ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 31 august 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Având în vedere că, în prezent, spre deosebire de prevederile legale în vigoare până la data de 31 decembrie 2015, pentru bunurile deţinute în comun cu soţii/soţiile, de către veteranii de război, văduvele de război, de persoanele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, nu se mai acordă scutire de la plata impozitelor pe clădiri, teren şi mijloace de transport pentru cotele-părţi aferente soţilor/soţiilor,
în considerarea faptului că sunt necesare respectarea şi restabilirea regimului de favoare pe care statul îl prevede pentru aceste categorii de persoane, prin menţinerea facilităţilor acordate anterior datei de 1 ianuarie 2016 pentru bunurile deţinute împreună cu soţii/soţiile,
întrucât neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor prevăzute în prezentul act normativ ar putea avea consecinţe negative, de natură să prejudicieze aceste persoane prin crearea unui regim fiscal excesiv în raport cu reglementarea anterioară, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1.La articolul 456, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r) şi s):
a) scutirea se acordă integral pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menţionate la alin. (1) lit. r), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din clădiri aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi;
b) scutirea se acordă pentru întreaga clădire de domiciliu deţinută în comun cu soţul sau soţia, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menţionate la alin. (1) lit. s). În situaţia în care o cotă-parte din clădirea de domiciliu aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi."
2.La articolul 464, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r) şi s):
a) scutirea se acordă integral pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. r), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din teren aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi;
b) scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. s), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din terenul respectiv aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi."
3.La articolul 469, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) se acordă integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor menţionate la aceste litere, deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi."
Art. II
Scutirile prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. r) şi s), art. 464 alin. (1) lit. r) şi s) şi art. 469 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, aferente anului 2016, se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Organele fiscale locale recalculează impozitele datorate proporţional cu perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2016 şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. III
Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I şi II intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 685 din data de 5 septembrie 2016