HOTĂRÂRE nr. 12 din 9 martie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Ameliorarea pieţei unice: mai multe oportunităţi pentru cetăţeni şi pentru întreprinderi COM (2015) 550
În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/178 adoptată de Comisia pentru afaceri europene în Şedinţa din 29 februarie 2016, Camera Deputaţilor:
1.Salută modul cuprinzător şi detaliat în care a fost realizată analiza stadiului actual al pieţei unice şi pregătirea viitoarelor comunicări strategice şi legislative în acest domeniu.
2.Subliniază că o consolidare a competitivităţii economiei Uniunii include intensificarea activităţii pentru stimularea complexă a sistemului socioeconomic, care vizează mai mult decât referirea la locurile de muncă şi PIB, iar cu greu mai poate fi susţinut astăzi primatul economiei de scară ca premisă a succesului economic.
3.Reaminteşte faptul că tratamentul fiscal, în special în ceea ce priveşte cerinţele de raportare şi alte aspecte procedurale, ar trebui să evite suplimentarea poverii administrative şi fiscale în cazul societăţilor comerciale care derulează operaţiuni intracomunitare.
4.Sugerează ca împreună cu analiza mobilităţii forţei de muncă să fie tratat şi aspectul libertăţii întreprinderii, ca formă a libertăţii circulaţiei de capitaluri, având în vedere progresul realizat prin documentul legislativ aflat în curs de aprobare, privind întreprinderile europene cu acţionar unic.
Susţine acţiunile care vizează creşterea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) şi a întreprinderilor nou-înfiinţate inovatoare, precum şi facilitarea accesului acestora la finanţare, ca fiind prioritară pentru susţinerea competitivităţii şi ocupării.
5.Atrage atenţia asupra faptului că evoluţiile din domeniul muncii, aduse de progresul tehnologic, sugerează o abordare mult mai flexibilă şi mai deschisă spre viitor; în acest context şi revitalizând abordarea propusă de COM (2007)359 - "Către principii comune ale flexisecurităţii: Locuri de muncă mai multe şi mai bune prin flexibilitate şi securitate", precum şi informaţiile din evaluarea acestor recomandări, consideră că ar fi utilă analizarea necesităţilor de reglementare unitară a unor aspecte precum munca la distanţă, utilizarea tehnologiei de tip "cloud" ca parte a mediului de lucru, precum şi noile provocări ridicate de acestea pentru egalitatea de şanse şi alte principii transversale care stau la baza Uniunii.
6.Reaminteşte faptul că sprijinirea transporturilor rutiere de marfă, menţionată în comunicare, trebuie să ţină seama de decuplarea dezvoltării economice de transport, prevăzută de documentele programatice ale Uniunii, precum şi de incidenţa noilor mijloace sau tehnologii de transport (transport electric, drone etc.).
7.Reaminteşte faptul că piaţa unică europeană cuprinde şi pieţe locale, a căror diversitate ar trebui să fie menţinută.
8.Recomandă ca microîntreprinderile să fie abordate distinct în dezvoltarea pieţei unice, ca o categorie aparte a IMM-urilor, în acest context găsindu-şi locul o serie de bune practici cum ar fi cele privind stimularea antreprenorialului în rândul tinerilor, ca mijloc de combatere a şomajului în rândul acestora, sau ale întreprinderilor nou-înfiinţate inovatoare; este dificil de imaginat o politică de sprijinire din partea Uniunii care să dezvolte instrumente identice pentru întreprinderile mijlocii de producţie şi pentru cele foarte mici, inovatoare.
9.Salută intenţia Comisiei de a analiza "economia colaborativă" şi îşi exprimă speranţa că măsurile de reglementare prevăzute vor asigura dezvoltarea pe mai departe a acesteia şi că ele se vor limita la ceea ce este necesar.
10.Recomandă ca stimularea cercetării ştiinţifice şi a inovaţiei în general să înlăture obstacolele generate de o competiţie acerbă care adesea devine descurajantă, cum este cazul actualului program "Orizont 2020".
11.Salută atenţia acordată înlăturării efectelor nedorite ale falimentului şi intenţia de a forma o atitudine de normalitate în cazul falimentelor; reaminteşte în acest context că prima opţiune după faliment ar trebui să fie în mod permanent iniţierea unei noi afaceri, şi nu retragerea, atitudine care reprezintă mai mult decât sintagma "a doua şansă" utilizată în document.
12.Recomandă un tratament cât mai echilibrat în viitoarea analiză privind comerţul cu amănuntul, astfel încât să fie înlăturat riscul ca măsurile de sprijinire a amplasării marilor distribuitori, prin uniformizarea condiţiilor de autorizare din statele membre, să nu reprezinte un avantaj neloial faţă de micile afaceri din domeniu, care şi aşa întâmpină dificultăţi majore; consideră că rolul micilor comercianţi este semnificativ pentru menţinerea şi revitalizarea centrelor urbane, valenţele şi funcţiile sociale şi de mediu ale zonelor de centru urban reprezentând în plus şi o oportunitate pentru diversificarea ofertei de piaţă.
13.Semnalează faptul că pentru menţinerea şi ameliorarea pieţei în toate domeniile este necesară asigurarea unui echilibru între alocarea suprafeţelor pentru culturi destinate consumului alimentar, pentru păşuni şi fâneţe şi, respectiv, pentru diferite culturi industriale şi energetice.
14.Reaminteşte faptul că libera concurenţă în cazul producţiei alimentare presupune o piaţă integrată, ferită de manifestările de tip monopol, asigurarea ocrotirii producătorilor agricoli, în special a celor mici şi a celor implicaţi în agricultura ecologică la scară redusă, precum şi existenţa unui echilibru între interesele acestora, ale intermediarilor şi ale comercianţilor, în beneficiul consumatorului final.
Consideră că, deşi reforma politicii agricole comunitare a ţinut seama de specificul concurenţei în acest sector, este în continuare necesară perfecţionarea regulilor Uniunii în domeniu, pentru corectarea asimetriilor şi protejarea producătorilor, în special în statele membre cu o agricultură divizată, aşa cum este cazul României.
15.Recomandă includerea conservării biodiversităţii solurilor în analiza acelor elemente ale pieţei unice care implică mărirea suprafeţelor construite, aşa cum este cazul comerţului cu amănuntul sau al transportului rutier.
16.Recomandă includerea în documentele programatice prevăzute de comunicare a bunurilor şi serviciilor de avangardă - cum ar fi cele bazate pe imprimarea 3D, teledetecţie sau energia obţinută din surse alternative.
17.Recomandă derularea unei analize amănunţite a legislaţiei Uniunii referitoare la libera concurenţă, în vederea sporirii eficienţei acesteia, în special a celei privind acţiunile privind încălcarea normelor în materia concurenţei, deoarece structura afacerilor a cunoscut modificări importante în ultimii ani, atât ca urmare a schimbărilor induse de criză, cât şi a evoluţiei cadrului normativ european, cum ar fi creşterea înregistrărilor de societăţi europene (Societas Europeas).
Recomandă creşterea capacităţii de supraveghere a pieţei, în concordanţă cu creşterea complexităţii şi diversităţii bunurilor şi serviciilor.
18.Semnalează faptul că legislaţia Uniunii referitoare la drepturile consumatorului ar trebui revizuită în paralel cu măsurile de ameliorare ale pieţei, pentru a răspunde provocărilor ridicate de complexitatea şi diversitatea tot mai mari ale bunurilor şi serviciilor, ca rezultat al impactului social al progresului tehnic accelerat; consideră că este necesară o intensificare a eforturilor de combatere a produselor neconforme de pe piaţa Uniunii.
19.Priveşte cu satisfacţie obiectivul declarat de Comisie de a înlătura obstacolele din calea funcţionării pieţei unice şi semnalează faptul că unele dintre cele mai dificile bariere care se cer înlăturate sunt cele din domeniul serviciilor bancare, incluzând plata cu carduri bancare şi online; fiecare cetăţean european şi fiecare societate comercială ar trebui să primească un tratament similar din partea băncilor şi a comercianţilor, indiferent de statul membru de reşedinţă, ceea ce practica a demonstrat că nu se întâmplă întotdeauna.
20.Recomandă iniţierea de măsuri la nivelul Uniunii pentru a preîntâmpina orice forme de discriminare în comerţ, în special în ceea ce priveşte preţurile sau condiţiile de vânzare, în funcţie de reşedinţă sau de naţionalitate.
21.Semnalează faptul că aplicarea coordonată a propunerilor ambiţioase ale Comisiei în domeniile serviciilor, profesiilor reglementate şi guvernanţei pieţei unice poate fi problematică pentru unele state membre cum ar fi România şi recomandă ca mecanismul de gestionare armonizată a domeniilor respective să fie conceput astfel încât sarcinile administrative suplimentare pe plan naţional să fie reduse la minim.
22.Reafirmă poziţia României în ceea ce priveşte consolidarea guvernanţei în materie de achiziţii publice şi mecanismul de evaluare a proiectelor majore de infrastructură.
23.Solicită Comisiei europene să acorde o atenţie deosebită prezervării liberei circulaţii a persoanelor şi a forţei de muncă, precum şi asigurării unor abordări echilibrate în cadrul tuturor iniţiativelor din aria de aplicare a strategiei.
24.Precizează că menţinerea şi respectarea deplină a drepturilor şi libertăţilor pieţei interne, asigurarea unui tratament echitabil şi nediscriminatoriu al tuturor cetăţenilor europeni sunt esenţiale pentru o piaţă unică pe deplin funcţională.
25.Recomandă conferirea unei dimensiuni transatlantice viitoarelor analize din domeniul prezentei comunicări, eventual prin includerea unui capitol referitor la relevanţa pentru Parteneriatul transatlantic pentru comerţ şi investiţii.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 martie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 189 din data de 14 martie 2016