În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 5/2014 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 11 - Cerinţe funcţionale pentru construcţii şi fizica construcţiilor şi Procesul-verbal de avizare nr. 1/2014 al Comitetului tehnic de coordonare generală,
în temeiul art. 4 pct. II lit. e) şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă reglementarea tehnică "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri, indicativ NP 069-2014", prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Decizia preşedintelui Biroului Executiv al Institutului Central de Cercetare, Proiectare şi Directivare în Construcţii nr. 4/1989 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru alcătuirea şi executarea învelitorilor la construcţii, indicativ C 3788"2) îşi încetează aplicabilitatea şi Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 606/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri"3), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 şi 776 bis din 5 noiembrie 2003, se abrogă.
*
Reglementarea tehnică aprobată prin prezentul ordin a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare nr. 458 din 13 august 2013, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998, referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L, nr. 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L, nr. 217 din 5 august 1998, precum şi de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L, nr. 316 din 14 noiembrie 2012.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

_______
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficiala, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
1)Ordinul şi anexa se publică şi în "Buletinul Construcţiilor", editat de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC".
2)Normativul pentru alcătuirea şi executarea învelitorilor la construcţii, indicativ C 37-88, a fost publicat în "Buletinul Construcţiilor" nr. 8/1988 (tipărit în martie 1989), editat de Institutul de Cercetări în Construcţii şi Economia Construcţiilor-INCERC.
3)Normativul privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri, indicativ NP 069-02, a fost publicat şi în "Buletinul Construcţiilor" nr. 24/2004, editat de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC.
ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 581 din data de 4 august 2014