiri pentru montaj uscat de cadrul fabricat din profile CD 60 (placare 1 x 12,5 mm).
(10)Se verifică dacă distanţele maxime de fixare ale şuruburilor dintr-o placare într-un singur strat şi straturile exterioare ale unei placări multistrat sunt < 17 cm. Distanţele maxime de fixare ale şuruburilor din straturile interioare ale placării multistrat nu vor depăşi 40 cm.
(11)Capetele şuruburilor se verifică dacă sunt înşurubate în planul delimitat de acoperirea din hârtie a plăcii subţiri pentru montaj uscat. Capetele şuruburilor nu trebuie să treacă prin stratul de acoperire din hârtie.
3.5.4.Verificarea îmbinării
Pentru verificarea montării îmbinării se aplică prevederile de la pct. 3.4.4.
3.5.5.Verificarea finisării suprafeţei
(1)Ca parte a verificării calităţii suprafeţei, evaluarea nivelului calităţii îmbinării şi finisării se bazează pe nivelurile de calitate ale îmbinării şi finisării detaliate în secţiunea 2.3.
(2)Abaterea suprafeţelor de intersecţie a peretelui este evaluată pe baza măsurătorilor specificate în secţiunea 2.2.
3.6.Sisteme din plăci subţiri pentru montaj uscat specifice mansardelor
3.6.1.Verificarea montării structurii-suport
(1)Se verifică dacă performanţele profilului corespund cu prevederile din documentaţia tehnică de execuţie. Se verifică, în principal, următoarele:
a)tipul;
b)grosimea foii de tablă;
c)greutatea profilului;
d)dimensiuni exterioare;
e)calitatea suprafeţei;
f)caracteristicile geometrice;
g)grosimea şi tipul acoperirii anticoroziune.
(2)Se verifică conformitatea realizării structurii-suport cu documentaţia tehnică de execuţie.
(3)Se verifică dacă performanţele elementelor de fixare corespund cu prevederile din documentaţia tehnică de execuţie. Se verifică, în principal, următoarele:
a)tipul;
b)sarcina capabilă;
c)fixarea;
d)dimensiunea;
e)dimensiuni exterioare;
f)calitatea suprafeţei;
g)greutatea;
h)tipul acoperirii anticorozive.
(4)Elementele de fixare folosite vor include cel puţin două şuruburi de lemn (3,5 x 35) cu adâncimea minimă de 20 mm.
(5)Se verifică poziţia elementelor de fixare de pe perimetrul mansardei. Se verifică distanţele maxime şi tipul elementelor de fixare. Se folosesc dibluri sau ancore cu diametrul şi lungimea compatibile cu elementul structural de care se prind, cel puţin 6 x 40 mm, cu distanţa interax < 100 cm.
(6)Se verifică dacă banda de etanşare folosită la legătura montajului cu elementele masive ale construcţiei este conformă cu prevederile documentaţiei tehnice de execuţie.
(7)Se verifică montarea benzii de etanşare pe întreg perimetrul tavanului, precum şi, dacă este prevăzută de documentaţia tehnică de execuţie, între elementele de prindere directă. Banda de etanşare poate fi dispusă pe toată suprafaţa contactului elementului-suport cu elementul de care se prinde, cum ar fi de-a lungul profilelor UD, prinse de planşeu, dacă documentaţia tehnică de execuţie prevede acest lucru. Banda va fi îmbinată cap la cap şi se va lipi de elementul portant şi profile de-a lungul lor, fără goluri vizibile între bandă, profil şi bază.
(8)Se verifică lungimea şi poziţia profilelor CD care vor fi reduse cu 1,5-2,0 cm în raport cu distanţa dintre profilele UD şi vor fi poziţionate la 40 cm interax.
(9)Se verifică modul de îmbinare al profilelor CD cu profilele UD. Nu pot fi folosite îmbinările permanente şi rigide cu şuruburi (autoforante, şuruburi şi alte metode, cum ar fi cu cleştele de sertizare a profilelor). Se verifică dacă elementele de suspendare marginale se află la distanţă maximă de 15 cm faţă de perete.
(10)Se verifică modul de prelungire a profilului CD de-a lungul lungimii sale. Îmbinarea a două profile CD se rigidizează cu piesele de îmbinare indicate în instrucţiunile furnizorului de sistem. Elementele de suspendare vor fi poziţionate la o distanţă de cel puţin 15 cm faţă de zona de îmbinare a profilelor. Se verifică decalarea racordurilor de prelungire faţă de racordurile profilelor învecinate cu cel puţin 100 cm.
3.6.2.Verificarea montării izolaţiei din vată minerală
Pentru verificarea montării izolaţiei din vată minerală se aplică prevederile de la pct. 3.2.2.
3.6.3.Verificarea montării plăcilor subţiri pentru montaj uscat
(1)Se verifică dacă performanţele plăcii subţiri pentru montaj uscat corespund cu prevederile din documentaţia tehnică de execuţie. Se verifică, în principal, următoarele:
a)tipul;
b)grosimea;
c)clasa de reacţie la foc;
d)profilul marginii.
(2)Se verifică dacă rosturile dintre placarea tavanului şi pereţi sunt în conformitate cu documentaţia tehnică de execuţie. Se verifică dacă rosturile de dilataţie sunt realizate la interfaţa plăcii subţiri pentru montaj uscat cu structura clădirii fabricate din alt material decât placa pentru montaj uscat - a se vedea fig. 6.
(3)Îmbinările dintre placarea tavanului şi peretele din plăci subţiri pentru montaj uscat trebuie să fie întărite cu bandă din hârtie sau fibră de sticlă.
(4)Suprafeţele de placare de capăt (marginale) pot include o placă pentru montaj uscat cu lăţimea > 30 cm. Pentru montarea transversală (perpendicular pe profile) se verifică dacă prinderea plăcii este realizată pe minimum 3 profile. Pentru montarea pe longitudinală se poate folosi o placă pentru montaj uscat tăiată de 40 de cm lungime.
(5)Se verifică decalarea minimă a îmbinărilor transversale. Rosturile plăcilor scurte situate la marginea suprafeţei placate trebuie să corespundă poziţiei profilelor CD 60. Îmbinările orizontale din cadrul benzilor adiacente din fiecare strat de placare trebuie să fie decalate cu minimum 40 cm. Rosturile transversale din cadrul stratului de placare următor, primul faţă de al doilea strat din placarea în două straturi, trebuie să fie decalate cu cel puţin 40 cm.
(6)Se verifică decalarea minimă a îmbinărilor longitudinale. Decalarea îmbinărilor transversale ale plăcilor din acelaşi plan se va face cu minimum 40 cm - a se vedea fig. 10.
(7)Se verifică rostul de îmbinare dintre plăci, care nu trebuie să fie mai mare de 3 mm.
(8)Se verifică dacă şuruburile folosite sunt în conformitate cu documentaţia tehnică de execuţie.
(9)Se verifică dacă distanţele maxime între şuruburile pentru o placare într-un singur strat şi straturile exterioare ale unei placări multistrat sunt < 17 cm. Distanţele maxime între şuruburile din straturile interioare ale placării multistrat nu vor depăşi 40 cm.
(10)Capetele şuruburilor se verifică dacă sunt înşurubate în planul delimitat de acoperirea din hârtie a plăcii subţiri pentru montaj uscat. Capetele şuruburilor nu trebuie să treacă prin stratul de acoperire din hârtie.
3.6.4.Verificarea îmbinării
Pentru verificarea îmbinării se aplică prevederile de la pct. 3.4.4.
3.6.5.Verificarea finisării suprafeţei
(1)Ca parte a verificării calităţii suprafeţei, evaluarea nivelului calităţii îmbinării şi finisării se bazează pe nivelurile de calitate ale îmbinării şi finisării detaliate în secţiunea 2.3.
(2)Abaterea suprafeţelor de intersecţie a peretelui este evaluată pe baza măsurătorilor specificate în secţiunea 2.2.
3.7.Placarea directă a pereţilor cu plăci subţiri pentru montaj uscat
3.7.1.Verificarea suprafeţei-suport
Se verifică suprafaţa pe care se montează placa pentru montaj uscat. Aceasta trebuie să fie uscată, fără urme de uleiuri sau grăsimi şi nu trebuie să fie acoperită de straturi de zugrăveală lavabilă sau vopsea pe bază de ulei. Suprafaţa - suport trebuie să ofere o aderenţă adecvată pentru ipsosul adeziv utilizat la lipirea plăcilor. Suprafeţele cu aderenţă redusă şi suprafeţele absorbante trebuie curăţate şi amorsate în concordanţă cu instrucţiunile fabricantului plăcilor şi/sau proiectul tehnic.
3.7.2.Verificarea plăcilor subţiri pentru montaj uscat
(1)Se verifică dacă performanţele plăcii subţiri pentru montaj uscat corespund cu prevederile din documentaţia tehnică de execuţie. Se verifică, în principal, următoarele:
a)tipul;
b)grosimea;
c)clasa de reacţie la foc;
d)profilul marginii.
(2)În câmp se utilizează plăci la dimensiunile la care au fost furnizate. Rândurile marginale ale placării pot include plăci subţiri pentru montaj uscat tăiate cu o lăţime > 30 cm. Îmbinările orizontale nu sunt acceptate.
(3)Se verifică dacă performanţele mortarului adeziv corespund cu prevederile din documentaţia tehnică de execuţie. Se va folosi mortarul adeziv specificat în documentaţia tehnică de execuţie.
(4)Se verifică modul de aplicare a mortarului adeziv. Mortarul adeziv va fi aplicat sub formă de turtă cu diametrul de 10-15 cm la distanţe de 5 cm de-a lungul marginilor laterale ale plăcii subţiri pentru montaj uscat. Pentru restul suprafeţei rămase, mortarul adeziv se va aplica sub formă de turte cu diametrul de 10-15 cm pe două rânduri. Interaxul turtelor nu va depăşi 35 cm.
3.7.3.Verificarea îmbinării
Pentru verificarea îmbinării se aplică prevederile de la pct. 3.4.4.
3.7.4.Verificarea finisării suprafeţei
(1)Ca parte a verificării calităţii suprafeţei, evaluarea nivelului calităţii îmbinării şi finisării se bazează pe nivelurile de calitate ale îmbinării şi finisării detaliate în secţiunea 2.3.
(2)Abaterea suprafeţelor de intersecţie a peretelui este evaluată pe baza măsurătorilor specificate în secţiunea 2.2.
PARTEA 3:
Referinţe tehnice
Standarde:

Nr. crt.

Indice

Denumire

1.

SR EN 520 + A1:2010

Plăci de gips-carton. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări

2.

SR EN 15283-1 +A1:2010

Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercare. Partea 1: Plăci de ipsos armate cu ţesătură sau împâslitură

3.

SR EN 15283-2+A1:2010

Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercare. Partea 2: Plăci de ipsos cu fibre

4.

SR EN 12467:2012

Plăci plane de fibrociment. Specificaţii de produs şi metode de încercare

5.

SR EN 14195:2005

Componentele structurii metalice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

6.

SR EN 14195:2005 şi

SR EN 14195:2005/AC:2006

Elemente metalice ale cadrului pentru sisteme de panouri de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

7.

SR EN 13950:2014

Panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercări

8.

SR EN 13963:2005 şi

SR EN 13963:2005/AC:2006

Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

9.

SR EN 14496:2006

Adezivi pe bază de ipsos pentru panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

10.

SR EN 14209: 2006

Cornişe din plăci de gips-carton preformate. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

11.

SR EN 14353+ A1:2010

Profiluri metalice şi profile caracteristice pentru utilizare la plăcile de gips-carton. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare

12.

SR 13495-1:2006

Accesorii pentru utilizare cu plăci de gips-carton. Partea 1: Profile din tablă de oţel

13.

SR 13495-2:2006

Accesorii pentru utilizare cu plăci de gips-carton. Partea 2: Şuruburi cu fixare rapidă

14.

SR 13495-3:2006

Accesorii pentru utilizare cu plăci de gips-carton. Partea 3: Cleme

15.

SR 13495-4:2006

Accesorii pentru utilizare cu plăci de gips-carton. Partea 4: Cuie

16.

SR EN 14566+A1:2010

Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare.

ANEXA nr. 11: ANEXA A - Informaţii de bază despre tehnologia execuţiei sistemelor din plăci subţiri pentru montaj uscat
(- ANEXA A - informativă)
A._
1.1.Informaţii privind plăcile subţiri pentru montaj uscat, respectiv plăci din gips-carton
Tipurile de plăci din gips-carton, respectiv tip A, H, E, F, P, D, R, I, sunt definite în standardul SR EN 520 + A1:2010.
Dimensiunile lăţimii, lungimii şi grosimii plăcilor de gips-carton, precum şi toleranţele acestora sunt prevăzute în standardul SR EN 520 + A1:2010.
Profilele uzuale în care pot fi prelucrate, din fabricaţie, marginile plăcilor de gips-carton sunt: drepte, oblice, trapezoidale, semirotunde, rotunde sau combinaţii ale acestor forme. Profilele uzuale sunt specificate în standardul SR EN 520 + A1:2010.
1.2.Finisarea îmbinării în sistemul de montaj cu plăci subţiri pentru montaj uscat. Etape de lucru
Finisarea îmbinărilor în funcţie de marginea şi forma acestora poate include mai multe etape. Se foloseşte bandă de armare şi se aplică unul sau două straturi de material de chituire. Pentru montarea benzii de armare din hârtie sau fibră de sticlă se aplică un strat de material de chituire, după care se aplică banda de armare în stratul de material de chituire. După ce se usucă primul strat de material cu bandă de armare înglobată, se aplică cel de-al doilea strat de material de chituire. Banda de armare este aplicată direct pe marginile plăcilor adiacente îmbinării şi este acoperită cu materialul de chituire, în funcţie de nivelul de calitate al finisării cerut (a se vedea pct. 2.3, nivel Q2) se poate folosi un anumit material de finisare a îmbinării.
Marginile semirotunde pot fi îmbinate fără bandă de armare, în acest caz, se foloseşte un material de chituire a îmbinărilor special, în conformitate cu documentaţia tehnică de execuţie. Se aplică două sau trei straturi de material de chituire, în funcţie de nivelul de calitate cerut al finisării îmbinărilor (a se vedea pct. 2.3, nivel Q2).
Marginile tăiate. Marginile plăcii pentru montaj uscat sunt tăiate, în mod normal, în unghi drept. Marginea obţinută prin tăierea plăcilor pentru montaj uscat lasă miezul expus înainte de montare, marginile tăiate trebuie teşite (şanfrenate) la 45°.
Se aplică un strat de material de chituire şi se înglobează banda de armare în masa acestuia. După ce se usucă primul strat de material de chituire, cu banda de armare înglobată, se aplică un al doilea strat de material de chituire. După ce se usucă materialul de chituire, se aplică un nou strat de material de chituire cu rol de finisaj, care se "pierde" pe o lăţime de 20-30 cm în zona îmbinării.
Fig. A.1. Îmbinarea marginilor tăiate ale plăcilor cu material de chituire şi banda de armare
Materialul de chituire se alege în funcţie de nivelul cerut de finisare a îmbinării. Pentru umplerea în mai multe straturi, stratul-suport trebuie să fie uscat înainte de aplicarea straturilor ulterioare.
Pentru îmbunătăţirea performanţelor acustice a lucrărilor realizate cu sisteme de plăci subţiri pentru montaj uscat se pot folosi benzi de polietilenă expandată cu grosimea minimă de 3 mm, în conformitate cu documentaţia tehnică de execuţie.
1.3.Materiale de chituire pentru îmbinările plăcilor subţiri pentru montaj uscat
Materialele de chituire sunt folosite ca materiale de umplere şi finisare a îmbinărilor plăcilor pentru montaj uscat. De asemenea sunt folosite la umplerea şi finisarea îmbinărilor marginale dintre pereţi, tavane şi elementele structurale.
Materialele de chituire sunt clasificate în opt tipuri de materiale de chituire, după descrierea lor şi după modul de întărire.
După modul de întărire, materialele de chituire se clasifică în: - materiale de chituire de tip 1A, 2A: 3A şi 4A, care se întăresc doar prin uscare în aer;
- materiale de chituire de tip 1B, 2B, 3B şi 4B, care se întăresc prin reacţie chimică şi uscare în aer. Acestea sunt cunoscute sub denumirea de materiale de chituire de priză.
După modul de utilizare, materialele de chituire se clasifică în:
- materiale de chituire de umplere 1A/1B;
- materiale de chituire de finisare 2A/2B;
- materiale de chituire cu utilizare dublă (umplere şi finisare) 3A/3B;
- materiale de chituire fără bandă de armare 4A/4B.
1.4.Componentele structurii-suport pentru sistemele de plăci subţiri pentru montaj uscat
Pentru realizarea pereţilor, tavanelor şi a altor elemente de compartimentare este necesară o structură portantă. În execuţia sistemelor de plăci pentru montaj uscat se utilizează profilele speciale din tablă de oţel, formate la rece, cu protecţie la coroziune (galvanizate).
Fabricanţii şi furnizorii de sisteme complete de plăci pentru montaj uscat oferă diferite tipuri de profile.
Fig. A.2. Profile C pentru plafon (CD) cu diferite forme ale rebordului de suspendare şi cu o singură formă de nervură de rigidizare conform SR EN 14195:2006
Fig. A.3. Profile C pentru perete (CW) cu diferite forme de borduri şi cu diferite forme de nervuri de rigidizare conform SR EN 14195:2006
Fig. A.4. Profil U pentru perete (UW), profil U pentru perete plafon (UD) conform SR 13495-1:2006
Fig. A.5. Profil L pentru perete cu unghi exterior (LWa) conform SR EN 14353 + A1:2010
Fig. A.6. Profil L pentru perete cu unghi interior (LW) conform SR EN 14353 +A1:2010
Fig. A.7. U - Profil pentru rigidizare, conform SR EN 14195:2006
Profilele sistemelor de plăci pentru montaj uscat sunt clasificate în trei grupe:
a)profile care alcătuiesc structura pereţilor despărţitori, placările pereţilor;
b)profile pentru structurile tavanelor, placărilor pereţilor şi placărilor mansardelor.
Pentru ambele tipuri, dimensiunea nominală a tablei de oţel pentru profilele de perete şi tavan este de 0,6 mm (+/- potrivit toleranţelor stabilite în SR EN 14195:2005) cu toleranţa specificată de furnizorul sistemului sau echivalent în rigiditate a profilului de 0,6.
c)profilele cadrului pentru montarea uşilor în pereţii despărţitori şi întărirea cadrelor pereţilor în cazul soluţiilor non-standard.
De obicei, profilele sunt fabricate din tablă de oţel de 1,8 mm.
Utilizarea profilelor ce nu aparţin sistemului şi care sunt fabricate din tablă mai subţire invalidează garanţia pentru întreg sistemul (cum ar fi peretele sau tavanul) şi pot reduce performanţele acestuia (capacitatea de rezistenţă la foc, izolarea fonică şi rezistenţa mecanică).
1.5.Accesorii
Accesoriile folosite în sistemele de plăci pentru montaj uscat trebuie să fie achiziţionate conform sistemului complet recomandat de către furnizorul sistemului. Accesoriile includ: piese de suspendare rapidă, piese de suspendare nonius, piese de încrucişare, piese de prelungire profile, bride etc.
1.6.Şuruburi şi elemente de fixare
(1)Cuie
Cuiele folosite pentru prinderea plăcilor pentru montaj uscat trebuie să fie dedicate acestui domeniu de utilizare. Cuiele se folosesc pentru fixarea plăcilor de gips-carton pe structura de lemn.
Caracteristicile şi tipurile de cuie pentru plăci de gips-carton sunt exemplificate în tabelul A.1.
Tabel nr. A.1 - Exemple de tipuri de cuie, conform SR EN 14566 + A1:2010
(2)Cleme
Clemele folosite pentru prinderea plăcilor pentru montaj uscat trebuie să fie dedicate acestui domeniu de utilizare. Clemele se folosesc pentru fixarea plăcilor pentru montaj uscat între ele prin suprapunere sau crearea unor muchii. Caracteristicile şi tipurile de cleme pentru plăci de gips-carton sunt exemplificate în tabelul A.2.
Tabel nr. A.2 - Exemple de tipuri de cleme, conform SR EN 14566+A1:2010
(3)Şuruburi
În sistemul de plăci pentru montaj uscat, şuruburile au următoarele destinaţii: fixarea sistemului de plăci pentru montaj uscat pe suport de lemn, fixarea profilelor metalice cu tablă de grosime maxim 0,6 mm, fixarea plăcilor pentru montaj uscat pe structură de lemn, fixarea plăcilor pentru montaj uscat pe profile metalice din tablă cu grosime maxim 0,6 mm, fixarea plăcilor pentru montaj uscat pe profile metalice din tablă cu grosime mai mare de 0,6 mm, dar maximum 2 mm şi pentru fixare profile de 0,6 de profile de 0,2.
Şuruburile pot fi: şuruburi autoperforante/autofiletante pentru profile de 0,6 şi profile de 0,2, şuruburi pentru lemn.
(4)Dibluri
Diblurile utilizate pentru fixarea plăcilor pentru montaj uscat sunt din metal sau plastic, de următoarele tipuri:
Dibluri din plastic
- fluture
- melc
Dibluri din metal
- melc
- molie (molly)
(5)_
Mortarul adeziv se utilizează pentru fixarea pe pereţi a panourilor compozite de plăci pentru montaj uscat pentru izolare termică/fonică, conform specificaţiei tehnice a sistemului.
1.7.Scule necesare
Uneltele uzuale pentru montarea sistemului de plăci pentru montaj uscat sunt:
a)pentru tăierea plăcii pentru montaj uscat:
- cuter;
- fierăstrău coadă de vulpe;
- fierăstrău pentru placă.
b)pentru amestecarea manuală a materialelor de chituire se folosesc şpaclu şi găleată din plastic, iar pentru amestecarea mecanică se foloseşte un mixer cu viteză scăzută;
c)pentru determinarea planeităţii corecte a plăcii pentru montaj uscat se folosesc vinciul, nivela cu laser, firul cu plumb, furtunul de nivel, nivela cu bulă de aer, ciocanul de cauciuc şi dreptar de 2 m;
d)pentru fixarea plăcii pentru montaj uscat se foloseşte şurubelniţa acţionată electric;
e)pentru chituirea plăcii pentru montaj uscat se folosesc şpaclu, drişca, şmirghel sau hârtie abrazivă;
f)pentru debitarea profilelor metalice se foloseşte foarfeca pentru tablă;
g)scule suplimentare:
- rindea (şanfrenare) pentru plăcile pentru montaj uscat (teşirea marginilor plăcii);
- cleşte de sertizare pentru prinderea profilelor unele de altele;
- maşină de găurit acţionată electric.
1.8.Transportul şi depozitarea plăcilor pentru montaj uscat şi a altor materiale
Calitatea superioară de finisare a sistemului de plăci pentru montaj uscat depinde în mare măsură de manipularea adecvată a plăcii în timpul transportului la locul de desfăşurare a activităţii şi în timpul asamblării.
Plăcile se transportă în poziţie verticală sau pe stivuitoare speciale cu furci, pe paleţi etc.
Plăcile se depozitează pe o suprafaţă plană, paiet sau pe distanţiere din lemn la distanţe de 35 cm.
Plăcile, adezivii, pulberile de ipsos şi tencuială se protejează împotriva umezelii.
Nu se folosesc plăci pentru montaj uscat ude, umede, pătate de umezeală sau decolorate de soare.
Se recomandă ca elementele sistemului metalic, cum ar fi profilele din oţel şi şuruburile, să fie depozitate în stative acoperite.
ANEXA nr. 12: ANEXA B - Proces-verbal de lucrări ascunse pentru subansambluri nestructurale realizate în sisteme din plăci subţiri pentru montaj uscat
(- ANEXA B informativă)
Proces-verbal de lucrări ascunse pentru subansambluri nestructurale realizate în sisteme din plăci subţiri pentru montaj uscat
Nr. ..../Dată ....
Lucrarea ......................... Beneficiar ....................
Adresă ...................................................................
Proiect nr. ............. anul ................. S.C. ..............
Comisia de recepţie:
Numele, prenumele:
(Proiectant .......................... Persoana reprezentantă ..........................)1
___
1După caz
Executant ............................ Persoana reprezentantă ...........................
Diriginte/MP ...............................................................
1.Nivel - subsol |_| parter |_| etaj |_| axele |_| |_| |_| |_|
2.Categorie lucrare verificată
- perete compartimentare |_|
- placare/ghenă |_|
- plafon fals |_|
3.Descriere succintă soluţie tehnică .................
4.Structura montajului de plăci
- lemn |_|
- metal |_|
5.Placarea: - nr. de straturi |_| - stratul |_|
6.Şuruburi ................... dimensiuni |_| |_| |_| |_| distanţe |_| |_| |_| |_| observaţii .................................
7.Chit de îmbinare .................... |_| bandă armată |_| observaţii ...................................
8.Vată izolaţie .................. |_| observaţii ...........................
9.Instalaţii electrice |_| observaţii .....................................
10.Instalaţii sanitare |_| observaţii .....................................
11.Perete faţa a doua:
nr. straturi |_|
Stratul |_| bandă armare |_| chit |_|
Stratul |_| bandă armare |_| chit |_|
Stratul |_| bandă armare |_| chit |_|
12.Agrementul tehnic/declaraţia de performanţă a ansamblului constructiv .................................
13.Rezistenţa la foc a ansamblului constructiv, cu indicarea criteriilor de performanţă .............................
14.Observaţii suplimentare .................................
15.Concluzii - se poate trece la faza următoare - finisajul prevăzut în proiect ...............................

Executant

..................

(nume, semnătură)

(Proiectant)1

.............................

(nume, semnătură)1

Diriginte

....................

(nume, semnătură)

___
1După caz
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 318 din data de 26 aprilie 2016