ORDIN nr. 257 din 14 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 69/2009
Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 74 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:
Art. I
Ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 69/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 12 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 11, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) Examenele de absolvire a cursurilor prevăzute la alin. (1) pot fi susţinute numai în situaţia frecventării a cel puţin 80% din totalul orelor aferente fiecărei competenţe prevăzute în planul de învăţământ."
2.La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Comisia de examen se constituie prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea DGMRU, cu cel puţin 15 zile înaintea susţinerii examenului."
3.La articolul 30, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
"(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), personalul care s-a aflat într-o situaţie obiectivă ce a împiedicat participarea la cursul de iniţiere în carieră, apreciată ca atare de către şeful unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, se replanifică după data de 31 decembrie 2012.
(5) Cursanţii care nu susţin sau nu promovează evaluările competenţelor/disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ, în vederea certificării respectivelor competenţe/absolvirii cursului, susţin ulterior evaluările respective cu seriile următoare în cadrul aceleaşi instituţii de formare profesională."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 770 din data de 15 noiembrie 2012