HOTĂRÂRE nr. 352 din 30 aprilie 2014 pentru abrogarea pct. 1 al lit. (a) din secţiunea II a părţii A din anexa nr. I la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la anexa nr. I, partea A, secţiunea II, litera (a) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 şi 468 bis din 12 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 1 se abrogă.
Art. II
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iunie 2014.
*
Prezenta hotărâre transpune Directiva de punere în aplicare 2014/19/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 de modificare a anexei I la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva răspândirii lor în Comunitate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 38 din 7 februarie 2014.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 332 din data de 7 mai 2014