NORME din 30 decembrie 2015 privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor NSIP, prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate
Art. 1
În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
1.autoritate contractantă - unitatea militară desemnată din cadrul Ministerului Apărării Naţionale al cărei conducător are calitatea de ordonator de credite, având stabilite competenţe de achiziţie a bunurilor şi prestărilor de servicii pentru realizarea proiectelor NSIP din domeniul de responsabilitate;
2.fonduri NSIP - fondurile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, cu modificările şi completările ulterioare;
3.proiect NSIP în România - proiectele definite la art. 2 lit. e) din Legea nr. 294/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
4.contractori - furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii angajaţi pentru realizarea proiectelor finanţate din fonduri NSIP, care facturează direct către autoritatea contractantă;
5.subcontractori - furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii angajaţi pentru realizarea proiectelor finanţate din fonduri NSIP, care facturează direct către contractori;
6.prestare de servicii - în sensul art. 271 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prin prestare de servicii se înţelege orice operaţiune care nu constituie livrare de bunuri, inclusiv execuţia de lucrări;
7.Codul fiscal - titlul VII din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
(1)Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată (TVA), prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se poate acorda direct pe baza unui certificat de scutire de TVA, după cum urmează:
a)prin facturarea fără TVA a livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de servicii de către contractorii înregistraţi în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, în favoarea autorităţii contractante, şi de către subcontractorii înregistraţi în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal către contractori;
b)prin scutirea de TVA, acordată direct pentru:
1.importul de bunuri în România, efectuat direct de către autoritatea contractantă şi de către contractori;
2.achiziţia intracomunitară de bunuri în România, efectuată de către autoritatea contractantă şi pentru care aceasta ar avea obligaţia plăţii TVA, conform prevederilor Codului fiscal;
3.serviciile prestate de prestatori nestabiliţi în România pentru care obligaţia plăţii TVA revine autorităţii contractante în calitate de beneficiar, în conformitate cu prevederile Codului fiscal;
4.livrările de bunuri realizate de furnizori nestabiliţi în România pentru care obligaţia plăţii TVA revine autorităţii contractante potrivit art. 307 alin. (6) din Codul fiscal.
(2)Certificatul de scutire de TVA prevăzut la alin. (1) se solicită de către autoritatea contractantă conform procedurii prevăzute la art. 3.
(3)Pentru operaţiunile efectuate înainte de eliberarea certificatului de scutire de TVA sau pentru operaţiunile pentru care nu s-a solicitat certificat de scutire de TVA, autoritatea contractantă poate solicita restituirea TVA aferente achiziţiilor destinate realizării obiectivelor şi proiectelor finanţate din fonduri NSIP. Restituirea taxei se face în condiţiile prevăzute la art. 4.
(4)În conformitate cu prevederile art. 270 alin. (2) şi art. 271 alin. (2) din Codul fiscal, se consideră că o persoană care primeşte de la vânzător o factură pe numele său şi emite o factură către cumpărător este considerată din punctul de vedere al TVA cumpărător şi revânzător. În scopul aplicării prezentelor norme, persoanele care acţionează de această manieră sunt considerate contractori sau, după caz, subcontractori.
Art. 3
(1)Certificatul pentru acordarea scutirii directe de TVA prevăzut la art. 2 alin. (2) se eliberează la cererea autorităţii contractante, de către organul fiscal competent de care aparţine aceasta. Modelul certificatului de scutire de TVA adăugată este prezentat în anexa nr. 2.
(2)Autoritatea contractantă trebuie să prezinte următoarea documentaţie în vederea eliberării certificatului de scutire de TVA:
a)cererea de eliberare a certificatului de scutire de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1;
b)copii de pe documentele care atestă calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, pentru contractori şi, după caz, subcontractori, în cazul operaţiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a);
c)adresă din partea autorităţii contractante prin care aceasta să facă dovada că este desemnată de Ministerul Apărării Naţionale şi din care să reiasă suma totală alocată din fonduri NSIP în lei sau în valută, după caz;
d)copie de pe contractele încheiate de autoritatea contractantă cu contractorii şi, după caz, copie de pe contractele încheiate de contractori cu subcontractorii.
(3)În certificatul de scutire de TVA se înscrie suma totală pentru care s-a solicitat scutire de TVA, defalcată pe fiecare dintre operaţiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi pe fiecare contractor şi, după caz, pe fiecare subcontractor. Dacă valoarea contractelor este exprimată în valută, pentru conversia în lei se utilizează cursul de schimb valutar de la data depunerii cererii de eliberarea certificatului la organul fiscal competent. Diferenţele în lei dintre sumele înscrise în certificatul de scutire şi sumele de la data efectuării operaţiunilor, generate de modificarea cursului de schimb valutar, nu afectează scutirea de TVA acordată, cu condiţia ca sumele în valută aferente operaţiunilor să corespundă cu cele din cererea de eliberare a certificatului de scutire şi să se încadreze în totalul sumei alocate din fonduri NSIP.
(4)Certificatul de scutire de TVA este valabil pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate de la data eliberării pe toată durata de realizare a obiectivului/proiectului în limita totalului sumei înscrise în acesta. În situaţia în care, ulterior eliberării certificatului de scutire de TVA, se schimbă contractorii sau subcontractorii ori se suplimentează fondurile iniţiale sau se încheie contracte noi cu contractori/subcontractori pentru realizarea obiectivului sau proiectului, certificatul iniţial poate fi modificat sau suplimentat, cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezentele norme, menţionându-se data de la care modificarea/suplimentarea este valabilă.
(5)Contractorii şi subcontractorii au obligaţia să menţioneze pe facturile emise numărul şi data certificatului în baza căruia facturează în regim de scutire.
Art. 4
(1)Restituirea TVA, prevăzută la art. 2 alin. (3), se efectuează de către organele fiscale competente la cererea autorităţii contractante care a efectuat operaţiunile înainte de eliberarea certificatului de scutire de TVA.
(2)Cererile de restituire a TVA se depun la organul fiscal competent de care aparţine autoritatea contractantă, trimestrial, cel mai târziu până la sfârşitul lunii următoare încheierii unui trimestru, şi sunt însoţite numai de documente aferente cumpărărilor efectuate în trimestrul pentru care se solicită restituirea TVA.
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în situaţia în care nu au fost depuse în termenul prevăzut la alin. (2) cererile de restituire a TVA şi/sau documentaţia aferentă, la solicitarea autorităţii contractante preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate aproba efectuarea restituirii TVA. În acest sens, pe baza documentelor prevăzute la alin. (4) depuse de autoritatea contractantă, organul fiscal competent întocmeşte un referat semnat de conducătorul acestuia, din care să rezulte că, deşi cererile de restituire au fost depuse cu întârziere faţă de termenul prevăzut la alin. (2), sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea restituirii TVA şi care va fi înaintat preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea efectuării restituirii TVA.
(4)Documentaţia necesară pentru restituirea TVA trebuie să cuprindă:
a)cererea de restituire a TVA, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3;
b)copie de pe certificatul de înregistrare fiscală al solicitantului;
c)un borderou care să cuprindă în ordine cronologică pentru fiecare achiziţie următoarele informaţii: denumirea, numărul şi data documentului, valoarea fără TVA, valoarea TVA, valoarea inclusiv TVA, denumirea, numărul şi data documentului de plată corespunzător şi suma achitată;
d)copii de pe facturile în care sunt consemnate bunurile şi serviciile achiziţionate în cursul trimestrului pentru care se solicită restituirea;
e)copii de pe bonurile fiscale emise în cursul trimestrului pentru care se face restituirea, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare individuală, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro, la cursul de schimb prevăzut la art. 290 din Codul fiscal. În situaţia în care această valoare este depăşită, solicitanţii trebuie să prezinte copii de pe facturile emise în conformitate cu prevederile art. 319 alin. (20) din Codul fiscal;
f)copii de pe documentele care atestă achitarea contravalorii bunurilor/serviciilor şi a TVA aferente, până la data depunerii cererii (dispoziţii de plată, dispoziţii de încasare, ordine de plată, cecuri, extrase de cont, chitanţe sau alte documente de plată);
g)adresa din partea autorităţii contractante prin care aceasta să facă dovada că este desemnată de Ministerul Apărării Naţionale şi din care să reiasă suma totală alocată din fonduri NSIP în lei sau în valută, după caz;
h)copii de pe documentele care atestă calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, pentru contractori, în cazul operaţiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a).
(5)Restituirea TVA se realizează conform Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin ordin ai preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Art. 5
Direcţia financiar-contabilă din cadrul Ministerul Apărării Naţionale (gestionarul contului unic al fondurilor) depune anual o declaraţie conţinând valoarea investiţiilor realizate din fonduri NSIP la Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare/ Unitatea de coordonare a relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
Art. 6
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.
-****-
ANEXA nr. 1: CERERE de eliberare a certificatului de scutire de TVA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Autoritatea contractantă ................
Nr. .../data....
CERERE de eliberare a certificatului de scutire de TVA
(1)_
În conformitate cu prevederile Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor NSIP, prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4.145/2015, prin prezenta cerere solicităm eliberarea certificatului de scutire de TVA, pentru suma totală de .............. (în lei sau valută, după caz), pentru:
a)livrările de bunuri şi prestările de servicii realizate de contractori/subcontractori înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), în România:
1.Contractor ............., contract nr. .............., valoare ...................
1.1.Subcontractor .............., contract nr. ............., valoare ..................
1.2.Subcontractor ............., contract nr. ............, valoare ..............
2.Contractor .................., contract nr. .................., valoare ....................
2.1.Subcontractor ...................., contract nr. .............., valoare ..................
2.2.Subcontractor ...................., contract nr. ..................., valoare ...................
b)importuri efectuate direct de autoritatea contractantă şi de contractori:
Contractor/subcontractor ..........., contract nr. ................, valoare ................
Contractor/subcontractor ..........., contract nr. ................, valoare ................
c)achiziţii intracomunitare efectuate direct de autoritatea contractantă:
Contractor ..........., contract nr. ................, valoare ................
Contractor ..........., contract nr. ................, valoare ................
d)serviciile prestate de prestatori nestabiliţi în România pentru care obligaţia plăţii TVA revine autorităţii contractante în calitate de beneficiar, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, şi livrările de bunuri realizate de furnizori nestabiliţi în România pentru care obligaţia plăţii TVA revine autorităţii contractante potrivit art. 307 alin. (6) din Codul fiscal.
1.Contractor .............., contract nr. ..................., valoare ...................
2.Contractor ................, contract nr. ..................., valoare .................
Certificatul de scutire de TVA solicitat este aferent obiectivului/proiectului .......................
Conducătorul structurii solicitante,
Funcţia .................
Semnătura ..............
(2)_
NOTĂ:
În situaţia în care contractele sunt încheiate în valută, nu se face conversie în lei în cerere.
ANEXA nr. 2: CERTIFICAT de scutire de TVA nr. ......./data .............
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .................../
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
Unitatea fiscală ...................
CERTIFICAT de scutire de TVA nr. ......./data .............
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă scutire de TVA (autoritatea contractantă din Ministerul Apărării Naţionale) în valoare totală de .................. pentru:
a)livrările de bunuri şi prestările de servicii realizate de contractori/subcontractori înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), în România:
1.Contractor ..................., contract nr. .............., valoare ....................
1.1.Subcontractor .................., contract nr. ..............., valoare ..................
1.2.Subcontractor ...................., contract nr. ............., valoare ....................
2.Contractor ........................., contract nr. ..................., valoare ......................
2.1.Subcontractor ...................., contract nr. ............., valoare ....................
2.2.Subcontractor ...................., contract nr. ............., valoare ....................
b)importuri efectuate direct de autoritatea contractantă şi de contractori:
Contractor/subcontractor .................., contract nr. ................, valoare ..................
Contractor/subcontractor ......................, contract nr. .................., valoare ................
c)achiziţiile intracomunitare efectuate direct de autoritatea contractantă:
1.Contractor ................, contract nr. .................., valoare ...................
2.Contractor ................., contract nr. ................, valoare ..................... .
d)serviciile prestate de prestatori nestabiliţi în România pentru care obligaţia plăţii TVA revine autorităţii contractante în calitate de beneficiar, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, şi livrările de bunuri realizate de furnizori nestabiliţi în România pentru care obligaţia plăţii TVA revine autorităţii contractante potrivit art. 307 alin. (6) din Codul fiscal.
1.Contractor ................., contract nr. .............., valoare ................
2.Contractor ................., contract nr. ..............., valoare .................
Contractorii facturează fără taxa pe valoarea adăugată bunurile livrate şi serviciile prestate, beneficiind de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cumpărărilor de bunuri şi servicii destinate realizării contractelor.
Pe facturile emise se înscriu numărul şi data prezentului certificat şi denumirea beneficiarului obiectivului/proiectului.
Conducătorul organului fiscal,
..................
ANEXA nr. 3: CERERE de restituire a TVA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Autoritatea contractantă .................
Nr. ..../data .....
CERERE de restituire a TVA
Denumirea solicitantului ....................
În conformitate cu prevederile Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor NSIP, prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4.145/2015, prin prezenta cerere solicităm restituirea taxei pe valoarea adăugată în sumă totală de .......... (lei), plătită pentru bunurile şi serviciile achiziţionate, cu finanţare asigurată din fondurile financiare NSIP.
Restituirea este aferentă obiectivului/proiectului ..................... .
Solicităm restituirea în contul nr. ............., deschis la ................ .
Conducătorul structurii solicitante,
Funcţia .................
Semnătura ..............
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 14 din data de 8 ianuarie 2016