HOTĂRÂRE nr. 89 din 13 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2 alineatul (2), literele a) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) de strategie, prin care se asigură, în conformitate cu politica financiară a Guvernului şi cu normele Uniunii Europene, elaborarea strategiei în domeniile de activitate specifice ministerului: fiscal, bugetar, contabilitate publică, reglementări contabile, datorie publică, control financiar public intern, sisteme de management financiar şi control, coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice, domenii reglementate specific;
...........................................................................
k) de administrare financiară a fondurilor PHARE, ISPA şi SAPARD, Facilitatea de tranziţie, a instrumentelor structurale şi a instrumentului de asistenţă pentru preaderare, acordate de Uniunea Europeană, inclusiv a asistenţei financiare acordate de statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European şi Mecanismul Financiar Norvegian;"
2.La articolul 2 alineatul (2), litera x) se abrogă,
3.La articolul 3 alineatul (1), punctele 41, 48 şi 54 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"41. reprezintă statul român în exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin în calitate de acţionar la companiile naţionale şi societăţile comerciale prevăzute în anexa nr. 2, conform legii;
...........................................................................
48. urmăreşte respectarea angajamentelor asumate prin acordurile încheiate cu organismele şi/sau instituţiile financiare internaţionale în domeniul datoriei publice, inclusiv asistenţa financiară rambursabilă acordată de instituţiile financiare internaţionale sau de Uniunea Europeană, şi exercită calitatea de reprezentant al României la organismele internaţionale cu caracter financiar, în condiţiile legii, precum şi în cadrul unor departamente ale unor organisme internaţionale (OCDE, ONU);
...........................................................................
54. gestionează asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeană, prin instrumente financiare de preaderare, potrivit prevederilor memorandumurilor de înţelegere, memorandumurilor şi acordurilor de finanţare semnate de Guvernul României şi de Comisia Europeană;"
4.La articolul 3 alineatul (1), după punctul 54 se introduce un nou punct, punctul 541, cu următorul cuprins:
"541. certifică şi transmite Comisiei Europene/statelor donatoare declaraţii de cheltuieli şi aplicaţii de plată aferente fondurilor nerambursabile postaderare, inclusiv aferente asistenţei financiare nerambursabile acordate de statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb;"
5.La articolul 3 alineatul (1), punctul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"55. transferă fondurile nerambursabile primite de România atât de la Uniunea Europeană prin programele de preaderare, Facilitatea de tranziţie, instrumente structurale, instrumentul de asistenţă pentru preaderare, cât şi de la statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb către agenţiile de implementare/autorităţile de management/operatorii de program/beneficiarii finali;"
6.La articolul 3 alineatul (1), punctele 57-60 şi 89 se abrogă.
7.La articolul 3 alineatul (1), după punctul 116 se introduc şapte noi puncte, punctele 117-123, cu următorul cuprins:
"117. evaluează eficienţa alocării resurselor financiare pentru investiţii publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, în condiţiile legii;
118. iniţiază proiecte de acte normative cu privire la societăţile comerciale, instituţiile de credit la care Minsterul Finanţelor Publice exercită calitatea de acţionar în numele statului, precum şi în domeniul financiar-bancar;
119. verifică utilizarea fondurilor publice sau a altor fonduri speciale, alocaţiilor bugetare pentru investiţii, a subvenţiilor şi transferurilor şi a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare;
120. verifică situaţia, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale de către operatorii economici, precum şi concesionarea sau închirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale ale statului, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare;
121. verifică, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, calitatea gestiunii economico-financiare;
122. verifică economicitatea, eficacitatea şi eficienţa utilizării fondurilor publice, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare;
123. coordonează metodologic activitatea de aplicare unitară a legislaţiei fiscale desfăşurată de serviciile de asistenţă contribuabili organizate în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor subordonate."
8.La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice este de 1.624, exclusiv demnitarii."
9.Articolul 81 se abrogă.
10.La articolul 10, după alineatul (11) se introduc patru noi alineate, alineatele (12)-(15), cu următorul cuprins:
"(12) Ministrul delegat pentru buget îndeplineşte, în domeniile pentru care a fost învestit, atribuţiile prevăzute la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi atribuţiile delegate de ministrul finanţelor publice pe domeniile pe care le coordonează, în condiţiile legii.
(13) Ministrul finanţelor publice avizează şi proiectele de acte normative iniţiate şi avizate de ministrul delegat pentru buget. Ministrul delegat pentru buget avizează proiectele de acte normative care au impact bugetar, iniţiate de alte instituţii şi de Ministerul Finanţelor Publice, în condiţiile legii.
(14) Prin ordin al ministrului finanţelor publice semnat şi de ministrul delegat pentru buget se poate stabili persoana care va înlocui, în perioadele de absenţă, ministrul delegat pentru buget.
(15) Ministrul finanţelor publice semnează actele administrative elaborate de către structurile ministerului cu atribuţii de soluţionare a contestaţiilor şi a plângerilor prealabile, în condiţiile legii."
11.La articolul 13, alineatele (4)-(6) se abrogă.
12.La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) În cadrul procesului de evaluare anuală a performanţelor profesionale ale personalului de conducere al structurilor de specialitate din cadrul unităţilor subordonate, care se află în coordonare metodologică, structurile coordonatoare de la nivelul ministerului emit puncte de vedere cu privire la activitatea desfăşurată de acesta în realizarea obiectivelor şi atribuţiilor ministerului, pe care le comunică evaluatorului."
13.Articolul 27 se abrogă.
14.Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II
Încadrarea personalului Ministerului Finanţelor Publice în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
Art. III
Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 2 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti este de 24.598, inclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor."
2.La articolul 10, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
"(5) Directorii executivi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti se numesc în funcţie de către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în condiţiile legii, cu avizul consultativ al ministrului finanţelor publice."
3.La articolul 11, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Structura organizatorică a direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, administraţiilor finanţelor publice municipale, orăşeneşti şi comunale, precum şi a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi a administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Structurile organizatorice teritoriale aferente activităţii de trezorerie şi contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, verificare a achiziţiilor publice, inspecţie economico-financiară se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor Publice."
4.La articolul 13 alineatul (3), litera d) va avea următorul cuprins:
"d) prin decizie a directorului executiv, pentru funcţiile publice pentru care are competenţa de numire în funcţie. Prin excepţie, pentru personalul din cadrul structurilor de trezorerie şi contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, verificare a achiziţiilor publice, inspecţie economico-financiară din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, mobilitatea pentru eficientizarea activităţii se dispune cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor Publice."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Ministrul muncii, familiei, protecţie sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1:
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)
Numărul maxim de posturi: 1.624 posturi*)
(exclusiv demnitarii)
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Finanţelor Publice
___
1) Se organizează şi funcţionează prin ordin al ministrului finanţelor publice.
2) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie.
3) Se organizează şi funcţionează la nivel de serviciu.
4) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală.
5) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală, cuprinzând Corpul controlorilor delegaţi, aşa cum a fost reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată.
6) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală şi îndeplineşte funcţia de Fond Naţional pentru asistenţa financiară de preaderare conform H.G. nr. 1.011/1999, H.G. nr. 1.328/2000, de Autoritate de Certificare şi Plată atât pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare conform H.G. nr. 457/2008, cât şi pentru Mecanismul Financiar Spaţiul Economic European/Mecanismul Financiar Norvegian, conform Memorandumurilor de înţelegere semnate de România cu statele donatoare, precum şi de Autoritatea de Certificare pentru Fondul European pentru Pescuit, conform O.U.G. nr. 74/2009.
7) În subordinea direcţiei generale va funcţiona la nivel de compartiment Corpul consilierilor pentru afaceri europene, prin delegarea coordonării de la ministru.
8) Se organizează şi funcţionează la nivel de serviciu/birou/compartiment.
9) Coordonează metodologic activitatea de aplicare unitară a legislaţiei fiscale desfăşurate de serviciile de asistenţă contribuabili organizate în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor subordonate.
*) Nu include 50 de posturi ce urmează a fi cedate instituţiei publice pentru jocuri de noroc la data intrării în vigoare a actului normativ de înfiinţare a acesteia.
ANEXA nr. 2: Unităţile aflate în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, companiile naţionale şi societăţile comerciale la care Ministerul Finanţelor Publice exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar
(- Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)
 

Numărul maxim de posturi

A. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice

 

I. Cu finanţare de la bugetul de stat

 

1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, total, din care:

28.904

1.1. Aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene în subordinea cărora funcţionează administraţiile finanţelor publice municipale, administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii, administraţiile finanţelor publice orăşeneşti şi administraţiile finanţelor publice comunale; Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti în subordinea căreia funcţionează administraţia finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii şi administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti

24.598*)

1.2. Garda Financiară

1.147

1.3. Autoritatea Naţională a Vămilor, inclusiv vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor şi cabinetul acestuia

3.159

2. Comisia Naţională de Prognoză

112

B. Instituţii şi activităţi care funcţionează pe lângă Ministerul Finanţelor Publice

 

1. Tipărirea şi difuzarea publicaţiei "Revista Finanţe Publice şi Contabilitate"**)

 

2. Consiliul Contabilităţii şi Raportărilor Financiare***)

 

3. Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile****)

 

C. Companii naţionale şi societăţi comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, la care acesta exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar

 

1. Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.

 

2. Compania Naţională "Loteria Română" - S.A.

 

3. CEC BANK - S.A.

 

4. Societatea Comercială "Banca de Export-Import a României EXIMBANK" - S.A.

 
___
*) În numărul maxim de posturi sunt incluşi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 2 vicepreşedinţi ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor. Repartizarea numărului maxim de posturi pe aparatul propriu şi pe direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Nu include 150 de posturi ce urmează a fi cedate instituţiei publice pentru jocuri de noroc la data intrării în vigoare a actului normativ de înfiinţare a acesteia.
**) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.
***) Conform Hotărârii Guvernului nr. 401/2005 privind înfiinţarea Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare.
****) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXA nr. 3: Mijloacele de transport şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice
(- Anexa nr. 3 la Hotărârii Guvernului nr. 34/2009)

Nr. crt.

Ministerul Finanţelor Publice - aparat propriu

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim aprobat (bucăţi)

Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)

0

1

2

3

4

1.

Parc auto demnitari, înalţi funcţionari publici şi asimilaţi ai acestora*)

autoturism

8

200

2.

Parc auto comun*)

autoturism

4

150

3.

Parc auto transport marfă, persoane, delegaţii**)

autoturism microbuz

4
1

150

___
*) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Numărul autoturismelor este stabilit potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
NOTE:
1.Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în report cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.
2.Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului finanţelor publice sau al ministrului delegat pentru buget pentru structurile coordonate.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 145 din data de 19 martie 2013