HOTĂRÂRE nr. 390 din 13 mai 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în lunile aprilie şi mai 2014
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 29.833 mii lei la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe".
(2)Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru realizarea în regim de urgenţă a lucrărilor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în lunile aprilie şi mai 2014 la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 25.000 mii lei Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014.
Art. 3
Elaborarea documentaţiei tehnico-economice şi execuţia lucrărilor se contractează de către Administraţia Naţională "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru situaţii de forţă majoră.
Art. 4
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură pe anul 2014.
Art. 5
Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispoziţiile legale.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Fâcă,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Adriana Doina Pană

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXĂ: LISTA lucrărilor şi cheltuielile necesare pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în lunile aprilie şi mai 2014, finanţate din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului

Nr. crt.

Denumirea obiectivului/judeţul

Râul/Amplasament

Lucrări propuse

Valoarea totală (mii lei)

1.

Regularizare râu Coşuştea Mare în zona localităţii Corcova, judeţul Mehedinţi

Pe râul Coşuştea Mare

Amplasament: zona comunei Corcova, satele Corcova şi Cordun

Lucrări de regularizare albie prin reprofilarea albiei L = 4,5 km, diguri de apărare şi protecţii de taluz pentru stoparea eroziunilor de mal

4.000

2.

Amenajare pârâu Peşteana la Broşteni, judeţul Mehedinţi

Pe pârâul Peşteana

Amplasament: zona comunei Broşteni

Lucrări de regularizare albie prin supraînălţare refacere corp dig mal stâng L = 1.000 m, protecţie mal stâng L = 1.000 m, reprofilare albie L = 2.300 m, deponii sistematizate L = 140 m, dig nou mal stâng L = 240 m

3.500

3.

Regularizare râu Desnăţui şi afluenţi în zona comunei Bălăciţa, satul Gvardeniţa, judeţul Mehedinţi

Pe râul Desnăţui

Amplasament: zona comunei Bălăciţa, satul Gvardeniţa

Lucrări de regularizare albie prin recalibrare albie L = 3,0 km, amenajare afluenţi L = 800 m, consolidări de mal L = 4.000 m, subtraversări şi praguri de stabilizare a talvegului

- reabilitare poduri 4 buc.

- podeţe pietonale 5 buc.

6.500

4.

Regularizare râu Desnăţui în zona comunei Carpen, satul Cleanov, judeţul Dolj

Pe râul Desnăţui Amplasament: zona comunei Carpen, satul Cleanov

Lucrări de regularizare albie prin recalibrare albie L = 4.000 m, consolidări de mal L = 1.800 m, subtraversări şi praguri de stabilizare a talvegului

- reabilitare poduri 6 buc.

- podeţe pietonale 5 buc.

6.000

5.

Refacere baraj de priză Bilciureşti-Canal deviere mal stâng, judeţul Dâmboviţa

Pe râul Ialomiţa

Lucrări de refacere:

- canal deviere mal stâng

- deversor canal deviere

- canal de priză Bilciureşti (refacere: batardou deviere, priza provizorie, rizberma, stopare eroziuni de mal pe o lungime de 400 ml)

4.900

6.

Apărare de mal râul Olteţ în zona localităţii Morunglav, judeţul Olt

Pe râul Olteţ

Amplasament: zona localităţii Morunglav, judeţul Olt

Lucrări de refacere:

- taluz exterior dig apărare L = 0,13 km

- consolidări de mal L = 0,13 km

333

7.

Lucrări de deviere ale râului Olteţ în zona comunei Morunglav, judeţul Olt

Pe râul Olteţ

Amplasament: zona comunei Morunglav, judeţul Olt

Lucrări de deviere şi amenajare ale râului Olteţ

- amenajarea albiei pe 500 ml

3.100

8.

Studiu de amenajare hidrotehnică a bazinului hidrografic al râului Vedea

Bazinul hidrografic al râului Vedea

 

1.500

 

TOTAL

   

29.833

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 360 din data de 15 mai 2014