ORDIN nr. 255 din 29 septembrie 2014 privind aprobarea tarifului orar de plată a serviciilor de natură intelectuală prestate de către evaluatorii certificaţi ai Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor în cadrul comisiilor de evaluare a spitalelor în vederea acreditării, în primul ciclu de acreditare 2011-2015
Având în vedere:
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi actele normative/administrative de aplicare a acesteia;
- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, republicată;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitate de control financiar preventiv propriu;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare;
- Normele privind modul de desfăşurare a activităţii Comisiei de evaluare în vederea acreditării, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 51/2014*);
- Nota privind fundamentarea tarifului orar de plată a serviciilor de natură intelectuală prestate de evaluatorii certificaţi de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor în cadrul Comisiilor de evaluare a spitalelor în primul ciclu de acreditare 2011-2015, elaborată de Direcţia juridică şi relaţii internaţionale cu nr. 313/DJRI din data de 1 septembrie 2014, cu avizul Direcţiei economice, achiziţii publice şi administrativ prin care se confirmă existenţa resurselor financiare necesare desfăşurării acestei activităţi;
- Referatul comun al Direcţiei economice, achiziţii publice şi administrativ nr. DEAPA 1.311 din 16 septembrie 2014 şi al Unităţii de Evaluare, Analiză şi Acreditare nr. UEAA 2.391 din 24 septembrie 2014, aprobat de preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor cu nr. 2.769/CV din data de 26 septembrie 2014,
În temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008, republicată,
preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor emite prezentul ordin.
Art. 1
(1)Se aprobă tariful orar de plată, valabil începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin în primul ciclu de acreditare 2011-2015, a serviciilor de natură intelectuală prestate de către evaluatorii certificaţi ai Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, în cadrul comisiilor de evaluare a spitalelor în vederea acreditării.
(2)Din contravaloarea serviciilor prestate prevăzute la alin. (1), Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor reţine şi virează sumele aferente impozitului pe venit şi contribuţiilor datorate de către evaluatorii de spitale la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale.
Art. 2
(1)Se stabileşte nivelul tarifului orar la valoarea de 1,5% din drepturile salariale ale preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor.
(2)Cuantumul tarifului orar practicat la calculul contravalorii serviciilor de natură intelectuală se stabileşte la nivel leu fără subdiviziuni, prin rotunjire la un leu a nivelului tarifului stabilit la alin. (1) pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 49 de bani inclusiv. Pentru anul 2014, cuantumul tarifului orar este de 100 (unasută) lei.
Art. 3
Structurile organizatorice ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţie contrară privind plata serviciilor prestate de către evaluatorii de spitale certificaţi ai Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor.
(2)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, www.conas.gov.ro
-****-

Preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor,

Vasile Cepoi

_____
*) Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 51/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 726 din data de 3 octombrie 2014